Textová podoba smlouvy Smlouva č. 13291900: rámcová objednávka - participační služby pro nastavení projektového

Příloha objednavka.doc

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            TitulObjednávka číslo: ZAK 20-0011-8

Jan Šindelář
IČO: 01935879
Na Žertvách 879/36
180 00 Praha 8
Objednávka č.
Vyřizuje/kancelář/linka
Datum

ZAK 20-0011-8
     /SPR/VEZ/5663

Rámcová objednávka
Objednáváme u Vás participační služby pro nastavení projektového přístupu na 12 městských částech (dále jen „předmět objednávky“).

Specifikace předmětu objednávky:

Předmětem objednávky je nastavení projektového přístupu a prvků projektového plánování a řízení na 12 městských částech v rámci plnění pilotního programu Koordinátoři participativního plánování. Dodavatel postupně bude přítomen minimálně jednou na každé městské části v pilotním programu a pomůže jednotlivým koordinátorům nastavit jejich projekty dle šablony kanceláře participace IPR Praha. Bude úzce spolupracovat s koordinátory městských částí a kontaktní osobou IPR Praha. Zajistí plánování koordinace jednotlivých projektů v rámci pilotního programu.
Práce proběhne ve dvou etapách:

1. Etapa - nastavování projektů - 240 hodin
2. Etapa – plánování jednotlivých projektů koordinace - 20 hodin
Kontaktní osoby:

Kontaktní osobou objednatele je xxxxxxxxxxx, e-mail:xxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxx.
Kontaktní na dodavatele je e-mail:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Termín a místo plnění a způsob předání/převzetí předmětu objednávky:
Etapa 1. bude předána do 30 10. 2020. Dodavatel předloží kontaktní osobě objednatele elektronicky projednané projektové plány jednotlivých projektů s řídící strukturou 
a procesním plánem u všech projektů dvanácti městských částí

Etapa 2. bude předána do 15. 12. 2020. Dodavatel předloží kontaktní osobě objednatele návrh řízení jednotlivých projektů, identifikaci jednotlivých etap a milníků pro kancelář participace IPR Praha s jejich očekávanými termíny plnění.

Doba plnění předmětu objednávky do 15. 12. 2020.
Dodavatel spolu s předáním předmětu objednávky odevzdá kontaktní osobě objednatele výkaz skutečně odpracovaných hodin (tzv. výčetku). Vzor výkazu skutečně odpracovaných hodin je ke stažení na webových stránkách objednatele na adrese: http://www.iprpraha.cz/clanek/1950/vzory-dokumentu v záložce „Vzory dokumentů, na které odkazují smlouvy“.
Cena předmětu objednávky:
Cena za 1 hodinu činí 380,- Kč, celkový rozsah hodin 260 ( včetně přípravy).
Celková cena za plnění předmětu objednávky bude činit nejvýše 98.800,-Kč 
(slovy: devadesátosmtiísícosmset korun českých).
Dodavatel není plátcem DPH. 
V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené se splněním předmětu objednávky.

Vyúčtování – faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu.
Dodavatel je povinen zaslat fakturu na e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele. Sjednaná cena za splnění předmětu objednávky je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení. Fakturace bude probíhat měsíčně.
Dodavatel je dále povinen uvést na faktuře číslo objednávky: ZAK 20-0011-8. Fakturu neobsahující číslo objednávky nelze proplatit.
Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle příslušných daňových předpisů. Jestliže faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že dodavatel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s placením faktury.

Další ujednání:

Objednatel a dodavatel výslovně souhlasí s uveřejněním této potvrzené objednávky 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Objednatel zajistí zveřejnění potvrzené objednávky zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od potvrzení objednávky. 

Objednatel informuje dodavatele o splnění této povinnosti.
Objednávka nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s poskytnutím informací o objednávce v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel a dodavatel dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v  této potvrzené objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

S pozdravem
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Mgr. Adam Švejda, ředitel Sekce vnějších vztahů

Potvrzením objednávky dodavatel souhlasí se všemi smluvními ujednáními a podmínkami obsaženými v objednávce a neuplatňuje k nim žádné výhrady. Potvrzením objednávky vzniká závazek dle občanského zákoníku.

Objednávku, prosím, elektronicky potvrďte a obratem ji prostřednictvím e-mailu doručte zpět, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy Vám byla doručena. V případě nedodržení této lhůty návrh na uzavření smlouvy zaniká. 
Potvrzení objednávky prostřednictvím elektronického podpisu: 
Jan Šindelář
                                                elektronický podpis
Pokud nemáte zřízen elektronický podpis, potvrďte objednávku prostým e-mailem, resp. do odpovědi v textu e-mailu uveďte: Potvrzuji vaši objednávku č. ZAK 20‑0011‑8.
Útvar rozvoje hl. m. Prahy, příspěvková organizace 

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město

tel.: 23600 5617, fax: 220 514 652, ID c2zmahu
e-mail: podatelna@urm.praha.eu, http://www.urm.cz

bankovní spojení: PPF banka, a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
číslo účtu: 2001200003/6000, IČ: 70883858 DIČ: CZ70883858
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 717 lidí darovalo 1 973 517 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy