Textová podoba smlouvy Smlouva č. 9515479: Táborská setkání - ohňostroj 14.9.2019

Příloha SML_139_19 Ohnostroj TS 2019.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            SPITFIRE pyro

OHŇOSTROJE * PYROTECHNIKA * SPECIÁLNÍ EFEKTY * ODPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Smlouva o provedení ohňostroje

I.Smluvní strany               IČ: 451 40 553
 I.1.Dodavatel:               xxxx xxxxxxxxxxxx
                       xxxxx xxxxxxxxxx
    Petr Burian -SPITFIRE        x. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
    Praskolesy 46
    267 54
    xxxx. xxxxxxxx xx xxxxxx
    x.x.xxxxxxxxxxxxxxxx

I.2.Objednavatel:              IČ: 00253014
    Město Tábor             DIČ: CZ00253014
    Žižkovo náměstí 2          Bankovní spojení: Česká spořitelna
    390 01 Tábor             č.ú.: 27-701427349/0800
     Zastoupené: Ing. Štěpánem Pavlíkem
            starostou města

II.Předmět smlouvy:
    Předmětem smlouvy je dodávka ohňostroje pyrotechnických výrobků
    tř.3 a 4 a .,t.j.pyrotechnických předmětů ve smyslu zákona č.206/2015 par32 o
    bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky na akci
     Táborská setkání 2019.

III.Termín a čas plnění
    dne 14. 9. 2019 cca 21.30 hodin

IV.Místo plnění
    Tábor - odpaliště- Jordánská pláž- nádrž Jordán

V.Cena a platební podmínky
    Cena za provedení díla byla účastníky smlouvy sjednána dohodou a činí 160.000,- Kč
    včetně 21% DPH (slovy: jednostošedesáttisíc korun). Cena díla bude objednatelem
    zaplacena na účet dodavatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to po skončení akce
    uvedené v čl. II. této smlouvy na základě faktury vystavené dodavatelem s 30denní
    splatností.

VI. Ostatní ujednání
    VI.1 Dodavatel zajistí přípravu, převoz a odpal ohňostroje tak, aby nebyla ohrožena
    bezpečnost osob a majetku smyslu zákona č.206/2015. Dodavatel zajistí oznámení o
    konání ohňostroje příslušným úřadům a institucím.

    VI.2. Objednavatel zajistí dodavateli tuto součinnost:
         a) Zajistí přítomnost zásahového vozidla požárníků během ohňostroje.
    b) Objednavatel zajistí přístup k bezpečnostnímu prostoru ohňostroje zásahovým
    vozidlům požárníků, policie a zdravotní záchranné služby, a to dle pokynů
    vedoucího odpalovače.
    c) Objednavatel zajistí přístup na plochy, z kterých bude proveden ohňostroj,
    14. 9. 2019 8.00 - 24.00 hodin .
    d) Zajistí povolení užívání pozemku Jordánské pláže pro odpálení ohňostroje u
    správce pozemku, který je třeba dodat úřadům současně s ohlášením.

VI.3. Nesplní-li objednavatel povinnosti z článku VI.2. smlouvy, je dodavatel oprávněn od
smlouvy odstoupit.

VI.4. Za škody (poškození majetku) vzniklé plněním smlouvy v bezpečnostním okruhu nese
odpovědnost dodavatel (škody způsobené obsluhou ohňostroje a pyrotechnickými výrobky
použitými při ohňostroji) vyjma škod vzniklých nesplněním součinnosti objednavatele
podle článku VI.2.a,b,c,d smlouvy.

VI.5. V případě zásahu třetí moci, který neumožňuje provedení ohňostroje, zvláště pak
za okolností, při kterých zákonné normy a vyhlášky ČBÚ vylučují provedení
ohňostroje,dodavatel plnění předmětu neprovede.

VI.6. V případě bezdůvodného neprovedení předmětu smlouvy ze strany dodavatele,
zaplatí dodavatel objednavateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč .

VI.7. V případě bezdůvodného zrušení předmětu smlouvy ze strany objednavatele 30 dní
před termínem předmětu smlouvy zaplatí objednavatel smluvní pokutu ve výši 30% z
celkové výše uvedené částky.

VI.8. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušným
ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

VI.9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jedné pro obě smluvní strany.

VI.10.
Dodavatel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně
vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti,
ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.
Dodavatel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní
poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k
veřejnosti.
Informace o zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města
(http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na podatelnách
Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938).
Dodavatel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve
smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se vztahuje
povinnost uveřejnit ji v registru smluv, je platná ode dne podpisu jejími stranami a účinná
ode dne jejího zveřejnění v registru smluv. Pro tento případ se smluvní strany dohodly, že
správci registru smluv zašle smlouvu k uveřejnění objednatel, a to bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
VI.11. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Tábor svým usnesením č. 798/12/19
ze dne 17. 6. 2019.

V Praskolesích dne 27. 6. 2019 V Táboře dne 20. 6. 2019

za dodavatele          za objednavatele

  xxxx xxxxxx         Ing. Štěpán Pavlík

xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx. xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
                    www.spitfire-pyro.cz
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 197 978 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy