Snadné přidání nového datasetu

Tiskové konference vlády ČR 70564


Tisková konference po jednání vlády, 9. dubna 2010 ze dne 9. dubna 2010

Audio záznam: Zvukový záznam


Zúčastněné osoby: Jana Chloubová, Jan Kohout, Martin Pecina, Jakub Šebesta


Jana Chloubová tiskový odbor Úřadu vlády ČR (délka do minuty )

    
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na dnešní tiskové konferenci po zasedání vlády. Dovolte mi, abych zde přivítala místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí pana Jana Kohouta, ministra vnitra Martina Pecinu a ministra zemědělství pověřeného vedením ministerstva životního prostředí Jakuba Šebestu. Pane místopředsedo máte slovo.

Jan Kohout (*1961) místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí (délka 5 minut )

    
Děkuji, hezké páteční odpoledne, dámy a pánové. Dnešní vláda se konala výjimečně v pátek z jednoho prostého důvodu, který je vám všem znám a to je ten summit, který se konal v Praze a ceremonie té nové smlouvy o strategických útočných zbraních a jednání, která jsme vedli s americkou i ruskou delegací na okraj tohoto jednání. Já bych chtěl využít této příležitosti, abych poděkoval všem, kteří se na české straně účastnili tohoto zasedání, připravili ho a zabezpečovali ho a myslím si, že o tom promluví i pan ministr vnitra ze svého pohledu. Ale chtěl bych říci, že to co se událo za poslední tři dny v Praze byla výjimečná záležitost a důležitá, nejen pro ty supervelmoci, které se dohodli na něčem a vyjádřili svou dobrou vůli a snahu komunikovat a dohodnout se hlavně na některých věcech, které mají význam nejen pro ně, ale pro celé mezinárodní společenství a v tom smyslu i pro ČR. Měli jsme i významné bilaterální setkání i s americkou delegací, ruskou delegací. My považujeme toto setkání v Praze jak po organizační stránce, tak i obsahové za jednoznačný úspěch. Ale z tohoto důvodu dnešní zasedání bylo v pátek odpoledne. Program pravděpodobně znáte. Já bych chtěl z toho, co jsem projednali vypíchnout několik málo momentů. Jedním z nich je zpráva o způsobech řešení nevhodné situace z hlediska životního prostředí v Moravskoslezském kraji včetně konkretizace opatření, to je také důvod proč mám s sebou dnes pana ministra Šebestu, ministra zemědělství a životního prostředí. Materiál velmi důležitý, především pro obyvatele kraje. A vláda skutečně se tím materiálem velmi důkladně zabývala. Zároveň vláda schválila materiál, keřný se nazývá pokračování programu podpory českého kulturního dědictví na léta 2011-2015. Je to materiál společný od ministerstva zahraničních věcí a ministerstva školství a hovoří o podpoře našich krajanů v zahraničí, podpoře českého jazyka, výuky mezi krajany, kteří odešli do zahraničí, ale i podpoře té nov= krajanské obce, která vzniká tím, že mnozí mladí občané ČR se nyní stěhují za prací do vzdálenějších destinací, ale mají zájem uchovat si své kořeny a jazyk a rozvíjet ho a učit ho své děti. Toto je materiál, který byl schválen, já jsme velmi tomu rád. Zároveň jsem jako vláda odsouhlasili i materiál, kterým jsem vyslali jednotku radiační, chemické a biologické ochrany Armády ČR na zasedání ministrů zahraničích věcí do Tallinu, které se bude konat koncem tohoto měsíce. Jedná se o jednotku, která je z pohledu kvality na špičce armád aliance a je to poskytnuto jako příspěvek k bezpečnosti nejen ministrů zahraničí, ale i příspěvek bezpečnosti Estonska. Bylo projednáno i materiál, který má v gesci také pan ministr vnitra, pokračování programu humanitární evakuací zdravotně postižených obyvatel, je to především věc, která se týká těch zákroků operačních, které provádíme v rámci humanitární spolupráce a pomoci s Kambodžou a některým dalšími zeměmi. Velmi významná věc a jsem rád, že vláda k tomu zaujala pozitivní stanovisko. Odsouhlasili jsme také jako vláda ustavení hodnotící komise pro posouzení nabídek nadlimitní veřejné zakázce trest domácího vězení, provozování služby a ekonomického monitoringu. A pak celou řadu dalších materiálů na které se můžete v rámci této tiskové konference zeptat, ale dovolte mi, abych předal slovo ještě svým kolegům, panu ministru vnitra a panu ministru životního prostředí a zemědělství, nebo opačně.

Martin Pecina (*1968) ministr vnitra (délka 5 minut )

    
Děkuji pane vicepremiére, dobrý den, dobré poledne, dámy a pánové. V úvodu mi dovolte, abych se vyjádřil k právě dokončeným mimořádným opatřením k summitu o kterých hovořil pan vicepremiér. Já chci v prvé řadě poděkovat všem občanů, Prahy i ČR, kteří se v době konání této mimořádné akce v Praze pohybovali. Ta naše výzva, kterou jsme učinili v úterý měla velmi pozitivní odezvu mezi obyvatelstvem, množství automobilů, které se pohybovalo po ulicích bylo skutečně silně pod normálem pro toto období a tyto hodiny a toto město. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zachovali podle naší výzvy a automobil nechali doma a návštěvu prahy odložili na pozdější dobu, velmi tím usnadnili opatření, které policie musela konat. Toho opatření se ve dnech středa-pátek účastnilo zhruba 5000 policistů v těch třech dnech, ne po celou dobu, ale dohromady 5000 nad normální stav který je v Praze běžný. Při opatření došlo k několika mimořádným událostem, ale žádná z nich nebyla zásadního charakteru, nedošlo k žádnému výraznému incidentu, byly zajištěny tři podezřelá zavazadle, balíky, ale žádný z nich neobsahoval výbušniny, byly zajištěny tři automobily, které byly v Praze či okolí a byly považovány za podezřelé, došlo k několika úsměvným událostem, jako například, že z hotelu Diplomat byly odvedeni tři pracovníci, kteří podváděli na střeše běžnou údržbu v okamžiku, kdy měla jet kolem jedna z kolon po Evropské třídě. Čili v tomto okamžiku můžeme konstatovat že zhruba v poledne dnešního dne celá akce skončila. Já bych chtěl velmi poděkovat nejenom Pražanům, ale zejména všem policistům, kteří se této akce účastnili, mají můj hluboký respekt, za to, jak celou věc zvládli a jakým způsobem se chovali a zajistili plynulost silničního provozu, která byla až na malé výjimky vynikající a myslím si, že občané, kteří se v té době pohybovali v Praze, mohou konstatovat, že nedošlo k nějakému závažnému porušení běžného chodu. Ještě jednou, děkuji všem Pražanům, policistům, v 11:40 opustili poslední prezidenti, kteří u nás byly na návštěvě, linkou naši zemi a v tomto okamžiku je celá akce uzavřena. A nyní bych se měl vyjádřil k bodům, které jsme projednávali na vládě, které se týkají mého resortu nebo jím byly předkládány. Obrátil bych vaši pozornost k materiálům, vyjádření vlády k ústavní stížnosti podané Dělnickou stranou proti rozsudku Nejvyššího správního soudu, vláda rozhodla, že bude zastupována u Ústavního soudu mou osobou a já budu pověřovat zastupováním pana doktora Sokola, kterého najme ministerstvo vnitra na zastupování státu před Ústavním soudem. Není to stejná situace jako před NSS, protože v tomto sporu není stát žalující a ni žalovanou stranou, naopak, žalovanou stranou je Nejvyšší správní soud a žalující Dělnická strana, vláda jako vedlejší účastník tohoto řízení. To je asi to nejdůležitější co jsem vám chtěl sdělit, možná pro média zajímavý materiál o kterém bych se chtěl zmínit velmi krátce je zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a věřejného pořádku na území ČR v roce 2009 a z tohoto materiálu snad jen jedno číslo, počet zjištěných trestních činů byl v roce 2009 nejnižší od roku 1992, oproti roku 2008 došlo k dalšímu poklesu trestné činnosti a to o 3,2 %. Ten pokles se týká naprosté většiny trestných činů, které jsou samostatně sledovány, pouze mírné zvýšení bylo u mravnostních trestných činů, ale top zvýšení bylo skutečně velmi mírné. Tedy tolik pro vás zajímavá informace o vývoji kriminality v ČR, v tomto okamžiku bych ukončil to své krátké vystoupení a jsem připraven odpovídat na vaše otázky týkající se zejména mých materiálů.

Jana Chloubová tiskový odbor Úřadu vlády ČR (délka do minuty )

    
Já předávám slovo panu ministru Šebestovi.

Ing. Jakub Šebesta (*1948) ministr zemědělství (délka 2 minuty )

    
Děkuji, vážené dámy, vážení pánové, jak už pan vicepremiér uvedl, vláda schválila zprávu o způsobu řešení nevhodné situace v Moravskoslezském kraji. Tato zpráva byla doplněna na požadavek sněmovny o konkretizaci termínů a cílů a řešení této situace. Konkrétním cílem je vytvoření pracovní skupiny na úrovni ministerstev životního prostředí, průmyslu a obchodu, financí, dopravy a školství a Moravskoslezského kraje. Skupina má za úkol a jejím cílem je vyhodnotit provázanost národních a krajských koncepcí zlepšení životního prostředí. Dalším cílem je najít nové finanční zdroje, optimalizovat stávající zdroje potřebné k financování stavu ovzduší. Mezi tyto nástroje patří změna pravidel čerpání prostředků ze státního fondu životního prostředí tak, aby část příjmů mohla být použita na financování konkrétních opatření na zlepšení kvality ovzduší. Ve zprávě jsou dále definovány úkoly týkající se vyhledávaní zdrojů znečišťování ovzduší s významným vlivem na kvalitu ovzduší, zintenzivnění kontrol, technických podmínek provozu těchto zdrojů, plnění emisních limitů a dodržování provozních řádů, analýza kontrolních údajů, analýza kvality paliv, a případně jejich zefektivnění. Zpráva počítá s možností financování ozdravných pobytů spojených s ekologickou výchovou pro děti s Moravskoslezského kraje. Významnou roli v kvalitě ovzduší by měla sehrát informační kampaň směřovaná k veřejnosti, která bude upozorňovat na dopady na zdraví při spalování nekvalitních paliv. Není žádné tajemství, že vyznaný zdroj znečistění ovzduší v tomto kraji jsou lokální spalování paliv. Děkuji.

Jana Chloubová tiskový odbor Úřadu vlády ČR (délka do minuty )

    
Děkuji, pokud žádný z ministrů nechce doplnit, děkuji a otevírám prostor pro tři vaše dotazy. ČTK.

Ing. Jakub Šebesta (*1948) ministr zemědělství (délka do minuty )

    
Ta změna by měla být v tom, že má dojít k zjednodušení čerpání těch prostředků.

Ing. Jakub Šebesta (*1948) ministr zemědělství (délka do minuty )

    
I v možnosti přesunu mezi jednotlivými kapitolami operačního programu a použití těch zdrojů na financování těchto zdrojů a činností.

Jana Chloubová tiskový odbor Úřadu vlády ČR (délka do minuty )

    
Další dotaz, prosím.

Jan Kohout (*1961) místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí (délka do minuty )

    
Materiál byl stažen, proto jsem o něm nemluvil. Nebyl na jednání vlády.

Martin Pecina (*1968) ministr vnitra (délka do minuty )

    
Já si to vysvětluji zvýšenou aktivitou a lepší prací policie. A samozřejmě to bude mít řadu důvodů, může to mít důvod v nižší ekonomické aktivitě subjektů, ale prostě si myslím ,ež primární důvod je v tom ,že ta Policie je schopna se lépe koncentrovat, zaměřovat na ty drobné skutky, protože těch je v číselném vyjádření absolutní většina.

Jan Kohout (*1961) místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí (délka do minuty )

    
Také jsme nezmínili materiál, který jsme přijali bez rozpravy, který se jmenuje Strategie prevence kriminality na léta 2008-2011. Já si myslím ,že to je také trošku v praxi tato prevence.

Jan Kohout (*1961) místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí (délka minuta )

    
Ten materiál je skutečně v jakémsi stádiu příprav, není ještě na stole, není v žádné papírové a elektronické podobě, je to věc, kterou diskutujeme. Rády bychom byly, aby byl schválen ještě během zasedání této sněmovny, tohoto zasedání sněmovny, které začne v příštím týdnu a uvidíme, zda to půjde na některé z těch řádných schůzí či bude k tomu svolána mimořádná schůze. V tuhle chvíli se dotýkat substance nemá příliš smysl, protože je to v pohybu a vytváření, dá se ale říci, že by měl více respektovat požadavky NATO, generálního tajemníka Rassmusena a toho po čem volá mezinárodní společenství sdružené v ISAF, v těch jednotkách mezinárodních, které tam jsou na pomoc Afghánistánu. To, co je odrazem té strategie, která je koncentrovaná na podporu a výstavbu kapacit, ať už vojenských nebo civilních afghánské administrativy, aby mohli převzít odpovědnost ta svou zemi v nejbližších letech.

Jana Chloubová tiskový odbor Úřadu vlády ČR (délka do minuty )

    
Dámy a pánové, děkujeme za pozornost a nashledanou.

Související dokumenty:

Zdroj: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-po-jednani-vlady--9--dubna-2010-70564/


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/tiskove-konference-vlady/zaznamy/70564
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.