Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:00283703

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:00283703'

Nalezené veřejné zakázky 37 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P17V00000007 neuvedena Město Velké Pavlovice II/421 Terezín - Velké Pavlovice odhad.cena 0 Kč
  Z2017-027688 26. 3. 2018 9. 11. 2017 Město Velké Pavlovice VYKRUT zahradní služby a.s.
Založení krajinných prvků v k.ú. Velké Pavlovice 12 138 553 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v provedení výsadeb v extravilánu města Velké Pavlovice. Záměrem města je realizovat část navržených skladebných částí ÚSES a tím přispět ke zlepšení životního prostředí. Projekt se zabývá návrhem chybějících částí dvou biokoridorů a pěti interakčních prvků. Všechny zakládané krajinné prvky budou plnit nejen funkci ekologickou, ale i funkci protierozní. Nové výsadby budou mít kromě ekologických přínosů také neopomenutelné funkce estetické a rekreační, protože katastr obce je intenzivně zemědělsky využíván a v jeho jižní části, kde jsou prvky ÚSES doplňovány, je minimum trvalé dřevinné vegetace. Na provedené výsadby navazuje následná 3 letá udržovací péče, podle projektové dokumentace
  Z2021-009367 28. 5. 2021 16. 4. 2021 Město Velké Pavlovice BIOAQUA s.r.o.
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Velké Pavlovice - Vodní nádrž Záblatská 10 281 777 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je stavba vodní nádrže, která bude napojena na stávající čerpací stanici přes stávající spojovací šachtu. Tato šachta je v současnosti zborcená, v rámci stavby nádrže proběhne její celková rekonstrukce. Zřízeno bude také nové napojení z této šachty do čerpací stanice, na které budou provedeny drobné stavební úpravy, a bude vystrojen novou regulací hladiny.
  P14V00000003 neuvedena Město Velké Pavlovice Zateplení Gymnázia a Sportovní haly Velké odhad.cena 0 Kč
  P15V00000002 neuvedena Město Velké Pavlovice Velké Pavlovice – Bezbariérová úprava chodníků, odhad.cena 0 Kč
  403245 1. 12. 2014 neuvedena Město Velké Pavlovice Novostavba dvorního křídla Ekocentra Trkmanka 10 969 291 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce. Stavba bude plnit doplňkovou funkci k navazujícímu Ekocentru Trkmanka, bude posilovat funkci edukativní, ubytovací a skladovací.Obě podlaží jsou přístupná bezbariérově. Horní patro není zařízeno pro osoby s omezenou schopností orientace a pohybu. Plně vybavené je v tomto směru navazující Ekocentrum Trkmanka, oba objekty jsou spojeny bezbariérově pomocí ramp.
  P14V00000005 neuvedena Město Velké Pavlovice Revitalizace zeleně města Velké Pavlovice II odhad.cena 0 Kč
  224785 18. 7. 2012 neuvedena Město Velké Pavlovice
Neznámý
  P12V00000001 neuvedena Město Velké Pavlovice Domov seniorů Velké Pavlovice – I. etapa odhad.cena 0 Kč
  497883 10. 11. 2014 neuvedena Město Velké Pavlovice Nedašova Lhota – doplnění kanalizace – II. Etapa odhad.cena 11 463 273 Kč
Neznámý Jedná se o doplnění kanalizace v Obci Nedašova Lhota, II. etapa, průměr kanalizace DN 150 - DN 400 mm, celková délka 4044,5 m.
  P16V00000003 1. 11. 2019 neuvedena Město Velké Pavlovice THT Polička, s.r.o.
Pořízení velkokapacitní CAS Město Velké Pavlovice 6 327 000 Kč
  P14V00000002 neuvedena Město Velké Pavlovice Rekonstrukce chodníků ve městě Velké Pavlovice odhad.cena 0 Kč
  P17V00000006 neuvedena Město Velké Pavlovice Velké Pavlovice - ul. U Zastávky, místní odhad.cena 0 Kč
  P16V00000001 neuvedena Město Velké Pavlovice Pořízení zametacího vozu pro Město Velké Pavlovice odhad.cena 0 Kč
  P17V00000001 neuvedena Město Velké Pavlovice Velké Pavlovice - Mobility - II. etapa odhad.cena 0 Kč
  644971 29. 9. 2016 neuvedena Město Velké Pavlovice THT Polička, s.r.o.
Pořízení velkokapacitní CAS Město Velké Pavlovice 6 327 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  P12V00000002 neuvedena Město Velké Pavlovice Dodávka objektů zastavení pro Velké Pavlovice odhad.cena 0 Kč
  P14V00000001 neuvedena Město Velké Pavlovice Inženýrské sítě Padělky II - 2. etapa - komunikace odhad.cena 0 Kč
  Z2020-009880 27. 11. 2020 23. 4. 2020 Město Velké Pavlovice VYKRUT zahradní služby a.s.
Založení krajinných prvků v k.ú. Velké Pavlovice 5 795 473 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je realizace druhé části navržených skladebných částí ÚSES v jihovýchodní části katastru Velké Pavlovice a tím přispět ke zlepšení životního prostředí. V rámci zakázky budou vytvořeny chybějící části tří biokoridorů a čtyř interakčních prvků. Všechny zakládané krajinné prvky budou plnit nejen funkci ekologickou, ale i funkci protierozní. Nové výsadby budou mít kromě ekologických přínosů také neopomenutelné funkce estetické a rekreační, protože katastr obce je intenzivně zemědělsky využíván a v jeho jihovýchodní části, kde jsou prvky ÚSES doplňovány, je minimum trvalé dřevinné vegetace. Realizace zakázky navazuje na předchozí zakázku „Založení krajinných prvků v k.ú. Velké Pavlovice I.“ Vlastníkem parcel, na kterých budou krajinné prvky zakládány je město Velké Pavlovice.
  60058773 6. 9. 2012 neuvedena Město Velké Pavlovice
Neznámý
  P14V00000004 neuvedena Město Velké Pavlovice Novostavba dvorního křídla Ekocentra Trkmanka odhad.cena 0 Kč
  644971 9. 1. 2017 neuvedena Město Velké Pavlovice THT Polička, s.r.o.
Pořízení velkokapacitní CAS Město Velké Pavlovice 6 327 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-018743 27. 5. 2021 neuvedena Město Velké Pavlovice BIOCENTRUM ZÁBLATSKÁ - TŮNĚ A VÝSADBY odhad.cena 14 617 527 Kč
Předběžné oznámení Projekt je realizován na katastrálním území města Velké Pavlovice v lokalitě Záblatská. Cílem projektu je vytvořit vodní plochy s litorálními zónami a množstvím vodních a mokřadních biotopů. Ty budou podporovat biodiverzitu a vyšší ekologickou stabilitu krajiny. V rámci projektu půjde o výstavbu tůní, terénní modelace, které budou doplněny o výsadbu v extravilánu Záblatská. Součástí předmětu plnění je i následná povýsadbová (následná) péče.
  P13V00000002 neuvedena Město Velké Pavlovice Velké Pavlovice - ul. Hlavní, zvýšení bezpečnosti odhad.cena 0 Kč
  P14V00000006 neuvedena Město Velké Pavlovice Novostavba dvorního křídla Ekocentra Trkmanka odhad.cena 0 Kč
  P15V00000001 neuvedena Město Velké Pavlovice Opravy místních komunikací ve Velkých Pavlovicích odhad.cena 0 Kč
  P17V00000002 neuvedena Město Velké Pavlovice Přípolož VO k NN Hlavní, Horní, Sokolská - odhad.cena 0 Kč
  P17V00000004 neuvedena Město Velké Pavlovice Oprava střechy tělocvičny ZŠ Velké Pavlovice odhad.cena 0 Kč
  P13V00000001 neuvedena Město Velké Pavlovice Sokolovna Velké Pavlovice - ZATEPLENÍ odhad.cena 0 Kč
  Z2021-020950 10. 6. 2021 8. 7. 2021 Město Velké Pavlovice Zhotovení projektové dokumentace pro soutěž na odhad.cena 4 800 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro územní řízení (dále jen „DUR“), stavební povolení (dále jen „DSP“) a projektovou dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „DPS“) pro výstavbu objektu základní umělecké školy, městské knihovny a informačního centra ve Velkých Pavlovicích. PD bude zpracována v souladu s architektonickou studií Ing. Arch. Jana Tesaře, a to v 6 zkompletovaných originálních vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení na datovém nosiči v obecně dostupném zdrojovém datovém formátu a formátu PDF. PD a všechny její přílohy budou vypracovány v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č. 193/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a splňovat náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Předmětem VZ je rovněž inženýrská činnost při územním a...
  211898 11. 7. 2012 neuvedena Město Velké Pavlovice Domov seniorů Velké Pavlovice – I. etapa 8 766 397 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o výstavbu bytových jednotek pro seniory
  499470 14. 10. 2014 neuvedena Město Velké Pavlovice Novostavba dvorního křídla Ekocentra Trkmanka odhad.cena 11 463 273 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce. Stavba bude plnit doplňkovou funkci k navazujícímu Ekocentru Trkmanka, bude posilovat funkci edukativní, ubytovací a skladovací.Obě podlaží jsou přístupná bezbariérově. Horní patro není zařízeno pro osoby s omezenou schopností orientace a pohybu. Plně vybavené je v tomto směru navazující Ekocentrum Trkmanka, oba objekty jsou spojeny bezbariérově pomocí ramp.
  P13V00000003 neuvedena Město Velké Pavlovice Inženýrské sítě Padělky II - 2. etapa - komunikace odhad.cena 0 Kč
  P15V00000003 neuvedena Město Velké Pavlovice Velké Pavlovice - Bezbariérová úprava chodníků, odhad.cena 0 Kč
  P16V00000002 neuvedena Město Velké Pavlovice Komplexní opatření ke snížení energetické odhad.cena 0 Kč
  P17V00000005 neuvedena Město Velké Pavlovice Velké Pavlovice - úprava prostor u kostela odhad.cena 0 Kč
  Z2017-016107 28. 8. 2017 neuvedena Město Velké Pavlovice STAVBY VANTO, s.r.o.
Realizace stavby pečovatelských bytů v rámci odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 270 778 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy