Hlídač veřejných zakázek: Hledání zverejneno:[2019-01-11 TO *]

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 3532 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
P18V00000015 1. 2. 2019 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. KUNST, spol. s r.o.
Bakov nad Jizerou, ČOV - intenzifikace - technologická část 26 803 556  Kč
Z2019-004536 7. 2. 2019 neuvedena OKD,a.s. Zeppelin CZ s.r.o.
Generální oprava uzlů hřeblového dopravníku PF 6/1042 26 799 300  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Generální oprava uzlů hřeblového dopravníku PF 6/1042 pro odtěžení z dobývání černého uhlí v podmínkách OKD pro lokalitu Karviná
Z2019-003265 28. 1. 2019 neuvedena Město Nechanice Stavoka Kosice, a.s.
Základní škola - modernizace 26 737 289  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je modernizace stávajícího objektu ZŠ v Nechanicích v ulici Pražská čp. 2 a čp. 3. Místo realizace se nachází v ochranném pásmu souboru nemovitých kulturních památek v historickém jádru města Nechanice. Objekt je dvoupodlažní s nevyužitým podkrovím. Objekt slouží a dále bude sloužit jako základní škola, ke změně v užívání stavby nedochází. V rámci předmětu plnění je navržena vestavba učeben, polytechnické dílny, kabinetů, sociálního zařízení a svislé zdvihací plošiny do půdního prostoru. Realizace předmětu plnění přispěje k řešení problému s nedostatečným počtem odborných učeben a kabinetů ve stávajícím objektu školy, zároveň bude zajištěn bezbariérový přístup do objektu.
Z2019-001823 21. 1. 2019 neuvedena Letiště Praha, a.s. METROPROJEKT Praha a.s
VPÚ DECO PRAHA a.s.
OBERMEYER HELIKA, a.s.
OBERMEYER HELIKA, a.s.
Projektová dokumentace a projednání Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha/ Ruzyně 26 198 750  Kč
Oznámení o změně Předmětem plnění této Veřejné zakázky je závazek vybraného dodavatele řádně a ve stanovených termínech provádět pro zadavatele projektové práce, inženýrskou činnost a autorský dozor na stavbu „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha/Ruzyně"
Z2019-004975 11. 2. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR OHL ŽS, a.s.
I/61 Kladno most ev. č. 61-001 25 988 185  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o úplnou rekonstrukci stávajícího mostu - odstranění stávajícího mostu a výstavby nového.
Z2019-002703 23. 1. 2019 neuvedena Obeř Libeř Bross, spol. s r.o.
Hakov, a.s.
Rozšíření a intenzifikace ČOV Libeř 25 897 466  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Rozšíření a intenzifikace stávající čistírny odpadních vod o velikosti 600 EO na celkovou kapacitu 1 250 EO, ČOV je navržena jako mechanicko-biologická s aerobní stabilizací kalu, s postupně protékanými nádržemi denitrifikace a dosazovacími nádržemi. Bez přerušení provozu stávající ČOV budou postupně realizovány – nová podzemní a fekální jímka, kalová nádrž, mechanické předčištění a provozní budova vč. technologického vystrojení, poté bude provedeno přepojení nové části ČOV na stávající dosazovací nádrž a následně budou realizovány nové nádrže biologické části ČOV, v rámci stavby budou náležitě upraveny zpevněné plochy v areálu ČOV a realizovány potřebné trubní propojení mezi stávajícími a novými objekty čistírny, včetně likvidace dále nepotřebných podzemních sítí, a to dle projektové dokumentace z 10/2017 zhotovené projektantem Ing. Josef Vítek, inženýrská a projektová kancelář, atelier...
Z2019-002089 18. 1. 2019 neuvedena Město Jáchymov EUROVIA CS, a.s.
Revitalizace historického jádra města na nám. Republika v Jáchymově, etapa 3 B 25 523 879  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavební úpravy Revitalizace historického jádra města na nám. Republiky v Jáchymově. Části komunikace s omezenou rychlostí (zona 30) při východní zástavbě náměstí, vzájemných propojek, parkovacích ploch, chodníku, plynovodu, deštové kanalizace, osvětlení a mobiliáře. Zadláždění centrální plochy proti radnici, výstavba fontány v prostoru před radnicí.
Z2019-003093 25. 1. 2019 neuvedena Obec Hradištko ACG REAL s.r.o.
Rekonstrukce, modernizace a rozšíření Zadkladní školy Hradištko, stavební objekt na p.st. 13, č.p. 33 - přístavba a nástavba 25 456 159  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o změnu dokončené stavby – nástavbu a přístavbu levé části budovy stávající ZŠ. V 1.NP vzniknou po úpravách 2 třídy, učebna IT, jídelna s výdejnou jídla, 2 kabinety, hygienické prostory, úklidová komora, zádveří, chodby se schodištěm a zvedací plošinou do 2.NP, 2 šatny a 3 sklady. V pravé části budovy v 1.NP bude hlavní vstup do ZŠ, spojovací hala, atrium, šatna pro žáky a nová šatna pro učitele, 2 učebny, hygienické prostory, úklidová místnost a technická místnost. Ve 2.NP vznikne po úpravách 5 velkých tříd, a 2 malé třídy, jednací místnost, kancelář pro vedení školy, kabinet, spisovna, chodba se schodištěm a zvedací plošina a sklad. Po dokončení stavby budou obě části v obou podlažích bezbariérově propojeny.
Z2019-005556 15. 2. 2019 neuvedena „Rekonstrukce půdních prostor ZŠ a MŠ Blížejov“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003912 DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.
„Rekonstrukce půdních prostor ZŠ a MŠ Blížejov“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003912 25 287 381  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je vybudování odborných učeben v podkroví budovy školy v Blížejově, pořízení nábytku a školních pomůcek. Vznikne tak nová jazyková učebna, přírodovědná učebna a počítačová učebna. V rámci projektu dojde také k rozšíření kapacity kmenových učeben, vznikne jedna nová kmenová učebna.
Z2019-003733 30. 1. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo obrany VW WACHAL a.s.
Bystřice pod Hostýnem - rekonstrukce budovy č. 37, sklad léčiv - realizace 25 257 250  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Provedení stavby v rozsahu a podle dokumentace pro provedení stavby a stavebního povolení.
Z2019-001948 21. 1. 2019 neuvedena České dráhy, a.s. Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
Koupě historických železničních kolejových vozidel od společnosti Výzkumný Ústav Železniční, a.s. 25 122 601  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Zakázky je koupě 12 historických železničních kolejových vozidel od společnosti Výzkumný Ústav Železniční, a.s. do vlastnictví společnosti České dráhy a.s. s umístěním do Centra historických vozidel Lužná u Rakovníka.
Z2019-001144 14. 1. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. ESB Elektrické stroje, a.s.
REVOS, s.r.o.
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
REVIZE, ÚDRŽBA, MODERNIZACE A VÝMĚNY TRANSFORMÁTORŮ VVN A VN JŘBU IV 25 035 230  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 89, odst. 6 písm. b) ve spojitosti s § 23 odst. 8 písm. b) ZVZ bylo uzavření pěti Dílčích smluv na pět Části Veřejné zakázky. Zadavatel rozdělil předmět plnění dle tohoto JŘBU na 5 částí. Výsledkem bude uzavření až pěti Dílčích smluv. Předmětem služeb jsou modernizace, revize a výměny výkonových transformátorů VVN/VN.
Z2019-005262 13. 2. 2019 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace PORR a.s.
III/34731 Světlá nad Sázavou, ul. V Polích; opakovaná volba 24 997 318  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vybraného úseku silnice III/34731 Kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod. Dotčený úsek se nachází ve městě Světlá nad Sázavou, začátek úseku od křižovatky se sil. III/34732, dále ulice Panuškova a ulice V Polích a v extravilánu včetně křižovatky se silnicí III/34729, provozní staničení úseku silnice je km 1,011 – 1,948. Podél komunikace III/34731 km 0,990 – 1,41 bude proveden nový chodník, celková délka 631 m. Chodník bude napojený na chodníky přilehlých ulic. Souběžně s trasou chodníku a míst pro přecházení bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení. Při stavbě je nutná koordinace s akcí „Přeložka sdělovacího vedení“ SO 403, investor město Světlá nad Sázavou, realizovat bude Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), přeložka není předmětem této veřejné zakázky.
Z2019-003471 29. 1. 2019 neuvedena Správa Krkonošského národního parku Forest Constructions s.r.o.
Uzavření rámcové dohody na provedení revitalizace mokřadů 24 641 425  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je stavba typových přehrážek tzv. malých a velkých dle aktuálních potřeb zadavatele na území KRNAP v zájmové oblasti, vymezené v přehledové mapě v Příloze 2.
Z2019-003617 30. 1. 2019 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace STAEG Development, spol. s r.o.
Bučovice – rekonstrukce kanalizace, ČOV a prodloužení stoky vyčištěné vody 24 591 008  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních úprav čistírny odpadních vod (ČOV), dle vypracovaných projektových dokumentací „Bučovice – rekonstrukce ČOV a kanalizace“ a „Bučovice, ČOV v areálu kasáren – prodloužení stoky vyčištěné vody“.
Z2019-004342 5. 2. 2019 neuvedena Město Písek EUROVIA CS, a.s.
Nástupní prostor - Nemocnice Písek 24 382 192  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy území nacházejícího se v jihovýchodní části města, v městské části Budějovické předměstí (výstavba zpevněných parkovacích ploch včetně obslužných komunikací a autobusové zastávky v ul. Budějovická, vybudování opěrných stěn, dešťové kanalizace, sadové úpravy a mobiliář). Území je vymezeno ulicemi Budějovická a U Obory, dále stávajícím parkovištěm pro osobní automobily před Nemocnicí Písek a domovem pro seniory.
Z2019-002333 21. 1. 2019 neuvedena Městys Březno EKOSYSTEM spol. s r.o.
ČOV Březno 24 294 206  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro výběr zhotovitele zpracované dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazu výměr, provést stavební práce spočívající v rekonstrukci čistírny odpadních vod pro městys Březno. Účelem navrhované stavby je rozšíření stávající ČOV na výhledovou kapacitu 2541 připojených obyvatel (2250 EO dle BSK5), odpovídající plánovanému počtu obyvatel obcí Březno a Židněves. Veřejná zakázka je spolufinancována z Operačního programu pro životní prostředí, projekt reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007250. Dodavatel bude poskytovat stavební práce zadavateli na základě smlouvy a dle nejvyšších standardů profesní efektivity a kvality. Dodavatel bude při realizaci plnění veřejné zakázky respektovat platný právní řád České republiky. Detailní...
517915 14. 2. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR STRABAG a.s.
I/27 Lom - MÚK Litvínov, oprava komunikace 24 284 510  Kč
Oznámení o změně
Z2019-005062 11. 2. 2019 neuvedena Česká republika - Česká rozvojová agentura AQUATEST a. s.
Člověk v tísni, o. p. s.
Ircon, s. r. o.
ZAVEDENÍ UDRŽITELNÉHO SYSTÉMU ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU WOREDY HAWASSA ZURIYA 23 997 511  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zakázky jsou především stavební práce pro vodovodní potrubí. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky jsou také dodávky zahrnující transformátory a služby zahrnující budování kapacit v oblasti údržby a provozu pro zajištění udržitelného samostatného řízení systému zásobování vodou místními techniky.
Z2019-005590 15. 2. 2019 neuvedena Město Vrbno pod Pradědem „Rekonstrukce kulturního domu, ul. Jiráskova č.p. 61, Vrbno pod Pradědem“ 23 841 722  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je generální oprava bývalého Lidového domu ve městě Vrbno pod Pradědem postaveném na začátku 20. století a nevyužívaném od začátku devadesátých let minulého století. Projekt bude stavebně a fakturačně rozdělen do 2 etap: I. etapa bude obsahovat rekonstrukci obálky budovy. II. etapa bude obsahovat kompletní výměnu rozvodů elektřiny, tepla, kanalizace a vody. Dále bude řešeno vybudování ÚT, VZT, ZTI, bezbariérovosti včetně výtahu a vybavení kuchyně včetně příslušenství baru aj. dokončovací práce.
Z2019-001809 17. 1. 2019 neuvedena Nemocnice Třinec, příspěvková organizace Madesta group s.r.o.
Rekonstrukce interní JIP 23 308 511  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o stavební úpravy v 2. NP pavilonu E stávajícího objektu monobloku Nemocnice Třinec. Stavebně bude upravována část podlaží JIP. Stávající vícelůžkové pokoje budou přestavěny na jednolůžkové boxy s kapacitou 7 lůžek. Bude provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace. Nová vzduchotechnika bude řešit tlakové poměry a míru čistoty prostředí JIP. Změněny budou vodovodní a kanalizační instalace. Topení bude zasaženo pouze v omezené míře, tam kde dojde ke kolizi s novým stavebně-technickým uspořádáním. Součástí projektu je požárně bezpečnostního řešení. Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby komplexně řešily požární bezpečnost.
Z2019-002267 21. 1. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra Asseco Central Europe, a.s.
ALWIL Trade, spol. s r.o.
O2 IT Services s.r.o.
MERIT GROUP a.s.
Com - Sys TRADE, spol. s r.o.
Pořizovaní licencí k produktům VMware a souvisejících služeb 23 288 536  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka licencí VMware
Z2019-002770 28. 1. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. G - Team a.s.
Zajištění údržby LC Strojovna v elektrárnách Prunéřov I a II pro rok 2019 23 279 849  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Provádění údržby, oprav a kontrol zařízení logického celku Strojovna v elektrárně Prunéřov I a II. Dále komplexní zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou realizační přípravy, řízení a vyhodnocování prováděných činností vč. zajištění potřebných materiálů a náhradních dílů.
Z2019-001714 16. 1. 2019 neuvedena Město Horní Benešov FICHNA - HUDECZEK a.s.
Strojírny a stavby Třinec, a.s.
Novostavba zdravotního střediska Horní Benešov 23 027 123  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Navržená stavba bude sloužit jako zdravotní středisko se čtyřmi ordinacemi lékařů (stomatologie, praktický lékař, dětský lékař a externí lékař) včetně příslušného zázemí (čekárny, WC pro pacienty, WC pro personál, WC pro děti, úklidové místnosti, technická místnost, společná denní místnost pro personál, šatny a umývárny žen a mužů, sklady pro jednotlivé ordinace).
Z2019-002626 23. 1. 2019 neuvedena Město Mnichovo Hradiště Metrostav a.s.
Přestupní terminál veřejné dopravy v Mnichově Hradišti 22 994 767  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této VZ je stavba terminálu veřejné dopravy včetně související úpravy ulice Dvořákova v městě Mnichovo Hradiště. Součástí předmětu plnění této VZ-díla je stavba dopravních ploch terminálu a úprava komunikace ulice Dvořákova včetně nástupišť s informačními sloupky a informační tabulí vlakové dopravy, stavba přístřešku, parkovacích stání pro osobní automobily, odstavných stání pro autobusy, chodníků, dodávka a montáž zařízení pro parkování jízdních kol, prvků městského mobiliáře, realizace ploch zeleně, vsakovacího zařízení, oplocení a úprav veřejné technické infrastruktury na dotčené ploše.
Z2019-004625 7. 2. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary COLAS CZ a. s.
I/25 Mariánská - křižovatka III/2196 Boží Dar 22 474 036  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o provedení opravy povrchu a odvodnění silnice I/25 Mariánská – křižovatka III/2196 Boží Dar dle projektové dokumentace ve stupni PDPS. Stavba je rozdělena na stavební objekty SO 101, 102 a 103, dále na objekt 011 – příprava staveniště a objekt SO 120 DIO.
Z2019-002746 23. 1. 2019 neuvedena Městys Březno H-INTES s.r.o.
Revitalizace náměstí ve Březně 21 275 229  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce. Záměrem investora je revitalizace náměstí ve Březně u Mladé Boleslavi včetně rekonstrukce části příjezdových komunikací a vybudování kanalizační stoky pro dešťové vody z náměstí a přilehlých komunikací. Součástí revitalizace náměstí je také vodovod, veřejné osvětlení, mobiliář, drobná architektura a sadové úpravy.
Z2019-001816 17. 1. 2019 neuvedena Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje BFK service a.s.
Rekonstrukce 4. a 5. NP objektu gynekologie 20 526 896  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem Veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu potřebném pro rekonstrukci 4. a 5. NP gynekologicko-porodnického pavilonu - budovy „G“ Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje. Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.
Z2019-005088 12. 2. 2019 neuvedena Obec Bystřice OSBAU s.r.o.
Stavební úpravy části 3. NP v ZŠ č.p. 402 pro vznik učeben 20 205 761  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Konkrétně se jedná o vybudování odborných učeben v půdní části objektu budovy staré české ZŠ č. p.402. Stavebními úpravami 3.NP budovy vzniknou odborné učebny, kabinety pro pedagogické pracovníky a zázemí pro učebny.
Z2019-002050 21. 1. 2019 neuvedena Plzeňský kraj Městská poliklinika Plzeň, spol. s r.o.
Zajištění provozování protialkoholní záchytné stanice na území Plzeňského kraje v roce 2019 - 2020 20 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění nepřetržitého poskytování záchytné služby v protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici ve smyslu ust. § 89a a násl. zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro území celého Plzeňského kraje v roce 2019 a 2020, a to v rozsahu min. 10 lůžek pro cca 1700 osob/rok. Záchytnou službou se rozumí zdravotní služba poskytovaná osobě, která pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontroluje své chování a tím bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek.
Z2019-002796 24. 1. 2019 neuvedena Povodí Moravy, s.p. Litostroj Engineering a.s.
MVE Nové Mlýny, rekonstrukce KT 2400 19 770 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v rekonstrukci technologického zařízení v MVE, při které bude provedena výměna původních oběžných lopat turbíny KT 2400 za nové moderní lopaty, vyrobeno nové vodící ložisko turbíny a ucpávka, provedena úprava chladícího systému turbosoustrojí, provedena rekonstrukce vnitřních částí turbíny, generátoru a hydraulické části regulace.
Z2019-001833 17. 1. 2019 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace COLAS CZ, a.s.
III/23644 a III/10142 Slaný - Žižice 19 412 515  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/23644 a III/10142 Slaný - Žižice“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“): údržba silnice II/23644 a III10142 – výměna stmelených krytových vrstev, dosypání krajnic a pročištění odvodnění. Součástí je též výměna dopravního značení. Celkově se jedná o údržbu 4,519 km vozovek. Součástí údržby nejsou práce spojené s železničním přejezdem 23644-1.
Z2019-001689 16. 1. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Plzeň Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o.
FN Plzeň, stavební úpravy lůžkové stanice A I. interní kliniky v 5. NP objektu č. 3 – III 19 379 900  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je kompletní realizace stavby, která je výsledkem stavebních prací, resp. dodávek či služeb souvisejících s těmito stavebními pracemi, v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací. Projektová dokumentace je zpracována ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP), která je rozpracována v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (DPS) a s náležitostmi zadávací dokumentace. Stavbou se rozumí provedení stavebních úprav lůžkové stanice A I. interní kliniky v 5. NP objektu č. 3 lochotínského areálu FN Plzeň. Požadovaným cílem realizace stavby je vybudování moderního pracoviště, které bude v co nejvyšší míře vyhovovat požadavkům pro moderní pracoviště tohoto druhu a které bude zároveň splňovat veškeré hygienické a bezpečnostní směrnice a požadavky platných vyhlášek, a to s ohledem na stávající prostorové možnosti v místě realizace stavby.
Z2019-003642 30. 1. 2019 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje M-Silnice a.s.
III/27932 Dolní Bousov - průtah, II. etapa, ZBV č. 2 19 172 921  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je kompletní rekonstrukce konstrukčního souvrství vozovky, místy rozšířenou na kategorijní šířku 7,0/50. Nově navržená konstrukce vozovky dle TP 170 je ACO 11 40mm, spojovací postřik, ACP 16 + 110mm, infiltrační postřik, štěrkodrť 2 x 150 mm a dvouosá geomříž. K povrchovému odvodnění jsou navrženy nové uliční vpusti, k odvodnění pláně a konstrukčních vrstev drenáž dle VL2.2. Součástí rekonstrukce komunikace je i rekonstrukce stávajícího klenbového propustku, propustkem ze železobetonových trub DN 600, Součástí rekonstrukce komunikace je i rekonstrukce potrubí dešťové kanalizace a některé přeložky sdělovacího vedení. Stavební práce budou probíhat v souladu s projektovou dokumentací.
Z2019-001067 14. 1. 2019 neuvedena Město Příbor Správa majetku města Příbor s.r.o.
Dodávka tepelné energie 19 080 491  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tepelné energie tj. tepla pro vytápění a pro ohřev teplé vody, ze svého zařízení do odběrných míst zadavatele v rozsahu smlouvy a jejich příloh, která je přílohou této výzvy. V rámci zajištění dodávek tepla dodavatel zajistí provoz stávajícího zařízení zdroje tepla 2 plynových kotelen, a to kotelna Nerudova a kotelna Lomená.
Z2019-003698 31. 1. 2019 neuvedena Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. ISIB Services s.r.o.
Zajištění služeb podpory a rozvoje informačního systému IBIS 18 450 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Poskytování služeb podpory provozu a rozvoje informačního systému IBIS. Předmět veřejné zakázky zahrnuje řešení požadavků na podporu spočívající zejména v těchto činnostech: Opravy chyb instalovaného SW Řešení havarijních situací způsobených chybou v instalovaném SW apod. Vytváření nových funkcí SW dle požadavků zadavatele Úpravy instalovaného SW z důvodu legislativních změn Konzultace pro interní programátory zadavatele v souvislosti s jimi vytvářenými úpravami SW
P18V00029790 21. 1. 2019 neuvedena Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Knowlimits s.r.o.
CZECH IMAGE GROUP s.r.o.
BESS M & M s.r.o.
DG Tip, spol. s r.o.
TB&O Czech Republic s.r.o.
Arei reklamní předměty s.r.o.
PROPAQ s.r.o.
REKLAMA CENTRUM, spol. s r.o.
SPEED PRESS Plus a.s.
MARELL s.r.o.
Uzavření rámcové smlouvy na dodavatele reklamních a propagačních předmětů 18 000 000  Kč
Z2019-005375 14. 2. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR KKS, spol. s r.o.
Most ev.č. 54-043 přes místní potok v Květné 17 802 911  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava mostu ev.č. 54-043 přes místní potok v Květné, (km 82,205), spočívající v odstranění stávajícího mostu a vybudování nové rámové konstrukce.
Z2019-002164 18. 1. 2019 neuvedena Město Mnichovo Hradiště SaM silnice a mosty a.s.
Podpora bezpečnosti dopravy v Mnichově Hradišti 2019 16 853 738  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dílo se skládá ze dvou na sebe nenavazujících staveb. 1. Návrh stavby zahrnuje rekonstrukci a dostavbu chodníku podél ulice 5. května v místní části Veselá, Mnichovo Hradiště. 2. Dále je předmětem projektu primárně rekonstrukce chodníků v ulici Jana Švermy v Mnichově Hradišti.
Z2019-005549 15. 2. 2019 neuvedena Město Trhový Štěpánov ACG-Real s.r.o.
ZÁZEMÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV; REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004906 16 614 114  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu stavební úpravy základní školy
Z2019-004664 8. 2. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. SERW, spol. s r.o.
DODÁVKY ODPOJOVAČŮ A ODPÍNAČŮ VN PRO STANICE 16 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek odpojovačů a odpínačů VN pro stanice s vybraným uchazečem/uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 10/2018 – 12/2020.
Z2019-004416 5. 2. 2019 neuvedena Jan Řezníček KAVYL, spol. s r.o.
REKONSTRUKCE VODNÍ NÁDRŽE OKROUHLÍK 15 970 631  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Odbahnění nádrže, zapravení sedimentu, úpravy v zátopě, rekonstrukce funkčních objektů, rekonstrukce hráze.
Z2019-003886 31. 1. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR "SAMSON-INSET sdružení pro D55 5506, 5507 pyrotechnický průzkum" SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
INSET s.r.o.
D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice – Staré Město, sondážní a ověřovací práce - pyrotechnický průzkum 15 915 915  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací, které spočívají v provedení sondážních a ověřovacích prací – pyrotechnického průzkumu před realizací staveb „D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa“ a „D55, 5507 Babice – Staré Město“.
375796 28. 1. 2019 neuvedena NET4GAS, s.r.o. TELE DATA SYSTEM, spol. s r.o.
Údržba a podpora systému Centrálního dispečinku NET4GAS 15 907 971  Kč
Oznámení o změně
P19V00000394 1. 2. 2019 neuvedena Město Postoloprty STAVMOST, s.r.o.
Bezbariérová přístupnost budov, ZŠ Postoloprty (opakované řízení) 15 616 365  Kč
480464 28. 1. 2019 neuvedena NET4GAS, s.r.o. SIMONE Research Group, s.r.o.
Služby podpory a pozáručního servisu SW Simone 15 549 904  Kč
Oznámení o změně
Z2019-002923 25. 1. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo obrany WANDEL CZECH s.r.o.
Praha, Juliska - parkovací plochy s oplocením - rekonstrukce a přestavba turniketů na vrátnici 15 434 011  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Provedení díla dle zpracované projektové dokumentace.
Z2019-002954 28. 1. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. MIBCON a.s.
con4PAS, a.s.
itelligence, a.s.
RÁMCOVÁ DOHODA O IMPLEMENTAČNÍCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽBÁCH PRODUKTŮ SAP 15 374 114  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání tří Rámcových dohod (s max. čtyřmi dodavateli) obsahujících smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na zajištění rozvoje systémů a aplikací provozovaných na technologické platformě SAP ve Skupině ČEZ v období 2018 – 2021. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na tři samostatné části, tj. tři Logické celky (dále také jen „LC“).
Z2019-002691 24. 1. 2019 neuvedena Elektrárna Dětmarovice, a.s. STELMAR s.r.o.
Smlouva na údržbu, opravy a kontroly na zařízení logického celku Strojovna Elektrárny Dětmarovice pro rok 2019 15 124 872  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je provádění údržby, oprav a kontrol zařízení logického celku Strojovna v Elektrárně Dětmarovice v roce 2019.
Z2019-004696 8. 2. 2019 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace Pražská plynárenská, a.s.
Centralizovaný nákup zemního plynu (VO) na rok 2019 - ÚVN 15 115 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 26 800 MWh pro období 1.4.2019 – 31.12.2019.