Textová podoba smlouvy Smlouva č. 7612707: Příprava a provedení slavnostního ohňostroje

Příloha smlouva ohnostroj.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Ohňostroje Chaloupka

          Smlouva O dílo

              Uzavřena ustanovením § 631 a následujícího občanského Zákoníku

Realizátor ohňostroje:

Vladislav Chaloupka, Na stráni 216 M1. Boleslav

IČO: 42703263 DIČ: 6709090333 koncesní listina
ev.č.320701-11802-01 průkaz odpalovače č. 0512
(dále jako vedoucí odpalovač ohňostrojů)

Na straně jedné

Objednavatel ohňostroje:

NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM Adresa;

Palackého třída 449/64, 288 02 Nymburk

NKC Vzastoupení: Bc. Iveta Friedelová, ředitelka

IČO; 00118516

(dále jako pořadatel ohňostroje)

 Na straně druhé

          Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu O dílo.

                                                      1.

                            Předmět díla
                   Příprava a provedení Slavnostního ohňostroje.

                                                 n.

                Datum provedení

Slavnostní ohňostroj bude odpálen dne: 1.1.2019
Hodina: 18.00 hod.
Předpokládaná doba trvání ohňostroje: 20min.

                           m.

                    Místo provedení
Stanoviště odpaliště: Na Ostrově, Nymburk
                                   IV.
                        Bezpečnostní opatření

Vedoucí odpalovač ohňostrojů odpovídá za bezpečnost při přípravě a provedení ohněstrojných prací a určí opatření k
zajištění bezpečnosti všech osob a majetku V prostoru, který je ohrožen prováděním ohňostrojných prací, pádem
pyrotechnických výrobků nebo jejích zbytků.

Pořadatel je povinný uvědomit o přípravě a provedení ohněstrojných prací příslušný městský (okresní) úřad, orgány
požámí ochrany, policejní útvar (MP)

Střežení uzavřeného prostoru:

Od začátku přípravných prací, které začnou dne: l.l.20l9, v 11.00 hod bude zajisteno ze strany pořadatele Střežení

odpaliště a bezpečnostního okruhu.
Zajištění prostoru je poviností pořadatele.
l hodinu před odpálením ohňostroje zajistí hlavni odpalovač ohňostrojů vyznačení bezpečnostního okruhu. Způsob
vyznačení obeznámí pořadatele. Pořadatel je povinen poučit a rozestavět hlídky tak, aby ihned po vyznačení

bezpečnostního okmhu nevnikla do prostoru Žádná nepovolaná osoba.

Bezpečnostní okruh bude střežen ze strany pořadatele po celou dobu provádění ohňostroje i po ukončení až do té doby
dokud nebudou hlídky odvolány vedoucím odpalovačem

ČR Třicet minut před zahájením ohňostrorojc je pořadatel povinný zajistit přítomnost Policie (MP) a Požámí ochrany

Vedoucí odpalovač je povinen určit pro pořadatele dohodnuté signály pro výše uvedené úkony.

Druhy signálních prostředků budou: Mobilní telefon

                                   V.
                            Cena za dílo

Obě srI1luVní strany se dohodly na ceně za vykonané dílo:

Cena za komplektní ohňostroj bez hudebního doprovodu: .............. ._ 100.000 Kč

Cena je uvedena S DPH. DPH je pro tutu činnost 21% Vceně je zahmuta doprava materiálu i spotřební materiál.

Částka bude uhrazena na základě vystavené faktury vedoucím odpalovaČe ohňostrojů.

podmínky: Bankovní převod Platební
.................................. _.   .................................................................. ..

                       VI.
                    Odpovědnost za škodu

Odpovědnost za škoduje dána zákonými předpisy, tj. ustanovením § 420 a následujícího očanského zákoníku.

                    VH
                          Další ujednání

V případě nepříznivého počasí Znemožňující odpálení ohňostroje se Smluvní strany dohodnou na

náhradní hodině, nebo termínu odpálení ohňostroje bez nároků na úhradu Škody, vzniklou ztrátami V souvislosti
S ohňostrojem pro obě strany.

V případě ,že by se odpálení ohňostroje neuskutečnilo Výhradně Z důvodu ze strany vedoucího odpalovače

ohňostrojů, zavazuje se tento nahradit způsobenou škodu.

Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Smluvní strany potvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměli jejímu obsahu, a že
nebyla uzavřena V tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz toho pčipojují Své podpisy.

Z V_“ 9 Hi Sriıııvn dne 17.10.2018 .............................. ..1\/Ilade Boleslavi ..................... ......... ............................ ..

mupka Cha :jarní-ıťťjıslav                                                                           __
ıeıˇ.'3l;l5ˇa E07* Mladá flørflflıflv
                                                                            -n4\'I"_`_L`T'
lng? ,gn   352. 7Ě3ıs0o 987
      Cąıaloupckü 08529                                                                                       n
\*l=±diSlfl\*
                                                                             `Ă2

                                                                        ĹŰ.r ëř /17×

                                                                        _

                                                                          5   Ä.

                                                                          ˇ-ı

                     Pořadatel Ohňostroje                                           QQ: A \;-n..

                                                                               .:_9nn;.\"7/

                  '---.

       chalouQka@zbrane.net
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy