Rozhodnutí UOHS 10066


Číslo jednací ÚOHS-S571/2012/VZ-22169/2012/514/MDl
Instance I.
Věc
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2013+
Účastníci Lesy České republiky, s. p.
KHL-EKO, a. s.
Dřevařská a lesnická společnost, s. r. o.
Kloboucká lesní s. r. o.
T.E.P. HOLZ, s. r. o.
Wotan Forest, a. s.
UNILES, a. s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 19.12.2012
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10066.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S571/2012/VZ-22169/2012/514/MDl   28. listopadu 2012     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 4. 10. 2012 na návrh ze dne 3. 10. 2012, jehož účastníky jsou: · zadavatel – Lesy České republiky, s. p., IČ 42196451, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, ve správním řízení zastoupený na základě procesní plné moci ze dne 5. 10. 2012 Mgr. Jakubem Kotrbou, advokátem, společníkem společnosti Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r. o., · navrhovatel – KHL-EKO, a. s., IČ 26160277, se sídlem Červený Hrádek 2, 431 11 Jirkov, · vybraný uchazeč – Dřevařská a lesnická společnost, s. r. o., IČ 62740407, se sídlem Roháčova 37, 130 00 Praha 3, · vybraný uchazeč – Kloboucká lesní s. r. o., IČ 25532642, se sídlem Šumavská 31, 602 00 Brno, · vybraný uchazeč – T.E.P. HOLZ, s. r. o., IČ 27715213, se sídlem Školní 574, 696 02 Ratíškovice, · vybraný uchazeč – Wotan Forest, a. s., IČ 26060701, se sídlem Rudolfovská 88, 371 36 České Budějovice, · vybraný uchazeč – UNILES, a. s., IČ 47307706, se sídlem Jiříkovská 16, 40801 Rumburk, ve věci úkonů zadavatele učiněných v části 12 „SÚJ 17904 Lužná, kód části VZ 179203“, v části 13 „SÚJ 17906 Milý, kód části VZ 179203“, v části 19 „SÚJ 19404 Třeboň, kód části VZ 194209“, v části 20 „SÚJ 19904 Vodňany, kód části VZ 199113“ a v části 29 „SÚJ 24608 Ještěd, kód části VZ 246005“ nadlimitní veřejné zakázky „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2013+“, zadávané formou užšího řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 28. 3. 2012 pod ev. č. 7202012011104 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 4. 2012 pod ev. č. 2012/S 69-114757, vydává toto   usnesení: Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť se žádost stala zjevně bezpředmětnou. Odůvodnění I. Průběh zadávacího řízení 1. Zadavatel – Lesy České republiky, s. p., IČ 42196451, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, ve správním řízení zastoupený na základě procesní plné moci ze dne 5. 10. 2012 Mgr. Jakubem Kotrbou, advokátem, společníkem společnosti Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r. o., (dále jen „zadavatel“) – uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v informačním systému o veřejných zakázkách dne 28. 3. 2012 pod ev. č. 7202012011104 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 4. 2012 pod ev. č. 2012/S 69-114757 oznámení užšího řízení za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2013+“ (dále jen „veřejná zakázka“). 2. Dne 4. 10. 2012 podala KHL-EKO, a. s., IČ 26160277, se sídlem Červený Hrádek 2, 431 11 Jirkov (dále jen „navrhovatel“), námitky proti rozhodnutí o vyloučení z části 12 „SÚJ 17904 Lužná, kód části VZ 179203“, z části 13 „SÚJ 17906 Milý, kód části VZ 179203“, z části 19 „SÚJ 19404 Třeboň, kód části VZ 194209“, z části 20 „SÚJ 19904 Vodňany, kód části VZ 199113“ a z části 29 „SÚJ 24608 Ještěd, kód části VZ 246005“ předmětné veřejné zakázky ze dne 10. 9. 2012. Zadavatel rozhodnutím ze dne 24. 9. 2012 podaným námitkám nevyhověl. 3. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 3. 10. 2012 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). 4. Dne 4. 10. 2012, kdy Úřad obdržel uvedený návrh, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení. Zadavatel obdržel návrh rovněž dne 4. 10. 2012. II. Řízení před správním orgánem 5. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou: o zadavatel, o navrhovatel, o vybraný uchazeč – Dřevařská a lesnická společnost, s. r. o., IČ 62740407, se sídlem Roháčova 37, 130 00 Praha 3, o vybraný uchazeč – Kloboucká lesní s. r. o., IČ 25532642, se sídlem Šumavská 31, 602 00 Brno, o vybraný uchazeč – T.E.P. HOLZ, s. r. o., IČ 27715213, se sídlem Školní 574, 696 02 Ratíškovice, o vybraný uchazeč – Wotan Forest, a. s., IČ 26060701, se sídlem Rudolfovská 88, 371 36 České Budějovice, o vybraný uchazeč – UNILES, a. s., IČ 47307706, se sídlem Jiříkovská 16, 408 01 Rumburk. 6. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S571/2012/VZ-19267/2012/514/MDl ze dne 15. 10. 2012. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S571/2012/19268/2012/514/MDl ze dne 15. 10. 2012 určil účastníkům řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, a oprávněni vyjádřit v řízení své stanovisko a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. 7. Dne 6. 11. 2012 uzavřel zadavatel smlouvu na plnění předmětné veřejné zakázky v části 29 „SÚJ 24608 Ještěd, kód části VZ 246005“ s vybraným uchazečem UNILES, a. s., IČ 47307706, se sídlem Jiříkovská 16, 408 01 Rumburk. 8. Dne 7. 11. 2012 uzavřel zadavatel smlouvu na plnění předmětné veřejné zakázky v části 20 „SÚJ 19904 Vodňany, kód části VZ 199113“ s vybraným uchazečem Wotan Forest, a. s., IČ 26060701, se sídlem Rudolfovská 88, 371 36 České Budějovice. 9. Dne 8. 11. 2012 uzavřel zadavatel smlouvu na plnění předmětné veřejné zakázky v části 12 „SÚJ 17904 Lužná, kód části VZ 179203“ s vybraným uchazečem Dřevařská a lesnická společnost, s. r. o., IČ 62740407, se sídlem Roháčova 37, 130 00 Praha 3. 10. Dne 9. 11. 2012 uzavřel zadavatel smlouvu na plnění předmětné veřejné zakázky v části 13 „SÚJ 17906 Milý, kód části VZ 179203“ s vybraným uchazečem Kloboucká lesní s. r. o., IČ 25532642, se sídlem Šumavská 31, 602 00 Brno a smlouvu na plnění předmětné veřejné zakázky v části 19 „SÚJ 19404 Třeboň, kód části VZ 194209“ s vybraným uchazečem T.E.P. HOLZ, s. r. o., IČ 27715213, se sídlem Školní 574, 696 02 Ratíškovice. III. Závěry Úřadu 11. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ z hlediska naplnění podmínek řízení, po zhodnocení podkladů týkajících se uzavření smluv na předmětné části veřejné zakázky a na základě vlastního zjištění, rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti. 12. Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou. 13. S ohledem na skutečnost, že zadavatel již uzavřel smlouvy na předmět plnění v části 12 „SÚJ 17904 Lužná, kód části VZ 179203“, v části 13 „SÚJ 17906 Milý, kód části VZ 179203“, v části 19 „SÚJ 19404 Třeboň, kód části VZ 194209“, v části 20 „SÚJ 19904 Vodňany, kód části VZ 199113“ a v části 29 „SÚJ 24608 Ještěd, kód části VZ 246005“, Úřad konstatuje, že se návrh („žádost“ v terminologii správního řádu, pozn. Úřadu) navrhovatele na zrušení úkonu zadavatele, tj. zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení, stal zjevně bezpředmětným. 14. Úřad vzhledem k výše uvedenému rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.   Poučení Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.   otisk úředního razítka         JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně                       Obdrží 1. Mgr. Jakub Kotrba, advokát, Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r. o., Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1 2. KHL-EKO, a. s, Červený Hrádek 2, 431 11 Jirkov 3. Dřevařská a lesnická společnost, s. r. o., Roháčova 37, 130 00 Praha 3 4. Kloboucká lesní s. r. o., Šumavská 31, 602 00 Brno 5. T.E.P. HOLZ, s. r. o., Školní 574, 696 02 Ratíškovice 6. Wotan Forest, a. s., Rudolfovská 88, 371 36 České Budějovice 7. UNILES, a. s., Jiříkovská 16, 40801 Rumburk   Vypraveno dne viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy  

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/10066
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 270 328 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy