Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2002_8_01075


Schůze 8/2002 10.12.2002

Téma bod 86

MUDr. Marie Součková (*1953) (Ministryně zdravotnictví ČR ) ( délka 11 minut )

        
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Chtěla bych zde jenom říci, že pokud jde o reakci v rámci diskusních příspěvků ke zprávě o stavu zadluženosti okresních nemocnic a o jejich převodu na kraje, bych chtěla navázat na pana poslance Cabrnocha a Fajmona, kteří z dané zprávy vytrhávali věty. Chtěla bych říci, že pokud vytrhneme věty z kontextu, je samozřejmě všeobecným receptem, jak dát odpovědi libovolný význam. Pak bychom mohli také z bible udělat s klidem ateistickou knihu, protože bychom mohli z jednoho ze žalmů vytrhnout dvě vedle sebe stojící slova, a pak bychom měli: bůh není. Jinak bych chtěla poslanci Maštálkovi odpovědět na jeho dotazy, jaký je skutečný stav. Tento stav byl dán právě v dané příloze tabulkou z ÚZISu, kde je přesně ukázáno, jaké jsou pohledávky a závazky, jak vlastně vypadá vztah ve smyslu zadluženosti, ve smyslu pozitivního rozpočtu u některých nemocnic. A především zde byl i dotaz v rozpravě, které nemocnice jsou vlastně nejvíce zadluženy, zda nehrozí rozpad sítě, a návrhy na řešení dané situace. V dané zprávě je odpověď i na tyto dotazy. To znamená, že stav, jaký je, je patrný právě z dané tabulky, kdy bych zde mohla jmenovat, že existují některé nemocnice, jako je třeba Kladno, Strakonice, Sokolov, Náchod, Ústí nad Orlicí, Břeclav, kde např. dluhová částka převyšuje řádově - nebudu říkat přesné číslo, protože je obsaženo v tabulkách - více než 50 mil. Kč. Nicméně jsou mezi těmito nemocnicemi i nemocnice buď s nulovým, anebo i s pozitivním výsledkem, jako např. Teplice 52 mil. Kč, jako jsou Karlovy Vary - více než 50 mil. Kč, jako jsou například i Nemocnice Vyškov, Nemocnice Prostějov. Těch nemocnic, které mají pozitivní hospodaření, je více. Čili skutečně přesná celková čísla ve smyslu ztrát je minus 731 578 000 Kč. Budeme tady hovořit také o otázce rozpadu sítě. Je to zabezpečeno tím, že převodem na kraje deset let je povinnost provozovat zdravotní péči v těchto zařízeních, a v případě, tak jak už navázal ve svém diskusním příspěvku poslanec Cabrnoch, pokud by kraj nějaký způsobem chtěl disponovat, odprodat, resp. privatizovat, bude žádat Ministerstvo zdravotnictví, aby k tomu dalo stanovisko. Další věcí je samozřejmě i otázka metodiky tvorby optimální sítě, počtu lůžkových zařízení, jejich struktury, ale také i návrhy na řešení právě tak, aby k rozpadu nedošlo. Ve svém úvodním slově jsem tady již řekla, že Ministerstvo zdravotnictví je připraveno spolupracovat s kraji, nezříká se své odpovědnosti nejenom za metodický, ale i za ostatní přístup právě k poskytování zdravotní péče v regionech. A věřím, že pokud zde uvedu i příklad nemocnic, které jsou v působnosti kraje a které měly v minulosti problémy právě s hospodářskými výsledky, tak jsou nyní v pozitivních číslech, jako např. České Budějovice plus 139 mil. Kč, Ústí nad Labem plus 139 mil. Kč a samozřejmě také i Nemocnice v Příbrami, kde zadluženost je minimální - kolem 2 mil. Kč. Mohli bychom tedy hovořit o velmi dobré úloze krajů, které lépe dohlédly a dokázaly svým přístupem i v těchto nemocnicích vytvořit optimální systém daného řízení a dohledu. K otázce, proč k zadluženosti došlo, bych zde jenom řekla, že myslím, že příčin je mnoho. Není to jenom otázka, jakým způsobem jsou úhrady, jakým způsobem máme nastavený systém. V současné době, kdy se kombinují paušální úhrady výkonnostní, ale také unicitní, a věřím, že v budoucnu diagnostika, která bude zavedena ve smyslu akutních lůžek DRG , velmi napomůže právě financování i tohoto systému a odstraní mnohé nesrovnalosti, které v současné době jsou nejenom v rámci diagnóz, ale také v rámci pojišťoven, protože jsme svědky i toho, že pojišťovny za tutéž péči uhrazují různé částky. Čili tento princip, který bude nastaven, doufám, že se podaří v co nejkratší době a právě i s pomocí vás poslanců, aby odstranil tyto nerovnosti a aby i podle diagnóz byla zařízení financována z peněz za stejně poskytnutou zdravotní péči. Dále bych zde ještě navázala na otázku z minulosti, kdy byly různé prvky tzv. motivační, které se domnívaly, že vyřeší danou situaci, a byli jsme svědky toho, že daná situace vyřešena nebyla, naopak došlo ještě k zadluženosti. A musím říci, že právě plošné oddlužení, které bylo aplikováno např. v Praze na některých nemocnicích, nevedlo k efektu, a opět jsme se stali svědky v minulosti, že v Praze byly nemocnice, které se opakovaně dostaly do dluhů, a i přes další oddlužení nedochází vlastně k nápravě. A musím říci, že právě systémem, který bude důsledně uplatňovat prvky kontroly, důsledně i manažerské principy, důsledně vytvoří systém, aby nebyla duplicita, aby se zavedl systém akreditovaných a certifikovaných pracovišť, a také i ostatní věci, týkající se především v prvé řadě legislativy, napomohou řešení dané záležitosti. Paní poslankyně Talmanová zde hovořila o parciálním oddlužení. Já se domnívám, že to by bylo právě populistickým krokem. I parciální oddlužení neřeší tento systém a není to i z pohledu těch, kteří dokáží hospodařit s pozitivním výsledkem, řešení. Nemůžeme těm, kteří dokázali v minulosti svým přístupem nebo resp. svou tzv. schopností se dostat do těchto čísel, ještě tento systém ulehčovat. A z tabulek, které jsem dostala, musím konstatovat, že za 1. pololetí roku 2001 mnohé nemocnice v rámci efektivity byly výrazně přes 102, 105 i 110 % a za 1. pololetí roku 2002 tytéž nemocnice stěží dosahovaly 90 % objemu poskytované péče. A ptám se, jestli třeba náhodou nepočítaly s tím, že by mohlo dojít vlivem převodu na kraje k nějaké takové řekněme plošné akci ve smyslu nějakého finančního bonusu. Další věcí, kterou si musíme uvědomit, je to, že vždy byly okresní nemocnice i financovány z okresních rozpočtů formou dotací přímého charakteru, které obdržely obvykle ke konci roku, a tyto dotace se pohybovaly řádově ve výši mezi patnácti, třiceti a někdy i více miliony korun. A to podstatné, co zde musím říci, jsou investiční akce. Ministerstvo zdravotnictví bude dofinancovávat veškeré započaté, zaregistrované investiční akce v rámci ISPROFIN ve smyslu regionálních zdravotnictvích zařízení. Dále potom ještě vybavuje tato zařízení přístrojovou technikou do výše 30 % dotačním titulem. Dále poskytuje finance na vědu a výzkum, dále podporuje různé projekty, takže financování i těchto nemocnic se může i tímto způsobem stát efektivnějším. Čili i kraje budou mít potažmo v rámci svých rozpočtů a tzv. rezerv možnost zvážit, co je pro ně v dané oblasti prioritní. A věřím, že budou dobrými správci a že věci, které v minulosti určitým způsobem vedly k tomuto stavu, budou odstraněny a společnými silami pomůžeme tomu, i zde spolu s vámi v rámci sněmovny, k novelizacím zákonných změn, k novelizacím různých záležitostí týkajících se kontrol a také budeme i důsledně v rámci správních a dozorčích rad uplatňovat princip řádné kontroly na úrovni pojišťoven, protože i Poslanecká sněmovna má ve svých řadách zástupce, kteří kontrolují hospodaření těch, již financují systém zdravotní péče u nás v republice. A já jakožto ministryně zdravotnictví připravím podle usnesení vlády ke zprávě NKÚ z listopadu t. r. příslušné metodické pokyny pro výkon kontroly. A věřím, že i poslanci, kteří jsou nominováni ve správní a dozorčí radě, tyto pokyny budou patřičně využívat. Děkuji za pozornost. ***

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/008schuz/s008193.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2002_8_01075
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy