Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010_47_00009


Schůze 47/2010 23.10.2012

Téma Slib poslanců

PhDr. Lubomír Zaorálek (*1956) (Místopředseda PSP ) ( délka 16 minut )

        
Děkuji vám. Přeji vám dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych požádal také o zařazení bodu. Téma, které tady otevřela paní kolegyně Kateřina Klasnová, já jsem avizoval na tiskové konferenci, že tady otevřu. Takže jsem si se zájmem vyslechl jej výklad a musím vám říct, že jakkoli argumentace, kterou použila, mi připadá v podstatě přesná, já bych ji pouze doplnil. Tak pouze nesouhlasím s tím závěrem, který tady řekla paní poslankyně, která řekla, že by chtěla, aby Sněmovna vyslechla informaci nebo zprávu pana ministra Drábka. Já bych modifikoval její návrh a podal bych návrh v pozměněné podobě, protože vám řeknu, že mě v této chvíli názor pana ministra Drábka příliš nezajímá. Já chci požádat, aby v tomto bodu - a vysvětlím proč - nám podal informaci premiér Petr Nečas, protože mně teď nejde o nějaké informace. Ta smlouva, o které tady kolegyně Klasnová začala mluvit, je podle mě... Tady jde přece daleko o víc než o nějaké informace ministra práce a sociálních věcí na odchodu, který má prvního náměstka ve vazbě. Tady jde o smlouvu, která je podle mě skutečně něčím neslýchaným. Pokud jste ji neměli, já vám ji tady ukazuji, tady ji mám. (Ukazuje smlouvu.) Je to smlouva mezi Českou spořitelnou a Ministerstvem práce a sociálních věcí, smlouva podepsaná prvním náměstkem panem Šiškou. A já vám přečtu podle mě velice významnou pasáž té smlouvy, protože jste ji možná všichni nečetli: "Česká spořitelna při uzavírání této smlouvy vychází z očekávání, že ministerstvo plánuje prostřednictvím karty provádět výplatu důchodů, případně další podobné převody peněžních prostředků. Ministerstvo vynaloží maximální úsilí směřující k tomu, aby i v těchto případech byla karta použita pro realizaci výplat důchodů a podobných převodů peněžních prostředků vyplácených orgány státní správy." Výslovně se tady mluví o tom, že ministerstvo vyvine maximální úsilí, aby touto kartou se prováděla výplata důchodů. Dokonce se říká: "ministerstvo se zavazuje nevyvíjet žádnou činnost, která by mohla vést k provádění výplaty dávek prostřednictvím systému administrace v rozsahu menším než 98 % objemu vyplácených dávek". To je doslovná citace z této smlouvy. V této chvíli, přátelé, najděte si web Ministerstva práce a sociálních věcí a v této chvíli na tom webu najdete informaci, že tato karta bude sloužit pouze pro výplatu nepojistných dávek. V této chvíli se v této zemi na webu Ministerstva práce lže, že se to důchodů netýká. A mohl bych vyhledat, to bylo prohlášení pana ministra Drábka v televizi 15. 9. 2011, kdy řekl: Já jsem nic takového neřekl, velmi zkresleně tohle prezentovala Mladá fronta Dnes, která tomu dala titulek, že důchodci budou chodit k bankomatům. Nic takového není na pořadu dne, o ničem takovém se v tuto chvíli ani neuvažuje. Toto řekl pan ministr 15. 9. 2011 a v lednu se podepsala náměstkem Šiškou tato smlouva. On řekl v listopadu, že se o ničem takovém neuvažuje, a dva měsíce poté jeho náměstek Šiška podepsal smlouvu, kterou jsem vám přečetl. To je horší než špatná politika. To je sprostý podvod! (Potlesk v levé části sálu.) Přátelé, toto je podvod na 2 870 000 občanů této země, za které v této chvíli tady mluvím. Já mluvím za 2 870 000 důchodců, které velice zajímá toto téma, které my tady řešíme, že totiž pan Drábek se svým kumpánem Šiškou tady nahání stařečky a stařenky k bankomatům. Stařečky a stařenky žene k bankomatům! On jim říká: Vy si to prostě budete muset vybírat, protože já jsem se na tom domluvil, podepsal jsem to. Kde bylo učiněno politické rozhodnutí o tom, že důchody budou podávány přes sKarty? Já se ptám, kde bylo to politické rozhodnutí učiněno? Jestliže to podepsal první náměstek Šiška a pan ministr Drábek o tom nevěděl, tak pokud o tom pan ministr Drábek nevěděl, když to v televizi říkal, tak je to nebezpečný pracovník Jaroslava Haška a měl by být vyměněn do minuty, když takovouto věc nevěděl. Pokud to věděl a účastnil se toho podvodu, tak by měl pan premiér Nečas předvést to, co tak skvěle předvedl při odvolání ministra Pospíšila, to je okamžité odvolání ministra pro naprosto hrubé selhání a podvod na občanech této země. Já si myslím, že nejenže je to podvod. Já se domnívám, že tady skutečně jsou naplněny podstaty trestných skutků - správy cizího majetku, zneužití postavení veřejného činitele. To je všechno, co je tady podle mě v sázce! Ministr Drábek, který je sice ministrem na odchodu, nemá nárok zůstat ani minutu na tomto ministerstvu, jak pokud nevěděl, tak v případě, pokud věděl a vědomě klamal občany. Já se domnívám, že tohle je skutečně mimořádná situace, a jsem přesvědčen, že se jí Sněmovna musí zabývat, protože v této smlouvě se říká, že každý další ministr, který usedne na křeslo ministra práce a sociálních věcí, musí po dvanáct let vyvíjet maximální úsilí v tom smyslu, jak to podepsal pan Šiška, ve věci výplaty důchodů, dávek až do 98 %. Kterýkoli ministr je tím vázán. O tom jsme opravdu nic nevěděli, že všichni další jsou takto zavazováni k naplňování této smlouvy. Mimochodem, pro mě je skandál i to, že Česká spořitelna na takovouto smlouvu přistoupila. Dokonce i tam si myslím, že je vážné selhání. Protože jak je možné, že přistoupila na smlouvu, kde jednoznačně ten, kdo podepisuje, překračuje kompetence, které má? Přece není možné takovýmto způsobem zacházet s veřejnými prostředky. Bez politického rozhodnutí dávat takovéto závazky soukromé společnosti! Mně to připadá naprosto nepřijatelné! Jestli Sněmovna připustí něco takového, jestli se nebudeme o tomhle bavit, tak si Sněmovna koleduje o to, aby neměla smysl. Já se tedy přimlouvám za to, aby skutečně byl zařazen ten bod, tak jak ho navrhla paní Kateřina Klasnová, jenom bych se přimlouval za modifikaci. Já jsem navrhl jiné znění toho bodu. Obracím se na premiéra Petra Nečase a žádám premiéra Nečase, aby podal Sněmovně informaci, jak bude čelit hrozbě, která vyplývá ze smlouvy uzavřené mezi Českou spořitelnou a státem ve věci sKarty. A to proto, protože jsem přesvědčen, že toto není, přátelé, nějaká deklarace. Toto je obchodní smlouva. *** Pokud nebudou naplněny závazky obchodní smlouvy, tak samozřejmě to pak znamená náhrada škody a ušlý zisk. Nebudu tady kalkulovat, co představuje ušlý zisk v tomto případě pro Českou spořitelnu. To se tady neodvážím vypočítat. Ale znamená to, že neplnění závazků těmi, co přijdou, i dalšími ministry, k tomu, co tady pan Šiška podepsal, znamená i ohrožení České republiky konkrétně - finančně, hmotně. Takhle to prostě je z obchodního práva a tyhle důsledky prostě padají na všechny, kteří se na tom podílejí. A já se na tom tedy podílet nehodlám! Proto jsem přesvědčen, že v této věci musíme zaujmout jasné stanovisko a navrhuji tedy, abychom bodem pod názvem, který jsem navrhl, zahájili sněmovnu, jako prvním bodem, doufám, že se na mě paní Klasnová nebude zlobit, že takto modifikuji její návrh, nebo možná bude trvat na svém. Ale já bych chtěl, aby to byl premiér Nečas, který podá informaci, jak bude čelit té hrozbě, která plyne z této smlouvy a která podle mě znamená vážně poškodit Českou republiku. To je tedy má podoba návrhu. A teď mi ještě dovolte, abych navrhl druhý bod, když už tady jsem, který jsem chtěl navrhnout poté, ale když už, tak to spojím. Já bych zároveň chtěl požádat premiéra Petra Nečase, aby podal na této schůzi informaci o jednání Rady, o jednání Evropské rady, kterého se účastnil v závěru minulého týdne, vzhledem k tomu, že i tady pro mě v souvislosti s vystoupením České republiky vyplývá celá řada otázek. Já bych chtěl připomenout, že je mi známo, že předseda Evropské komise (správně rady) pan Van Rompuy poslal všem členským státům Evropské unie dopis, to bylo v září tohoto roku, ve kterém byly položeny otázky, které se týkaly onoho projektu bankovní unie. Já nevím, jakým způsobem se s tím Česká republika vypořádala. Nevím, jak ty dotazy byly zodpovězeny, na schůzi evropského výboru v Poslanecké sněmovně, pokud vím, se ho účastnila dokonce - ani ne státní tajemník pan Belling - jen úřednice paní Pitrová, takže nám nikdo tady informace o tom, jak Česká republika se k bankovní unii staví, nepodal. Mně není známo, jakým způsobem Česká republika reagovala na sadu otázek, kterou dostala, stejně jako každá jiná země, od předsedy Evropské komise (správně rady) pana Van Rompuye. Jenom řeknu, že mě překvapilo vystoupení pana premiéra na této Radě proto, že jsme opět slyšeli, že Česká republika hrozí zavetováním a zablokováním vzniku evropské (bankovní) unie v rámci dohody členských zemí Unie. A mě to překvapilo proto, že jedním dechem pan premiér mluví o zablokování a jedním dechem říká, že nemá k dispozici celý návrh a celý projekt evropské bankovní unie, tak jak se má o něm jednat. Mně to připadá jako chyba především proto, že bych přinejmenším počkal, až budou k dispozici všechny informace, a pak bych něčím vyhrožoval nebo říkal o stanovisku České republiky. Takhle mi to připadalo takové stereotypní, ten postoj České republiky, a charakteristické, že něco odmítáme ještě dříve, než je k dispozici celá podoba toho, o čem se má jednat. Mně připadá postoj Polska - které se opakovaně k těm integračním věcem hlásí, ať je to fiskální dohoda, nebo bankovní unie, ale pak u stolu jako někdo, kdo se toho chce účastnit, prosazuje často i tvrdé požadavky, až zásadně změní často i ten projekt - daleko efektivnější než postoj České republiky, která jakoby hlásí veto ještě dříve, než pan premiér dorazí do Bruselu. Opakovaně si myslím, že to je postoj neefektivní, a jakkoli to téma podle mě stojí za debatu, tak mi připadá, že je to netaktické, postupovat tak, jak pan premiér na této Evropské radě předvedl. Ale tak se nedivíte, že to téma vzhledem k tomu, že jeho význam pro naši zemi podle mě je značný, je určitě téma, které bych také rád, kdybychom zařadili na jednání Poslanecké sněmovny. Prosím tedy, až budeme schvalovat pevné zařazení bodů dnes na tuto schůzi, abychom potom, co se pevně schválí ten první bod, doufám, který se týká sKarty, hlasovali také o zařazení zprávy premiéra Petra Nečase z jednání Evropské rady. Děkuji. (Potlesk z řad ČSSD.)

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/047schuz/s047003.htm


Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2010_47_00009
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.