Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013_44_00049


Schůze 44/2013 12.04.2016

Téma Zahájení schůze

Dagmar Terelmešová (*1969) (Senátorka ) ( délka 5 minut )

        
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené dámy poslankyně, páni poslanci. Přicházím k vám, jak už bylo řečeno, s pozměňovacím návrhem k poslaneckému tisku č. 487, senátní tisk 205, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v původním poslaneckém návrhu také zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je nutné, aby hned na začátku zaznělo, že nejen já jako předkladatelka pozměňovacího návrhu, ale také výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu i plénum Senátu hodnotíme tuto novelu jako velmi potřebnou a je důležité za ni panu místopředsedovi Janu Bartoškovi poděkovat. Pouze pro připomenutí. Tato novela má řešit zrychlení získání kompenzační pomůcky vyšší finanční hodnoty pro postižené dítě, protože odstraňuje souhlas soudu při získávání této pomůcky. Tato zjednodušená interpretace měla pouze přiblížit téma, se kterým vás již seznámil předkladatel. *** Poslanecký tisk č. 487 jsem obdržela jako zpravodaj pod senátním číslem tisku 205 a po porovnání stanovisek legislativy vlády a senátní legislativy jsme se s navrhovatelem novely dohodli na dvou menších změnách a při projednání ve výboru jsme se shodli na třech změnách obsažených v pozměňovacím návrhu, který máte v písemné formě spolu s odůvodněním k dispozici. Krátký komentář k jednotlivým změnám. Jsou tedy, jak bylo řečeno, již tři. V novele předložené na Senátu byl mimo zákona č. 329/2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a související zákony měněn navrhovatelem i občanský zákoník, a to první novelizací. Tímto pozměňovacím návrhem dochází ke změně pouze zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, a to odkazem na občanský zákoník přímo v textu § 4 odst. 2 tohoto zákona. Tím je vyhověno námitce vládní i senátní legislativy, která nedoporučila z důvodu této novely přistupovat k první novelizaci civilního kodexu. Ve zdravotním výboru Senátu došlo dále v uvedeném odstavci 2 ještě k vložení textu "nebo osoba s omezenou svéprávností". Tím se doplňuje legislativní mezera v případě dosažení dospělosti dítěte, které má z důvodu kombinovaného postižení omezenou způsobilost vykonávat právní úkony. V tomto případě za něj i po dosažení dospělosti rozhodují rodiče nebo jemu přidělený opatrovník. A touto změnou se usnadní dosažení kompenzační pomůcky obdobně, jako je tomu u nezletilého dítěte, bez souhlasu soudu. Třetí námitkou byla legisvakanční lhůta. Ta se navrhuje tímto pozměňovacím návrhem stanovit v běžném trvání 15 dnů podle zákona o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv. V původním návrhu byla stanovena účinnost zákona dnem vyhlášení, což je možné pouze výjimečně a pouze, vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem. V tomto případě je také nutné uvést odpovídající odůvodnění. Ještě k legislativnímu procesu v Senátu. Návrh novely byl projednáván ve výboru pro zdravotnictví a sociální politiku v Senátu 15. 3., kde byl předložený pozměňovací návrh rozšířen a schválen všemi členy. Na plénu Senátu 16. 3. byl tento již výborový pozměňovací návrh po krátké rozpravě schválen a plénum doporučilo vrátit tisk do Poslanecké sněmovny spolu s pozměňovacím návrhem. Na závěr mi dovolte, vážené dámy poslankyně, páni poslanci, zdůraznit, že nebylo mojí snahou ani snahou Senátu zdržovat účinnost této důležité novely. Určitě nám všem záleží na tom, abychom pomohli rychleji získat zdravotně postiženým pomůcky, které k tomu, aby jejich žití bylo snadnější, potřebují. Věřím proto, že pochopíte postup Senátu, aby tato novela byla legislativně čistější. Velice si vážím postoje navrhovatele, pana místopředsedy Bartoška, který tuto snahu okamžitě pochopil a podpořil ji. Nyní doufám, vážené dámy poslankyně, páni poslanci, že nebudete považovat tyto jednoduché pozměňovací návrhy za dehonestaci vaší práce, ale jako naši oboustrannou snahu, aby každý zákon, který nabývá účinnosti, mohl začít fungovat bezproblémově a sloužil těm, kteří jej potřebují. Děkuji vám za pozornost.

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/044schuz/s044008.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2013_44_00049
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.