Textová podoba smlouvy Smlouva č. 9370895: Poskytovatel se zavazuje, že v souladu s touto smlouvu a za podmínek v

Příloha 00842800-anonym-26527-1560846944.docx

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Smlouva o zpracování mezd, včetně všech s tím souvisejících činností, v souladu s platnou legislativou pro Základní školu J

Smlouva o zpracování mezd, včetně všech s tím souvisejících činností


1. Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
zastoupená Josefem Plesníkem, ředitelem 
se sídlem Křenovice 8, 752 01 Kojetín
IČ: 008 42 800

Na straně příkazce (dále jen jako „odběratel“)

a

2. SCHOLA acounting omikron, s.r.o.
zastoupená jednatelem JUDr. Ing. et Ing. Romanem Ondrýskem, MBA, Ph.D.,
se sídlem Holečkova 619/59, 150 00 Praha 5 - Smíchov
doručovací adresa: Kouřílkova 8, Přerov, 750 00 
IČ: 052 23 181

Na straně příkazníka (dále jen jako „poskytovatel“)
  

uzavírají ve smyslu ust. § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu:


I.
Předmět smlouvy

   Poskytovatel se zavazuje, že v souladu s touto smlouvu a za podmínek v ní stanovených bude provádět pro odběratele zpracování mezd a činnosti s tím související. Výčet prací je přílohou č. 1 této smlouvy. Odběratel se zavazuje za plnění příkazu platit poskytovateli ujednanou odměnu. 

II.
Práva a povinnosti poskytovatele

   Poskytovatel provádí zpracování mezd poctivě a pečlivě dle svých schopností, z podkladů, které jsou v souladu s právními normami, úplně, průkazným způsobem a správně tak, aby zpracování zobrazovalo skutečnosti, které jsou jeho předmětem. Při takto zabezpečených pracích je poskytovatel povinen řídit se rozumnými pokyny pověřeného pracovníka odběratele v přiměřené míře. Od pokynů se poskytovatel může odchýlit, pokud je to nezbytné v zájmu odběratele a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. 

   Poskytovatel je povinen postupovat při zajišťování předmětu smlouvy v souladu se zájmy odběratele, s odbornou péčí, jakož i pracovat na profesionální úrovni a chránit zájmy odběratele, které mu jsou známy, nebo které mu měly být známy. Poskytovatel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny v důsledku zatajení skutečností rozhodných pro zpracování poskytovatelem v případě, že poskytovatel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nemohl zjistit, nebo na ně odběratele upozornil, a ten na jejich použití trval. V případě, že poskytovatel upozorní na nevhodné pokyny odběratele a tento na jejich splnění přesto trvá, nenese z toho poskytovatel odpovědnost.  Poskytovatel zodpovídá za případné následky vyplývající ze zaviněného chybného zpracování příkazu. Odběratel bere na vědomí, že poskytovatel je při plnění svých úkolů z této smlouvy vázán pouze zákonnými právními předpisy a v jejich mezích příkazy odběratele.

    Podklady ke mzdám, výstupní sestavy a mzdové listy budou archivovány u poskytovatele po dobu šesti let. Po ukončení smlouvy o zpracování mezd budou veškeré doklady, předané nebo vytvořené v souvislosti se zpracováním mezd, předány odběrateli.

III.
Práva a povinnosti odběratele

   Odběratel bude podklady pro zpracování předkládat průběžně, úplné a jednoznačné, v písemné nebo elektronické formě. Nebude požadovat zpracování podkladů, které jsou v rozporu s právními normami. Pokud nebudou tyto podmínky splněny, má zhotovitel právo neúplný podklad nebo podklad, který je v rozporu s právními normami upravující oblast mzdových a personálních služeb nezpracovat. Odběratel se současně zavazuje na žádost dodavatele s ním spolupracovat.

   V případě, že odběratel bez vážného důvodu nespolupracuje s poskytovatelem a ztíží tak svou nečinností uplatnění nebo realizaci předmětu plnění této smlouvy, může poskytovatel požadovat náhradu, jako kdyby příkaz splnil.

   Za včasné finanční odvody příslušným institucím odpovídá odběratel.


IV.
Čas plnění

   Odběratel bude poskytovat podklady pro řádný výkon činností průběžně, nejpozději poslední pracovní den v měsíci, za který se mzdy zpracovávají.

   Poskytovatel bude činnosti provádět v dohodnutých termínech. Vyúčtování měsíčních mezd bude předáno 10. kalendářní den v měsíci. 


V.
Odměna zhotovitele

   Strany se dohodly na měsíční smluvní odměně ve výši 179,08 Kč / osobní číslo zaměstnance.

   Zaměstnancům, jejichž plat nebo odměna je financována z různých zdrojů, je cena osobního čísla navýšena o 60,5 Kč za každý den prodlení. 

   Poskytovatel si vyhrazuje právo upravit odměnu za provádění příkazu při změně podmínek a též valorizovat o částku, která bude vyjadřovat procento oficiálně stanovené roční míry inflace vyhlášené ČSÚ. Odběratel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, že poskytovateli vznikne v průběhu plnění příkazu povinnost platit daň z přidané hodnoty, je poskytovatel oprávněn k ujednané ceně připočíst DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. 
   
   Odměnu lze upravit i při zvýšení nárůstu objemu práce.

   Úhrada smluvní odměny bude prováděna převodem na bankovní účet dodavatele uvedený na dokladu dodavatele podle data splatnosti vystavené faktury.

   Je-li odběratel v prodlení s výplatou smluvní odměny poskytovateli, je povinen současně uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.VI.
Trvání smlouvy, výpověď

   Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinností dnem od 1. 7. 2017.

   Každý z účastníků má právo tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začne běžet od 1. dne následujícího měsíce po doručení výpovědi.


VII.
Závěrečná ustanovení

   Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právními vztahy z ní vyplývající, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Dodavatel prohlašuje, že pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce. Této mlčenlivosti je dodavatele oprávněn zbavit odběratel. Mlčenlivost se netýká skutečností a povinností vycházejících ze zákonného vztahu k institucím zřizovaných státem v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy.

   Smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.

   Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních po dvou pro každou ze smluvních stran.V Křenovicích dne 1.7.2017

………………………………………… 	         …………………………………………
   Mgr. Josef Plesník        	   	    JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, MBA, Ph.D.
           ředitel školy	                              
    zastoupen Karlou Procházkovou 
       – na základě plné mociPříloha č. 1 – Seznam prováděných prací
Příloha č. 1

Seznam prováděných prací při zpracování mezd a činností s tím souvisejících


MZDY
	- výpočet měsíčních mezd zaměstnanců
	- výpočet pojistného na sociální zabezpečení, důchodové pojištění
	- výpočet náhrad mzdy při nemoci
	- podklady pro výpočet dávek nemocenského pojištění
	- výpočet zdravotního pojištění na příslušné zdravotní pojišťovny
	- výpočet daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
	- elektronicky – evidenční listy u ukončených pracovních poměrů
	- provedení ročního zúčtování daní zaměstnanců
	- elektronicky – zpracování ročních evidenčních listů důchodového zabezpečení
	- zpracování a archiv ročních mzdových listů
	- potvrzování příjmů pracovníků pro dávky státní sociální podpory, soudy, peněžní ústavy
	- zpracování měsíční uzávěrky s tiskem příslušných sestav pro účetnictví
	- vystavení převodních příkazů nebo předání média pro bankovní ústavy
	- zpracování čtvrtletních a ročních sestav pro účetnictví
	- podklady pro roční vyúčtování daní srážkové a zálohové za organizaci
	- zpracování podkladů pro plnění povin. podílu občanů se ZPS
	- zabezpečení zpracování pololetních šetření ISP
	- podklady pro další statistická šetření zřizovatele, případně jiných orgánů ve mzdové oblasti
	- elektronicky – zabezpečení agendy ohlašovací povinnosti zaměstnavatele na OSSZ


Podrobnější členění je upraveno ústně dle potřeb odběratele a dále dle zákonných ustanovení, která budou platná v době provádění příkazu poskytovatelem. 


4
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 425 lidí darovalo 1 200 791 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy