Textová podoba smlouvy Smlouva č. 2925666: Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR -

Příloha PRV_PRINT_OUTPUT_A.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Dohoda

Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR

                        (dále jen "Dohoda")

                          I.
                     Sm luvní strany

1.                    Státní zemědělský intervenční fond
Název:                  (dále jen "SZIF")
                     Ve Smečkách 801/33
Sídlo:                  110 00
                     Hlavní město Praha - Nové Město
Identifikační číslo:           48 133 981
Regionální odbor SZIF:          RO Brno
(dále jen "RO SZIF")
Adresa:                 Kotlářská 53, 602 00 Brno
Oprávněný jednat ve věcech této Dohody: Ing. Václav Říha
                     ředitel RO SZIF
Dále jen "poskytovatel dotace".

2.                    HELENA HORTOVÁ
Název / Jméno a příjmení:        Trnava 27, 674 01 Trnava
                     02972123
Sídlo/Trvalé bydliště:

Identifikační číslo / datum narození:

Dále jen "příjemce dotace".

Osoba / y podepisující tuto Dohodu za příjemce dotace tímto vůči poskytovateli dotace prohlašuje, že je ve
věcech projednání a uzavření této Dohody oprávněna/y za příjemce dotace právoplatně jednat a
podepisovat z titulu své uvedené funkce či zmocnění.

                             II.
                            Ž á d o st

1.
Dotace se poskytuje na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, o financování,
řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94,
(ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění, na základě
nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění, resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013
o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení
nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění a dalších souvisejících právních předpisů EU, podle
zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů, na
základě Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 (dále jen "PRV") a na základě Pravidel,
kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR (dále jen
"Pravidla") na období 2014-2020 platných pro 3. kolo příjmu žádostí pro příslušnou operaci včetně
následných aktualizací a změn vybraných částí Pravidel a pouze v souladu s těmito dokumenty.

2.
Součástí této Dohody je příjemcem dotace řádně vyplněná a zkompletovaná Žádost o podporu z PRV
skládající se ze standardizovaného formuláře a příloh podle podmínek stanovených v Pravidlech.

                     St rana 1
                      Dohoda

3.
Dotace se poskytuje na následující Žádost o podporu z PRV:

Opatření / podopatření / operace / záměr: Investice do zemědělských podniků
                      Projekty do 1 000 000,- Kč, vč. a zároveň žadatel hospodaří
                      na maximálně 150 ha; Živočišná výroba

Registrační číslo žádosti:         16/003/0411a/563/002850

Název projektu:              Pořízení diskového žacího stroje

Místo realizace projektu:         Diskový žací stroj, 674 01 Trnava, okres Třebíč

Celkové výdaje projektu (Kč)        363.000,00 Kč

Celkové výdaje, na které může být 300.000,00 Kč
poskytnuta dotace (Kč)

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 300.000,00 Kč
(Kč)

Celková výše přiznané dotace (Kč, %)    180.000,00 Kč
                      60,0 %

Příspěvek společenství (EU)(Kč, %)     89.100,00 Kč
                      49,5 %

Příspěvek z národních zdrojů (Kč, %)    90.900,00 Kč
                      50,5 %

Dále jen "žádost".

                          III.
                      Výše podpory

1.
Poskytovatel dotace se za podmínek uvedených v tomto článku zavazuje přiznat a poskytnout příjemci
dotace podporu formou dotace na výše uvedenou žádost po splnění podmínek této Dohody a podmínek
stanovených v Pravidlech.

2.
Konečná výše dotace se určí na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných
výdajů, na které může být poskytnuta dotace, avšak celková výše přiznané dotace uvedená výše nesmí být
překročena.

3.
Konečná výše dotace může být rovněž snížena v důsledku porušení/nedodržení podmínek Pravidel v rámci
výběrových/zadávacích řízení. Poskytovatel dotace je v souladu s Pravidly povinen ukládat finanční opravy v
procentuální výši, o kterou bude snížena finální částka dotace určená na konkrétní dotčenou zakázku po
předložení Žádosti o platbu a uplatnění veškerých korekcí za případná další porušení Pravidel.

                             I V.
           Výdaje, na které m ůže být poskytnuta dotace

1.
Dotaci lze poskytnout pouze na výdaje, na které může být poskytnuta dotace.

2.
Pokud je v Pravidlech stanoveno omezení částky výdajů, na které může být poskytnuta dotace (limity,
sazby), výdaje přesahující toto omezení nelze zahrnout do výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

3.
Výdaje, na které může být poskytnuta dotace, se prokazují v souladu s příslušnými Pravidly.

                      St rana 2
                       Dohoda

                              V.
                           Term íny

1.
Příjemce dotace se zavazuje dodržet dohodnutý termín předložení Žádosti o platbu.

Termín předložení Žádosti o platbu: 15.09.2017

2.
V případě prodlení s předložením Žádosti o platbu bude poskytovatelem uplatněna sankce dle Pravidel.

                             VI .
               Platební podm ínky poskytnutí dotace

1.
Přiznaná dotace se poskytuje na základě Žádosti o platbu a příslušné dokumentace dle podmínek
stanovených v Pravidlech.

2.
Pohledávka příjemce dotace vůči poskytovateli dotace vznikne okamžikem schválení úplné a řádné Žádosti
o platbu poskytovatelem dotace, tj. po obdržení dokumentu "Oznámení o výši dotace". Vzniklou pohledávku
není příjemce dotace oprávněn postoupit ani zcizit.

3.
Přiznaná dotace bude příjemci dotace poskytnuta v Kč na účet ve vlastnictví příjemce dotace uvedený v
Žádosti o platbu. Poskytovatel dotace má právo poskytnout dotaci ve více platbách.

4.
V případě, že je Žádost o platbu předložena před smluvním termínem, je na ni ve smyslu administrativních
lhůt pohlíženo, jako by byla předložena v termínu uvedeném v této Dohodě v článku V. (resp. Hlášení o
změnách), tj. realizace projektu již musí být okamžikem předložení Potvrzení o přijetí ukončena a veškeré
způsobilé výdaje uhrazeny.

5.
V rámci kontroly Žádosti o platbu a příslušných příloh prováděné při jejím předložení, uloží RO SZIF při
zjištění závad a/nebo nedostatků příjemci dotace povinnost k doplnění chybějící a/nebo opravě chybné
dokumentace k Žádosti o platbu ve stanovené lhůtě. Lhůta pro doplnění není kratší než 14 kalendářních
dnů.

6.
Žádost o platbu se předkládá samostatně za každou žádost (případně etapu žádosti) na příslušné RO SZIF.

                             VI I .
               Obecné povinnosti příjem ce dotace

1.
Příjemce dotace musí splňovat podmínky uvedené v Pravidlech.

2.
Příjemce dotace se zavazuje dodržet následující:
a) Příjemce dotace nesmí být od data podání žádosti do konce lhůty vázanosti projektu na účel v likvidaci.
b) V případě, že příjemce dotace je fyzická osoba, která má obchodní podíl ve společnosti, za jejíž dluhy
ručí celý svým majetkem, nesmí být v likvidaci ani tato společnost, a to od data podání žádosti do konce
lhůty vázanosti projektu na účel.
c) na příjemce dotace nesmí být od data podání žádosti do konce lhůty vázanosti na účel vydáno soudem
rozhodnutí o úpadku a způsobu jeho řešení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

                                          St rana 3
                       Dohoda

3.
a) Příjemce dotace odpovídá za to, že všechny jím v souvislosti s touto Dohodou vůči poskytovateli dotace
uvedené nebo předané údaje či informace jsou z trvání Dohody pravdivé, platné a úplné.
b) Příjemce dotace se zavazuje, že bude poskytovateli dotace poskytovat požadované informace,
dokladovat mu svoji činnost a poskytovat veškerou součinnost a dokumentaci vztahující se k projektu po
stanovenou dobu trvání závazku.

4.
a) Příjemce dotace se zavazuje, že dodrží účel žádosti a splní veškeré další specifické podmínky uvedené v
článku VIII. této Dohody po celou stanovenou dobu trvání závazku.
b) Příjemce dotace se zavazuje, že po dobu trvání závazku bude s majetkem financovaným z dotace
nakládat obezřetně a s náležitou odbornou péčí a nebude na tento majetek zřizovat další zástavní právo
(netýká se zástavního práva nutného pro realizaci žádosti).

5.
a) Příjemce dotace je povinen uchovávat veškeré doklady týkající se poskytnuté dotace nejméně 10 let od
proplacení dotace.
b) Tímto ustanovením článku VII., bodu 5., písm. a) není nijak dotčena povinnost příjemce dotace uchovávat
potřebné dokumenty delší dobu podle zvláštních právních předpisů ES a ČR.

6.
Příjemce dotace je povinen dodržovat ustanovení týkající se požadavků na publicitu v souladu s Pravidly.

7.
Příjemce dotace musí být schopen průkazně vše dokladovat dle čl. 66 bodu 1. písm. c) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013, v platném znění, při následných kontrolách a auditech.

8.
a) Příjemce dotace, jako fyzická osoba, souhlasí s nakládáním s osobními údaji uvedenými v žádosti,
Dohodě a Žádosti o platbu dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů a dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES, v platném znění;
b) Příjemce dotace si je vědom, že údaje z žádosti budou zveřejněny v souladu s čl. 111 a 112 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění, a zpracováváním subjekty Unie a
České republiky příslušnými v oblasti auditu a kontroly za účelem ochrany finančních zájmů Unie.
c) Příjemce dotace je povinen poskytovat data potřebná pro monitoring projektu po celou dobu lhůty
vázanosti projektu na účel.
d) Příjemce dotace souhlasí s tím, aby údaje ze žádosti, Dohody a Žádosti o platbu byly vedeny SZIF jednak
v listinné podobě, jednak v elektronické databázi pro potřeby zpracování žádosti, Dohody a Žádosti o platbu
a dále souhlasí, aby byly zpracovány pro účely vlastní administrace, pro statistické, evidenční a účetní účely;
e) Tímto ustanovením není omezena povinnost smluvních stran poskytnout informace třetí osobě podle
platných právních předpisů.

9.
Příjemce dotace je povinen realizovat veškeré výdaje, na které může být poskytnuta dotace v souladu s
Pravidly.

10.
Příjemce dotace je seznámen a souhlasí s výší bodového hodnocení žádosti, které obdržel v rámci
jednotlivých preferenčních kritérií.

                                          St rana 4
                       Dohoda

                            VI I I .
              Specifické povinnosti příjem ce dotace

1.
Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace.

2.
Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb.

3.
Předmět dotace, který je financován z operace 4.1.1, odpovídá výrobnímu zaměření příjemce dotace.

4.
V případě, že se projekt týká pořízení mobilních strojů a příjemce dotace do výpočtu efektivnosti podle
přílohy č. 10 Pravidel zahrne výměru půdy, musí ke dni předložení Žádosti o platbu obhospodařovat takový
počet hektarů odpovídající komodity, aby byla splněna efektivnost projektu.

5.
Minimálně 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, tvoří investice spojená s pěstováním ovoce a
zeleniny, chmele, brambor, révy vinné, okrasných rostlin, léčivých, aromatických, kořeninových rostlin,
cukrové řepy, školkařskou výrobou nebo s živočišnou výrobou.

                             I X.
                           Kon t r oly

1.
Příjemce dotace je povinen umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (např. orgány státní kontroly, SZIF,
MZe, Evropská komise, Certifikační orgán, Evropský účetní dvůr apod.) k ověřování plnění podmínek
Pravidel, příp. Dohody, od data podání žádosti po dobu 10 let od proplacení podpory. Dále je povinen jim
poskytnout veškerou dokumentaci vztahující se k žádosti.

2.
Kontroly prováděné podle platných právních předpisů nejsou touto Dohodou dotčeny.

3.
Příjemce dotace je povinen respektovat opatření stanovená k nápravě, která vzejdou z kontrolní činnosti
pověřených pracovníků uvedených článku IX. bodu 1 této Dohody a dodržet stanovené termíny pro
odstranění nedostatků.

                              X.
                            Zm ěny

1.
Postup ohlašování změn týkající se žádosti se řídí platnými Pravidly.

2.
Změny obsahu Dohody se upravují Dodatkem k Dohodě nebo Vyrozuměním o administraci Hlášení o
změnách nebo předložením úplné Žádosti o platbu na RO SZIF u změn, které se nemusí oznamovat
Hlášením o změnách.

3.
Smluvní strany se dále dohodly, že v případě změn, které je příjemce dotace povinen zaznamenat na
formuláři Žádosti o platbu, není nutné vyhotovovat Dodatek k této Dohodě.

                                          St rana 5
                       Dohoda

4.
V případě, že poskytovatel dotace navrhne změnit Dohodu písemně formou Dodatku, pokud dojde ke
změně příslušných zákonů, daného programu anebo Pravidel tak, aby mohla být tato Dohoda uvedena do
souladu s těmito dokumenty, zavazuje se příjemce dotace poskytnout mu nezbytnou součinnost k uzavření
takového Dodatku.

                             XI .
 Snížení výše dotace, sankce za nedodržení podm ínek pro poskytnutí

                 dotace a odstoupení od projektu

1.
Korekce, resp. snížení částky při administraci Žádosti o platbu - pokud je na základě kontroly zjištěn rozdíl
mezi částkou uvedenou v Žádosti o platbu a částkou, která má být příjemci dotace vyplacena po
přezkoumání Žádosti o platbu:
- do 10% (včetně), dotace se vypočítává z částky zjištěné po přezkoumání způsobilosti výdajů v Žádosti o
platbu
- o více než 10%, dotace se vypočítává z částky zjištěné po přezkoumání snížené ještě o rozdíl mezi
částkou požadovanou a částkou zjištěnou po přezkoumání způsobilosti výdajů v Žádosti o platbu.

2.
Postup stanovování výše sankcí a finančních oprav se řídí platnými Pravidly.

3.
V případě, že bude zjištěno, že podmínky stanovené pro získání dotace byly ze strany příjemce dotace
uměle vytvořeny k získání výhody, nelze dotaci poskytnout. Dotaci nelze poskytnout rovněž v případě, pokud
bylo ze strany příjemce dotace či s jeho vědomím třetí osobou podáno nepravdivé prohlášení nebo
nepravdivý důkaz. Příjemce bude navíc během kalendářního roku zjištění nesouladu a během následujícího
kalendářního roku vyloučen ze stejného opatření nebo typu operace v rámci téhož opatření.

4.
V případě nedodržení příslušných podmínek Pravidel nebo zjištění neoprávněného čerpání dotace bude
zahájeno vymáhání dlužné částky a případného penále v souladu s platnou právní úpravou (podle zákona č.
256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Komise
(EU) č. 809/2014 v platném znění).

5.
Příjemce dotace, který z vážných důvodů nemůže dokončit nebo udržet projekt po stanovenou dobu, je
povinen písemnou formou neprodleně informovat příslušný RO SZIF a odstoupit od žádosti. V takovém
případě je povinen již poskytnutou dotaci neprodleně vrátit.

                             XI I .
                       Výpověď Dohody

1.
Tuto Dohodu je poskytovatel dotace oprávněn písemně vypovědět v případě, že:
a) se podstatně změní poměry, které byly rozhodující pro stanovení obsahu Dohody - např. změna či
zrušení právních předpisů, na základě kterých byla příjemci dotace poskytnuta dotace, a zároveň tuto situaci
nelze řešit Dodatkem k Dohodě (viz čl. X. odst. 4 této Dohody);
b) příjemce dotace poruší kteroukoliv povinnost stanovenou Pravidly a označenou sankcí "C", či stanovenou
touto Dohodou, s níž Dohoda možnost výpovědi spojuje.

Možnost vymáhat sankce stanovené Pravidly či Dohodou není výpovědí dotčena.

                                          St rana 6
                       Dohoda

2.
Výpovědní lhůta činí 7 dní a počíná běžet dnem následujícím po dni, v němž byla výpověď této Dohody
poskytovatelem dotace doručena příjemci dotace. Po uplynutí výpovědní lhůty je příjemce dotace povinen ve
lhůtě 15 dní vrátit poskytovateli dotace veškerá plnění, která mu byla na základě Dohody či žádosti
poskytnuta, v opačném případě bude s příjemcem dotace zahájeno vymáhání dlužné částky a případného
penále v souladu s platnou právní úpravou (podle zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském
intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů).

                            XI I I .
                     Závěrečná ustanovení

1.
Příjemce dotace prohlašuje, že byl již při podání žádosti seznámen s Pravidly, souhlasí s nimi a zavazuje se
k jejich plnění. Příjemce dotace si je vědom požadavků týkajících se poskytování údajů a zaznamenávání
výstupů a výsledků. Příjemce dotace dále prohlašuje, že veškeré úkony spojené s realizací projektu, které
učinil před podpisem této Dohody, jsou v souladu s těmito Pravidly. Dále prohlašuje a svým podpisem
stvrzuje, že nedošlo ke změnám oproti této Dohodě a stav realizace akce je ke dni podpisu v souladu se
žádostí.
2.
Příjemce dotace prohlašuje, že si je vědom svých práv, které mu poskytuje zákon č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a Směrnice Evropského parlamentu a
Rady 95/46/ES, v platném znění.
3.
Dohoda je platná a závazná po celou dobu realizace projektu a dále po dobu vázanosti na účel, kromě
povinností uvedených v článku VII. bodu 5, které se řídí sjednanou zvláštní lhůtou.
4.
Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle a nebyla
uzavřena v tísni ani pod nátlakem.
5.
Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení Dohody
obdrží příjemce dotace a jedno vyhotovení Dohody obdrží za poskytovatele dotace RO SZIF.
6.
Dohoda uzavřená do 30.6.2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Dohoda uzavřená počínaje dnem 1.7.2017 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem uveřejnění ve smyslu § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

                                          St rana 7
Za Poskytovatele dotace:         Dohoda
V Brně dne
                          Za Příjemce dotace:
podpis                       V Brně dne
Ing. Václav Říha
jméno, příjmení, titul               podpis
ředitel RO SZIF
název funkce                    jméno, příjmení, titul
razítko:                      název funkce
                          razítko:

Oprávnění k podpisu za Příjemce a totožnost Oprávnění k podpisu za Příjemce a totožnost

zkontroloval:               zkontroloval:

dne:                   dne:

jméno, příjmení, titul právníka RO SZIF: jméno, příjmení, titul ověřovatele:

podpis právníka RO SZIF:         podpis ověřovatele:

                     St rana 8

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 711 lidí darovalo 1 957 488 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy