Textová podoba smlouvy Smlouva č. 10957588: Smlouva - Smlouva o dílo - ohňostroj

Příloha smlouvy_1984-OŠKT-2019.doc

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Leo Válek - Ohňostroje

Smlouva o dílo
uzavřena dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
I.

Smluvní strany

Leo Válek, Stínadla 1095, 58401 Ledeč nad Sázavou, IČO: 10462368

č.konces.listiny: xxxxxxxxxxxxxxx vydané OŽU Světlá nad Sázavou,

č.pyrotechnického průkazu: xxxx vydaným OBÚ v Příbrami.

č.účtu: xxxxxxxxxxxxx, AIRbank
(dále jen realizátor)

a

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava

IČO:00286010, DIČ: CZ00286010

zastoupené MgA. Karolínou Koubovou, primátorkou
ve věcech smluvních je oprávněn jednat xxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Magistrátu města Jihlavy

č.účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx, ČS a.s. Jihlava

(dále jen objednatel)

uzavřeli tuto smlouvu o dílo:
II.

Předmět díla
Příprava a provedení slavnostního ohňostroje s použitím pyrotechnických výrobků kategorie F2, F3 nebo T1 s hudebním doprovodem.
III.

Časové a jiné údaje

Slavnostní ohňostroj bude odpálen:
1. ledna 2020
Čas:
17.30 hodin
Doba trvání ohňostroje:


cca 8 minut
Stanoviště odpaliště:


střecha OD Prior, Masarykovo náměstí Jihlava
Vedoucí odpalovač ohňostroje:

Leo Válek
IV.

Platební podmínky
Obě smluvní strany se dohodly:
1/ na ceně komponovaného ohňostroje s hudebním doprovodem ve výši 65.000 Kč, slovy: šedesát pět tisíc korun českých. Cena je konečná.
V ceně je zahrnuta doprava, veškerý pomocný spotřební materiál a ostatní případné náklady s ohňostrojem související.
2/ na úhradě za předmět díla v plné výši předem, a to v roce 2019 na základě předloženého daňového dokladu (zálohové faktury). Dnem splatnosti je den odepsání z účtu objednatele. Přesný termín splatnosti bude uveden na faktuře realizátora (nejpozdější termín: 20. 12. 2019). Vyúčtování – daňový doklad (faktura) s proúčtováním zálohy bude předložen po provedení předmětu díla nejpozději do 10. ledna 2020.
3/ na vrácení celé částky objednateli do 15 dnů od stanoveného data, a to v případě, že předmět díla nebude ze strany realizátora uskutečněn. V případě nepříznivého počasí znemožňujícího odpálení ohňostroje se smluvní strany dohodnou na náhradní hodině nebo termínu odpálení ohňostroje, bez nároku na náhradu, vzniklou ztrátami v souvislosti s ohňostrojem pro obě smluvní strany.
V.

Bezpečnostní opatření a ujednání
1/Realizátor odpovídá za bezpečnost při přípravě a provedení ohňostroje a určí opatření k zajištění bezpečnosti všech osob a majetku v prostoru, který je ohrožen prováděním prací.

Předem si zajistí souhlas od majitele objektu k odpálení ohňostroje ze střechy objektu OD Prior Jihlava (dále OD). 
2/Realizátor určí pro objednatele i zvukaře dohodnuté signály pro začátek a konec ohňostroje a pro odvolání hlídek.

3/ Realizátor předá před realizací ohňostroje objednateli:

· Seznam použitých pyrotechnických výrobků vč. uvedení jejich dodavatele a kalibru. 

· Platný výpis ze Živnostenského rejstříku na provádění ohňostrojových prací.

· Kopii průkazu odpalovače ohňostrojů.
· Souhlas od majitele objektu k odpálení ohňostroje ze střechy objektu OD.
· Použitý hudební doprovod.

· Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele platné minimálně do data 1. 1. 2020 včetně.

4/ Realizátor zajistí po ukončení ohňostrojových prací za denního světla prohlídku odpaliště.
5/Objednatel je povinen uvědomit o přípravě a provedení ohňostrojných prací příslušné orgány požární ochrany a policejní útvary (Městská policie popř. Policie ČR) a zajistí jejich přítomnost v době provedení předmětu díla.
6/Objednatel zajistí vypnutí osvětlení v prostorách horního Masarykova náměstí za účelem provedení předmětu díla po dobu jeho trvání.
7/Objednatel zajistí volný prostor 15m od objektu OD (svatební parkoviště) pro vymezení bezpečnostního okruhu vytýčení páskou pro zákaz vstupu osob.
Objednatel i realizátor jsou si vědomi, že v uvedeném vymezeném prostoru bude umístěno zázemí pro mobilní ledové kluziště. Po dobu odpalu ohňostroje bude objednatelem zajištěn požární dozor (Sbor dobrovolných hasičů, přistavení požárního vozidla CAS…).
___________________________________________________________________
Bezpečnostní opatření jsou nařízena vyhláškou ČBÚ č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin v platném znění a vztahují se beze zbytku pouze na ohňostrojné práce, tedy v případě, že je použito pyrotechnických předmětů odpovídajících 4. třídě nebezpečnosti, na které se vztahují předpisy o výbušninách.

Je-li odpalován ohňostroj s použitím pyrotechnických předmětů 2. a 3. třídy, určí rizika a následná bezpečnostní opatření pouze vedoucí odpalovač ohňostrojů, který výhradně odpovídá za bezpečný průběh ohňostroje. Jeho nadřízeným je pouze příslušný obvodní báňský úřad, který je oprávněn prostřednictvím svých inspektorů vykonávat kontroly a stanovit příslušná omezení.

VI.

Odpovědnost za škodu

Odpovědnost za škodu je dána zákonnými předpisy, tj. ustanovením § 2913 občanského zákoníku. Realizátor prohlašuje, že má u České pojišťovny uzavřené pojištění odpovědnosti při realizaci ohňostrojů do výše 10.000.000 Kč a odpovídá za veškeré škody způsobené odpálením ohňostroje. 
VII.
Další ujednání
Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích a je platná po podpisu zúčastněných stran. Realizátor obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky stejnopisu.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy vč. veškerých osobních údajů, které jsou v nich obsaženy.

Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
Smluvní strany potvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, a že nebyla uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ledeč nad Sázavou
3.12.2019
Jihlava 3.12.2019
Leo Válek


xxxxxxxxxxxxxxxx
realizátor 


objednatel
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 196 128 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy