Textová podoba smlouvy Smlouva č. 5832903: Smlouva o provedení ohňostroje

Příloha Smlouva o provedení ohňostroje.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            osm

       SPITFIRE pyro

OHŇOSTROJE * PYROTECHNIKA * SPECIÁLNÍ EFEKTY * ODPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Smlouva o provedení ohňostroje

LSmluvní strany         1ČO.-451 40 553
 1.1. Dodavatel:        D1Č:CZ6912110656
                Česká pojišťovna
     Petr Burian -SPITFIRE ě.poj istné smlouvy: 152 04123-15
     Praskolesy 46
     267 54
     Bank.spojení.RB

 1.2.0bjednavatel:
     Městské kulturní středisko Tachov
     nám. Republiky 85
     347 01 Tachov

ILPredmět smlouw:
     Předmětem smlouvy je dodávka ohňostroje pyrotechnických výrobků

tř.3 a 4a .,t.j. pyrotechnických předmětů ve smyslu zákona č.206/2015 par32 o bezpečnostních a
technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky

HI.Termín a čas plnění
     dne 4.8.2018 cca 23.00hod

IV.Místo plnění
     Tachov

V.Cena a platební podmínky
     a) Objednavatel zaplatí dodavateli za předmět smlouvy předem dohodnutou celkovou cenu
       ve výši 70.000,- včetně DPH

VI. Ostatní ujednáni
     VI.I.. Dodavatel zajistí přípravu, převoz a odpal ohňostroje tak, aby nebyla ohrožena
     bezpečnost osob a majetku smyslu zákona č.206/2015. dodav atel zajistí oznámení o
     konání ohn, příslušným úřadům a institucím..
          VI.2. Objednavatel zajistí dodavateli tuto součinnost:
          a) Zajistí přítomnost zásahového vozidla jednotky požární ochrany, během
          ohňostroje
          b) Zajistí písemný souhlas majitele pozemku , který je třeba dodat úřadům současně
          s ohlášením
          c) Objednavatel je povinen zajistit přístup k bezp.prostoru ohňostroje zásahovým
          vozidlům požárníků,policie a zdravotní záchranné služby a to dle pokynů vedoucího
          odpalovače.
          d) Objednavatel zajistí přístup na plochy z kterých, bude proveden ohňostroj
          4.8. 2018 15-24.00hod
 VI.3. Nespiaí-li objednavatel povinnosti z článku VI.2. smlouvy je dodavatel oprávněn od
 smlouvy odstoupit.
V1.4. Za škody vzniklé plněním smlouvy v bezpečnostním okruhu nese odpovědnost
dodavatel - viz článek VI.5 smlouvy / výjma škod vzniklých nesplněním součinnosti
objednavatele podle článku VI.2.a,b,c,d smlouvy./
VI.5. V případě zásahu třetí moci, který neumožňuje provedení ohňostroje,zvláště pak za
okolností, při kterých zákonné normy a vyhlášky ČBU vylučují provedení ohň.,dodavatel
plnění předmětu neprovede.
VI.6. V případě bezdůvodného neprovedení předmětu smlouvy ze strany dodavatele,
zaplatí dodavatel objednavateli smluvní pokutu ve výši 30.000,-Kč
VI.7. V případě bezdůvodného zrušeni předmětu smlouvy ze strany objednavatele deset dní
před termínem předmětu smlouvy, zaplatí objednavatel smluvní pokutu ve výši 30% z
celkové výše uvedené částky.
VI.8. Na scénář a provedení ohňostroje se vztahují ustanovení práva autorského v platném
znění.
VI.9. V případech, které tato smlouva neřeší, budou smluvní strany postupovat podle
Obchodního a Občanského zákoníku.
V1.10. Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jedné pro obě smluvní strany

 Pyro servis: 603/436 491 * Fax. 311/637 201 * E-mail: info@spitfire-pyro.cz
                     www.spitfire-pyro.cz

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 204 097 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy