Textová podoba smlouvy Smlouva č. 2544802: technický dozor investora v rámci realizace akce Revitalizace

Příloha KUJCP01FEUAS.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Smlouva příkazní             *KUJCP01FEUAS*
                SPR/OZZL/116/17
                                       KUJCP01FEUAS

       uzavřená ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
              občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

                     l.
                Smluvní strany

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Oprávnění zástupci pro jednání:

   - ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Klimeš, pověřený vedením odboru životního prostředí,
     zemědělství a lesnictví, Krajský úřad Jihočeského kraje

   - ve věcech technických: Ing. Milan Vlášek, Ing. Šárka Máchová, odbor životního prostředí,
     zemědělství a lesnictví, Krajský úřad Jihočeského kraje

telefon: 386 720 813, 386 720 747

Bankovní spojení: č.ú.: 199783072/0300 u ČSOB České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
(dále jen ,,příkazce“)

a

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

se sídlem: Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

Oprávněný zástupce pro jednání: Jan Bělohlav, jednatel společnosti a TDI
telefon: 606 876 460

Bankovní spojení: č.ú.: 6002240267/0100 u Komerční banky, a. s., Praha,

             pobočka České Budějovice

IČ: 62508822

DIČ: CZ62508822

(dále jen ,,příkazník“)

                                     II.
                            Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní
    uvedených, pro příkazce na jeho účet a jeho jménem vykoná a zajistí Technický dozor investora
    v rámci realizace projektu „Revitalizace Světského rybníka - odbahnění".
    Předmětem TDI budou následující činnosti:
      • výkon technického dozoru v průběhu stavby,
      • schvalování změn po odsouhlasení investorem,
      • zajištění odstranění případných vad a nedodělků z předávacího protokolu,
      • zajištění předání dokončeného díla,
      • další nezbytné blíže nespecifikované činnosti, které přímo souvisejí s realizací projektu
         z hlediska výkonu funkce TDI,
      • kontrola provádění a odevzdávání díla v plném rozsahu kvality a kvantity a v časových
         termínech dle smlouvy o dílo č. SDL/OZZL/096/17.

2. Za řádné a v souladu s touto smlouvou provedené činnosti příkazníkem se příkazce zavazuje
    zaplatit příkazníkovi cenu stanovenou v čl. IV. této smlouvy.

                                  l
3. Projekt „Revitalizace Světského rybníka" řeší mj. zabezpečení nádrže před poškozením při
    průchodu povodňové vlny. Jedná se o odbahnění rybníka, které spočívá v odstranění
    sedimentu ze zátopy nádrže a úpravě pláně dna. V rámci akce nebude realizován celý projekt
    dle PD, ale pouze část prací (objektů), které jsou definovány v aktualizovaném výkazu výměr,
    který je nedílnou součástí smlouvy se zhotovitelem stavby. Nebude prováděna oprava hráze a
    vegetační úpravy.

    Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v projektové dokumentaci s názvem:
    „Revitalizace Světského rybníka", zpracované Ing. Jaromírem Čaškem, označené datem srpen

    2013, aktualizované leden 2017.

4. Místo plnění se nachází v Jihočeském kraji, v obci Libějovice, k.ú. Libějovice, na pozemcích
    pare. č. KN 1190, KN 1184, KN 1186, KN 1187 a KN 1189, v povodí Malovického potoka, č.h.p.
    1-06-03-032.

                       III.
               Povinnosti smluvních stran

1. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné

  plnění smlouvy a poskytovat si nezbytnou součinnost.

2. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi veškeré podklady potřebné pro řádné plnění

  smlouvy a v případě potřeby vystavit příkazníkovi plnou moc k řádnému plnění předmětu této

  smlouvy, a to na základě písemné žádosti příkazníka.

3. Příkazník se zavazuje řádně provést činnosti uvedené v čl. II. této smlouvy. Příkazník zabezpečí

  na svůj náklad a své nebezpečí všechny práce, služby a výkony související s plněním této

  smlouvy, pokud není stanoveno jinak.

4. Příkazník se zavazuje dodržovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy platné právní

  předpisy a provádět veškerá plnění v souladu s platným právním řádem.

5. Příkazník je povinen příkazce neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech, které mohou

  ohrozit nebo způsobit zpoždění plnění smlouvy. Příkazce je povinen informovat příkazníka o

  všech skutečnostech rozhodných pro řádné a včasné plnění smlouvy.

6. Příkazník je povinen řádně pečovat o informace a doklady, které mu příkazce svěřil, nebo které

  pro příkazce získal.

7. Příkazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích získaných v průběhu plnění

  této smlouvy s výjimkou těch informací, které jsou v době předání informace již veřejně známy

  nebo informací, které musí použít v rámci plnění předmětu této smlouvy a nesdělovat tyto

  informace třetím osobám.

                                  IV.
                     Cena a doba plnění, platební podmínky

1. Celková a nejvýše přípustná cena za plnění této smlouvy byla stanovena na základě
     výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu, kdy byla doporučena nejnižší cena a to ve
     výši plnění maximálně 95.590,- Kč s DPH (79.000,- Kč bez DPH - příkazník je plátcem DPH).
     Celková cena je pevná a nepřekročitelná.

2. Příkazník bere na vědomí, že pokud se příkazce ke dni uskutečnění zdanitelného plnění či ke
     dni poskytnutí úplaty za toto plnění dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň podle §
     109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, věznění pozdějších předpisů, tak
     příkazce využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a stejného zákona,
     tj. uhradí správci daně za příkazníka dlužné DPH z uskutečněného zdanitelného plnění.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že na plnění smlouvy nebude příkazcem příkazníkovi
     poskytnuta záloha.

                                        2
4. Odměna za výkon činností příkazníkovi přísluší vždy po řádném vykonání činností do výše
     sjednané odměny a bude vyúčtována v poměru dle rozsahu zhotoveného díla, přičemž jejich
     poměr z celkové částky bude odpovídat rozsahu odvedených prací nebo poměrné části
     provedeného díla zhotovitelem stavby. Fakturováno může být maximálně 1 za kalendářní měsíc
     dle zdanitelného plnění, až do výše sjednané ceny.

5. Právo fakturovat cenu za výkon činností vzniká příkazníkovi vydáním zjišťovacího protokolu,
     který bude obsahovat všechny položky účtované za zjišťovací období a bude přílohou
     vystavené faktury.

6. Splatnost veškerých faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 15 dnů ode dne jejího
     prokazatelného doručení příkazci. Za termín úhrady bude považován termín odepsání platby
     z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti
     daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
     pozdějších předpisů. Příkazce si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu,
     pokud neobsahuje požadované náležitosti. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet
     původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou
     splatnosti.

                                   V.
                              Smluvní pokuty

1. V případě odstoupení od smlouvy příkazcem z důvodu podstatného a prokazatelného porušení
     smluvních povinností příkazníka vyplývajících z předmětu plnění podle této smlouvy, je příkazce
     oprávněn na příkazníkovi požadovat smluvní pokutu ve výši částky odpovídající 35% ze
     smluvené úplaty.

2. V případě prodlení příkazce se zaplacením faktury vystavené příkazníkem v souladu s článkem
     V. této smlouvy je příkazník oprávněn požadovat na příkazci úrok z prodlení ve výši 1% z dlužné
     částky, a to za každý i započatý den prodlení.

                                  VI.
                              Trvání smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

2. Plnění předmětu smlouvy bude probíhat do splnění veškerých závazků smluvních stran
     vyplývajících z této smlouvy, a to až do doby dokončení a převzetí díla (předpoklad 04/2018).

3. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

4. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit z důvodů prokazatelného porušení
     povinností stanovených touto smlouvou, nebude-li závadný stav vyvolaný porušením takové
     povinnosti odstraněn ani během přiměřené lhůty poskytnuté v předchozí písemné výzvě
     poškozené strany. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné
     oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně.

                                  VII.
                           Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky
     podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
     povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
     oprávněných k podpisu smlouvy.

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
     stran.
                                      3
4. Právní vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými obecně

  závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce, z nichž jedno (1) znění
     obdrží příkazník a dvě (2) příkazce.

6. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k
     právním úkonům, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni
     za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

7. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy a prohlašují, že neobsahuje
     údaje, které tvoří předmět jejich obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku č.
     89/2012 Sb., v platném znění.

V Českých Budějovicích, dne..^:.^.^.^....   vŮ.\dneM.L&#

Za příkazce: JIHOČESKÝ KRAJ          Za příkazníka:
        KRAJSKÝ ÚŘAD

       Odboi životního prostředí,
            ědělství a lesnictví

               stadionu 1952/2

             České BudŠjoviS*

  Ing. Zdeněk Klimeš

                        4

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 392 lidí darovalo 1 100 566 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy