Textová podoba smlouvy Smlouva č. 7742747: Smlouva o zajištění ohňostroje

Příloha Smlouva ohňostroj 2019.doc.docx

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ OHŇOSTROJE č. SML18176/1
smluvní strany

1. 	Objednatel: 	Dům kultury Milevsko, Nádražní 846, 399 01, Milevsko	
 	zastoupený :     		Mgr. Vítem Kratochvílem, ředitelem 
	IČ: 		48257460                      	
	DIČ:     	CZ48257460                  	
	Bankovní spojení: 	640937379/0800
	(dále jen „objednatel“)	
a
2. 	Zhotovitel:	Milan Skála, Dobřanovská 522, 387 01 Volyně
 	Tel.: 	602434454	
	E-mail:	sfd-pyro@volny.cz
	IČ:	62517350	
	DIČ:	105-6605151938
	Číslo pojistné smlouvy:	Česká pojišťovna č53941946-17		
	Bankovní spojení:	GE Money Bank, 182731196/0600	
	(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne tuto smlouvu
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ OHŇOSTROJE 
dle ustanovení § 1724 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník
I.
Předmět smlouvy
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provedení ohňostroje za použití pyrotechnických výrobků kategorie F2, F3 a F4  ( zákon 206 / 2015 sb. § 32). 

II.
Doba plnění
Termín provedení ohňostroje:	1.1.2019 17:30 
III.
Místo plnění
Místo provedení ohňostroje:	nám. E. Beneše, Milevsko
IV.
Cena díla a platební podmínky
Objednatel zaplatí zhotoviteli za předmět smlouvy předem dohodnutou celkovou cenu 90000 Kč, slovy devadesáttisíc korun českých, na základě vystavené faktury po provedení předmětu smlouvy se splatností 7 dnů od jejího vystavení. Zhotovitel není plátce DPH.
V.
Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel zajistí přípravu, převoz a odpal ohňostroje v souladu s platnými zákony a předpisy. 
1. Za škody vzniklé při plnění předmětu této smlouvy nebo v souvislosti s ním v bezpečnostním okruhu plně zodpovídá zhotovitel (vyjma škod vzniklých nesplněním součinnosti objednatele podle článku VI.) 
VI.
Povinnosti objednatele
1) Objednatel zajistí přítomnost požárních hlídek po dobu trvání ohňostroje a po dobu nezbytnou po jeho skončení.
2) Uzavření bezpečnostního prostoru pro ohňostroj a dohled na jeho dodržení dle pokynů oprávněné osoby zhotovitele.
3) Objednatel je povinen zajistit přístup k bezpečnostnímu prostoru ohňostroje zásahovým vozidlům IZS dle pokynů oprávněné osoby zhotovitele.
4) Objednatel zajistí přístup na plochy, ze kterých bude proveden ohňostroj, a 1.1.2019 v předem dohodnutém čase.
VII.
Ostatní ujednání
1) Nesplní-li objednatel povinnosti článku VI., je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.  
2) V případě zásahu třetí moci, který neumožňuje provedení ohňostroje, zvláště pak za okolností, při kterých zákonné normy a vyhlášky vylučují provedení ohňostroje, zhotovitel plnění předmětu neprovede. 
3) V případě bezdůvodného neprovedení předmětu smlouvy ze strany zhotovitele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z celkové uvedené částky. 
4) V případě bezdůvodného zrušení předmětu smlouvy ze strany objednatele ve lhůtě kratší než deset dní před termínem plnění smlouvy, zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 30% z celkové uvedené částky. 
5) Na scénář a provedení ohňostroje se vztahují ustanovení práva autorského v platném znění. 
6) V případech, které tato smlouva neřeší, budou smluvní strany postupovat podle Občanského zákoníku. 
7) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jedné pro obě smluvní strany.

V Milevsku dne 11.12.2018

Za objednatele	Za zhotovitele


__________________________         	___________________________   Mgr. Vít Kratochvíl	      
	Milan Skála
Stránka 2 z 2
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy