Textová podoba smlouvy Smlouva č. 523889: Kulturní akce - Zajištění a provedení ohňostroje 1. 1. 2017

Příloha 318_2016_AN.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            KOSTELEC NACCRL.C:

                          SMLOUVA
                    O PROVEDENÍ OHŇOSTROJE

          1. Smluvní strany

          Dodavatel: Fireworks service s.r.o.
                se sídlem Kubelíkova 1224/42
                130 00 Praha 3
                zastoupen: Tomášem Grossem
                IČO: 24123781
                DIČ: CZ24123781
                Bankovní spojení í
                Registrace v živnostenském rejstříku vedeném u ŽÚ Náchod pod č.j.
                KS 8347/2012/ŽÚ-34
                Pobočka a korespondenční adresa: Fireworks service s.r.o., Jiří Gross,
                Riegrova 197, 547 01 Náchod

          Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
                    se sídlem Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
                    zastoupené starostou města, panem Františkem Kinským
                    IČ: 00274968
                    DIČ: CZ00274968_
                    Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 27-1240074329/0800
                    T e l: 494 337 111 E-mail: podatelna@muko.cz
                    Datová schránka : aj5bhbi

2. Předmět smlouvy
2.1. Předmětem smlouvy je zajištění a provedení ohňostroje z pyrotechnických výrobků tř. II, III dle
scénáře realizátora ohňostroje.
2.2. Termínem a časem plnění je neděle 1.1. 2017,19:00- 19:15 hodin.
2.3. Rozsah ohňostroje: trvání 15 minut, ohňostroj bude proveden s hudebním doprovodem.
2.4. Místem plnění je Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí.

3. Cena a platební podmínky
3.1. Objednatel zaplatí dodavateli za předmět smlouvy dohodnutou cenu vč. DPH ve výši 100 000
Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských).
3.2. Objednavatel uhradí sjednanou cenu za provedení ohňostroje dle faktury vystavené
dodavatelem, termín splatnosti do 10. 11. 2016, datum zdanitelného plnění 1.11. 2016.
4. Ostatní ujednání

4.1. Objednatel poskytne dodavateli tuto součinnost

a) zajistí pořadatelskou službu ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů
pro uzavření a zabezpečení bezpečnostního prostoru ohňostroje v počtu 5 osob dne 1.1. 2017 od
11:00 hod. do 19:00 hod. Pořadatelská služba bude bezvýhradně podléhat pokynům vedoucího
odpalovače.

b) zajistí přístup k bezpečnostnímu prostoru ohňostroje zásahovým vozidlům požárníků a
zdravotnické záchranné služby, dle pokynů vedoucích odpalovačů.

c) zajistí posádku Hasičského záchranného sboru nebo SDH + 1 cisterna s posádkou + 1 sanitní
vůz s posádkou, nebo jiné zdravotní zabezpečení

d) zajistí zhasnutí osvětlení Palackého náměstí po dobu konání ohňostroje.

e) zajistí vyrozumění občanů o provádění ohňostrojných prací místním rozhlasem a tiskem.

f) zajistí ozvučení ohňostroje zvukovou aparaturou.

g) nese povinnosti vyplývající z autorských hudebních práv z reprodukce při ohňostroji.

h) nesplní-li objednatel povinnosti smlouvy, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.2. Dodavatel poskytne tuto součinnost

a) určuje vedoucím odpalovačem Richarda Koutného, Petra Komárka a Jiřího Grosse. Jejich platný
průkaz odpalovače ohňostroje předloží na vyzvání objednatele.

b) za škody vzniklé plněním předmětu smlouvy v bezpečnostním prostoru nese odpovědnost
dodavatel vyjma škod vzniklých nesplněním součinnosti objednavatele.

c) v případě takového zásahu třetí moci, který neumožňuje provedení ohňostroje, zvláště pak za
okolností, při kterých zákonné normy a vyhlášky ČBÚ vylučují provedení ohňostroje, dodavatel
plnění smlouvy neprovede. Obě smluvní strany se pak dohodnou na náhradním plnění, nebo jiném
způsobu ukončení smlouvy.

d) dodavatel si vyhrazuje právo přerušit ohňostroj v případě narušení bezpečnostního okruhu nebo
v případě porušení povinností ze strany objednatele.

4.3. Společná ustanovení

a) Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými
zástupci smluvních stran.

b) Právní vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí příslušnými právními
normami českého právního řádu.

c) Dodavatel se zavazuje pojistit akci proti případným škodám na majetku a zdraví do výše
15.000.000,- Kč

d) Ostatní ujednání se řídí Občanským zákoníkem.
e) Dodavatel si je vědom, že se podílí na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů,
tudíž je ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel si je dále vědom, že při
poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí
informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.

f) Smluvní partner bere na vědomí, že město Kostelec nad Orlicí je subjektem veřejného práva
hospodařícím s veřejnými prostředky, a proto bere na vědomí, že tato smlouva a všechny její
případné součásti, přílohy či pozdější dodatky budou zveřejněny.

g) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každý má platnost originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží jeden stejnopis této smlouvy.

h) Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů: Tato smlouva byla schválena Radou města Kostelec nad Orlicí dne 24.10.2016
usnesení RM číslo 24/2016.

V Kostelci nad Orlicí dne - 3. 11. 2016                                    2 5 . 10. 2016

                                                V Praze d n e .................

Za objednatele:                                         Za dodavatele:

.................... ..................... ^ ...................... .................... 05^. za
                                                Tomáš Gross
Za Město Kostélec nad Orlicí j
František Kingký, starosta města
ČESKÁ                                                   NOZ V119            ililiímnuunmumuiiiii »■ mina umumummuminu
POJIŠŤOVNA                                              S-V PJA 02/N
                                                                    TC88958002022
Pojistná sm louva číslo: 82152376-28                           ČP Náchod
Stav k datu 1 4 .1 1 .2 0 1 5
Kód pojištění: DPO02                                  23 -11' 2015
Pořadové číslo pojištěni: I
                                           PODATELNA

Pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob

1. Sm luvní strany
P o jišť ovn a:
Č eská pojišťovna a .s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČO 45272956, DIČ CZ6990O1273, zapsaná
v obchodním rejstříku u M ěstského soudu v Praze, oddíl B , vložka 1464

Pojistnik, pojištěný:                                                          i«mmtaimiummmumnuira mmumummuumummi mi
N ázev firmy: Fireworks servise s.r.o.
ÍČO: 24123781                                                             02203949331664

2. Sm luvní ujednání
2 .1 . Toto pojištěni je nedílnou součástí sm louvy v ýše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí V šeobecným i pojistným i podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPM O -P-01/2014
(dále jen „VPPMO-P”), ujednáním i v Ú vodní části pojistné sm louvy a ujednáním i tohoto pojištěni

3. Odpovědi p ojistn ou na dotazy pojišťovny                                       500 000,-
V ýše příjm ů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjm y v Kč
Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?
NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištěni

4 .1 . Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu č i újmu při ublíženi

na zdraví nebo usm rcení vzniklou jiném u v souvislosti s:

- činnostm i uvedeným i ve výpisu z obchodního rejsiříku vedeného

M S v Praze, Č. C 180705. ze dne 6. 6. 20! 1, který je nedílnou součástí této pojistné sm louvy a tvoří její přílohu. .

Pojišténí v základním rozsahu se sjednává s lim item pojistného plněni v Kč             15 000 000,-

Pojištěni v základním rozsahu se sjednává s územ ním rozsahem            Česká republika

Pojištčni v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí v Kč                              1 0 0 0 ,-

4 .2 . Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

D oložka V 70 Pojištěni odpovědnosti za škodu vzniklou jin ak než n a zdraví,
poškozením , zráčením , ztrátou nebo odcizením hm otné věci (čisté finančnf škody)
O dchylně od článku 22 bodů 1 VPPM O-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnosti pojištěného nahradit Škodu
vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usm rcení léto osoby, poškozením , zničením , ztrátou nebo odcize­
ním hmotné v ěci, kterou m á tato osoba v e vlastnictví nebo v užívání.
Předpokladem vzniku práva na pojistné plněni v rozsahu tohoto ujednám je , že ke vzniku škody došlo v době trvání pojištění
v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícím i.
Pojištěni v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:
a) vzniklou prodlením se splněním sm luvní povinnosti,
b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou b yl pojištěný pověřen,
c) vzniklou při obchodováni s cenným i papíry.
d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo
družstva,
e) vzniklou v sou vislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotaci a grantů, nebo v sou vislosti s organizací veřejných
zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách,
f) vzniklou v sou vislosti s vym áháním pohledávek.

Klientský servis tel: +420 841 114114, www.ceskapojistovna.cz                              strana 1 z 2
                                                                s

                                                             * 000175

Pojistná smlouvat: 82152376-28                          Kód pqišténf: DPO02
Staví: datu 14.11.2015                              Pořadové řfsto pojištění: 1

Odchylně od Slánku 24 bodu 1 písm . d) VPPMO-P se ujednávi, že pojištčni v rozsahu této doložky se vztahuje i na škodu

způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo ndou, kteráje součástí přednáškové činnosti.

Pojištěni v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimítem pojistného plnění v KS                300 000,-

Pojištěni v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem                  Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V 70 ss sjednává se spoluúčasti v KS                        1 000,-

5. Rozsah pojHtžnl

jP oL ě. Pojistné nebezpečí                                          Pojistné r Ki
                                                           8 0 0 0 ,-
R>T" Základní rozsah                                                  1 890,-
                                                            9 8 9 0 ,-
¡02 Doložka V 70 Č isté finanční škody                                        10 284,*

Pojistné za víechna pojistná nebezpečí v K í

Pojisšté zohledňující dobu trvání pojištěni v KS

& ?b}btB ádobi
Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 14.11.2015 do 24:00 bod. dne 13 .1 1 .2 0 1 6 .

7. Fffloby
Součásti pojistné sm louvy jsou přílohy: výpisu z obchodního rejstSkn S. C l80705

S. Závěrečná njednáni
Odpovědi pojistnQca na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené o tohoto pojištěni se považuji za odpovědi na otázky týkající
se podstatných skutečnosti rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistnik svým podpisem potvrzuje jejich úplnost
a pravdivost

Pojistnik prohlašuje a svým podpisem avizu je, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:

• 2áznam zjednáni,

- pojistné podmínky dle bodu 2.2.,
- sazebník poplatků.

Pojistnik dále prohlašuje, že seznám! pojištěného s obsahem této pojistné sm louvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Sjednáno v                         dne                 hodin
                               Alena K ilLAKOVÁ
F irew oA ^ ř^ síkr

          N                    Podpis a razítko zástupce České pojišťovny &j.
Podpis (a mžitko) pújistníka ^               pověřeného uzavřením této sm louvy

Wtentsíý ssrvis td .: +420 841 114114, wwwxeskapcýstovne.a                           strana 2 z 2

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy