Snadné přidání nového datasetu

Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů SPP52KOQY63UKZWO


ID záznamuSPP52KOQY63UKZWO
Názevo regulaci hlučných činností
DruhObecně závazná vyhláška
Číslo2/2021
Vydavatel předpisuObec Nové Sedlo
Kraj vydavateleÚstecký kraj
Datum zveřejnění23.02.2022
Datum nabytí účinnosti11.12.2021
Datum schválení23.11.2021
Datum vyvěšení na úřední desce26.11.2021
Způsob zveřejněníDle přechodného ustanovení
Oblast právní úpravyveřejný pořádek - hlučné činnosti
Právní zmocněnízákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 10 písm. a) - hlučné činnosti
Verze1

Text předpisu

        
OBEC NOVÉ SEDLO ZASTUPITELSTVO OBCE NOVÉ SEDLO Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o regulaci hlučných činností Zastupitelstvo obce Nové Sedlo se na svém zasedání dne 23.11.2021 usneslo usnesením č. 7/7/21 vydat na základě § 10 písm. a) a b) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek a občanské soužití v obci Nové Sedlo (dále jen „obec“) je jednorázové, nahodilé používání strojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil a kos, křovinořezů, brusek, kompresorů, drtiček větví apod.) v nevhodnou denní dobu (dále jen „používání strojů a zařízení způsobujících hluk“); 2) Cílem této vyhlášky je zlepšení pohody bydlení a pobytu v otevřených prostorech v zastavěném území obce, a to přiměřeným omezením činností uvedených v odst. 1. 3) Dlouhodobé hlukové zatížení životního prostředí a ochranu před hlukem, který svou velkou intenzitou a délkou trvání hlukové zátěže může ohrozit zdraví obyvatelstva, upravují zvláštní zákony.1) 4) Ochranu nočního klidu upravuje zvláštní zákon.2) Článek 2 Omezení používání strojů a zařízení způsobujících hluk Každý je povinen zdržet se používání strojů a zařízení způsobujících hluk v neděli, státní svátek3) a ostatní svátek4) a to: a) na veřejných prostranstvích v zastavěném území obce – zcela; b) na jiných místech v zastavěném území obce – jen pokud hluk v intenzitě způsobilé narušit veřejný pořádek přesáhne mimo jím vlastněnou (popř. na jiném právním základě užívanou) nemovitost. 1) např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 2) § 5 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší noční klid. Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší noční klid.) a § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.) 3) § 1 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů – (1. leden – Den obnovy samostatného českého státu, 8. květen – Den vítězství, 5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, 6. červenec – Den upálení mistra Jana Husa, 28. září – Den české státnosti, 28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu a 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii) 4) § 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů – (1. leden – Nový rok, Velký pátek, Velikonoční pondělí, 1. květen – Svátek práce, 24. prosinec – Štědrý den, 25. prosinec – 1. svátek vánoční a 26. prosinec – 2. svátek vánoční) Článek 3 Zrušovací ustanovení Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, ze dne 28. 3. 2012. Článek 4 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. .......................................... ............................................... Kamil Dostál Petr Sýkora místostarosta starosta Vyvěšeno na úřední desce dne: 26. 11. 2021 Sejmuto z úřední desky dne: __. __. 2021
Originál dokumentu


Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/sbirka-pravnich-predpisu/zaznamy/SPP52KOQY63UKZWO
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.