Textová podoba smlouvy Smlouva č. 5302712: Pronájem technického vybavení, dodatek číslo 2

Příloha Scann_podepsaneho_dodatku_D2.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Pronajímatel:

a

Dodatek č. 2
Smlouvy o nájmu ze dne 7.6.2017

číslo jednací nájemce: 2017/0955/OVTMDIT 
číslo jednací pronajímatele: GS-730/17

Smluvní strany

GAPP System, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 27177 
IČ: 60487291
DIČ: CZ60487291
Sídlo: Petržílkova 23/2565,158 00 Praha 5
Bankovní spojení: 
Číslo bankovního účtu:

ČSOB, a.s.

Zastoupen: Ing. Jiřím Palkovským, jednatelem

Nájemce: Statutární město Kladno
IČ: 00234516
Sídlo: náměstí Starosty Pavla 44, Kladno 272 52
Zastoupen: Ing. Přemyslem Mužíkem, náměstek primátora

uzavírají tento
Dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu (dále jen „dodatek").

I.
Předmět dodatku smlouvy

(1) Tímto dodatkem se prodlužuje délka nájmu na období dalších 6 měsíců, přičemž cena za toto 
další období šesti měsíců zůstává stejná jako v čl. III. odst. 3, tj. 294.390 Kč bez DPH.

(2) Zvýše uvedených důvodů se mění pouze odst. 5 smlouvy, a to takto: „nájem se sjednává na 
dobu určitou, tj. na dobu 6-ti měsíců, od 16.3.2018 do 30.9.2018."

II.
Závěrečná ustanovení

(3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem 
zveřejněnf v registru smluv.

(4) Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o nájmu tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
(5) Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, jeden výtisk obdrží nájemce, jeden 

výtisk obdrží pronajímatel.

V Praze dne: ■, 5 (J3. 2818 V Kladně dne: 1 $ 4í- Wg
Za pronajímatele: Za nájemce: