Textová podoba smlouvy Smlouva č. 4333392: Smlouva o provedení specializovaných služeb

Příloha A_2017_12_18_Sml_o_provedeni_sluzeb_Ohnostroj.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Smlouva Ohňostroj


ľvávdisndouvy
SMLOUVA O PROVEDENÍ SPECIALllZOVANÝCH SLUŽEB

cíle § 536 o nás/ednjícíc'li Obchodního zákoníku v platné/'n znění
rłťzovřťncí mezi.“

Objednareí .` DŮM KULTURY v Kroměříži. příspěvková organizace
Tovačox-fske'ho 2828. 767 01 Kroměříž
zastoupeny: l\-“'15..3.ı`. Daniela | Iebnaı“o\--“á
Iťzìz70062642
DIČ.` z (270962642
bank. Spojení: Is; 13 Kroměříži
tel.:

Zh oto víte! : TIGER Servis' .81:10.

in)

Milíčova 16. 702 00 Ostrava 2
zastoupená: Kocourek Vlastimil.jednatel
IČ();25366912
I)Kí czzssóóoız
bank. Spojení: KB Kroměříž.. Č.L'ı.:
tel. spojení:

(nawrr
PŘEDMĚT Srlfl I.. 0 Ĺzˇ" I-Jťt i“

Zhotovitel Se zavazuje provést pro objednatele Specializované sluzby S návrhem a realizací zvukových a
světelných efektů - dále jen efekty. pro akci: Sll..\«"lì`S'1`R 2017 konane dne 31.12. 2017 v 19.00 hod. v prostoru
Hanácké-ho náměstí. dále dle dohody s objednatelem. Realizace efektu bude probíhat S hudebním doprovodem
v dálce trvání do 7min.

Všechny efekty budou zvukové a Sveˇtelne. v danem časovém úseku budou jednotlivé typy a druhy efektů
navazovat následně za Sebou nebo v kombinaci bez zbytečných Časovych prodlev ajejich kombinace bude
sladěna dle melodičnosti hudebního doprovodu. dále viz. Příloha e. l.

Misto plnění: vlastní provedení efektů bude probíhat ve vyhrazeneni bezpečnostním prostoru z plochy - Hanácke
náměstí. Bezpečnostní prostor vytyčí a označí zhotovitel - viz. Příloha č.2 Situační Schéma, dále dle dohody
S objednatelem.

Objednatel Se zavazuje za provedenc'ı efekty zaplatit eenu dle teto Smlouvy

(Mne/x' H.
I) O8/1 PL .NEN!

Zhotovitel se zavazuje provést realizaci efektů dne 31.12. 3017 v 10.00 hod dále dle odst. l . I.
v

Cas provedení bude upřesněn objednatelem na miste v den konání.

(rnnvtrrr
C'Iı`.f'\'x“l

Objednatel je povinen zaplatit za provedené efekty dle teto Smlouvy částku ve výši 60.000,- Kč + DPH 15 %.

Celková zúčtovací cena byla vypočtena dle aktuálních cen materiálu. požadovaného množství práce
v podmínkách zimního obdobi. ltılo'atit-*ní|ıo termínu. a v daném rozsahu nebude po dobu o mesíeů pıˇ'ekroeena.4.1.

UI lx.
)

6.1.

GN 've

6.4.

(š'lrirľe/f f l Ĺ
PLA Tria-vr' P01).zi/H'iv1rr

Zhotovitel vystaví objednateli fakturu po realizaci za provedené efekty takto:
Fttítito'u na částku.“ 60.000,-KČ bez DPH. 69.000.“ Kč ve. DPl-l 15%
Způsob pln/[wr převodem na t'ıčet: čti.: Splatnost |`aktury 14 dnů ode dne vystavení

V případě prací nad rámec sjednaných služeb nebo počtu a druhu spotřebovane'ho materiálu nad stanoveny'-I rámce
bude k L'ıčtované částce po dohodč připočtena částka za tyto vícepráce a materiál

Pokuta zprmh'em' placení: pokud objednatel nedodrží Splatnost vyt'ıčtováni. je povinen uhradit zhotoviteli
Smluvní pokutu ve 1% (jedno procento) 7. celkové částkyI za každyI den prodlení.

(il/činek l'.
REItíL/'I .ví-'TA CE

Případné vady Za provedenou realizaci služeb,je objednatel povinen předat písemné zhotoviteli. Zhotovitel má
právo do 5 dnů podat vysvčtleııı' nebo nax-'rhnout objednateli řešení dohodou.

Objednatelje povinen poskytnout zhotoviteli součinnost potřebnou pro odstranční vady.

Reklamaci nelze uplatnit pokud objednatel plne neuhradil platby dle článku lv.

(ˇvanvá- iz
mená-vir r PRO arføııJZ/ı Cr [SFK/trn

Objednatel
a! předá zhotoviteli vymezeny prostor v den plnéni v časovém rozmezí od 12.00 hod
bř zajistí zábrany pro vyhlazení vyınezeného prostoru proti vstupu třetích osob
ci' zajistí přistavení uzavíratelného ocelového kontejneru do místa odpalištč.

čas přistaveni od I5.0U do 16.00 hod., dále pokynů zhotovitele
d! zajistí aby se v blízkosti bezpečnostního prostoru nenacházely objekty. které by mohly byt poškozeny

použitím pyrotechnickych efektů _ automobily. stánky prodejců apod.
er oznámí konání efektů dle této smlouvy zastupitelstvu mesta nebo starostovi

Majitel prostoru realízce efektů je Mesto Kroměříž: a podpisem této smlouvy se rozumí písemný souhlas
majitele pozemku.

fi bude informovat o provedení efektů místní hasičsky sbor, dále bude také inlormovat ostatní účastníky jejichž
práva mohou byl konáním ohňostroje dotčena či ohrožena

g) zajistí ozvučení pro přehrání hudebního doprovodu z Cl) nosiče nebo tlash disku
h) 'zajistí účast městské policie 30 min. před realizací efektů proti vstupu třetích osob do prostoru realizace
i) Zajistí možnost likvidace uklízeného odpadu z potıżityclt pyrovyrobků pro realizaci efektů.

Zhotovitel
af je povinen provést ohňostroj ve stanoveném rozsahu a dle požadavku. ve sjednané kvalite. termínu a časovém

rozmezí
bi* ohradí a označí vyhrazcny prostor bezpečnostní páskou
c; je povinen mít sjednané pojištění pro poškození majetku nebo zdraví osob
dr" zajistí, aby pracovníci dodržovali pracovní postupy
er odpovídá za pořádek ve vyhrazeném prostoru
ti' po ukončení realizace efektů vyklidi vyhrazeny prostor do původního stavu vzhledem k danym možnostem
g/ Zhotovitel před realizaci ohňostroje dodá '/.vukaři USB disk' s nahrávkou hudebního doprovodu luˇtostrojc

Zotovitel zajistí aby jeho pracovníci byli jednotné odéni a viditelné označení firemním nápisem

Veškeré Změny realizace sjednaných služeb musí být písemné doltodnuty osobami opı'ávnčnymijednat ve věcech
této smlouvy a to formou zápisu. nebo formou dodatku ke smlouvě.

In.
)Příloha č. I

TECHNICKÁ SPECIFIKACE píLA

TECHNICKÉ PROVEDENÍ

I - 5 min. kompaktní předměty kategorie l'*`ll. z“ 2 - 3 ks najednou - výška efektů do 40 m
římské Svíc-e s chvosteın ráže 40 mm

- 3 ks najednou - výška efektu 40 m
kompaktní předměty kategorie Flll vetší ráže - 2 ks najednou - výška efektu 40 m
kulové pumy ráže 50 mm

- výška efektů do 50 m
kompaktní předměty kategorie lill a Flll. ›-~ kombinace 2 a 3 ks - výška efektů 30 - 50 m
výmetníky ráže 30 až 50 mm pro speciální výškové vějířovíte efekty

5 - 7 min kompaktní předměty kategorie Fll a lilll. - kombinace 2 a 3 ks ~- výška efektů 30 - 70 In
kulové pumy ráže 50 mm. 75mm -- výška efektů do 100 m

Uvedené efekty budou Situovane že tří pozic tak. aby vytvářely plošnou scénu efektů Směrem k divákům, křížení
efektů Ze stran proti Sobč` od Sebe do stran včjířovitě nebo jejich kombinací.

Zhotovitel dodá Objednateli h Lıdební Cl) nebo flash disk pro doprovod ohňostrojt-ì` a to nejpozději 2 hod.
před plánovaným odpaleın ohňostroje.

POPIS vÉRU HUDEBNÍHO I;›Q,_[3_E_Qy_ojg_u
Výběr hudebního doprovodu zajistí Zhotovitel.

Jìotätsžaaš'PÉNi OPATŘ [5-1 N11.. k B ezvršenos'rı osotš AMAJIIMJ
Odpalištë bude umístěno v uzavřeném bezpečnostním prostoru viz situační plán přílohačl.
Oodpalováni kulových pum bude realizováno Z plochy přistaveneho kontejneru. Bezpečnostní prostor
bude vymezen dle pokynů Zhotovitele.

ČAsovÝ HARMONOGRAM
od 12:00 hod. Zajištění odpalištč. příprava bezpečnostního prostoru instalace ohňostroje

l8:()0 hod. Uzavření bezpečnostního prostoru
od 19:00 hod. Provedení ohňostroje7.1.

8.I.

8.7.

(Wow/z' l ˇH.
RI;`.S`[;`:'\"I R OZPOR U

Vzniklě spory se Smluvní strany zavazují řešit především jednáním a dohodou

Nedojde - li k dohodě ani po vzájemném jednání. má kterakoliv strana pravo předložitspor k řešení příslušnému soudu.

(_"Mnøt- HH.
ZíVĚRIz'ć-N-izí US '114 :vo rf'h`..-“\-='ı'Ke vzniku smlouvy je nutna dohoda o celém jejím obsahu. Změnit smlouvu je moˇ/Ĺně jenpísemnymi oboustranně podepsanymi dodatky označených pořadovyini ěísly.

Není - li v konkrétních tıstanoveníeh této smlouvy Stanoveno jinak, platí pro vztahysmluvních stran příslušná ustanovení Zak. prace, občanského a obchodního Zákoníku.

Veškeré případně í'ıııanění vyrovnání musí byt provedeno max. do 31 dnů od vypovězení smlouvy pokud nenístanovenojinalx'.

Smlouva je vyhotovena ve dvou rovnocenı'ıyeh vyhotoveníeh Z nichž objednatcl obdržíI vyhotovenía Zhotovitel l vyhotovení.

Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a lzeji vypovědět pouze písemně.

Obě strany si ustanovení těto smlouvy přečetly a souhlasí s ním. což svobodně a bez Itıizívůle Stvrzuji svymi podpisy.

Dům kultury v Kroměříži po., 'l`ovaěovskěho 2858, 767 UI l'x'roměřížje povinnym subjektem podle Š' 2 odst. lZákona o registru smluv a obě strany berou na vědomí` Ze údaje ve Smlouvě uvedené budou Zveřejněny dleZákona 340/20 I 5 Sb. v platněın znění.

V Kroměříži dne 18.12. 20 l 7 V Kroměříži dne IS. IE. 2017

_ . .n- ý __. ,v_____`____“

wŽhotovitel : _*Obìdnatel __

2;
)


	Smlouva Ohňostroj
	Smlouva Ohňostroj0001
	Smlouva Ohňostroj0002
	Smlouva Ohňostroj0003
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 204 097 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy