Textová podoba smlouvy Smlouva č. 6722879: Ohňostroj - vinobraní 2018

Příloha 1270_2018.PDF

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Smlouva o dílo

    uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

Účastníci

Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělnık,
identifikační číslo 237051, daňové i.č. CZ00237051,
zastoupené Davidem Kučerou, vedoucím odboru vnitřních věcí

dále jen „objednatel“

Karel Nový - Ohňostroje Minergis, se sídlem Na Roudné 80, 301 65 Plzeň,

identifikační číslo 69261075, daňové i. č. CZ640
bankovní spojení Raiffeisenbank a.S., číslo účtu

zastoupena

registrace Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Plzně

dále jen ,,zhotovitel“

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá V realizaci
ohňostrojné Show (dále jen „dílo“) dle nabídky zhotovitele ze dne 18. 7. 2018 a objednatel se zavazuje
dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil S rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Čas a místo plnění          15. 9. 2018
                   15. 9. 2018 v 14:00
Dílo bude provedeno V tennínu:    15. 9. 2018 ve 20:30 - 20:40
                   15. 9. 2018 ve 22:00
      zahájerıí přípravy díla:
      realizace díla:
     ukončení a předání díla:

Cena díla

Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na 100 000 Kč včetně DPH 15% a je sjednána

jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahmující veškeré náklady potřebné
k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.
Cena díla nezahrnuje zvučící aparaturu

Platební podmínky

Cena díla je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a bude
zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený V záhlaví smlouvy.

Způsob převzetí díla

                                  1270/2018
Zhotovitel předmět díla předá V termínu dle čl. 3.1 formou písemného předávacího protokolu, přičemž k
převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost.

Smluvní Sankce

Pro případ prodlení zhotovitele S dokončením a předáním díla sjednávají účastníci smluvní pokutu ve
výši 0,025% denně Z celkové ceny díla za prvých 30 dnů prodlení, dále pak 0,05% denně Z celkové ceny
díla Za každý další den prodlení.
Započtení smluvní pokuty oproti fakturovaným částkám, které druhá strana oprávněně požaduje za
plnění závazků Z této smlouvy, není přípustné. Smluvní pokuta musí být uplatněna vystavením faktury.

Technické požadavky

Ze strany objednatele bude zajištěna součinnost ve věci Zajištění záboru pozemku určeného k realizaci

ohňostroje, ostraha vytyčeného prostoru, dohled hasičů a policie.

Závěrečná ustanovení

Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým
v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud Z povahy,
obsahu nebo Z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit
od ostatních ustanovení této Smlouvy. Účastníci se pro tento případ zavazují vadné ustanovení
bezodkladně nahradit bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu

ustanovení vadného.
Smluvní strany výslovně a bezvýhradně souhlasí se zveřejněním úplného znění této smlouvy „Registru
smluv“ umístěném na portálu veřejné správy WWw.portal.gov.cz, postupem podle platného a účinného

Metodìckého pokynu města Mělník a za podmínek a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infonnacím, v platném znění. Účastníci berou na vědomí, že
„Registr smluv“ je veřejně přístupný.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v této smlouvě nepovažují
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v
platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a Zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek. Smluvní strany výslovně prohlašují, že zveřejnění této Smlouvy dle čl. 8 odst. 5 této Smlouvy
není V rozporu s čl. 10 Obchodních podmínek Dodavatele.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky, účinnosti nabývá dnem jejího
uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu Zákona o registru smluv.
Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského

V zákoníku. ostatním se tato smlouva řídí obecně závaznými právními předpisy.

Účastníci se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto infonnace
k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.
Účastníci prohlašují, že jsou plně Svéprávní, že právní jednání spojená s uzavřením této smlouvy učinili
svobodně a vážně, že nikdo Z nich nejednal v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s
obsahem smlouvy se řádně seznámili, porozuměli mu, souhlasí S ním a na důkaz toho smlouvu

podepisují.

Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků.
Účastníci výslovně a bezvýhradně souhlasí se zveřejněním úplného znění této smlouvy v „Registru
smluv“ umístěném na portálu veřejné správy www.portal.gov.cZ, postupem podle platného a účinného
Metodìckého pokynu města Mělník č. 1/2015 a za podmínek a v souladu S příslušnými ustanoveními
Zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, vpiatném Znění. Účastníci berou na

vědomí, že „Registr Smiuv" je veřejně přístupný.
Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené V této smlouvě nepovažují Za

                                                        1270/2018
ø-_-ìç

      obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku, V platném
      Znění a udělují Svůj souhlas k jejich užití a Zveřejnění bez Stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

    I Zmocněný k podpı' su smlouvy usnesením Rady města Mělník c. 670/2016 ze dne 15. 8. 2016 je David
      Kučera, vedouci' odbonı vnı' tˇmı'ch veˇcı'. Uzavrˇenı' smlouvy bylo Schváleno na j'ednání pracovní skupiny

      vinobraní.

    0 Tato smlouva je uzavřena   ve dvou vyhotovenı'c h, Z     ' hž každy' Z účastníků    obdrží  jedno vyhotovení.

                                     nıc

    V Mělníku dne

            David Kıjlěexra

      vedoucí OÍÍBÖFU vnìtčních věcí                                    _ inergis
             __      _
                                            Ohňostroj

                                                       /x

    3                                                          1270/2018

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 197 978 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy