Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:72496991

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:72496991'

Nalezeno 2350 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-036058 17. 10. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky ÚP ČR – Krajská pobočka ve Zlíně - vyvolávací systémy III odhad.cena 1 516 611  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace technického zařízení a systému pro odbavování klientů včetně jejich webového objednávání při poskytování služeb na kontaktních pracovištích úřadu práce – vyvolávací systém. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž proškolení zaměstnanců zadavatele pro provoz vyvolávacího systému. Plnění veřejné zakázky zahrnuje dodávku hardware, software, licencí, montáž, instalaci a zprovoznění vyvolávacích systémů pro odbavování klientů, jejichž prostřednictvím jsou klienti vyvoláváni na základě pořadového čísla, které si při příchodu vyzvednou pomocí informačního kiosku nebo které obdrží prostřednictvím služby webového objednávání. Veřejná zakázka je vnitřně členěna do 3 částí, přičemž účelem zadávacího řízení je uzavřít smlouvu o dílo na realizaci vyvolávacího systému vždy s jedním vítězným dodavatelem pro každou jednotlivou...
Z2019-036455 17. 10. 2019 19. 11. 2019 Úřad práce České republiky Úřad práce - Praha- dodávka hygienických potřeb odhad.cena 2 475 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Nákup a dodávka hygienických potřeb do pracovišť Úřadu práce ČR - krajské pobočky pro hlavní město Prahu.
Z2019-035539 14. 10. 2019 13. 11. 2019 Česká republika - Úřad práce ČR JMK- Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Brně odhad.cena 199 104  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativních budovách kontaktních pracovišť (dále také jen „KoP“) Krajské pobočky ÚP ČR v Brně. V budovách je provozována činnost úřadu práce: • Kuřim - Hmotná nouze, Sociální služby, příspěvek na péči a Dávky pro osoby se zdravotním postižením, • Vranov nad Dyjí - Zprostředkování zaměstnání, Státní sociální podpora a Hmotná nouze
Z2019-034006 30. 9. 2019 1. 11. 2019 Úřad práce České republiky ÚP ČR - KrP ÚL - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb odhad.cena 1 202 500  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je provádění úklidových služeb v Ústí nad Labem v objektu Revoluční 3289/13 užívaném na základě Zápisu o výpůjčce a v budovách Dvořákova 1609/18 a Dvořákova 116/16, ke kterým má příslušnost hospodaření Úřad práce ČR a disponuje jimi Krajská pobočka ÚP ČR v Ústí nad Labem. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby a i mimořádný úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
Z2019-031249 9. 9. 2019 11. 10. 2019 Česká republika - Úřad práce ČR Dodávka bezpečnostních přepážek pro KrP Příbram 5 odhad.cena 3 021 564  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka bezpečnostních přepážek, jejich montáž a rozmístění v budovách zadavatele ve Středočeském kraji podle specifikace přiložené k zadávací dokumentaci. Veřejná zakázka bude realizována na základě kupní smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.
Z2019-030668 5. 9. 2019 8. 10. 2019 Česká republika - Úřad práce ČR Dodávka bezpečnostních přepážek pro KrP Příbram 4 odhad.cena 2 523 798  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka bezpečnostních přepážek, jejich montáž a rozmístění v budovách zadavatele ve Středočeském kraji podle specifikace přiložené k zadávací dokumentaci. Veřejná zakázka bude realizována na základě kupní smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.
Z2019-029142 23. 8. 2019 30. 9. 2019 Česká republika - Úřad práce České republiky Zajištění úklidových služeb s náhradním plněním pro KoP Cheb odhad.cena 1 700 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této zakázky je provádění úklidových prací a služeb v administrativní budově Úřadu práce ČR – Kontaktní pracoviště Cheb, třída Svobody 207/52. Bližší specifikace tj. četnost a požadovaný rozsah úklidových prací, je uveden v závazném návrhu Smlouvy, která tvoří přílohu č. 3 ZD, a to v rozsahu jejich příloh - Specifikace výměr a Harmonogramu úklidových prací. Provádění úklidových prací a služeb bude zajišťováno vlastními pracovníky účastníka s použitím účastníkových pomůcek a na jeho náklady.Zakázka bude realizována v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Veškeré prostředky a zařízení používané k realizaci zakázky budou schváleny a odsouhlaseny k použití v ČR. Zadavatel poskytne bezplatně vítěznému účastníkovi zajišťujícímu plnění předmětné zakázky, prostory úklidové komory.Zadavatel...
Z2019-028879 22. 8. 2019 20. 9. 2019 Česká republika - Úřad práce České republiky ÚP ČR - pořízení vyvolávacích systémů, KrP v Ostravě odhad.cena 2 834 710  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace vyvolávacího systému (dále jen „VS“) včetně zaškolení zaměstnanců zadavatele dle přílohy č. 2 ZD. Součástí dodávky budou i licence, na počet současně připojených i na počet přístupových bodů a počet hl. administrátorů musí být licence neomezená. Součástí předmětu plnění je i doprava na místo.
Z2019-028939 16. 9. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky ÚP ČR – Krajská pobočka ve Zlíně - vyvolávací systémy II odhad.cena 1 805 785  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace technického zařízení a systému pro odbavování klientů včetně jejich webového objednávání při poskytování služeb na kontaktních pracovištích úřadu práce – vyvolávací systém. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž proškolení zaměstnanců zadavatele pro provoz vyvolávacího systému. To zahrnuje dodávku hardware, software, licencí, montáž, instalaci a zprovoznění vyvolávacích systémů pro odbavování klientů, jejichž prostřednictvím jsou klienti vyvoláváni na základě pořadového čísla.
Z2019-028409 7. 10. 2019 30. 9. 2019 Česká republika - Úřad práce České republiky Rekvalifikace pro Moravskoslezský kraj VIII odhad.cena 61 063 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZoZ“), pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky (specifikované v kapitole 2 - Základní informace o předmětu zakázky a obecné technické podmínky a v Příloze č. 7 Specifikace a technické podmínky). VZ je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 28 částí. Dodavatelé mohou ve smyslu § 101 odst. 2 ZZVZ podávat nabídky na jednu, několik nebo na všechny části VZ (pro vyloučení pochybností dodavatel může podat nabídku pouze do jedné části nebo může podat několik nabídek do různých částí nebo může podat nabídky do všech částí VZ).
Z2019-027814 12. 8. 2019 12. 9. 2019 Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město PrahuÚřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu ÚŘAD PRÁCE – PRAHA – NÁKUP HYGIENCICKÝCH POTŘEB odhad.cena 2 475 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nákup a dodávka hygienických potřeb do pracovišť Úřadu práce České republiky - krajské pobočky pro hlavní město Prahu.
Z2019-025307 24. 7. 2019 neuvedena Česká republika – Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Karlových Varech ÚP ČR – Cheb – rekonstrukce budovy, třída Svobody 52 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce budovy Úřadu práce České republiky – kontaktní pracoviště Cheb, třída Svobody 207/52, 350 02 Cheb., spočívající v celkové rekonstrukci pravé nadzemní části 1. PP podlaží vpravo od průjezdu směrem z ulice, jež bude sloužit jako centrální vstupní bezbariérový prostor s automatickými prosklenými dveřmi pro návštěvníky úřadu práce. Dále bude vybudována čekárna, nové WC pro imobilní klienty a zároveň bude provedena rekonstrukce stávajícího hygienického zařízení. Prostory jsou vytápěny centrální plynovou kotelnou, pro zimní měsíce proto bude systém ústředního vytápění lokálně doplněn elektrickými přímotopy pro zvýšení tepelné pohody zaměstnanců. Radiátory a část rozvodu budou vyměněny, potrubní vedení k radiátorům bude zasekáno do zdi nebo vedeno v podlahách.
Z2019-024689 4. 10. 2019 27. 8. 2019 Česká republika - Úřad práce ČR INUS Příbram s.r.o.
SKYCLEAN s.r.o.
ZENOVA services s.r.o.
OCS Trading s.r.o.
Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Příbrami III. 4 853 136  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativních budovách Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami. V budovách je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální dávky atd.). Účastník zadávacího řízení, se kterým bude v dané části veřejné zakázky uzavřena smlouva, bude povinen zajistit úklid vlastními zaměstnanci v prostorách uvedených budov, a to v požadovaném rozsahu, četnosti a kvalitě, jak je uvedeno v Příloze č. 7 ZD - Specifikace úklidových služeb. Plnění musí být poskytováno v souladu se všemi příslušnými bezpečnostními a protipožárními předpisy. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 4 částí. Dodavatelé mohou ve smyslu § 101 odst. 2 ZZVZ podávat nabídky na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky (pro vyloučení pochybností dodavatel může podat nabídku pouze do jedné části nebo může podat několik nabídek do...
Z2019-024142 19. 7. 2019 26. 8. 2019 Česká republika - Úřad práce ČR Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Pardubicích II. odhad.cena 2 880 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativních budovách kontaktních pracovišť Krajské pobočky ÚP ČR v Pardubicích. V budovách je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální dávky atd.). Zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 6 částí, na každou z těchto částí bude uzavřena samostatná smlouva s jedním vybraným dodavatelem.
Z2019-023923 18. 7. 2019 19. 8. 2019 Úřad práce České republiky Vzdělávání zaměstnanců ÚP ČR v projektech OP Zaměstnanost – I. odhad.cena 1 774 133  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vzdělávání zaměstnanců ÚP ČR v rámci projektu OZP (Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce), reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216. Prostřednictvím kurzů budou proškoleni koordinátoři zaměstnávání OZP, poradci pro OZP.
Z2019-023698 15. 7. 2019 15. 8. 2019 Česká republika - Úřad práce ČR ÚP ČR – pořízení vyvolávacích systémů - Neratovice a Mladá Boleslav 2 odhad.cena 493 064  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vyvolávacích systémů, jejich rozmístění a instalace v budovách zadavatele ve Středočeském kraji v místech plnění VZ.
P19V00019822 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky ÚP ČR – LN – zabezpečení ochrany objektu prostřednictvím pultu centralizované ochrany odhad.cena 0 Kč
P19V00019890 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky Oprava klimatizace - ÚP ČR KrP České Budějovice odhad.cena 0 Kč
P19V00019665 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky ÚP ČR – Brno – Orientační systémy na KoP v JMK odhad.cena 0 Kč
P19V00019529 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky ÚP ČR - RB - Oprava havarijního stavu páteřních rozvodů ÚT odhad.cena 0 Kč
P19V00019065 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky ÚP ČR - CV - Výměna vstupních dveří budovy odhad.cena 0 Kč
P19V00019430 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky Oprava ústředního topení ÚP ČR – Cihlářská 4107, Chomutov“ – výběr zhotovitele odhad.cena 0 Kč
P19V00019069 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky ÚP ČR - TP – oprava a výměna oken na budově KoP ÚP ČR Teplice, Vrchlického 3175 odhad.cena 0 Kč
P19V00014806 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky ÚP ČR - CV - Oprava EZS budova 4107 odhad.cena 0 Kč
P19V00019134 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky Duha Klub Rodinka
OL - Příprava k práci dle § 72 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 9 600  Kč
P19V00018774 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky Servis a údržba služebních vozů odhad.cena 0 Kč
P19V00018574 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky Dodávka 87 ks samobarvících razítek a 70 ks polštářků do razítek COLOP odhad.cena 0 Kč
Z2019-021681 27. 6. 2019 neuvedena ČR - Úřad práce České republiky ATUT – TUTY s.r.o.
ÚP ČR – Kontaktní pracoviště Náchod, Kladská 1092 – zajištění úklidových služeb 611 280  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou komplexní úklidové služby v objektu Kontaktního pracoviště ÚP ČR Náchod, ve všech jeho prostorách.
P19V00018457 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky Periodický servis klimatizačních jednotek a demontáž čerpadel na zimu s následnou montáží a opravy klimatizačních jednotek pro pracoviště Úřadu práce ČR – Krajské pobočky pro hl. m. Prahu odhad.cena 0 Kč
P19V00018311 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky JI – Nákup úklidových prostředků pro KoP Třebíč, Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě a Velké Meziříčí odhad.cena 0 Kč
P19V00018297 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky JI – Nákup úklidových prostředků pro KoP Jihlava, Havlíčkův Brod, Chotěboř a Pelhřimov odhad.cena 0 Kč
P19V00014550 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky INTOZA s.r.o.
ÚP ĆR – servis, revize a opravy klimatizačních zařízení pro Moravskoslezský kraj 1 656 200  Kč
Z2019-021157 9. 9. 2019 29. 7. 2019 Úřad práce České republiky FORCORP GROUP spol. s r.o.
ÚP ČR - CV - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb 860 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je provádění úklidových služeb na ÚP ČR Chomutov. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby a i mimořádný úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
P19V00016862 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky ÚP ČR – LN – zabezpečení ochrany objektu prostřednictvím pultu centralizované ochrany odhad.cena 0 Kč
P19V00017983 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky ÚP ČR - Kolín – rekonstrukce výtahu, Kutnohorská 39 – realizace odhad.cena 0 Kč
P19V00017604 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky ÚP ČR - KrP v Olomouci - pořízení bezpečnostních přepážek na pracoviště ÚP ČR Zábřeh odhad.cena 0 Kč
P19V00017838 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky Úřad práce ČR - pořízení klimatizace do serverovny Boskovice, nám. Dr. Snětiny 2275 odhad.cena 0 Kč
P19V00017782 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky GATEWAY PLUS s.r.o.
Nákup baterií do UPS 10 440  Kč
P19V00017658 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky PB-ÚP ČR – Kolín, Český Brod – provádění úklidových prací odhad.cena 0 Kč
P19V00016663 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky ÚP ČR - Cheb - rekonstrukce budovy, třída Svobody 52 odhad.cena 0 Kč
Z2019-020152 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky ÚP ČR – Krajská pobočka ve Zlíně - vyvolávací systémy I odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P19V00017175 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky Úřad práce ČR - pořízení klimatizace do serverovny, Brno, Palackého tř. 425 odhad.cena 0 Kč
P19V00016789 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky JMK – Klimatizační jednotka ÚP ČR, KoP Hodonín, Lipová alej 3846/8 odhad.cena 0 Kč
P19V00016372 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky KV - Nákup šňůrek a visaček na jmenovky odhad.cena 0 Kč
P19V00016504 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky JMK – ÚP ČR KrP v Brně - nákup drogerie, hygienických a desinfekčních prostředků odhad.cena 0 Kč
P19V00016461 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky Tisk formulářů - KrP Karlovy Vary odhad.cena 0 Kč
P19V00013523 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky ÚP ČR – LN – zabezpečení ochrany objektu prostřednictvím pultu centralizované ochrany odhad.cena 0 Kč
P19V00016309 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky ÚP ČR – Kontaktní pracoviště Vrchlabí - zajištění úklidových služeb pro objekt, odhad.cena 0 Kč
P19V00015119 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky ÚP ČR - CV - Výměna vstupních dveří budovy odhad.cena 0 Kč
Z2019-018666 5. 8. 2019 15. 7. 2019 Česká republika - Úřad práce ČR Rekvalifikační kurzy pro ÚP ČR - Pardubický kraj VI odhad.cena 18 540 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZoZ“), pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. VZ je v souladu s § 35 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) rozdělena do 28 částí. Dodavatelé mohou ve smyslu § 101 odst. 2 ZZVZ podávat nabídky na jednu, několik nebo na všechny části VZ (pro vyloučení pochybností dodavatel může podat nabídku pouze do jedné části nebo může podat několik nabídek do různých částí nebo může podat nabídky do všech částí VZ).

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 790 150 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy