Textová podoba smlouvy Smlouva č. 12013536: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního

Příloha SmlouvaTechnickemuzeum.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            VEŘZERJNOoZPPRO.C§TVUNÍSsTMATLUoTUAyRANoIHPOOSMIEŠSYTTANULTIÍBDEORTEACCE

                DS202000446

Smluvní strany:

statutární město Liberec

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

IČ:               002 62 978

Zastoupené:           Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc, primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené: Mgr. Bc. Markétou Žáčkovou, vedoucí odboru cestovního

                ruchu, kultury a sportu

číslo bankovního účtu:     1089692/0800, vedeného u ČS, a.s. Liberec

(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel)

21

Technické muzeum Liberec- Z.s.

spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeného Krajským soudem V Ústí nad Labem,

oddíl L, vložka 9106

se sídlem:           Vrchlického 238/24, Liberec XIII-Nové Pavlovice,

                460 01 Liberec

IČ;               02826615
Zastoupené:
                Tomášem Kyselou, předsedou spolku

ve věcech smluvních zastoupené: Ing. Radkem Baštou, na základě plné moci Ze

                dne 7. 10. 2019, ředitelem muzea

číslo bankovního účtu:     115-7329750247/0100

(dále jen příjemce)

uzavírají V souladu S ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve Znění pozdějších předpisů (dale jen zákon O rozpočtových pravidlech),

tuto veřejnoprávní smlouvu O poskytnutí dotace Z rozpočtu Statutámího města Liberec

                                                  I.

                       Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu poskytovatele
   ve fonně dotace (dále jen ,,dotace“), V souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec
   č. 56/2020 ze dne 27.2.2020.

2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní Zřízení),
   ve znění pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech.

3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finánční kontrole ve veřejné správě
   a o změně některých zákonů (Zákon o finanční kontrole), ve Znění pozdějších předpisů,
   veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni Všechna ustanovení tohoto Zákona.

                                          II.

                        Účel a výše dotace

   1. Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 600.000,- Kč (slovy: Šestsettisíc korun

     českých) na provozní financování muzea a na realizaci expozic V roce 2020.

                                        Stránka 1 Z 5
                        W

Bude se jednat O:
   - provozní náklady,
   - náklady služeb,
   - mzdové náklady,
   - materiálové náklady.

 Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje:

- dary třetím osobám,
- Správní a Soudní poplatky, pokuty, penále, dlužné úroky a jiné sankce (rezervy na

  budoucí možné ztráty),
- daň Z přidané hodnoty (u plátců DPH), jestliže si ji příjemce dotace může uplatnit jako

  odpočet daně na vstupu,
- členské či jiné příspěvky podobného typu,
- cestovní náhrady nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

  pozdějších předpisů,

- nákup dlouhodobého majetku.

                     III.

               Cˇerpání dotace

l. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta,

   nejdříve od 1. 1. 2020, nejpozději do 31. 12. 2020, a to výhradně na účel uvedený v čl. Il

   této smlouvy.

2. Nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit nejpozději do 28. 2. 2021
   na účet poskytovatele č. 1089692/0800, a variabilním symbolem (IC příjemce).

V 3. případě vrácení celé dotace nebo její části je příjemce povinen informovat poskytovatele

dotace o tomto kroku neprodleně e-mailem dotčenému odboru, S nímž tuto smlouvu

uzavřel.

                                IV.

                    Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet Č. 115-7329750247/0100 vedený
u Komerční banky, a.s., do 20 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními

stranami.

                               V.

                 Všeobecné podmínky užití dotace

1. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté

  dotace. Příjemce se zavazuje prokazatelným a vhodným způsobem prezentovat Statutární

   město Liberec, zejména viditelně uvádět na všech písemnostech, které souvisejí S činností
   příjemce a při všech fonnách její propagace skutečnost, že jde o aktivitu nebo službu, která
   byla podpořena poskytovatelem.

2. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků
   v souladu S účelem, pro který byly poskytnuty a V souladu s podmínkami v této smlouvě
   uvedenými. Dále odpovídá za jejich řádné a oddělené Sledování v účetnictví v souladu

                                                                                       Stránka 2 Z 5
S obecně-platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, V platném

znění, a za jejich správné vyúčtování.

a) Příjemce dotace je povinen nejpozději do 28. 2. 2021 předložit poskytovateli vyúčtování
dokládající účelovost využití poskytnuté dotace. Předložené doklady se musí vztahovat
k výše uvedenému účelu a musí dokládat minimálně výši celkové poskytnuté částky.

V b) případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen tyto

nedostatky odstranit ve lhůtě určené poskytovatelem dotace, nejpozději do 10 kalendářních
dnů po obdržení písemné výzvy.

Příjemce se zavazuje neprodleně, avšak nejpozději do 8 kalendářních dnů od okamžiku
ZMĚNY vzniku
       infonnovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se

identifikace příjemce (zejména změna názvu, změna sídla, zánik živnostenského

oprávnění) či změně vlastnického vztahu k věci, na níž se dotace poskytuje i O všech

změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace.

Pokud dojde V průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení
S likvidací, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace
nejpozději 10 dní předtím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací.

Příjemce dotace se zavazuje informovat poskytovatele o aktualitách v rámci akce

a zasílat též tiskovou zprávu, kterou bude možné zveřejnit na webu poskytovatele
dotace (wwW.liberec.cz), Webu městského informačního centra (www.visitliberec.eu)

a V Libereckém zpravodaji.

Připouští-li to povaha projektu, je pořadatel projektu povinen zajistit přístup na akci dvěma
osobám z odboru cestovního ruchu, kultury a sportu pověřené kontrolní činností čerpání

dotace.

                            VI.
                        Kontrola

Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
O finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/ 2000 Sb., O obcích, ve
znění pozdějších předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat
dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí
originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem

poskytnutí dotace.

Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak V průběhu čerpání dotace,
tak i po dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele.

                           Stránka 3 Z 5
                                                                                                                                                                                  1

                             VII.

                        Sankce

Příjemce bere na vědomí, že porušení povirmostí stanovených touto Smlouvou je
porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení
rozpočtové kázně, a to ve výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových

 pravidlech.

Za porušení dále uvedených méně závažných podmínek je příjemce povinen provést nižší
odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu SML, a to takto:

V a) při porušení povinností stanovených v čl. odst. 4, 6 a 7 této Smlouvy, odvod za

  porušení rozpočtové kázně činí 1 "/0 z poskytnuté dotace (minimálně však l. 100,- Kč);

b) pokud příjemce nepředloží závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace nebo závěrečnou
  zprávu O realizaci projektu ve stanovené lhůtě, odvod za porušení rozpočtové kázně

   cını:

  - 1% Z poskytnuté dotace (minimálně však 1.100,- Kč) při překročení lhůty

     0 1 až 7 dnů,

  - 20% Z poskytnuté dotace (minimálně však 2.000,- Kč) při překročení lhůty

     o 8 až 14 dnů,

  - 50% Z poskytnuté dotace (minimálně však 5.000,- Kč) při překročení lhůty

     0 15 až 30 dnů,

  - 100% poskytnuté dotace při překročení lhůty o více než 30 dnů

c) při neuvedení či neoznačení toho, že projekt, jenž je předmětem veřejné finanční

  podpory, je realizován S přispěním SML, odvod za porušení rozpočtové kázně činí

  2% Z poskytnuté dotace (minimálně však 2.000,- Kč);

d) poruší-li příjemce povinnosti v oblasti vedení řádného a odděleného Sledování přijatých
  a použitých finančních prostředků uloženého smlouvou, lze je však doložit jinou fonnou

  evidence, činí odvod za porušení rozpočtové kázně 50% z poskytnuté dotace

  (minimálně však 5.000,- Kč).

Za prodlení s odvodem Za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň
 porušil, povinen zaplatit penále ve Výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení,

 nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni,
 kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet

 poskytovatele.

                             VIII.

                    Závěrečná ustanovení

 Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků
 na základě dohody obou smluvních stran.

                                                                                   Stránka 4 Z 5
2. Tato smlouva je uzavřena V souladu S nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne
   18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu

  de minimis, které bylo zveřejněno V Uředním věstníku EU dne 24. 12. 2013.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, Z nichž každá smluvní strana obdrží
   po jednom Stejnopisu.

4. Smluvní strany souhlasí S tím, že tato Smlouva může být zveřejněna na webových stránkách

   statutámího města Liberec (www.liberec.cZ), S výjimkou osobních údajů fyzických osob.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna V registru smluv podle
   Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
   těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Smluvní Strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, ktere' jsou

  chráněny zvláštními Zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou

   být poskytnuty, a to šedou barvou Zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za
   souhlas S jejich uveřejněním a za Souhlas subjektu údajů,

7. Smlouva nabývá účimıosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu S § 6 odst.

   l zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
  uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (Zákon o registru smluv).

8. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její
  účinností jsou plnění bez právního důvodu a Strana, která by plnila před účinností této
   Smlouvy, nese veškerou odpovědnost Za připadne' škody takového plnění bez právního
  důvodu, a to iv případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že hodnota předmětu smlouvy je: 600.000,- Kč.

O 10. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 Zákona č. l28/2000 Sb., o obcích, ve znění

   pozdějších právních předpisů: poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy
   rozhodlo Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. 56/2020 ze dne 27. 2. 2020.

V Liberci dne:  U 6 _03_ 2020  v Liberci ánøz  18 -03- 2020

Za poskytovatele         Za příjemce

l\'/Igr. Bc. Markéta Záčková   Ing. Radek Bašta
vedoucí odboru cestovního ruchu, ředitel muzea

kultury a sportu
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 255 678 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy