Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:miroslav-zbanek-1

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:miroslav-zban...'

Nalezené veřejné zakázky 186 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  236897 05.11.2012 neuvedena Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouc, o.p.s. Metodické sety pro potřeby projektu 2 451 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zhotovení dvou setů „Zlatá nit“ a „Udržitelný rozvoj“, které tvoří publikace, metodické pomůcky a doplňkové součásti vytvářející u každého setu obsahově jednolitý celek pro zajišťování klíčových aktivit projektu „Environmentální vzdělávání – dovednosti pro udržitelný rozvoj“ reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.005. Cílem projektu je zkvalitnit environmentální vzdělávání na našich školách s pomocí důrazů na graficky kvalitní metodické knihy a pomůcky, u kterých výtvarný výraz zvýrazní vzdělávací obsah a reaguje inovativně na edici připravených výukových textů projektu. Z těchto důvodů zadavatel klade důraz na kvalitní grafické zpracování publikací i pomůcek s vazbou na environmentální tématiku, úzkou součinnost grafika s hlavním metodikem projektu a na kvalitní tiskové provedení knih. .
  P12V00001214 04.04.2023 30.08.2012 Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. Metodické sety pro potřeby projektu
  P23V00254921 26.10.2023 26.10.2023 Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s. „V 00712 – výběr projektanta" odhad.cena 7 000 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je zpracování: 1) Projektové dokumentace pro změnu stavby skládající se z úpravy: a. projektové dokumentace pro změnu územního rozhodnutí č.j.: SMOL/042592/2019/OS/US/Sem ze dne 21. 2. 2019, a č.j.: SMOL/161300/2021/O/US/Sem ze dne 14. 7. 2021, b. dokumentace pro změnu stavebního povolení č.j.: SMOL/133802/2019/OS/PS/Ga ze dne 21. 5. 2019, č.j.: SMOL/196566/2021/OS/PS/Ga ze dne 10. 8. 2021 a č.j.: SMOL/248178/2021/OS/PS/Ga ze dne 6. 10. 2021, c. dokumentace pro změnu vodoprávního rozhodnutí č.j.: 137928/2019/OZP/VH/Los ze dne 26. 8. 2019, č.j.: SMOL/298860/2021/OZP/VH/Los ze dne 26. 11. 2021 a č.j.: SMOL/280233/2021/OZP/VH/Los ze dne 25. 11. 2021 – pouze vnitřní rozvody (vnější se již realizují). 2) zajištění inženýrské činnosti směřující k vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Odpadové centrum Olomouc“, 3) dokumentace pro...
  P23V00259013 28.03.2024 neuvedena Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s. „V 00712 – výběr projektanta – nové vyhlášení" odhad.cena 0 Kč
  P13V00000005 neuvedena Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Aarsleff Hulín s.r.o.
Uničov-vložkování části kanalizace 4 629 290 Kč
  Z2019-013425 25.04.2019 neuvedena Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. "Sdružení Domašov 2019" INSTA CZ s.r.o.
MYFA Olomouc s.r.o.
DOMAŠOV NAD BYSTŘICÍ - OBNOVA OCELOVÝCH ŘADŮ 7 922 778 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Navrhovaná stavba je obnova stávajících ocelových vodovodních řadů. IO 01.1 Obnova řadů IO 01.2 Přepojení přípojek Stavba bude umístěna na veřejně přístupných plochách, které mají funkční využití jako silnice (silnice II/444 v ulici Berounská a III/44443 v ulici Jívovská), místní komunikace, ostatní plochy a plochy zatravněné. Dotčené plochy jsou dobře přístupné pro stavební techniku.V prostoru stavby se nachází stávající inženýrské sítě – kanalizace, vodovod, podzemní a nadzemní vedení sítí elektronických komunikací, rozvodů NN a VN. Jedná se o obnovu vodovodních řadů – uložení nových vodovodních potrubí DN 125, DN 100 a DN 80 přibližně ve stávající trase.V rámci stavby je řešena obnova vodovodních řadů v ulicích Berounská, Jívovská, Na Vyhlídce, Náměstí, Nová a v uličce kolem kostela sv. Anny. Stávající vodovodní řady kolem kostela a v horní části návsi budou zrušeny. Přípojky...
  Z2019-013963 29.04.2019 neuvedena Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. LB 2000, s.r.o.
UNIČOV – REKONSTRUKCE STOK DIV, DIVa, Dch, Di A 6 265 759 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Navrhovaná stavba je rekonstrukcí stávajících kanalizačních stok a části vodovodního řadu v nových trasách. Území stavby se nachází v zastavěném území města Uničov, v ulicích Bratří Čapků, Nová, U stadionu a Pionýrů. Navrhovaná trasa rekonstruovaných stok a vodovodu je nachází v blízkosti stok stávajících, na stejných pozemcích. Stavbu tvoří následující inženýrské objekty: IO 01 Rekonstrukce stok DIV, DIVa a části vodovodu IO 02 Rekonstrukce stoky Dch IO 03 Rekonstrukce stoky Di
  Z2019-015832 13.01.2020 06.06.2019 Vodohospodářská společnost Olomouc a.s. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Provozování vodovodů a kanalizací Vodohospodářské 59 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění bezpečného a plynulého provozování Vodohospodářského majetku, který je ve vlastnictví Zadavatele, a to v souladu s národní legislativou, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Strategickým cílem Zadavatele je zajištění efektivního způsobu provozování Vodohospodářského majetku pro období pěti let nalezením profesně zdatného partnera s příslušnou kvalifikací a zkušeností.
  Z2019-001694 16.01.2019 neuvedena Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  358811 17.09.2013 neuvedena Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. INSTA CZ s.r.o.
„Uničov - rozdělení vodovodu na dvě tlaková pásma“ 20 961 250 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  359372 04.07.2013 neuvedena Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. Uničov - vložkování části kanalizace
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající kanalizace bezvýkopovou technologií sanačním rukávcem, to je osazením vystýlky po úsecích o celkové délce 580 m v;- úseku stoky AI v ul. Nerudova o délce 185 m, beton, profil DN800 mm,;- celé stoce AIj a AIjI v druhé části ul. Nerudova, délka celkem 146 m, beton, profil DN300,;- úseku stoky AIh v ul. Bratří Čapků, délka úseku 129 m, beton, profil DN300,;- úseku stoky AI v ul. Dukelská, délka úseku 119 m, beton, profil DN400.;Součástí díla je rovněž:;- příprava potrubí (frézování překážek a přípojek, pročištění tlakovým vozem),;- optická inspekce kamerou stávající kanalizace,;- přečerpávání odpadních vod,;- ověření správnosti provedené rekonstrukce TV monitoringem,;- odfrézování celkem 35 ks přípojek a jejich zapravení,;- zkouška těsnosti rekonstruované kanalizace,;- fotodokumentace zabíraných parcel a okolí před a po provedené práci,...
  364863 27.08.2013 neuvedena Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. TALPA-RPF,s.r.o.
Benkov-obnova části vodovodu 3 507 130 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  362801 07.08.2013 neuvedena Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Sdružení Horní Loděnice-MEBIKAN-INSTA CZ
Horní Loděnice- rekonstr.vodovod.přivaděče 7 398 965 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  370528 21.10.2013 neuvedena Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Aarsleff Hulín s.r.o.
Uničov-vložkování části kanalizace 4 629 290 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  344569 01.02.2013 neuvedena Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
Neznámý
  345233 11.02.2013 neuvedena Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Uničov - rozdělení vodovodu na dvě tlaková pásma
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je doplnění vodovodního systému města Uničova vodovodními řady, které umožní provozování vodovodní distribuční sítě ve dvou tlakových pásmech. Součásti stavby je úprava technologie v ÚV Šibeník a úpravy vodojemu Benkov na stav vyhovujícímu dvěma tlakovým pásmům.
  520473 19.08.2015 neuvedena Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.
"Prameniště Černovír" 8 098 374 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P20V00008386 29.07.2020 05.05.2020 Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. INSTA CZ s.r.o.
Troubelice – obnova zásobovacích řadů 11 984 928 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova stávajících vodovodních řadů. Jedná se o trvalou inženýrskou stavbu, jejímž účelem je zásobování obyvatel pitnou vodou.
  P19V00002411 14.06.2019 05.03.2019 Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. INSTA CZ s.r.o.
Uničov- obnova sítí v povodí sběrače D 25 980 799 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části veřejného vodovodu a veřejné kanalizace ve městě Uničov, kraj Olomoucký, v ulicích J. z Poděbrad, U Stadionu, Vladislavova a Přemyslova. Vlastník veřejných sítí vodovodu a kanalizace Vodohospodářská společnost Olomouc a.s. v těchto ulicích vytipoval úseky vodovodu a kanalizace, které jsou již na hranici své životnosti a tyto úseky budou vyměněny výkopem za nová potrubí v dimenzích u kanalizace dle Generelu kanalizace města Uničova resp. u vodovodu Trasy rekonstruovaného vodovodu i kanalizace jsou vedeny odlišně od tras stávajícího vodovodu a kanalizace, zejména pak z důvodu později umístěných inženýrských sítí nebo výsadby stromů do ochranného pásma stávajícího vodovodu. Jedná se o stavbu trvalou, hlavním účelem stavby je prodloužení životnosti veřejného vodovodu a kanalizace pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a bezpečné odvádění...
  P23V00018359 30.10.2023 21.07.2023 Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. 1058 ČOV Uničov – kalová koncovka 30 361 201 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem stavby je výstavba nového stavebního objektu odvodnění kalu SO 240, dále strojně technologické vystrojení některých objektů nebo jejich částí a příslušné stavební úpravy pro osazení nové technologie na ČOV Uničov.
  P19V00013180 23.02.2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ odhad.cena 0 Kč
  P19V00002450 19.04.2023 neuvedena Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. UNIČOV – REKONSTRUKCE STOK DIV, DIVa, Dch, Di A odhad.cena 0 Kč
  P19V00002446 19.04.2023 neuvedena Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. DOMAŠOV NAD BYSTŘICÍ - OBNOVA OCELOVÝCH ŘADŮ odhad.cena 0 Kč
  520473 neuvedena Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.
"Prameniště Černovír" 8 098 374 Kč
  P19V00002436 30.04.2019 neuvedena Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. LB 2000, s.r.o.
UNIČOV – OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICÍCH 6 201 282 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Členění stavby na objekty IO 01 – OBNOVA KANALIZACE IO 02 – OBNOVA VODOVODU Stavba se nachází v intravilánu města Uničov, konkrétně v západní části, kde stavba zasahuje do ulic Hrubého, Bratří Čapků, Dukelská, Moravské Náměstí a Litovelská. Opravovaná kanalizace a vodovod jsou uloženy převážně v zelených pásech a chodnících, přičemž kříží několikrát místní komunikaci převážně s asfaltovým povrchem. Po dokončení stavby opravy kanalizace a vodovodu bude následovat oprava komunikace a přilehlých chodníků v dotčené ulici.
  358811 neuvedena Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. INSTA CZ s.r.o.
„Uničov - rozdělení vodovodu na dvě tlaková pásma“ 20 961 250 Kč
  362801 neuvedena Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Sdružení Horní Loděnice-MEBIKAN-INSTA CZ
Horní Loděnice- rekonstr.vodovod.přivaděče 7 398 965 Kč
  ae871868-0c01-49f5-a431-b4059b1ed920 neuvedena Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Uničov-vložkování kanalizace odhad.cena 0 Kč
  364863 neuvedena Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. TALPA-RPF,s.r.o.
Benkov-obnova části vodovodu 3 507 130 Kč
  P21V00018963 26.11.2021 12.08.2021 Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. INSTA CZ s.r.o.
1095 Prameniště Pňovice I-III a Březové – obnova 27 982 659 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova stávajících objektů v prameništích. Jedná se o trvalou inženýrskou stavbu, jejímž účelem je jímání a čerpání surové vody do úpravny vody Příkazy
  P21V00008076 03.08.2021 30.04.2020 Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. INSTA CZ s.r.o.
Výměna ocelových podchodů na výtlaku DN500 16 947 180 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova stávajících vodovodních řadů. Jedná se o trvalou inženýrskou stavbu, jejímž účelem je zásobování surovou vodou do úpravny vody Černovír.
  P20V00007388 21.09.2020 23.04.2020 Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. INSTA CZ s.r.o.
Horní Loděnice - rekonstrukce rozvodné vodovodní 11 959 146 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova stávajícího vodovodního řadu. Jedná se o trvalou inženýrskou stavbu, jejímž účelem je zásobování obyvatel pitnou vodou. Projektem je navržena rekonstrukce stávajícího vodovodu z LT DN 150 a LT DN100, v celkové délce 1857,2m. Vodovodní řad v km 0,000-1,0823 v délce 1082,3m je navržen z potrubí TLT DN150 a v km 1,7524-1,8572 v délce 104,8m je navržen z potrubí TLT DN100. Vodovodní řad v km 1,0823-1,7524 v délce 670,1m je navržen k rekonstrukci bezvýkopovo Součástí stavby je i přepojení 27ks vodovodních přípojek.
  P14V00019223 27.04.2023 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Vývoj a pronájem informačního systému a provoz odhad.cena 0 Kč
  P14V00101550 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Jiří Kaufner K-PRINT
Technické zpracování Sbírky případových studií 74 060 Kč
  P16V00117049 17.03.2023 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Evaluace projektu "Posilování administrativní odhad.cena 0 Kč
  P19V00158562 19.04.2023 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky IT SYSTÉM PRO PROJEKT EFEKTIVNÍ SPRÁVA OBCÍ odhad.cena 0 Kč
  P17V00123845 22.04.2023 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky SPF Group, s.r.o.
Evaluace projektu "Posilování administrativní 1 410 000 Kč
  P18V00146513 22.04.2023 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky TISK A DISTRIBUCE PŘÍRUČKY PRO ČLENA odhad.cena 0 Kč
  P14V00019396 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky MEPCO, s.r.o.
Zajištění odborného servisu pro obce při vytváření 4 923 000 Kč
  P21V00193357 15.05.2021 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE - Systém pro online odhad.cena 0 Kč
  P19V00158562 26.07.2023 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky IT SYSTÉM PRO PROJEKT EFEKTIVNÍ SPRÁVA OBCÍ
  P17V00127108 26.05.2023 28.08.2017 Svaz měst a obcí České republiky Právní poradenství pro Centra společných služeb
  639474 09.05.2017 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Právní poradenství pro Centra společných služeb
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Poskytování právního poradenství pro Centra společných služeb obcí (dále jen CSS) kdy právní služby se zaměří na veškeré právně složitější či rizikovější oblasti činnosti CSS, kam bude patřit zejména právní poradenství v oblasti transparentního nakládání s majetkem obcí a dobrovolných svazků obcí (dále jen DSO), hospodaření s dotacemi, poradenství ve složitějších správních řízeních (např. přestupková řízení), problematika poskytování informací, odpovědnostní vztahy, složité právní vztahy v oblasti sociální péče, školství, dopravy, územního plánování, veřejného pořádku, atd., včetně zabezpečení smluvní agendy v oblastech činnosti CSS. Uchazeč se zároveň bude dle potřeby podílet na vzdělávání zaměstnanců CSS a návrhů legislativních změn ke zlepšení fungování CSS.
  P18V00146513 01.06.2023 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky TISK A DISTRIBUCE PŘÍRUČKY PRO ČLENA
  479298 23.01.2014 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Pronájem aut II. odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  369621 02.06.2014 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Výběr dodavatele pro odborné poradenství a školení odhad.cena 9 948 821 Kč
Neznámý Poskytování odborných poradenských služeb zastupitelům a zaměstnancům měst a obcí v záležitostech týkajících se výkonu veřejné správy, obsahové naplnění a procesní správa e-learningových kurzů zaměřených na aplikaci nového občanského zákoníku obcemi, zajištění tutora pro e-learning, vzdělávání k NOZ, vytvoření zásobníku vzorů dokumentů a zajištění školení pro nové starosty.
  485182 08.04.2014 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky GEPRO spol. s r.o.
NÁKUP VÝPOČETNÍ TECHNIKY, ČÁST 2 – GIS licence 160 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  370900 23.10.2013 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Pronájem aut odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  368898 11.10.2013 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Z + M Partner, spol. s r.o.
Nákup výpočetní techniky 843 213 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  489304 19.09.2014 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky KVB advokátní kancelář s.r.o.
Výběr dodavatele pro odborné poradenství a školení 8 404 640 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení