Textová podoba smlouvy Smlouva č. 3498782: Smlouva o provedení ohňostroje

Příloha Smlouva.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            SPITFIRE pyro

OHŇOSTROJE * PYROTECHNIKA * SPECIÁLNÍ EFEKTY * ODPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Smlouva o provedení ohňostroje

I.Smluvní strany              IČO:451 40 553
 I.l.Dodavatel:               DIČ:CZ6912110656
                      Česká pojišťovna
     Petr Burian -SPITFIRE       č.pojistné smlouvy: 152 04123-15
     Praskolesy 46
     267 54
     Bank.spojenúČS Beroun

     č.ú.l 112196970/5500

I. 2.Objednavatel:
     Městské kulturní středisko Tachov
     nám. Republiky 85
     347 01 Tachov

IČO: 00076686
DIČ: CZ00076686
Bank. spoj.: KB a.s., Tachov

II. Předmět smlouvy:
     Předmětem smlouvy je dodávka ohňostroje pyrotechnických výrobků tř.II.,
     III.,t.j.pyrotechnických předmětů ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 174/92 Sb.

III. Termín a čas plnění
     dne 5. 8. 2017 ve 23.00hod

IV. Místo plnění
     Tachov - na vrchu Vysoká

V. Cena a platební podmínky
     a) Objednavatel zaplatí dodavateli za předmět smlouvy předem dohodnutou celkovou cenu
       ve výši 60.500,- včetně DPH

VI. Ostatní ujednání
     VI. 1. Dodavatel zajistí přípravu, převoz a odpal ohňostroje tak, aby nebyla ohrožena
     bezpečnost osob a majetku dle vyhl. ČBÚ 174/92 Sb.

     VI.2. Objednavatel zajistí dodavateli tuto součinnost:
         a) Zajistí přítomnost zásahového vozidla požárníků během ohňostroje, oznámení na
          místním MěÚ, policii a majiteli pozemku, z něhož bude ohňostroj střílen ve smyslu

          zákona č.61/1988 Sb. a novely zákona č.542/1991 Sb. pro uzavření a zabezpečení
          bezpečnostního okruhu.
         b) Objednavatel je povinen zajistit přístup k bezp. prostoru ohňostroje zásahovým
          vozidlům požárníků,policie a zdravotní záchranné služby a to dle pokynů vedoucího
          odpalovače.
         c) Objednavatel zajistí přístup na plochy, z kterých, bude proveden ohňostroj
     5. 8.2017 19-24.00hod
                         2- -

VI.3. Nesplní-li objednavatel povinnosti z článku VI. 2. smlouvy je dodavatel oprávněn
od smlouvy odstoupit.

VI.4. Za škody vzniklé plněním smlouvy v bezpečnostním okruhu nese odpovědnost
dodavatel - viz článek VI. 5 smlouvy / vyjma škod vzniklých nesplněním součinnosti
objednavatele podle článku VI.2.a,b,c smlouvy./

VI.5. V případě zásahu třetí moci, který neumožňuje provedení ohňostroje, zvláště pak
za okolností, při kterých zákonné normy a vyhlášky ČBU vylučují provedení ohň.,
dodavatel plnění předmětu neprovede.

VI.6. V případě bezdůvodného neprovedení předmětu smlouvy ze strany dodavatele,
zaplatí dodavatel objednavateli smluvní pokutu ve výši 30.000,-Kč

VI.7. V případě bezdůvodného zrušení předmětu smlouvy ze strany objednavatele deset
dní před termínem předmětu smlouvy, zaplatí objednavatel smluvní pokutu ve výši 30%
z celkové výše uvedené částky.

VI.8. Na scénář a provedení ohňostroje se vztahují ustanovení práva autorského v platném
znění.

VI.9. V případech, které tato smlouva neřeší, budou smluvní strany postupovat podle
Obchodního a Občanského zákoníku.

VI.10. Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jedné pro obě smluvní strany

V ...Praskolesy... dne: 20.6.2017 V ...Tachov...dne:

Pyro servis: 603/436 491 * Fax. 311/637 201 * E-mail:info@spitfire-pyro.cz
                   www.spitfire-pyro.cz

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 747 lidí darovalo 2 189 700 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy