Textová podoba smlouvy Smlouva č. 1425322: DOT - Spolek pro udržitelný rozvoj regionů - zajištění vzdělávacích

Příloha Spolek pro udržitelný rozvoj regionů.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            SMLOUVA
    O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

                                        Smlouva č. 043168/17/OSV

Smluvní strany:

1. Jihomoravský kraj    JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
zastoupený:         Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
sídlo:           70888337
IČ:             CZ70888337, je plátce DPH
DIČ:            Bohdana Mokrá
kontaktní osoba/y:     541 652 231
tel.:            541 651 129
fax:            mokra.bohdana@kr-jihomoravsky.cz
e-mail:
bankovní spojení:
dotační výdajový účet:

(dále také „poskytovatel“)

a

2. Spolek pro udržitelný r

zastoupený:

sídlo:           Mezníkova 273/13, 616 00 Brno

IČ:             02672359

DIČ:            není plátce DPH

tel.:

e-mail:

bankovní spojení:

č.ú.:

(dále jen „příjemce“)

                         uzavírají tuto

                         SMLOUVU
    O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
                          Článek I.
                         Účel dotace

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu
  poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“) na zajištění vzdělávacích akcí (dále
  jen „činnost“), na základě žádosti evidované pod č.j. JMK 169143/2016.

2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude činnost realizovat na vlastní zodpovědnost,
  v souladu s právními předpisy, podmínkami této smlouvy.

3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
  znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“) a zákonem č. 250/2000 Sb.,
  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
  „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“).

4. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
  a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
  (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni
  všechna ustanovení tohoto zákona.

5. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných
  celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropské unie, pokud to pravidla pro
  poskytnutí těchto podpor nevylučují.

6. Prokáže-li se po poskytnutí dotace, že tato naplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 až
  109 Smlouvy o fungování Evropské unie (dříve čl. 87 až 89 Smlouvy o založení
  Evropského společenství), zavazuje se příjemce poskytnutou dotaci neprodleně vrátit zpět
  na účet poskytovatele, a to včetně úroků.

                         Článek II.
                         Výše dotace

  Příjemci je poskytována účelová neinvestiční dotace ve výši: 150.000 Kč (slovy:
  jednostopadesáttisíckorunčeských) na realizaci činnosti uvedené v čl. I. této smlouvy.

                         Článek III.
                    Způsob poskytnutí dotace

  Dotace bude poukázána jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený
  v záhlaví smlouvy nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Dotace je
  poskytována formou zálohy s povinností následného vyúčtování.

                         Článek IV.
           Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce

1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci činnosti nejpozději do 31. 12. 2017.
  Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů činnosti hrazených z dotace

                            2
  a vzniklých při realizaci činnosti převodem finančních prostředků v hotovosti nebo
  bankovním převodem ve prospěch jiné oprávněné právnické či fyzické osoby.
  Uznatelnými výdaji se rozumí výdaje činnosti, které jsou jako uznatelné označeny v této
  smlouvě a které jsou hrazeny z dotace, příp. i z jiných zdrojů.

2. Příjemce je oprávněn provádět změny činnosti jen s předchozím písemným souhlasem
  poskytovatele. Za písemný souhlas se považuje uzavření dodatku k této smlouvě, jehož
  předmětem je požadovaná změna.

3. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu
  uvedenému v čl. I. této smlouvy.

  Dotace je poskytována na uznatelné výdaje činnosti, kterými se rozumí:
  a) provozní náklady nezbytné pro realizaci činnosti, které jsou identifikovatelné, účetně

     evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, uvedené v rozpočtu
     žádosti a jejich výše nepřesahuje obvyklou výši v daném místě a čase.
  b) služby:

        energie,
        telefony, internet, poštovné, ostatní spoje,
        nájemné,
        právní a ekonomické služby,
        opravy a udržování,
        školení a kurzy pro zaměstnance realizované v souladu s předmětem činnosti

         organizace a projektem.
        cestovní náhrady v souvislosti s realizací činnosti, případně v souvislosti

         s účastí zaměstnanců na školeních a kurzech podle předchozího bodu (jízdní
         výdaje, výdaje na ubytování, stravné a nutné vedlejší výdaje zaměstnanců za
         předpokladu, že náhrady vyplacené zaměstnancům jsou stanoveny v souladu se
         zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů),
        ostatní služby (pokud souvisejí s realizací činnosti specifikované v čl. I. odst. 1
         této smlouvy).
  c) osobní náklady včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí
     zaměstnavatel za své zaměstnance, a dalších osobních nákladů, které je zaměstnavatel
     za zaměstnance podle platných právních předpisů povinen odvádět. Jedná se o výdaje
     na zaměstnance zajišťující činnost zařízení příjemce, přičemž tyto výdaje musí
     odpovídat nominálním mzdám, event. platům a zákonným odvodům na sociální a
     zdravotní pojištění hrazeným zaměstnavatelem a nesmí přesáhnout obvyklou výši
     v daném místě a čase.

 4. Dotaci nelze použít na následující výdaje činnosti:
  a) na odpisy majetku,
  b) na investiční výdaje (zejm. výstavba podpěrných a volných zdí, sádrokartonových
     konstrukcí, stropů a stropních konstrukcí, zateplovacích systémů apod.),
  c) na reprezentaci (na pohoštění, dary a obdobná plnění),
  d) na činnost funkcionářů (odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů
     právnických osob, jejich cestovní náhrady apod.),
  e) na sociální pojištění a sociální náklady na zaměstnance, ke kterým nejsou
     zaměstnavatelé povinni podle právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění,
     životní pojištění, dary, příspěvky na rekreaci apod.),
  f) na poplatky či příspěvky za členství v institucích či asociacích,

                            3
  g) na finanční leasing,
  h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku),
  i) na zahraniční cesty,
  j) na výzkum a vývoj,
  k) na provedení účetního auditu (mimo případů, kdy je audit vyžadován na základě

     právních předpisů nebo této smlouvy),
  l) na daně a poplatky (daň silniční, daň z nemovitostí, daň darovací, daň dědická, daň

     z převodu nemovitostí, správní poplatky, poplatky za znečištění ovzduší, poplatky
     za televizi a rozhlas apod.),
  m) na smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných
     pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody,
  n) na pořádání teambuildingů, výjezdních zasedání apod.,
   o) na nespecifikované výdaje, které nelze účetně doložit.

5. Uznatelné výdaje činnosti musí vzniknout v době od 1. 1. 2017 do dne uvedeného v odst.
  1 tohoto článku.

6. Výdaj na úhradu zálohové faktury, která nejpozději do dne uvedeného v odst. 1 tohoto
  článku nebyla vyúčtována, není uznatelným výdajem. V případě, že konečná cena po
  vyúčtování zálohy bude nižší než zaplacená záloha (přeplatek na zálohách) nebo vyšší než
  zaplacená záloha (doplatek na zálohách), bude výdaj považován za uznatelný maximálně
  do výše konečné ceny uvedené ve vyúčtovací faktuře.

7. Pokud příjemce:
  a) je plátcem DPH nebo se jím stane v průběhu realizace činnosti, tj. do data uvedeného
     v odst. 1 tohoto článku nebo po ukončení realizace činnosti, ale do data uvedeného
     v odst. 12 tohoto článku, a vznikne mu ve vztahu k uznatelným výdajům činnosti
     nárok na uplatnění odpočtu DPH na vstupu podle zákona 235/2004 Sb., o dani
     z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uvede všechny uznatelné výdaje bez
     daně z přidané hodnoty (DPH není pro příjemce uznatelným výdajem),
  b) je plátcem DPH a nevznikne mu ve vztahu k uznatelným výdajům činnosti nárok na
     odpočet DPH na vstupu, může dotaci využít i na finanční pokrytí DPH vztahující se ke
     konkrétním uznatelným výdajům činnosti (DPH je pro příjemce uznatelným výdajem),
  c) není plátcem DPH, může dotaci využít i na finanční pokrytí DPH vztahující se
     ke konkrétním uznatelným výdajům činnosti (DPH je pro příjemce uznatelným
     výdajem),
  d) není plátcem DPH, ale stane se jím po datu uvedeném v odst. 12 tohoto článku
     a vznikne mu ve vztahu k uznatelným výdajům činnosti nárok na uplatnění odpočtu
     DPH na vstupu podle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
     pozdějších předpisů, je povinen do 30 dnů od data registrace plátce DPH předložit
     poskytovateli novou závěrečnou zprávu a finanční vyúčtování dotace a uvést všechny
     uznatelné výdaje činnosti bez daně z přidané hodnoty (DPH není pro příjemce
     uznatelným výdajem).

8. Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní-li příjemce definici zadavatele podle
  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je
  dále povinen postupovat při výběru dodavatele podle tohoto zákona.

9. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem
  č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

                            4
  o účetnictví“), a zajistit řádné a oddělené sledování čerpání dotace. Příjemce, který nevede
  účetnictví podle tohoto zákona, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona
  č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby
  příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu
  § 11 zákona o účetnictví, s výjimkou § 11 odst. 1 písm. f), a aby předmětné doklady byly
  správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky
  a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny
  analyticky ve vztahu k dotaci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou
  k dotaci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních
  dokladů prokazujících použití dotace uvedením „hrazeno z dotace JMK ve výši ______
  Kč na základě smlouvy č._________“. Příjemce uvede toto označení zejména na
  originálech výpisů z bankovního účtu, výdajových pokladních dokladech a dále pak na
  originálech faktur, zjednodušených daňových dokladech, smlouvách (pokud na jejich
  základě probíhá fakturace či platba) a mzdových listech.

10. Příjemce je povinen zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména
  dodavatelé zboží a služeb, příp. stavebních prací pro příjemce) umožnily kontrolnímu
  orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu
  kontroly.

11. Příjemce je povinen, pokud ho poskytovatel požádá, podat informace o výši čerpání
  dotace k 31. 12. příslušného kalendářního roku.

12. Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 31. 1. 2018 finanční
  vyúčtování dotace jako součást závěrečné zprávy. V tomto termínu musí být závěrečná
  zpráva a finanční vyúčtování dotace doručeny poskytovateli, nepostačuje předání
  k poštovnímu doručení. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je
  posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Nejpozději k termínu pro
  předložení závěrečné zprávy a finančního vyúčtování dotace je příjemce rovněž povinen
  vrátit převodem na účet poskytovatele, uvedený v záhlaví této smlouvy, případnou
  nepoužitou část dotace (dále jen „vratka dotace“) a informovat poskytovatele o zaslané
  vratce. Příjemce doloží finanční vyúčtování dotace soupisem všech prvotních účetních
  a dalších dokladů prokazujících vznik uznatelných výdajů činnosti na formuláři finanční
  vyúčtování dotace, který je k dispozici u poskytovatele. Příjemce doloží finanční
  vyúčtování dotace také kopiemi všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících
  čerpání dotace (zejména faktur, dodacích listů, smluv, paragonů apod.).

13. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
  a) souhrnnou zprávu o realizaci činnosti,
  b) celkové vyhodnocení splnění účelu,
  c) finanční vyúčtování dotace s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního
     vyúčtování dotace v souladu s čl. V. odst. 4 této smlouvy.

14. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly
  při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho
  pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejména je příjemce povinen oznámit
  poskytovateli bezodkladně ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají nebo
  mohou mít za následek příjemcův zánik, transformaci, sloučení či splynutí s jiným
  subjektem, změnu statutárního orgánu příjemce, apod.

                            5
15. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, názvu činnosti a výše poskytnuté
  dotace, případně dalších údajů uvedených ve zvláštních právních předpisech.

16. Příjemce je povinen uskutečňovat propagaci činnosti v souladu s Pravidly pro publicitu
  a Manuálem jednotného vizuálního stylu JMK zveřejněnými na webových stránkách
  poskytovatele. Příjemce se zavazuje, že při propagaci činnosti bude uvádět Jihomoravský
  kraj jako poskytovatele části finančních prostředků. Ke splnění této povinnosti uděluje
  poskytovatel příjemci souhlas s použitím loga, a to po celou dobu realizace činnosti.

17. Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci činnosti, tak po jejím ukončení, bude dbát
  dobrého jména poskytovatele a činnost realizovat v souladu s právními předpisy.

18. Příjemce je povinen po dobu deseti let od skončení činnosti archivovat následující
  podkladové materiály:
  a) žádost včetně povinných příloh,
  b) tuto smlouvu,
  c) originály dokladů, prokazujících čerpání dotace,
  d) dokumentaci o zadání veřejné zakázky, je-li zadávána,
  e) závěrečnou zprávu a finanční vyúčtování dotace.

                         Článek V.
                          Kontrola

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zvláštním právním předpisem
  zákonem o finanční kontrole, zákonem o krajích, zákonem o rozpočtových pravidlech
  územních rozpočtů, kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace
  poskytnuta.

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1
  tohoto článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv
  k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících vznik uznatelných výdajů
  činnosti a využití prostředků v souladu s účelem činnosti.

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu, jak v průběhu, tak i po
  ukončení realizace činnosti, a to ještě po dobu deseti let od ukončení financování činnosti
  ze strany poskytovatele.

4. Za pravdivost i správnost závěrečné zprávy a finančního vyúčtování dotace odpovídá
  osoba oprávněná jednat za nebo jménem příjemce, která tuto skutečnost v závěrečné
  zprávě a ve finančním vyúčtování dotace písemně potvrdí.

                         Článek VI.
                Důsledky porušení povinností příjemce

1. Pokud se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně, poskytovatel postupuje dle § 22
  zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V případě prodlení s odvodem za
  porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, povinen zaplatit penále
  dle § 22 odst. 8 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

                            6
2. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
  odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
  zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve výši
  nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky, nestanoví-li tato smlouva
  o poskytnutí peněžních prostředků jinak. Při neoprávněném použití peněžních prostředků
  odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, ledaže se
  podle veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí peněžních prostředků za porušení méně
  závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných povinností
  se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají, nestanoví-li tato smlouva jinak. Odvody
  za porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých
  ke dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může
  poskytovatel peněžních prostředků pozastavit jejich poskytnutí, a to až do výše
  předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové kázně,
  v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka ve výši rozdílu
  mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z důvodu podezření na
  porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod neuloží, poskytovatel peněžních
  prostředků poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.

3. Nedodržení povinnosti vyplývající z odstavce č. 11 až 14 a č. 16 článku IV. smlouvy je

považováno za méně závažné porušení povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Odvod za tato porušení rozpočtové kázně

se stanoví následujícím způsobem:

a) Informace o stavu čerpání dotace podle odst. 11 nebo vypořádání podle odst. 12 po

stanovené lhůtě:

do 5 kalendářních dnů                1 % poskytnuté dotace

od 6 do 30 kalendářních dnů             2 % poskytnuté dotace

b) Porušení povinnosti stanovené v odst. 13 nebo 14 2 % poskytnuté dotace

c) Porušení povinnosti stanovené v odst. 16     5 % poskytnuté dotace

4. Dotace či její části se považují za vrácené dnem, kdy byly připsány na účet poskytovatele.

5. Poskytovatel je oprávněn při zjištění porušení podmínek této smlouvy příjemcem
  pozastavit uvolňování finančních prostředků. O pozastavení poskytování finančních
  prostředků poskytovatel písemně informuje příjemce ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se
  o porušení podmínek této smlouvy příjemcem dozví.

                 Článek VII.
               Ukončení smlouvy

1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody
  smluvních stran nebo výpovědí.

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání
  důvodu. Výpovědní lhůta činí 30 dnů a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni
  doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že výpověď
  byla doručena třetí den od jejího odeslání.

                  7
3. Ve výpovědní lhůtě poskytovatel pozastaví uvolňování finančních prostředků.

4. V případě ukončení smlouvy dle tohoto článku je příjemce povinen vrátit dotaci
  poskytovateli ke dni ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy.

                         Článek VIII.
                      Závěrečná ustanovení

1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je k jednáním podle této smlouvy jménem
  poskytovatele oprávněna kontaktní osoba uvedená v záhlaví smlouvy nebo jiný pověřený
  zaměstnanec Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Jakékoli změny této smlouvy, vyjma změn týkajících se údajů uvedených v záhlaví této
  smlouvy, lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě
  dohody obou smluvních stran. Při změně čísla účtu příjemce, na který má být dotace
  zaslána, je příjemce povinen předložit nebo zaslat žádost o zaslání dotace na nové číslo
  účtu spolu s kopií smlouvy o běžném účtu, která bude obsahovat číslo nového účtu.
  Změny smlouvy v jiné než písemné formě a bez předchozího schválení Zastupitelstva/
  Rady Jihomoravského kraje jsou vyloučeny.

4. Příjemce souhlasí se zveřejněním této smlouvy.

5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
  po jednom vyhotovení.

6. Nedílnou součástí smlouvy je tato příloha: Finanční vypořádání činnosti – vzor

7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,
  podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

8. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy,
  především pak název, sídlo, IČ, DIČ a číslo účtu.

9. Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že návrh na
  uveřejnění smlouvy v registru smluv podá poskytovatel.

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů

O poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém 2. zasedání
konaném dne 15. 12. 2016 usnesením č. 51/16/Z2.

Smlouvu o poskytnutí dotace schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém 4.
zasedání konaném dne 23.2.2017 usnesením č. 212/17/Z4.

                            8
V Brně dne 6.3.2017      V Brně dne 7.3.2017

………………………………………….       ………………………………………….
    Jihomoravský kraj    Spolek pro udržitelný rozvoj regionů
      (poskytovatel)            (příjemce)

              9
          Finanční vypořádání dotace

PŘÍJEMCE
(název)
Adresa
(sídlo)
IČ

Plátce/neplátce DPH

Název dotačního programu

Název akce

Celkové výdaje na akci
(v Kč):
Výše dotace z rozpočtu JMK
(v Kč):
Z dotace vráceno
(v Kč):

Prostředky vráceny na účet JMK dne

Osoba odpovědná za vypořádání dotace
(jméno a příjmení, funkce, adresa, telefon)

Soupis dokladů vztahujících se k realizaci akce

číslo účetního číslo název dokladu datum        účel platby částka v Kč z toho částka
                                   (bez DPH) *   hrazená
dokladu prvotního              vystavení                z dotace
                                            JMK
v účetní účetního              dokladu

evidenci dokladu

Potvrzuji pravdivost i správnost závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace.
V ................................................. dne ..........................................

Název a podpis příjemce, resp. osoby oprávněné jednat za příjemce (příp. též otisk razítka):

.......................................................................................................................................
* Není-li příjemce plátcem DPH, uvede celkové výdaje včetně DPH. Je-li příjemce plátcem DPH, ale nemůže
v konkrétním případě uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uvede rovněž celkové výdaje včetně DPH. Pokud je příjemce plátcem
DPH a má nárok v konkrétním případě uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude částka uvedena bez DPH.

                            10

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 711 lidí darovalo 1 957 288 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy