Textová podoba smlouvy Smlouva č. 4638924: Smlouva o spolupráci při poskytování duchovní péče v NČB, a.s.

Příloha 81 18 prˇi´loha_cˇ_1.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Metodický pokyn o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb včetně přílohy


Věstník
Částka 4 Vydáno: 13. DUBNA 2017 Cena: 55 Kč

Ročník 2017
MINISTERST VA ZDRAVOTNIC T VÍ

ČESKÉ REPUBLIKY

O B S A H :

1. Metodický pokyn o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 
poskytovatelů zdravotních služeb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22� VĚSTNÍK MZ ČR����l����ČÁSTKA 4/2017

1

MZDR 8352/2017/ONP

Metodický pokyn
o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

poskytovatelů zdravotních služe

S vědomím prospěšnosti duchovní péče pro podporu všestranného rozvoje lidských hodnot 
a pro zlepšení života pacientů, personálu ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
poskytovatelů zdravotních služeb, k naplnění svobody náboženského vyznání v rámci 
působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR a v souladu s bodem 1 čl. 16 Listiny základních 
práv a svobod, dále s ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě 
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, dále s ustanovením 
§ 28, odst. 3, písm. j) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, bude pacientům, 
zdravotnickým pracovníkům, případně návštěvníkům poskytována duchovní péče výhradně 
kaplany, vyslanými na základě společného pověření České biskupské konference
a Ekumenické rady církví v ČR.

(1) Organizační struktura
(a) Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále „MZ“) zřizuje Radu pro duchovní péči
ve zdravotnictví, která se souhlasem České biskupské konference (dále jen „ČBK“) 
a Ekumenické rady církví v ČR (dále jen „ERC“) zajišťuje jejich vzájemnou spolupráci (dále 
jen „Rada“).
(b) Rada řeší významné otázky duchovní péče ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
(dále jen „LZZ“) poskytovatelů zdravotních služeb, jejími členy jsou: dva zástupci ČBK, dva 
zástupci ERC, dva zástupci MZ, dva zástupci poskytovatelů zdravotních služeb (Asociace 
českých a moravských nemocnic a Asociace nemocnic ČR).
(c) Zasedání Rady se koná dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Rada může vznášet 
ve věci duchovní péče v LZZ připomínky, předkládat ministru zdravotnictví návrhy 
koncepčních řešení. Rada volí ze svého středu na období jednoho roku předsedu, který 
setkání řídí. Zasedání svolává zástupce MZ.
(d) V případě potřeby může iniciovat svolání Rady kterýkoli z členů a zasedání se 
uskuteční nejpozději do třiceti dnů od předání písemné žádosti o její svolání ostatním 
členům Rady.

2

(2) y ezení po ů

(a) Kaplan pro duchovní péči v LZZ dle tohoto Metodického pokynu je výhradně osoba, 
muž nebo žena, vyslaná církví z České biskupské konference1 nebo církví z členů2
Ekumenické rady církví v ČR a jmenovaná na základě společného pověření ČBK a ERC.
(b) Duchovní péče v LZZ dle tohoto Metodického pokynu je pro svá specifika dobrovolnou 
službou, nezdravotní péčí pacientům, zdravotnickým pracovníkům a návštěvníkům
při řešení jejich osobních, existenciálních, spirituálních, etických, morálních otázek 
a potřeb. ato služba má neevan elizační charakter.

(3) íle a z sady duchovní péče v 

(a) Cílem i obsahem duchovní péče v LZZ je pastorační pomoc potřebným, tedy 
pacientům, zdravotnickým pracovníkům i návštěvníkům bez rozdílu.
(b) uchovní péče je vykonávána zásadně neasertivním, empatickým přístupem 
k pacientům, zdravotnickým pracovníkům i návštěvníkům, s úctou k jejich důstojnosti
s respektováním jejich osobního přesvědčení, v kontextu a porozuměním pro jejich životní 
situaci.
(c) Poskytování duchovní péče je nezdravotní činností nenarušující poskytování zdravotní 
péče a zdravotních výkonů. 

(4) oskytovatelů zdravotních služe v LZZ

Ministerstvo zdravotnictví ČR v souladu se zněním zákona č. 2 /2012 Sb., o majetkovém 
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a současně na základě Smluv 
o vypořádání mezi Českou republikou a církvemi uzavřených dne 22. 2. 2013 ve věci 
majetkového vypořádání s církvemi, ve smyslu ekonomické odluky církví od státu, zastává 
stanovisko, že osoby působící v duchovní službě nebudou státními zaměstnanci.

1 říloha uv dí sezna církví reprezentovaných Českou biskupskou kon erencí
2 říloha uv dí sezna církví členů ku enické rady církví v ČRČÁSTKA 4/2017����l����VĚSTNÍK MZ ČR 3

2

(2) y ezení po ů

(a) Kaplan pro duchovní péči v LZZ dle tohoto Metodického pokynu je výhradně osoba, 
muž nebo žena, vyslaná církví z České biskupské konference1 nebo církví z členů2
Ekumenické rady církví v ČR a jmenovaná na základě společného pověření ČBK a ERC.
(b) Duchovní péče v LZZ dle tohoto Metodického pokynu je pro svá specifika dobrovolnou 
službou, nezdravotní péčí pacientům, zdravotnickým pracovníkům a návštěvníkům
při řešení jejich osobních, existenciálních, spirituálních, etických, morálních otázek 
a potřeb. ato služba má neevan elizační charakter.

(3) íle a z sady duchovní péče v 

(a) Cílem i obsahem duchovní péče v LZZ je pastorační pomoc potřebným, tedy 
pacientům, zdravotnickým pracovníkům i návštěvníkům bez rozdílu.
(b) uchovní péče je vykonávána zásadně neasertivním, empatickým přístupem 
k pacientům, zdravotnickým pracovníkům i návštěvníkům, s úctou k jejich důstojnosti
s respektováním jejich osobního přesvědčení, v kontextu a porozuměním pro jejich životní 
situaci.
(c) Poskytování duchovní péče je nezdravotní činností nenarušující poskytování zdravotní 
péče a zdravotních výkonů. 

(4) oskytovatelů zdravotních služe v LZZ

Ministerstvo zdravotnictví ČR v souladu se zněním zákona č. 2 /2012 Sb., o majetkovém 
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a současně na základě Smluv 
o vypořádání mezi Českou republikou a církvemi uzavřených dne 22. 2. 2013 ve věci 
majetkového vypořádání s církvemi, ve smyslu ekonomické odluky církví od státu, zastává 
stanovisko, že osoby působící v duchovní službě nebudou státními zaměstnanci.

1 říloha uv dí sezna církví reprezentovaných Českou biskupskou kon erencí
2 říloha uv dí sezna církví členů ku enické rady církví v ČR4� VĚSTNÍK MZ ČR����l����ČÁSTKA 4/2017

3

(a) S ohledem na stávající formu spolupráce mezi jednotlivými poskytovateli zdravotních 
služeb ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče na jedné straně a představiteli církví 
na druhé straně doporučuje Ministerstvo zdravotnictví ČR upravit vztah s kaplanem v LZZ
pracovně právním vztahem.
(b) Upravit a doplnit vnitřní a or anizační řády ohledně působení kaplanů v LZZ.
(c) nformovat všechny kliniky a oddělení o působení kaplana v LZZ.
(d) Vybavit zdravotnické pracovníky instrukcemi o způsobu informování pacientů
a návštěvníků ohledně duchovní péče v LZZ.
(e) Zajistit v prostorách LZZ důstojné zázemí pro kaplanovu duchovní činnost: 
• Ve vnitřních prostorách LZZ vyhradit prostornou a přístupnou místnost, opatřit ji
označením „Kaple,“ vybavit křesťanským symbolem latinského kříže nad vstupem a uvnitř.
• Zřídit kancelář kaplana s obvyklým vybavením a označením.
(f) Zřetelným a srozumitelným způsobem informovat přicházející pacienty i návštěvníky
o pracovišti a službách kaplana. Mezi vhodné způsoby informování patří zejména ebové
a intranetové stránky, orientačně informační cedule a tabule.

(5) oučinnost zdravotnických pracovníků LZZ

Zdravotničtí pracovníci jednotlivých klinik a oddělení LZZ:
(a) Respektují právo kaplanů určovat litur ický průběh bohoslužebných a pastoračních 
setkání, přičemž zdravotničtí pracovníci mohou do průběhu těchto setkání zasáhnout jen
v případech ohrožujících bezpečnost a zdraví z častněných osob.
(b) Respektují právo na zachovávání zpovědního nebo obdobného tajemství.
(c) Poskytují kaplanovi potřebnou součinnost.

( ) vali ikační požadavky na kaplana

• okončené teolo ické vzdělání na magisterském stupni.
• Absolvovaný kurz nemocniční kaplan na některé z teologických fakult v ČR.
• Nejméně tři roky praxe v obecné pastorační péči.
• Jmenování na základě společného pověření Českou biskupskou konferencí 
a Ekumenickou radou církví v ČR.

4

(7) Povinnosti a práva kaplana

Smyslem činnosti kaplana v LZZ je být důvěryhodným i důvěrným partnerem pacientů, 
zdravotnických pracovníků, případně i návštěvníků při řešení osobních, existenciálních, 
spirituálních, etických a morálních otázek a potřeb.
Prací kaplana v LZZ nemá být dotčena jeho služba či postavení v církvi, řeholním řádu a
nebo kongregaci.

(a) Kaplan je zejména povinen:
 ídit se při své činnosti v LZZ platným vnitřním a or anizačním řádem LZZ.
 ídit se or anizačními pokyny vedoucích zaměstnanců LZZ, jednotlivých klinik

a oddělení.
• Spolupracovat s ošetřujícími zdravotnickými pracovníky a poskytovat jim součinnost.
• Zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, jež mají osobní, důvěrný
či služební charakter.
• možnit či zprostředkovat návštěvu pacientem vyžádaného duchovního z církve 
či náboženské společnosti re istrované v ČR.

(b) Práva kaplana
• Kaplan nemá přístup do zdravotnické dokumentace pacienta, se souhlasem pacienta 
může být informován o zdravotním stavu a diagnose pacienta.
• Vstupovat do lůžkových a společenských prostor klinik a oddělení LZZ. Vstup do jiných 
vnitřních prostor LZZ je možný po výslovném souhlasu vedoucího zaměstnance.
• le aktuálních možností vést s pacientem, zdravotnickým pracovníkem či návštěvníkem 
rozhovor v přiměřeném soukromí. 
 řinášet do prostor LZZ bohoslužebné předměty a potřeby v množství odpovídajícím míře 

a rozsahu konaných činností.ČÁSTKA 4/2017����l����VĚSTNÍK MZ ČR 5

4

(7) Povinnosti a práva kaplana

Smyslem činnosti kaplana v LZZ je být důvěryhodným i důvěrným partnerem pacientů, 
zdravotnických pracovníků, případně i návštěvníků při řešení osobních, existenciálních, 
spirituálních, etických a morálních otázek a potřeb.
Prací kaplana v LZZ nemá být dotčena jeho služba či postavení v církvi, řeholním řádu a
nebo kongregaci.

(a) Kaplan je zejména povinen:
 ídit se při své činnosti v LZZ platným vnitřním a or anizačním řádem LZZ.
 ídit se or anizačními pokyny vedoucích zaměstnanců LZZ, jednotlivých klinik

a oddělení.
• Spolupracovat s ošetřujícími zdravotnickými pracovníky a poskytovat jim součinnost.
• Zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, jež mají osobní, důvěrný
či služební charakter.
• možnit či zprostředkovat návštěvu pacientem vyžádaného duchovního z církve 
či náboženské společnosti re istrované v ČR.

(b) Práva kaplana
• Kaplan nemá přístup do zdravotnické dokumentace pacienta, se souhlasem pacienta 
může být informován o zdravotním stavu a diagnose pacienta.
• Vstupovat do lůžkových a společenských prostor klinik a oddělení LZZ. Vstup do jiných 
vnitřních prostor LZZ je možný po výslovném souhlasu vedoucího zaměstnance.
• le aktuálních možností vést s pacientem, zdravotnickým pracovníkem či návštěvníkem 
rozhovor v přiměřeném soukromí. 
 řinášet do prostor LZZ bohoslužebné předměty a potřeby v množství odpovídajícím míře 

a rozsahu konaných činností.6� VĚSTNÍK MZ ČR����l����ČÁSTKA 4/2017

5

říloha

Metodického pokynu
o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

poskytovatelů zdravotních služe

Seznam

církví reprezentovaných:
eskou iskupskou konferencí sídlem hákurova 7 /3, raha , Č 00 0 3 ,

a církví členů
Ekumenické rady církví v sídlem raha 10, onská 370/ , Č 00127370.

Česká biskupská konference

Církev římskokatolická, Č 73632848, Thákurova 676/3, Praha 6 

Církev řeckokatolická, Č 73632465, Haštalské nám. 789/4, Praha 1

Ekumenická rada církví v ČR 

poštolská církev, Č 00489778, V Zídkách 402, Kolín 2

Bratrská jednota baptistů, Č 00445231, Na Topolce 677/14, Praha 4

Církev bratrská, Č 00445215, Soukenická 1193/15, Praha 1

Církev československá husitská, Č 00445185, Wüchterlova 523/5 Praha 6

Českobratrská církev evan elická, Č 00445223, Jungmannova 22/9, Praha 1

Evangelická církev augsburg. vyznání v ČR, Č 62936611, V irchářích 1 2/1 , raha 1

6

Evan elická církev metodistická, Č 00445240, ečná /1 , raha 2

ednota bratrská, Č 47475111, Boženy ěmcové / , Liberec 

Pravoslavná církev v českých zemích, Č 00445177, V ámě 12 3/ , Praha 1

Slezská církev evan elická a v., Č 00445312, Na nivách 2 /7, Český ěšín

Starokatolická církev v ČR, Č 00445304, Na bateriích 93/27, Praha 6

Pozorovatel Ekumenické rady církví v ČR, Církev adventistů sedmého dne, Č 00445193, 
se připojila a zavázala k dodržování Metodického pokynu o duchovní péči 
MZDR 8352/2017/ONP.ČÁSTKA 4/2017����l����VĚSTNÍK MZ ČR 7

6

Evan elická církev metodistická, Č 00445240, ečná /1 , raha 2

ednota bratrská, Č 47475111, Boženy ěmcové / , Liberec 

Pravoslavná církev v českých zemích, Č 00445177, V ámě 12 3/ , Praha 1

Slezská církev evan elická a v., Č 00445312, Na nivách 2 /7, Český ěšín

Starokatolická církev v ČR, Č 00445304, Na bateriích 93/27, Praha 6

Pozorovatel Ekumenické rady církví v ČR, Církev adventistů sedmého dne, Č 00445193, 
se připojila a zavázala k dodržování Metodického pokynu o duchovní péči 
MZDR 8352/2017/ONP.8� VĚSTNÍK MZ ČR����l����ČÁSTKA 4/2017

Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové – SEVT, a. s., 
Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 354, fax: 233 553 422; drob-
ný prodej v prodejnách SEVT, a. s. – Brno, Česká 14, tel./fax: 542 233 962 – České 
Budějovice, Česká 3, tel./fax: 387 319 045 a ve vybraných knihkupectvích. Distri-
buční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány předplatitelům 
neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány 
do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhra-
dy předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného 
do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtis-
ků jsou prováděny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění reklamací je stanovena na 15 dnů 
od data rozeslání, po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány jako běžné objednávky za 
úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnická osoba), rodné číslo bez lo-
mítka (fyzická osoba) a kmenové číslo předplatitele. Podávání novinových zási-
lek povoleno ŘPP Praha č.j. 1172/93 ze dne 9. dubna 1993. Podávanie novinových 
zásilek v Slovenskej republike povolené RPP Bratislava, pošta 12, č. j. 445/94 zo dňa 
27. 12. 1994.

Vydává: Ministerstvo zdravotnictví ČR – Redakce: Palackého nám. 4, 120 00 Praha 2-Nové Město, telefon: 224 972 173. – Administrace: písemné 
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 354, 
fax: 233 553 422, www.sevt.cz, e-mail: predplatne@sevt.cz. Objednávky v Slovenskej republike prijíma a distribuuje Magnet Press Slovakia, s. r. o., 
P. O. BOX 169, 830 00 Bratislava, tel./fax: 004212 44 45 45 59, 004212 44 45 46 28 – Předpokládané roční předplatné se stanovuje za dodávku 
kompletního ročníku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh. – Vychází podle potřeby – Tiskne: SPRINT SERVIS, Lovosická, Praha 9.

76017004Dohoda o duchovní péči ve zdravotnictví 
mezi Českou biskupskou konferencí 

a Ekumenickou radou církví v České republice 
 
Česká biskupská konference, 
zastoupená jejím předsedou Mons. Janem Graubnerem, a 
Ekumenická rada církví v ČR, 
zastoupená jejím předsedou ThDr. Pavlem Černým, ThD., 
 

vědomy si společného poslání sloužit potřebným, uzavírají dohodu o vysílání 
nemocničních kaplanů a dobrovolníků do zdravotnických zařízení s cílem prospět 
trpícím v těžkých situacích bez ohledu na jejich vyznání. 

Vysílání kaplanů a dobrovolníků se děje tam, kde došlo ke vzájemné dohodě 
mezi zdravotnickým zařízením a zástupcem ČBK nebo ERC. Zdravotnické zařízení 
a vysílající církev potom uzavírají vlastní dohodu, upravující činnost vyslaného 
spirituálního pracovníka v konkrétním zařízení. 

Nemocničním kaplanem se v této dohodě rozumí osoba (muž nebo žena), která 
poskytuje duchovní péči pacientům, personálu a návštěvníkům, řídí práci 
dobrovolníků v oblasti duchovní péče a zajišťuje kontakt s duchovními ostatních 
církví podle přání pacienta. 

Dobrovolníkem, vyslaným ČBK a ERC ve smyslu této dohody se rozumí osoba 
(muž nebo žena), která se ve svém volném čase podílí na spirituální péči o nemocné 
pod vedením nemocničního kaplana. 

Osoby, vyslané podle této dohody církvemi, musí splňovat kvalifikační 
předpoklady uvedené v této dohodě, a dodržovat etický kodex, který je součástí této 
dohody. 

Způsob vyslání a dobu jeho platnosti si jednotlivé církve upraví podle svých řádů. 
Vyslání se zúčastní zástupci ČBK a ERC na místní úrovni. Vyslaní pracovníci jsou 
vázáni touto dohodou a řády své církve. 

Vyslaného pracovníka odvolává vysílající církev, v případě hrubého porušování 
této dohody tak učiní neprodleně. 

Pastorační péče o nemocné, uskutečňována jednotlivými církvemi, případně jimi 
zřizovanými subjekty, zůstává nedotčena. 

                                 
ThDr. Pavel Černý, ThD.        Mons. Jan Graubner 

      za ERC v ČR          za ČBK 
 
V Praze, 20. listopadu 2006  
Dodatek č. 1 

k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí 
a Ekumenickou radou církví v České republice 

uzavřené dne 20. 11. 2006 
 

Česká biskupská konference, 
zastoupená jejím předsedou Mons. Dominikem Dukou, 

reprezentující církev římskokatolickou a církev řeckokatolickou 
(dále jen „katolická církev“), 

a 
Ekumenická rada církví v ČR, 

zastoupená jejím předsedou Mgr. Joelem Rumlem, 
reprezentující své členy dle výčtu uvedeného v Části V. (přičemž dodatek užívá výrazu 

„členské církve“), (dále jen „ERC“), 
 
 
připojují k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí 
a Ekumenickou radou církví v České republice uzavřené dne 20. 11. 2006 (dále jen 
„Dohoda“) dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), který upřesňuje a upravuje ujednání obsažená 
v Dohodě i v jejích přílohách č. 1 a 2. Z důvodu návaznosti na Dohodu užívá Dodatek 
termínu „duchovní péče“, přičemž považuje za rovnocenný též běžně užívaný termín 
„pastorační péče“. 
 

Část I. 
Zvláštní předpis k vysílání nemocničních kaplanů a dobrovolníků v oblasti duchovní 

péče 
1. Vyslání nemocničních kaplanů a dobrovolníků v oblasti duchovní péče se děje tam, kde 

došlo k vzájemné dohodě mezi zdravotnickým zařízením a církví, působící v místě, kde se 
příslušné zdravotnické zařízení nachází. Vysílající církev přitom může vůči 
zdravotnickému zařízení zastupovat více církví, mezi nimiž o tom dojde k dohodě. Pro 
vyslání nemocničního kaplana uzavírají vysílající církev a zdravotnické zařízení písemnou 
smlouvu, upravující činnost vyslaného kaplana v konkrétním zdravotnickém zařízení. 

2. Podle Dohody se pod názvem nemocniční kaplan rozumí osoba, která poskytuje duchovní 
péči ve zdravotnickém zařízení na základě pověření daného svou církví a smlouvy 
s nemocnicí jako člen multidisciplinárního zdravotnického týmu. 

3. Vyslání nemocničního kaplana se děje předáním jmenovacího dekretu. 
4. Za katolickou církev vysílá nemocničního kaplana diecézní biskup či exarcha (resp. osoba 

dočasně řídící diecézi či exarchát v době uprázdnění biskupského stolce či zabránění 
výkonu úřadu biskupa), nebo jimi pověřená osoba. 

5. Za členské církve ERC vysílá nemocničního kaplana příslušná autorita jednotlivé církve 
určená jejími vnitřními předpisy, přičemž se vždy jedná buď o představitele její vyšší 
správní jednotky, nebo o představitele celé církve v ČR (nikoli tedy o představitele na 
lokální úrovni). Informace o příslušné vysílající autoritě členských církví ERC je přílohou 
č. 4 Dohody. 

6. Vyslání nemocničních kaplanů probíhá zpravidla při společné ekumenické bohoslužbě, na 
kterou jsou pozváni zástupci církve římskokatolické, církve řeckokatolické a členských 
církví ERC působících v daném místě. 7. Podle Dohody se pod názvem dobrovolník v oblasti duchovní péče rozumí osoba, která se 
ve svém volném čase pod vedením nemocničního kaplana podílí na duchovní péči ve 
zdravotnickém zařízení na základě pověření daného svou církví. 

8. Vyslání dobrovolníků v oblasti duchovní péče probíhá obdobně podle ustanovení odst. 2 
až 5 s tím rozdílem, že se při této příležitosti zpravidla nekoná ekumenická bohoslužba. 

9. Vyslání nemocničních kaplanů, skončení a změny jejich vyslání členské církve oznamují 
bez zbytečného prodlení příslušným koordinujícím složkám ČBK a ERC1. Vyslání 
nemocničních kaplanů a dobrovolníků v oblasti duchovní péče, skončení a změny jejich 
vyslání je žádoucí ze strany vysílající autority sdělit také zástupcům církve 
římskokatolické, církve řeckokatolické a členských církví ERC, působících v daném 
místě. 
 
 

Část II. 
Kvalifikační předpoklady nemocničního kaplana 

1. Pověření vlastní církví. 
2. Ukončené vysokoškolské vzdělání v oblasti teologie na magisterském stupni. 
3. Minimálně tři roky působení v obecné pastorační péči. 
4. Specializovaný kurz nemocničního kaplanství nebo odpovídající vzdělání zahrnující: 

a) znalosti obecných zásad a základů organizace pastorační péče v katolické církvi a 
v jednotlivých členských církvích ERC (včetně přesného názvosloví); 

b) základní znalosti o církvích a náboženských společnostech registrovaných v ČR, 
světových náboženstvích, nových náboženských hnutích a sektách působících v ČR; 

c) znalosti bioetiky, zejména lékařské a zdravotnické etiky; 
d) znalosti organizace zdravotnictví a nemocnice; 
e) znalosti právního minima v oblastech sociální péče a zdravotnictví; 
f) kurs komunikace, zejména v obtížných situacích; 
g) minimálně jednoměsíční praxi, nejlépe však tříměsíční. 

 
 

Část III. 
Kvalifikační předpoklady dobrovolníka 

1. Pověření vlastní církví a ověření způsobilosti nemocničním kaplanem. 
2. Teologické minimum (je v kompetenci jednotlivých církví) a znalost obecných zásad a 

základů organizace pastorační péče v katolické církvi a v jednotlivých členských církvích 
ERC. 

3. Základní znalosti o církvích a náboženských společnostech registrovaných v ČR, 
světových náboženstvích, nových náboženských hnutích a sektách působících v ČR. 

4. Základní znalost organizace zdravotnictví a nemocnice. 
5. Schopnost komunikace, zejména v obtížných situacích. 
6. Základní znalosti z bioetiky, lékařské a zdravotnické etiky. 

 
 

                         
1 V době podpisu tohoto Dodatku je koordinující složkou ze strany ČBK její Rada pro zdravotnictví a ze strany 
ERC její Komise pro duchovní péči ve zdravotnických zařízeních. Část IV. 
Přechodná ustanovení 

1. Smluvní strany se zavazují do dvou let od data účinnosti tohoto dodatku Dohody všechna 
dosud udělená pověření ke službě nemocničního kaplana a dobrovolníka uvést do souladu 
s Dohodou a tímto Dodatkem. 

2. Splnění všech kvalifikačních předpokladů stanovených výše v částech II. a III. bude 
vyžadováno v plném rozsahu po 7 (sedmi) letech od data účinnosti tohoto dodatku 
Dohody. Tato doba má sloužit především pro vybudování vzdělávacího systému 
umožňujícího splnit požadavky kladené Dohodou ve znění tohoto dodatku. 

3. Na přechodnou dobu uvedenou v odst. 2 je možné uvnitř členských církví ČBK a ERC 
(zvláště v katolické církvi) rozlišit nemocniční kaplany na nemocniční kaplany v užším 
slova smyslu a na pastorační asistenty; práce pastoračních asistentů a dobrovolníků je 
řízena nemocničním kaplanem v užším slova smyslu. Zařazení kategorie „pastorační 
asistent“ sleduje umožnit oficiální vyslání těch, kteří s několikaletou dobrou praxí 
poskytují pastorační péči ve zdravotnických, resp. sociálních zařízeních, ale nemají 
dokončené vysokoškolské vzdělání v oblasti teologie na magisterském stupni. Toto 
rozlišování je interní církevní záležitostí, vůči zdravotnickým zařízením se nadále užívá 
zavedené rozlišení „nemocniční kaplan“ a „dobrovolník v oblasti duchovní péče“. 

4. Na přechodnou dobu uvedenou v odst. 2 platí následné kvalifikační předpoklady: 
A. pro nemocničního kaplana v užším slova smyslu (NK): 

a) dokončené vysokoškolské vzdělání v oblasti teologie na magisterském stupni; 
b) kurs v oblasti pastorace nemocných (viz odst. 6); 
c) praxe předchozí i praxe v průběhu přípravy (doporučeno 2 roky); 
d) pověření vlastní církví. 

B. pro pastoračního asistenta (PA): 
a) alespoň úplné středoškolské vzdělání; 
b) kurs v oblasti pastorace nemocných (viz odst. 6); 
c) praxe předchozí i praxe v průběhu přípravy (doporučeno 2 roky); 
d) pověření vlastní církví. 

C. pro dobrovolníka v oblasti pastorační péče (D): 
a) pověření vlastní církví; 
b) teologické minimum (je v kompetenci jednotlivých církví – např. v katolické církvi 

toto minimum zahrnuje komentovaný výklad Kréda a Desatera a základní znalosti 
svátostí a zásad duchovního života); 

c) základní znalosti pastorace nemocných; 
d) praxe v průběhu přípravy. 

5. Splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů pro vyslání nemocničního kaplana a 
pastoračního asistenta v oblasti pastorační péče se ověřuje pohovorem (zkouškou) před 
komisí, jmenovanou příslušnou autoritou katolické církve (zpravidla biskupský vikář pro 
pastoraci nemocných) či členské církve ERC. Do komise je vždy přizván zástupce druhé 
smluvní strany, který v ní má postavení pozorovatele. V kompetenci této autority pak je 
doporučit, nebo nedoporučit vysílající autoritě katolické církve nebo členské církve ERC, 
aby vyslala nemocničního kaplana a pastoračního asistenta v oblasti duchovní péče do 
konkrétního zdravotnického zařízení. Způsobilost dobrovolníka ověřuje nemocniční 
kaplan. 

6. Vysílající církev pak zajistí v brzké době následné vzdělání NK a PA v těchto oblastech: 
a) pastorace a spiritualita nemocných; 
b) speciální kapitoly z religionistiky: náboženství, nová náboženská hnutí a sekty; 
c) kontakty a spolupráce s představiteli jiných křesťanských církví na území, kde se 

zdravotnické zařízení nachází; d) základní orientace v medicínských oborech; 
e) základní znalosti z lékařské a zdravotnické etiky; 
f) duchovní formace (účast na formačně vzdělávacích setkáních). 

 
Část V. 

Závěrečná ustanovení 
1. Členskými církvemi ERC jsou nemocniční kaplani vysíláni způsobem odpovídajícím 

tradicím a vnitřním předpisům jednotlivých církví. Pravidla pro vysílání jsou uvedena 
v příloze k tomuto Dodatku. Jakékoli změny jsou členské církve ERC povinny neprodleně 
sdělit příslušným koordinujícím složkám ČBK a ERC i ostatním členským církvím ERC. 

2. Ustanovení této dohody se analogicky uplatní také pro sociální a obdobná zařízení. 
3. Výjimku z kvalifikačních požadavků pro jednotlivé nemocniční kaplany může po 

skončení přechodného období udělit ze závažných důvodů a po vzájemné dohodě 
pověřená autorita jedné ze smluvních stran, tj. ČBK a ERC (udělení výjimky se týká 
zpravidla lékařů, psychologů a obdobných profesí). 

4. Vzhledem k právní povaze ČBK a ERC se ustanovení Dohody (včetně jejích příloh 
a dodatků) vztahují na katolickou církev a členské církve ERC uvedené výčtem v odst. 5. 
Tyto církve se zavazují k tomu, že při výběru kandidátů nemocničního kaplanství budou 
(vedle svých interních požadavků) dbát na osobnostní kvality uchazeče, zvláště 
ekumenickou otevřenost (vyznačující se především vstřícnou spoluprací s duchovními 
jiných církví) a schopnost komunikace. 

5. Seznam členských církví ERC, na které se vztahuje Dohoda včetně příloh a dodatků: 
− Apoštolská církev; 
− Bratrská jednota baptistů; 
− Církev bratrská; 
− Církev československá husitská; 
− Českobratrská církev evangelická; 
− Evangelická církev augsburského vyznání v České republice; 
− Evangelická církev metodistická; 
− Jednota bratrská; 
− Pravoslavná církev v českých zemích 
− Starokatolická církev v ČR; 
− Slezská církev augsburského vyznání; 

6. Práva z této Dohody a jejího Dodatku se vztahují také na Církev adventistů sedmého dne, 
pozorovatele ERC, která se dne 29. 06. 2011 zavázala dodržovat Dohodu a její Dodatek. 

7. Tímto dodatkem se ruší dosavadní přílohy č. 1 a č. 2 Dohody a přidává se příloha č. 4 
uvedená v čl. I. odst. 5 tohoto Dodatku. 

8. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2012. 
 
 
 
 
           

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 204 347 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy