Textová podoba smlouvy Smlouva č. 4138624: Provedení a odpálení slavnostního ohňostroje města Nový Jičín.

Příloha SoD 172017 – A.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            タ/雄。7i

Smわ〃Va O l劾砂と201m」

Obj ednavatel :

Zastoupen :

Bankov血spQj e血:

Telefon :

IeO:

D量e:

ZhotoviteI :

Zastoupen :

Bahkovni spQj eni :

Telefon :

IeO:

DIe:

I.

Smluvni strany

M5stsk6 ku‖umi st洗disko Novy Jiぬ

P薄spきvkov各organizace

Masarykovo ndrnesti 32/20

74101 NovyJi6血

Petrem Orsagem, ieditelem organizace

22832-801/0 1 00

603 152 002

47998261

CZ 47998261

PYRO MORAVIA, S.r.O.

SIovensk各l a/1 085

O strava-P誰voz

702 00

Danielem Hradilem, j ednatelem spole5nosti

CSOB, a.S., PObo6ka Ostrava

373 687 853/0300

602 748 212, 596 134 848

25381172

CZ25381 172

中二諒掠!高宮、~詳 言上

申、告一宮ふ中主,弓」、・中)i/‾十つ∴′、
‾‾‾ ‾‾‾ヤ‾‾‾十干講師涌『の‾‾‾一‾

量重.

PFedm5t s血獲ouvy

Provedeni a odp各lehi slavnost血ho oh丘os億Qje m5sta Novy Ji5in.

Zhotovitel se zavazuje dodat na tento o脆ostrQj vegkely pyrotec血icky material

V POZadovan6m moZstvi, V6etnきpomocneho materialu. Dale bude zhotovitel zajiSfovat komplet血

Servis tyk軍ci se pouZivi血t尊chto pyrotechnickych vyrob鵬v5etne p坤ravy, POu乞ivani, Skladovini,

bezpe6ne p羊epravy, vyhotovi veSkere dokumerty a z如sti povole血pro odyal tきchto vyrobk乱

Objednavatel se zavazl加z却Stit voldy vstup a pohyb pro pyrotec血rika (rozuni se technicke

ZaZemi a prostor.)

Objednavatel se zavazuje z竿iistit pf請omost profesiona血i poZini mdky v po5tu minimalne

l osoby s hasicim p王istrQjem a cistemu s os細kou na odpalisti za ckoIou ngjpozd翫1 hodinu pied

ZapO5etin al鵜e, kter各opusti ur5ene stanovis俺ngjpozd翫1 hodinu po o軸ostrQjnem piedstaveni

Obje血avatel dale pak z哀iisti prdb凝血ou protipo乞如血kontrolu po dobu minimalnき8 hodin

PO ukon6eni ohfios億Qjneho pfedstave血v dan6m dni, kterou m厳e z壁t,ovat hlidaさ, Vratny, POP羊.

bezpe6no st血agentura.

量I量.

Doba p血5ni

Zhotovitel se zavaLZ叩e PrOVeSt dilo dne O9. 09. 2017 ve 22:45 hod. O脆ostrQj bude realizovin

V dobきtrvdrli 12 minut.

Stranka l z 2IV.

Cena dⅡa

Smluv血s億any se dohodly na治stce l13000- K6 bez DPH, 16950- K6 15% DPH,

Celkem 129.950,-K5sDPH

V celkov6 cen尊jsou zahmuty ve汰ere haklady spqjenさs pHpravou, lokal血dopravou,

PrOd匂em o鵬LostrQjnych vyrob腿, Pr各Ce a dozor pyrotechnika, kte重y provede odpaleni o臆ostrQje.

Platba bude provedena bankovnim pievodem na zaklade細try se splatnosti 1 4 d血.

Ⅴ.

Zaruka dfla

Zhotovitel se zavazlje, Ze dilo bude provedeno v plnem rozsahu, jak je uvedeno ve smlouve,

POdle tec血1ickych podminek, PHslui呼ch praⅥlich a bezpe6nost血ch piedpis心- Viz pHIohy.

V p羊王pade vzniklych zavad se zhotovitel zavaz巾e,洗je neprodlenきodstrani.

。is量詰藷霊認諾霊諾ご諾圭筈謹書器盤認諾;
PObo5ka Ostrava.

V量.

Osta血子巾ed血を皿王

Objednavatel je opravnきn kontroIovat prov餌ctli dila a zjisti-1i, Ze zhotovitel provedi dilo v

rozporu se svyml POVimostnri, je oprivnさn Z徹at po dodavateli ods億ane血vzniklych vad

nesprivnym prov細さnin.

Objednavatel je povinen zhotoviteli zaplatit血ok z prodle血O. 1 % z dluZne施stky za ka測y

den prodle血a dale pak sml皿i pokutu ve vy瀧lO OOO,- K5.

Obe strany se zbavuji odpovきdnosti za nesplnき血teminu, jestliZe by toto bylo zap護5ineno

vy※i moci, napi Zivelnou pohromou, POZ征em apod.

V p縦pade, Ze zhotovitel neprovede s巾m zavinさ血m dilo ve?jednanさdobe, d61ce a rozsa山

uhradi objednateli kodu ve vysi dohodnut6 ceny dila.

V量量.

Z各v5re5n各ustanoveni

Tato smlouva 」e SePSina ve dvou vyhotovenich, Z nichZ kaZd各ze smlunmich stran obdrZi

j eden original.

Smluvni strany potvrzuji svym podpisem, Ze s obsahem smlouvy souhlasi.

S億釦1ka 2 z 2

V Ostrave, dne 26. 07. 2017

絹伊仙I榊霊碧捌7
財むaれ帝の、ノ0巌肋と訪20

74] 0]八五時高さ演

IC: 4799826I, DIC’C豹7g9β26/

Obj ednavatel

認諾 言
出蘭繍7

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 204 028 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy