Textová podoba smlouvy Smlouva č. 716737: Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci

Příloha Dodatek č. 1 Smlouva JIA-VZ-66-2016.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            D O D A T E K č. 1

  k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
      a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu
                   a Evropského sociálního fondu
                  č. JIA-VZ-66/2016 ze dne 29.4.2016

uzavřený mezi

Úřadem práce České republiky

zastupující osoba:  Mgr. Šárka Kubátová, zastupující ředitelka sekce krajské pobočky ÚP ČR v

           Jihlavě

sídlo:        Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7

IČO:         72496991

adresa pro doručování: Brtnická č.p. 2531/21, 586 01 Jihlava 1

(dále jen „Úřad práce“) na straně jedné

a

zaměstnavatelem:   Zoologická zahrada Jihlava

zastupující osoba:  Ing. Eliška Kubíková, ředitelka

sídlo (místo podnikání): Březinovy sady 5642/10, 58601 Jihlava

IČO:         00404454

(dále jen „zaměstnavatel“) na straně druhé.

                              Článek I
                            Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava výše uvedené dohody uzavřené mezi úřadem práce a zaměstnavatelem.

                              Článek II
                           Předmět dodatku

Dosavadní text článku II.1 dohody se nahrazuje textem:

II.1 Zaměstnavatel vytvoří níže uvedené pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací (dále jen
''pracovní místa'') na dobu od 1.5.2016 do 30.11.2016.

   Název profese             týdenní pracovní doba Počet
                       v hod. (úvazek)    pracovních míst

   91129 Ostatní uklízeči a pomocníci     40         1

   Celkem                            1

Dosavadní text článku II.3 dohody se nahrazuje textem:

II.3 Pracovní místa budou obsazována zaměstnanci, které zaměstnavatel přijme do pracovního poměru po
   uzavření této dohody.

Dosavadní text článku II.4 dohody se nahrazuje textem:

MPSV – OSÚ                  -1-
II.4 Pracovní smlouva se zaměstnanci musí být uzavřena na dobu určitou, nejdéle do 30.11.2016.
   V případě, že pracovní poměr zaměstnance skončí přede dnem 30.11.2016, zaměstnavatel písemně
   oznámí úřadu práce den a způsob skončení tohoto pracovního poměru, a to nejpozději ke dni doložení
   výkazu

Dosavadní text článku III.1 dohody se nahrazuje textem:

III.1 Úřad práce se zavazuje poskytnout zaměstnavateli příspěvek ve výši vynaložených prostředků
na mzdy nebo platy na zaměstnance, včetně pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl
z vyměřovacího základu zaměstnance, maximálně však ve výši stanovené v níže uvedeném přehledu, z
toho 82,38 % je hrazeno z prostředků ESF a 17,62 % je hrazeno ze státního rozpočtu ČR.

                                             Max. měsíční

Název profese                              Počet      výše příspěvku
                                     pracovních míst na 1 pracovní
                                             místo (Kč)

91129 Ostatní uklízeči a pomocníci                    1        14000

Součet poskytnutých měsíčních příspěvků nepřekročí částku 98 000,-Kč

Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží úřad práce a jedno zaměstnavatel /
příjemce.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Jihlavě dne 31.10.2016

..................................................................      ..................................................................
       Ing. Eliška Kubíková                             Ing. Milada Štefková
           ředitelka
                                     vedoucí oddělení trhu práce krajské pobočky ÚP
                                                 ČR v Jihlavě

Za úřad práce vyřizuje: Dagmar Navrátilová

Telefon:    xxx xxx xxx

                                  -2-

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 259 597 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy