Textová podoba smlouvy Smlouva č. 20928503: Nájemní smlouva pozemek Hanušovice

Příloha 6358005422 Šumperská provozní vodohospodářská společnost a.s_REGISTR.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Smlouva o nájmu pozem ku
                     VS 6358005422

Pronajímatel:

Správa železnic, státní organizace

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234

DIČ: CZ70994234        řpdiťplpm nhla^trifhn řpditpktví Ostrava
zastoupena:

bankovní spojení:

variabilní symbol: 6358005422

adresa pro doručování písemností Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava,

Mugllnovská 1038/5, 702 00 Ostrava (dále jen „OŘ").

(dále jen „pronajímatel")

a

Nájemce:

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s.

zastoupena:                generálním ředitelem a.s.

se sídlem: Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 699

IČO: 47674911

DIČ: CZ47674911

bankovní spojení: I

číslo účtu:

adresa pro doručování písemností Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s., Jílová

2769/6,787 01 Šumperk.

Telefon:

E-mail:

(dále jen „nájemce")

(pronajímatel a nájemce společně též jen jako „smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o nájmu (dále jen „smlouva") v souladu
ustanovením § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník").

                                                             I.

                                 Předmět nájmu

1. Předmětem nájmu je část pozemku p. č. 1577/5 a část pozemku p. č. 866/4, katastrální
území Hanušovice, v obci Hanušovice, se kterými pronajímatel hospodař], přičemž pozemky jsou
vedeny Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, inventární číslo
dle SAP IC6000304822, přenechaná výměra 222,9 m2.
(dále jen „předmět nájmu")

Pronajímatel prohlašuje, že hospodaří po právu s výše uvedeným majetkem státu. Smluvní strany
jsou srozuměny s tím, že pozemky v obvodu dráhy jsou určeny pro veřejnou dopravu a jsou si
vědomy omezení z toho vyplývajících.

2. Předmět nájmu je vyznačen v záborovém elaborátu, který je nedílnou součástí této smlouvy,
jako příloha č 1.

                               1
3. Pozemky v obvodu dráhy jsou určeny pro veřejnou dopravu.

4. Nájemce nejdéle 14 dní před zahájením stavby písemně požádá správce majetku o předání
předmětu nájmu. Stav předmětu nájmu bude popsán v předávacím protokolu, sepsaném mezi
nájemcem a správcem majetku, který bude pořízen ve dvou vyhotoveních, a každá strana obdrží po
jednom vyhotovení.

5. Správcovskou činnost vykonává a předávací protokol vyhotoví organizační jednotka
pronajímatele: Oblastní ředitelství Ostrava, Mugllnovská 1038/5, 702 00 Ostrava.
(dále jen „správce majetku").

                                     n.
                                   Účel nájmu

1. Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu výhradně ke sjednanému účelu - realizace a
provozování veřejně prospěšné stavby s názvem:

realizace stavby s názvem "Stavební úprava kanalizace Š295-296, ul. Zábřežská, k. ú.
Hanušovice". Jedná se opravu kanalizace v celkové délce 66 m, nové potrubí bude z
materiálu DN 400 kamenina, vyměněny budou tři betonové šachty,

a to způsobem neohrožujícím bezpečnost provozu železniční dopravy a životní prostředí, v souladu
se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Bez
předchozího písemného souhlasu pronajímatele a dodržení zákonných podmínek nesmí nájemce účel
nájmu měnit, ani přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu třetí osobě. V případě, že
by nájemce přenechal předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu třetí osobě, může to být
považováno za hrubé porušení nájemcových povinností a pronajímatel může vypovědět smlouvu bez
výpovědní doby.

2. Tato veřejně prospěšná stavba bude samostatnou stavbou, samostatnou věcí. Smluvní strany
výslovně prohlašují, že kanalizace není a nebude součástí předmětu nájmu a nebude tak náležet
do práva hospodaření pronajímatele. Výhradním vlastníkem kanalizace a všech jejich součástí bude
nájemce. Nájemce se zavazuje nezcizit po dobu nájmu stavbu uvedenou v odst. 1 tohoto článku, a
to ani její část.

3. Vybudovaná kanalizace nebude sloužit k podnikatelským účelům.

           III.
         Nájemné

1. Smluvní strany sjednaly za dočasné užívání předmětu nájmu uvedeného v čl. I. této smlouvy
nájemné ve výši 115,- Kč/m2/rok bez DPH.

2. Celkové roční nájemné ve výši 25 633,00 Kč je splatné v pravidelných měsíčních splátkách, a

to vždy 15. dne v měsíci, za které se nájem hradí, na účet pronajímatele, vedený u

,, číslo účtu : pod variabilním symbolem 6358005422 na základě splátkového

kalendáře.

Povinnost hradit nájemné vzniká nájemci dnem protokolárního převzetí předmětu nájmu. Na základě

protokolárního převzetí předmětu nájmu pronajímatel vystaví splátkový kalendář a zašle jej nájemci.

První neperiodická platba nájemného bude splatná nejdéle do jednoho kalendářního měsíce po dni
podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

3. Pro splnění závazku na placení nájemného platí doručovací princip podle ustanovení
§ 1957 odst. 1) občanského zákoníku, tj. že splátka je splněna okamžikem připsáním placené částky
na účet pronajímatele u jeho banky.4

4. Předmět nájmu je dle ustanovení § 56a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZDPH") osvobozen od daně, neboť nájemce při výkonu
působnosti v oblasti veřejné správy nepovažuje za osobu povinnou k dani.

         2
5. V případě prodlení nájemce s úhradou nájemného je nájemce povinen zaplatit pronajímateli
úroky z prodlení určené obecně závazným právním předpisem. Pronajímatel má právo na náhradu
škody vzniklé nesplněním peněžitého dluhu i tehdy, je-li tato kryta úroky z prodlení, čímž smluvní
strany výslovně vylučují úpravu dle ustanovení § 1971 občanského zákoníku.

6. Smluvní strany sjednávají, že úhrada služeb a spotřeb spojených s užíváním předmětu nájmu
není součástí nájemného. Pronajímatel neposkytuje a nebude poskytovat nájemci žádné služby a
spotřeby spojené s užíváním předmětu nájmu.

7. Smluvní strany souhlasí s tím, že sjednaná výše ročního nájemného v tomto článku bude
pronajímatelem každoročně upravována dosaženým indexem spotřebitelských cen a životních
nákladů za posledních 12 měsíců předchozího roku (roční klouzavý průměr roku). Rozhodujícím
údajem pro úpravu výše nájemného je roční míra Inflace v procentech vyjádřená přírůstkem
průměrného Indexu spotřebitelských cen (CPI- Consumer Price Index) za 12 měsíců předchozího
roku uvedená ve výpisu ze statistického zjišťování ČSÚ. Úprava výše nájemného bude nájemci
oznámena doporučeným dopisem. Základem pro úpravu výše nájemného je výše ročního
nájemného, která byla naposled sjednána v souladu s touto smlouvou, čímž se rozumí I nájemné
upravené indexem spotřebitelských cen a životních nákladů za posledních 12 měsíců předchozího
roku. Smluvní strany dohodly výše uvedenou úpravu nájemného jako závazný způsob určení ceny
nájemného pro další období v souladu s § 2 odstavec 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů. Nájemce se zavazuje takto upravenou výši nájemného hradit. Pronajímatel je
oprávněn za výše uvedených podmínek vyúčtovat upravené nájemné a nájemce je povinen upravené
nájemné platit v souladu s aktuálním splátkovým kalendářem. Výše nájemného bude upravována
vždy od 1. ledna příslušného roku.

8. Nájemce nemá nárok na slevu nájemného z důvodů negativních vlivů provozu železnice (tj. např.
hluk, otřesy vibrace, jiskření, vliv bludných a trakčních proudů, rušení telekomunikačních systémů
atd.), s kterýmžto omezením svého užívacího práva je nájemce plně srozuměn. Současně se nájemce
vzdává práva na náhradu újmy, jež by vznikla na stavbě umístěné na předmětu nájmu v důsledku
trvání a provozování dráhy.

9. Nájemcem vynaložené náklady na předmět nájmu jsou nákladem stavby uvedené v čl. II odst. 1.
Nájemce není oprávněn po ukončení nájmu žádat protihodnotu za stavbu, ani úhradu nákladů
spojených se stavbou.

10. Smluvní strany konstatují, že nájemce užíval předmět nájmu bez písemného smluvního vztahu
v období od 19. 5. 2022 do 31. 5. 2022. Dále smluvní strany konstatují, že za uvedené obdob!
nebyla nájemcem uhrazena žádná úhrada za užívání předmětu nájmu.

Za toto užívání uhradí nájemce částku 913,00 Kč v zákonem stanovené výši na základě

vystavené faktury, která bude vystavena nejpozději do 30 dnů po podepsání této smlouvy na

bankovní účet č. pod variabilním symbolem 6358005422.

                                       IV.
                         Práva a povinnosti smluvních stran

1. Pronajímatel je povinen umožnit nájemci užívání předmětu nájmu.

2. Nájemce je povinen hradit nájemné a další platby vyplývající z této smlouvy ve výši a způsobem
stanoveným v čl. III. této smlouvy.3

3. Nájemce je povinen umožnit bezplatný vstup, popř. vjezd na předmět nájmu zaměstnancům
správce majetku, zaměstnancům pronajímatele nebo dodavatelům prací, služeb a zboží,
provádějícím úkony z důvodu oprav a údržby tratí, drážních staveb, zařízení a vedení, a dále za
účelem provádění kontrol revizních zpráv a kontroly stavu předmětu nájmu včetně zařízení, které
jsou součástí předmětu nájmu, a dbát jejich pokynů.
Nájemce je dále povinen z těchto důvodů strpět na dobu nezbytně nutnou I přerušení nebo omezení
nájemních práv. V takovém případě se smluvní strany dohodnou o omezení užívání předmětu nájmu.
Pokud nedojde k dohodě o podmínkách užívání předmětu nájmu do jednoho měsíce ode dne, kdy
nájemce byl vyzván pronajímatelem k uzavření dohody a hrozí nebezpečí prodlení s provedením
prací, může pronajímatel smlouvu vypovědět ve výpovědní době jednoho měsíce. Pro běh výpovědní
doby platí v takovém případě čl. VI. odst. 3 smlouvy.

                               3
Vznikne-li nájemci z důvodů uvedených v tomto odstavci majetková újma, strany se dohodly na její
úhradě, která je omezena jedním násobkem měsíčního nájemného.

4. Nájemce je povinen zajišťovat na vlastní náklady a pouze ke své tíži níže uvedenou údržbu a
opravy na předmětu nájmu:

   • sekán! trávy a její likvidace, odstraňování náletových křovin a stromů a jejich likvidace za
       podmínek stanovených v odst. 17 tohoto článku,

   • zajišťování sjízdnosti a schůdnosti ve všech ročních období obvyklým způsobem,
   • udržování průchodnosti odvodňovacích sběračů, kanalizačních a melioračních staveb,
   • zajištění pořádku a čistoty na předmětu nájmu a v bezprostředním okolí.
V případě pochybností o tom, že náklady na údržbu předmětu nájmu jsou pouze k tíži nájemce,
sjednávají smluvní strany, že tyto výdaje nájemce (včetně DPH v zákonem stanovené výši) jsou
věcným plněním nájemného vedle sjednaného finančního nájemného ve smyslu následujícího odst.
9 tohoto článku.
Nájemce je povinen zajišťovat údržbu a opravy na předmětu nájmu odborně způsobilými a
oprávněnými osobami.

5. Nájemce je povinen zajistit na svůj náklad odvoz a likvidaci odpadu vzniklého z jeho činnosti a to
u osoby k této činnosti oprávněné dle zákona, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

6. Nájemce se zavazuje, že bude ve vztahu k předmětu nájmu na vlastní náklady zajišťovat a plnit
úkoly požární ochrany v souladu s platnými předpisy o požární ochraně.

7. Nájemce se zavazuje, že po dobu trvání nájemního vztahu přebírá odpovědnost za porušení
obecně platných právních předpisů, předpisů o ekologii, odpadech, hygienických předpisů a jiných v
souladu s ustanovením § 2910 občanského zákoníku.
Nájemce při porušení obecně platných právních předpisů odpovídá za způsobenou škodu a
odpovídá v případě potřeby za provedení příslušných sanačních prací. Nájemce je dále povinen
v případě porušení příslušných předpisů uhradit veškeré poplatky, pokuty a sankce udělené formou
rozhodnutí orgánů státní správy.
Na vyžádání pronajímatele je nájemce povinen poskytnout pronajímateli podklady pro ohlašovací
povinnost vyplývající z platných zákonů, nařízení a vyhlášek v oblasti životního prostředí, a to ve
stanovených termínech. Při provozování zdroje znečištění ovzduší je povinen nájemce plnit sám
ohlašovací povinnost vůči státní správě.

8. Veškeré opravy, stavební úpravy a údržba (mimo činnosti uvedené v odst. 4 tohoto článku a mimo
opravy při havarijních stavech vyžadujících neodkladné řešení) prováděné nájemcem na předmětu
nájmu dle této smlouvy, vyžadují výslovného předchozího písemného souhlasu pronajímatele formou
dodatku k této smlouvě, kde bude především uvedeno, jakou formou a kým se náklady na stavební
opravy, stavební úpravy a údržbu zúčtovávají a hradí. Součástí souhlasu je i výslovná specifikace
těchto činností, a to dle jejich popisu a seznamu tak, jak je předložen v žádosti nájemce.

9. Nájemcem vynaložené náklady na pronajímatelem písemně povolené opravy nebo údržbu nad
 rámec údržby a oprav stanovených ve čl. IV. odst. 4 této smlouvy při zohlednění podmínek dle čl.
IV. odst. 8 smlouvy - jsou věcným plněním nájemného vedle sjednaného finančního nájemného.
Jejich povolení včetně výše ceny a zúčtování je povinen nájemce před realizací písemně projednat
 s pronajímatelem. Nedal-ll pronajímatel nájemci písemný souhlas s provedením oprav a údržby nad
 rámec uživatelské údržby a oprav stanovených v čl. IV. odst. 4 ve smyslu shora uvedeném, je
 nájemce povinen uvést předmět nájmu do původního stavu, jakmile jej k tomu pronajímatel písemně
 vyzve. Neuvede-li nájemce na výzvu pronajímatele předmět nájmu do původního stavu, je
 pronajímatel oprávněn nájem vypovědět bez výpovědní doby.

 10. Nájemce může provádět jakékoliv stavební úpravy pouze při dodržení postupu podle ustanovení
 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
 pozdějších předpisů a dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

 11. Tato smlouva nenahrazuje stavební povolení pro stavbu, které si je nájemce povinen zajistit před
 zahájením stavby. Nájemce se zavazuje dodržet podmínky stanovené v souhrnném stanovisku
 k územnímu a stavebnímu^řízení, vydaném Správou železnic, státní organizací, dne 25. 11. 2021,
 pod č.j.: 26484/2021 SŽ OŘ OLC-OPS/Šel, které je součástí této smlouvy jako příloha č. 2.

 12. Nájemce se zavazuje provozovat svoji činnost na předmětu nájmu způsobem a v rozsahu
 nenarušujícím provozní a obchodní činnost pronajímatele.

                               4
13. Pronajímatel neodpovídá za stav stavby a za její provozování, neodpovídá ani za udržování jejího
provozu. Odpovědnost za škody na zdraví nebo na majetku vzniklé při výstavbě, provozováním a
užívání stavby, jakož i odpovědnost dle první věty tohoto odstavce, nese výhradně a výlučně
nájemce.

14. Nájemce odpovídá pronajímateli za všechny škody, které mu způsobí. Za tímto účelem je
nájemce povinen mít uzavřenou náležitou pojistnou smlouvu.

15. Za materiál a majetek ve vlastnictví nájemce, který je umístěný na předmětu nájmu nenese
pronajímatel odpovědnost.

16. V případě změny podstatných skutečností u obou smluvních stran, které mají význam nejen
z hlediska trvání nájemního vztahu, ale i z hlediska uplatňování jednotlivých práv a povinností z této
smlouvy, jsou obě smluvní strany povinny písemně projednat takovouto změnu s druhou smluvní
stranou, a to prokazatelným způsobem a bez zbytečného odkladu dodatkem k této smlouvě. Nájemce
je rovněž povinen bez odkladu oznámit změnu sídla čl změnu adresy pro doručování písemností
včetně dalších kontaktních údajů uvedených v této smlouvě.

17. Případné zásahy do zeleně na pronajatém pozemku, může nájemce provádět výhradně po
předchozím projednání se správcem majetku. V případě naplnění zákonných znaků je nutno splnit
oznamovací povinnost či vést správní řízení (rozhodnutí) vůči státní správě/místně příslušnému
obecnímu úřadu/ a to nejméně 15 dnů předem (ustanovení § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění).

18. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli den zahájení uvedené stavby dle čl. II., odst.l a den
závěrečné kontrolní prohlídky uvedené stavby dle čl. II., odst. 1. Tyto dny se nájemce zavazuje
písemně oznámit pronajímateli nejdéle dva týdny předem na adresu správce majetku.
Po vydání kolaudačního souhlasu stavby příslušným stavebním úřadem zašle nájemce neprodleně
pronajímateli jeho kopli a geometrický plán skutečného provedení stavby.
Pokud nájemce tyto povinnosti nesplní, je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci smluvní pokutu,
jak je uvedeno v čl. V. odst. 1.

19. V případě nedokončení stavby uvedené v čl. II, odst. 1 z důvodů ležících na straně nájemce se
nájemce zavazuje uvést předmět nájmu v přiměřené lhůtě do původního stavu, nedohodnou-li se
strany písemně jinak.

                                        V.
                                  Smluvní pokuta

 1. V případě porušení povinností vyjmenovaných v tomto článku níže vzniká pronajímateli vůči
nájemci právo na smluvní pokutu ve výši 2 563,30 Kč, za každé porušení povinností, pokud po
předchozím písemném upozornění neodstranil nájemce závadný stav v termínu, který určil
pronajímatel s přihlédnutím k obvyklé době potřebné ke zjednání nápravy.
Smluvní pokutu má právo pronajímatel uložit i opakovaně, pokud nájemce po písemném upozornění
neodstranil závadný stav v termínu, který určil pronajímatel.

Smluvní pokutu je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci v těchto případech:
    • nájemce nesplnil v termínu určeném pronajímatelem povinnost odstranit závadný stav na
       předmětu nájmu, který vznikl neplněním povinnosti nájemce vyplývající z této smlouvy
       (závadný stav bude vždy konkrétně pronajímatelem specifikován),
    • nájemce dal bez souhlasu pronajímatele předmět nájmu do podnájmu,
    • nájemce užívá předmět nájmu v rozporu se sjednaným účelem užívání,
    • nájemce neprovedl úhradu nájemného,
    • nájemce nesplnil povinnost vyplývající z čl. IV., odst. 18,
    • nájemce užívá větší rozsah pozemků, než činí předmět nájmu popsaný v čl. I.,
       odst. 1.

 2. Smluvní pokuta v souvislosti s vyklizením předmětu nájmu je sjednaná v čl. VI. odst. 5 smlouvy.

 3. Pronajímatel má též nárok na náhradu skutečné škody, která přesahuje svojí výší smluvní pokutu.
 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje nájemce povinnosti, jejíž porušení je smluvní pokutou
 sankcionováno.

                               5
                                       VI.
                           Doba nájmu, ukončení nájmu

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s účinností ode dne protokolárního předání
Předmětu nájmu se sedmidenní výpovědní dobou.
Pronajímatel i nájemce jsou oprávněni vypovědět smlouvu způsobem a z důvodů stanovených touto
smlouvou a občanským zákoníkem.

2. Pronajímatel může smlouvu vypovědět v jednoměsíční výpovědní době, v případě, že nájemce
porušil závažným způsobem svoje smluvní povinnosti vyplývající z této smlouvy.
Za porušení smluvní povinnosti nájemce závažným způsobem se zejména považuje:
• nájemce je v prodlení s placením nájemného nebo jeho části o více jak jeden měsíc a nájemce

    neprovede úhradu ani v náhradní lhůtě třiceti dnů ode dne kdy mu byla ze strany pronajímatele
    doručena výzva k úhradě výše uvedeného dluhu,
• nájemce nesplnil v termínu určeném pronajímatelem povinnost odstranit závadný stav, který
    vznikl neplněním povinnosti nájemce.

3. Výpovědní doba začíná plynout od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co byla
výpověď doručena druhé straně a končí posledním dnem daného kalendářního měsíce.

4. Pronajímatel je oprávněn písemně vypovědět nájemní smlouvu bez výpovědní doby z důvodů
stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. Pronajímatel může vypovědět tuto smlouvu
bez výpovědní doby po písemné výzvě k nápravě, jestliže nájemce užívá předmět nájmu způsobem,
že pronajímateli vzniká škoda nebo mu hrozí škoda nikoli malá nebo jestliže s ohledem na
pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu je třeba předmět nájmu vyklidit. Výzva k nápravě není
třeba, hrozí-li naléhavě vážné nebezpečí z prodlení. Dalším možným důvodem k výpovědi bez
výpovědní doby je užívání předmětu nájmu v rozporu se sjednaným účelem užívání. Smluvní strany
se dohodly, že výpovědí bez výpovědní doby skončí nájem dnem doručení výpovědi druhé straně.

5. V případě ukončení nájmu je nájemce povinen do skončení doby nájmu uvést pronajatý předmět
nájmu na vlastní náklady do původního stavu a zajistit na své náklady provedení nápravných
opatření, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

V souladu s čl. IV. odst. 19 této smlouvy se nájemce zavazuje zajistit a podniknout na vlastní náklady
všechny nezbytné právní a faktické kroky vedoucí k zamezení dalšího provozování kanalizace a jeho
právnímu zrušení po ukončení doby nájmu. Vyklizený předmět nájmu musí nájemce předat
pronajímateli nejpozdějl v poslední den sjednané doby nájmu, pokud se s pronajímatelem
nedohodne jinak. Předání předmětu nájmu zpět pronajímateli bude provedeno písemným protokolem
podepsaným oběma smluvními stranami, k čemuž se pronajímatel zavazuje poskytnout nájemci
potřebnou součinnost.

Při nedodržení této lhůty a nesplnění uvedených povinností nájemcem vzniká pronajímateli vůči
nájemci právo na smluvní pokutu za každý den prodlení s vyklizením a řádným předáním předmětu
nájmu. Její výše je stanovena částkou 200,- Kč/den.
Zaplacením výše uvedené smluvní pokuty není dotčena povinnost nájemce uhradit veškeré škody,
které přesahují svojí výší smluvní pokutu a které vznikly pronajímateli v souvislosti s pozdním
vyklizením a předáním předmětu nájmu.

6. Smluvní strany sjednávají, že úpravy, opravy a údržba předmětu nájmu, k nimž dal pronajímatel
 nájemci souhlas dle čl. IV. odst. 8 smlouvy, jsou ze strany pronajímatele akceptovány i pro účely
 ukončení této smlouvy, když v tomto směru není nájemce k obnově původního stavu předmětu
nájmu povinen.

                                       VII.
                               Závěrečná ustanovení

 1. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel je povinným subjektem dle zákona
 č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
 registru smluv (dále jen „Zákon o registru smluv"). Tato smlouva, včetně jejích příloh a případných
 dodatků, bude zveřejněna v registru smluv zřízeném podle výše uvedeného zákona, jestliže výše
 hodnoty jejího předmětu přesáhne 50.000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

                               6
2. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí o právech a povinnostech nájemce I pronajímatele
vyplývajících z užívacího poměru příslušná ustanovení občanského zákoníku a předpisů jej
provádějících a doplňujících.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy a prohlašují, že byla uzavřena
na základě vzájemné svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísni, ani za nápadně
nevýhodných podmínek.

5. Pokud by se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným,
nebo se jím stalo po uzavření této smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani
nevynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních
předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové
neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým
obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

6. Ke změně této smlouvy může dojít pouze na základě písemných dodatků vyjma úpravy ceny
nájemného na základě změny cenového předpisu (dle čl. III. odst. 7 smlouvy) a tím související
úpravou splátkového kalendáře, která bude stanovena jednostranně pronajímatelem a kterou oznámí
pronajímatel nájemci doporučeným dopisem. Oboustranně podepsané dodatky, vzestupně číslované,
se dnem jejich uzavření, případně jiným dnem v těchto označených, stávají nedílnou součástí této
smlouvy.

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (výpověď,
splátkový kalendář, změna bankovní účtu apod.) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně
doporučeným dopisem s doručenkou (na dodejku), a to na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy
na straně nájemce nebo na písemně a prokazatelně oznámenou změnu adresy. Nebude-li na této
adrese zásilka úspěšně doručena (převzata oprávněným zaměstnancem smluvní strany) a nebude-li
tato zásilka vyzvednuta na poště do patnácti dnů ode dne jejího uložení bude poslední den této lhůty
považován za den úspěšného doručení zásilky se všemi právními následky.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž pronajímatel obdrží 2 a nájemce 2.

Přílohy: č. 1 záborový elaborát
       č. 2 souhrnné stanovisko

V Ostravě d n e ...............                  V .................. dne................

Pronajímatel:                           Nájemce:

                 Digitálně podepsal Ing.               Digitálně podepsal Ing.

                       Datum: 2022.05.31                   Datum: 2022.05.27
                       13:29:43 +02'00'                  k 12:06:42 +02'00'

Správa železnic, státní organizace                 Šumperská provozní vodohospodářská
Oblastní ředitelství Ostrava                    společnost, a.s.

ředitel                              generální ředitel

                                7
   SPRÁVA
   ŽELEZNIC

   Váš dopis zn. SZ-1069              r Projekce Šlezinger
   Naše zn. 820/2021/2021/OPD             Jílová 2769/6
                            Šumperk
   Naše č.j. 26484/2021 SŽ OŘ OLC-OPS/ŠeL       787 Ol

   Listfi/příloh ">/1

   Vyřizuje

   Mobil

   E-mail            i

   Datum   25. listopadu 2021                                             J

   Věc: Souhrnné stanovisko

   Na základě předložené žádosti a dokumentace vydává Správa železnic, státní organizace (dále
   jen Správa železnic), Oblastní ředitelství Olomouc (dále jen OŘ OLC), dle zákona č.183/2006
   Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

               pro realizaci opravných prací v ochranném pásmu dráhy

    A - Identifikační údaje stavby:
    Název stavby:

            „Stavební úprava kanalizace Š2695-296, ul. Zábřežská, k.ú. Hanušovice "
    Trať: Šternberk - Hanušovice č.292 - ochranné pásmo dráhy - žkm 69,750-69,825
    Dotčené pozemky: k.ú. Hanušovice, p.č. 1577/5, 866/4 - pozemek Správy železnic,

                     p.č. 1577/4 - pozemek Českých drah, a.s.
    Stavebník: ŠPVS, a.s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

    B - Popis akce:
     Navržená stavba řeší stavební úpravu stávající kanalizace v Hanušovicích na ul.Zábřežská.

   Stávající potrubí kanalizace bude vyměněno za nové. Dojde k rekonstrukci 3 kanalizačních
   šachet, č.295,296,308. Kanalizační řad kříží silnici 11/369, celá trasa je v ochranném pásmu
   dráhy ve vzdálenosti cca.11,0-20,Om od osy koleje. Část trasy kanalizace je umístěna na
   pozemcích Správy železnic a Českých drah, a.s. V zájmovém území dojde k dotčení drážních
   telekomunikačních kabelových tras ve správě ČD Telematiky, a.s.

   C - Vyjádření:
    Po projednání dokumentace stavby u jednotlivých správ OŘ OLC, Správy železnic,
   Stavební správou východ Olomouc a ČD - Telematikou a.s., souhlasíme s realizací
   stavby při dodržení následujících podmínek:

   1. Majitel kanalizačního řadu umístěného na pozemcích Správy železnic, p.č. 1577/5 a 866/4
   v k.ú. Hanušovice uzavře se Správou železnic, OŘ OLC smlouvu o zřízení služebnosti.(pokud
   již nebylo učiněno v minulosti) Návrh smlouvy zašleme na požádání v el.podobě. Kontaktní
   pracovník
   2. Pro vyjaareni Kjeanzaci prací na pozemKu, p.č. 1577/4 v k.ú. Hanušovice kontaktujte
   majitele pozemku České dráhy, a.s., Kounicova 26, 611 43 Brno, e-mail.
   3. Pro realizaci stavby v obvodu dráhy je nutné vydání souhlasu od Drážního úřadu, oblast
   Olomouc, sekce stavební, dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném znění.

   4. Termín zahájení stavebních prací v ochranném pásmu dráhy bude min 14.dní předem
   nahlášen na OŘ OLC - ______ _____________ a vedoucímu provozního střediska
   Traťového okrsku TO Hanušovice, p

                          s předáním kontaktu na odpovědného pracovníka zhotovitele
   prací, ouue uoriourtuia cecnnologie provádění prací a realizaci stavebních prací v blízkosti
   železniční trati s ohledem na zajištění bezpečnosti železničního provozu po dobu realizace prací
   v ochranném pásmu dráhy. Před zahájením stavební činnosti na pozemcích dráhy dojde
   k předání těchto pozemků. Po ukončení prací provede stavebník a stavební dohled Správy
   železnic zápis o ukončení stavebních prací na pozemku Správy železnic, který zašle na OŘ
   Olomouc, úsek náměstka ředitele pro techniku - odbor přípravy staveb. Bez projednání
   s drážním dohledem Správy železnic nesmí být práce na pozemcích Správy železnic zaháleny!
    5.Stavebník bude respektovat Vyhl. č. 177/1995 Sb. V platném znění (Stavební a technický
    řad drah). Realizací stavby nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb
   a zařízení.

1/2 Správa železnic, státní organizace       Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Olomouc
   zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234   Nerudova 1
   soudem v Praze, spisová značka A 48384     www.szdc.cz               779 00 Olomouc
   6. V případě ohrožení bezpečností provozování dráhy a drážní dopravy si Správy železnic,

   vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací.
   7. Pří realizaci prací nesmí dojít k ohrožení ani k omezení železničního provozu, k dotčení
   průjezdného průřezu železniční trati, a to zejména činností a odstavováním stavební
   mechanizace v blízkosti železniční trati. Stavební mechanizace ani zařízení staveniště nesmí
   zasahovat do prostoru železniční trati bližšího jak 3,0 m od osy koleje. Výkop pro kanalizaci
   v blízkosti drážního tělesa musí být prováděn postupně v délkách pro jednotlivé díly pažení
   a ihned zapažit těžkým pažením. Po vytažení pažení výkop řádně zhutnit. Při realizaci výkopu
   v bližší vzdálenosti iak l.Om od paty svahu náspu železničního tělesa musí být tato činnost
   předem odsouhlasena a schválena technologie prací a způsob zabezpečení výkopu s drážním
   dozorem OŘ OLC.
   8. Stavební materiál, vytěženou zeminu ani odpady nelze deponovat na pozemcích Správy
   železnic. Nesmí dojít k znečištění štěrkového lože zeminou.
   9. Po ukončení prací požadujeme předat na OŘ OLC dokumentaci skutečného provedení
   protlaků pod železniční tratí ověřené stavebníkem a to v písemné i digitální podobě včetně
   geodetického zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv.
   D - Inženýrské sítě-
   > Drážní telekomunikační kabelové trasy ve správě ČD - Telematiky, a.s.
   Při realizaci akce - Stavební úprava kanalizace Š295-296, ul.Zábřežská, k.ú. Hanušovice dojde
   ke styku s telekomunikačním vedením (HDPE, TK, DK) v majetku Správy železnic, státní
   organizace, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb.
   o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika č. j. 1202121460 ze dne 9. 11.
   2021.
   Požadujeme před stavbou objednat u ČD Telematika.a.s. vytyčení těchto kabelů a v případě,
   že bv stavbou došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany
   s majitelem, ti. Správa železnic, státní organizace. Centrum telematiky a diagnostiky dle
   platných Všeobecných podmínek pro kabely Správy železnic, státní organizace.

   Podmínkou pro zahájení realizace opravných prací je nutnost vytyčení a zabezpečení
   kabelových tras, které jsou v blízkosti plánovaných stavebních prací a mohlo by dojít
   k poškození těchto kabelů pojížděním stavebních mechanizmů, nebo realizací stavby.

   Platnost vyjádření 2roky od data vydání.

   S pozdravem

   Z      26.11.2021 09:23
         V zastoupení

   ředitel Oblastního ředitelství Olomouc

                       Příloha: vyjádření ČD - Telematiky, a.s. + situace

2/2