Rozhodnutí UOHS 10204


Číslo jednací ÚOHS-S402/2012/KS-19718/2012/840/ASm
Instance I.
Věc
Spojení soutěžitelů VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., a Česká distribuční a.s.,
Účastníci Česká distribuční a.s.,
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
Typ řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí Spojování soutěžitelů (fúze)
Nabytí právní moci 22.10.2012
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10204.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S402/2012/KS-19718/2012/840/ASm   19. 10. 2012       Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S402/2012/KS, zahájeném dne 6. 8. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., se sídlem České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 8/5, IČ: 61860981, zastoupeného JUDr. Milošem Temelem, advokátem, Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto   rozhodnutí: Spojení soutěžitelů VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., se sídlem České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 8/5, IČ: 61860981, a Česká distribuční a.s., se sídlem Ostrava - Hrabová, Na Rovince 879, IČ: 26791692, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi akcií společnosti Česká distribuční a.s., jež byla dne …[obchodní tajemství]… uzavřena mezi společnostmi RIOX spol. s r.o., se sídlem Ostrava - Hrabová, Na Rovince 879, IČ: 42767563, jakožto prodávajícím, a VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., jakožto kupujícím, v jejímž konečném důsledku má společnost VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. získat akcie představující …[obchodní tajemství]… podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Česká distribuční a.s., a tím i možnost vykonávat kontrolu nad touto společností, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona, povoluje.   Odůvodnění 1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a jiných obdobných registrů, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů. Úřad rovněž vycházel z vyjádření a stanovisek oslovených subjektů. Úřad zohlednil také svou předchozí rozhodovací praxi a přihlédl k rozhodovací praxi Evropské komise. 2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též „zákon“), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 33/2012 ze dne 15. 8. 2012. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky 3. Řízení o povolení předmětného spojení soutěžitelů bylo Úřadem zahájeno dne 4. 7. 2012 na základě zjednodušeného návrhu společností VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., se sídlem České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 8/5, IČ: 61860981 (dále jen „VLTAVA“), a RIOX spol. s r.o., se sídlem Ostrava - Hrabová, Na Rovince 879, IČ: 42767563 (dále jen „RIOX“) (společně dále též jen „navrhovatelé“). Dle společností VLTAVA a RIOX mělo ke spojení soutěžitelů dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona na základě Smlouvy o koupi akcií společnosti Česká distribuční a.s., jež byla dne …[obchodní tajemství]… uzavřena mezi společnostmi RIOX, jakožto prodávajícím, a VLTAVA, jakožto kupujícím, v jejímž důsledku má společnost VLTAVA získat od společnosti RIOX akcie společnosti Česká distribuční a.s., se sídlem Ostrava - Hrabová, Na Rovince 879, IČ: 26791692 (dále jen „Česká distribuční“), odpovídající podílu …[obchodní tajemství]… na základním kapitálu a hlasovacích právech v této společnosti. Podíl společnosti RIOX na společnosti Česká distribuční se tak má snížit z …[obchodní tajemství]… na …[obchodní tajemství]…. Společnosti VLTAVA a RIOX pak dle jejich názoru vyjádřeném ve zjednodušeném návrhu na povolení spojení měly získat společnou kontrolu nad společností Česká distribuční. 4. Vzhledem k tomu, že po posouzení tohoto zjednodušeného návrhu Úřad usoudil, že v případě daného spojení soutěžitelů nebyly splněny předpoklady pro vedení zjednodušeného řízení ve smyslu § 16a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzval Úřad[1] v souladu s § 16a odst. 3 zákona společnosti VLTAVA a RIOX, aby podaly úplný návrh na povolení předmětného spojení soutěžitelů, neboť k jeho řádnému posouzení potřeboval dodatečné informace. Tento byl společnosti VLTAVA a RIOX doručen Úřadu dne 6. 8. 2012. 5. …[obchodní tajemství]…[2] …[obchodní tajemství]…. 6. …[obchodní tajemství]… 7. V neposlední řadě pak společná kontrola společností VLTAVA a RIOX nad společností Česká distribuční dle názoru společností VLTAVA a RIOX má být založena na skutečnosti, že dle Stanov společnosti Česká distribuční je její valná hromada, jakožto nejvyšší orgán společnosti Česká distribuční, usnášeníschopná za přítomnosti akcionářů vlastnících 71% podíl na hlasovacích právech, tedy pouze za přítomnosti obou navrhovatelů.[3] 8. V souvislosti s budoucím výkonem kontroly nad společností Česká distribuční Úřad kromě výše uvedeného zjistil následující skutečnosti. 9. Dle Stanov předmětné společnosti není-li řádná valná hromada schopna se usnášet, je svolána náhradní valná hromada, která je usnášení schopná již bez ohledu na počet přítomných akcionářů. 10. Valná hromada společnosti Česká distribuční rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, kromě následujících výjimek: a. ¾ hlasů přítomných akcionářů rozhoduje o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „ObchZ“), nebo o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, b. ¾ hlasů přítomných akcionářů rozhoduje o zvýšení a snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 ObchZ či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, c. ¾ hlasů přítomných akcionářů rozhoduje o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 160 ObchZ, d. ¾ hlasů přítomných akcionářů rozhoduje o schvalování smluv uvedených v § 67a ObchZ, e. ¾ hlasů přítomných akcionářů rozhoduje o zrušení společnosti s likvidací a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, f. 90 % hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií rozhoduje valná hromada o schválení poskytnutí nebo přijetí úvěrů, půjčky nebo jiné finanční výpomoci, jakož i zajištění úvěrů, poskytnutých třetím osobám, g. k rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o vyřazení akcií z obchodování na evropském, českém nebo zahraničním regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu se vyžaduje i souhlas alespoň ¾ hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie, h. o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 201a ObchZ, o schválení ovládací smlouvy (§ 190b ObchZ), o schválení smlouvy o převodu zisku (§190a ObZ) a jejich změny a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada alespoň ¾ hlasů přítomných akcionářů, a i. k rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. 11. Jménem společnosti Česká distribuční jedná její statutární orgán, tj. představenstvo, za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy alespoň dva členové představenstva společně. 12. Představenstvo společnosti Česká distribuční je pětičlenné, volí a odvolává je valná hromada[4] a jeho funkční období je pětileté; členové představenstva volí předsedu …[obchodní tajemství]…; představenstvo je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny členů a rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů. 13. Dozorčí rada společnosti Česká distribuční je tříčlenná, členové nesmějí být současně členy představenstva; přičemž 2/3 členů dozorčí rady volí valná hromada[5] a 1/3 zaměstnanci společnosti, má-li společnost více než 50 zaměstnanců; funkční období je pětileté. 14. K otázce, zda v důsledku výše popsané transakci dochází ke vzniku společné kontroly nad společností Česká distribuční ze strany navrhovatelů či ke vzniku výlučné kontroly nad společností Česká distribuční ze strany společnosti VLTAVA Úřad uvádí následující. 15. O společné kontrole lze hovořit v situacích, kdy společníci musí dosáhnout dohody o nejdůležitějších rozhodnutích týkajících se soutěžního chování kontrolovaného soutěžitele, a mají tak možnost vykonávat rozhodující vliv na jiného soutěžitele. Rozhodující vliv v tomto smyslu obvykle znamená přinejmenším možnost zablokovat rozhodnutí, která určují strategické obchodní chování soutěžitele. Na rozdíl od výlučné kontroly, která uděluje určitému společníkovi možnost (pravomoc) určovat samostatně strategická rozhodnutí kontrolovaného soutěžitele, společná kontrola je v případech, kdy se společníci nedohodnou na společném postupu (například akcionářskou smlouvou) typicky charakterizována tím, že v kontrolované společnosti může nastat patová situace, plynoucí ze shodného podílu na hlasovacích právech dvou nebo více společníků, respektive schopnosti odmítnout (vetovat) navrhovaná strategická rozhodnutí. Z toho tedy plyne, že tito společníci se musí shodnout na obchodní politice společně kontrolovaného podniku. 16. Práva veta, která zpravidla zaručují společnou kontrolu, obvykle zahrnují rozhodnutí o otázkách, jako jsou rozpočet, obchodní plán, hlavní investice, jmenování řídících pracovníků či práva ve vztahu k určitému trhu. Rozhodujícím prvkem je fakt, že práva veta stačí k tomu, aby umožnila společníkům uplatňovat svůj vliv ve vztahu k strategickému obchodnímu chování společně kontrolovaného soutěžitele. 17. Zvlášť významná jsou práva veta týkající se rozhodování o jmenování členů, respektive jejich většiny, orgánů soutěžitele. Takové právo (například o jmenování členů představenstva, jejichž počet dostačuje k prosazení rozhodnutí tohoto orgánu) obvykle zajišťuje jeho nositeli rozhodující vliv na obchodní politiku společnosti. 18. Z výše uvedených informací vyplynulo, že na valné hromadě společnosti Česká distribuční bude mít společnost RIOX možnost ovlivnit pouze rozhodnutí, jež nemají strategický charakter k určení podnikatelského chování společnosti Česká distribuční. Právo veta k rozhodnutí valné hromady společnosti Česká distribuční[6], jimiž bude disponovat společnost ROIX, mají spíše charakter ochrany práv minoritních akcionářů. 19. Společnost RIOX zejména nebude mít možnost podstatným způsobem ovlivnit složení představenstva společnosti Česká distribuční, když o jeho složení rozhoduje valná hromada společnosti prostou většinou přítomných akcionářů, tedy předmětné rozhodnutí bude zcela v dispozici společnosti VLTAVA, a to vyjma jmenování předsedy představenstva předmětné společnosti, kterým bude zástupce společnosti RIOX. S ohledem na skutečnost, že představenstvo společnosti Česká distribuční ale rozhoduje prostou většinou svých členů, nemá společnost RIOX prostřednictvím svého zástupce možnost blokovat rozhodnutí představenstva, tudíž opět rozhodnutí budou plně v dispozici zástupců společnosti VLTAVA. 20. Z dokumentů, jež předložili v průběhu správního řízení navrhovatelé, pak vyplynulo, že jediným strategickým rozhodnutím, které by mohlo nasvědčovat existenci společné kontroly, je schopnost společnosti RIOX přímo ovlivnit …[obchodní tajemství]…. Nicméně tato okolnost, s ohledem na neexistenci dalších strategických rozhodnutí, jež by mohla společnost RIOX ve společnosti Česká distribuční vetovat, a zejména s ohledem na právo, které společnosti VLTAVA poskytuje rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů společnosti Česká distribuční, Úřad konstatuje, že posuzovaná transakce představuje vznik možnosti výlučně kontrolovat společnost Česká distribuční ze strany společnosti VLTAVA.[7] 21. Vzhledem k tomu, že Úřad dospěl na základě výše uvedených skutečností k závěru, že v případě výše uvedené transakce nedojde ke vzniku společné kontroly nad společností Česká distribuční ze strany společností VLTAVA a RIOX, nýbrž ke vzniku kontroly výlučné, vykonávané společností VLTAVA, sdělil tuto skutečnost společnosti RIOX dopisem ze dne 21. 9. 2012, čj. ÚOHS-S402/2012/KS-17803/2012/840/JMě. 22. Toto zjištění Úřadu pak úzce souvisí s vymezením okruhu účastníků tohoto návrhového řízení. Zákon stanovuje okruh účastníků v řízeních o povolení spojení soutěžitelů v § 21a odst. 1 expresis verbis a tato úprava je lex specialis k obecné úpravě okruhu účastníků řízení dané správním řádem. Podle zmíněného ustanovení „v řízení o povolení spojení a v řízení o povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení jsou účastníkem řízení osoby, které jsou povinny podat návrh na povolení spojení (§ 15 odst. 2).“ Přitom podle § 15 odst. 2 zákona je v případě spojení, k němuž dochází podle § 12 odst. 3 zákona (tj. získání možnosti kontrolovat jiného soutěžitele), povinen podat návrh na povolení spojení ten soutěžitel, který má získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele. 23. V souvislosti se shora uvedeným tedy vyplynulo, že soutěžitelem, který byl podle zákona povinen podat návrh na povolení předmětného spojení, byla v posuzovaném případě pouze společnost VLP jako nabyvatel výlučné kontroly ve smyslu zákona. 24. S ohledem na skutečnost, že § 25a zákona výslovně vylučuje aplikaci § 27 odst. 1 a 2 a § 28 správního řádu, Úřad nemůže v řízeních vedených dle zákona ve věci spojování soutěžitelů přiznat účastenství či považovat za účastníka řízení subjekt, jež může být rozhodnutím Úřadu přímo dotčen ve svých právech nebo povinnostech. Úřad rovněž není též vázán postupem stanoveným správním řádem v případě pochybností, zda někdo je či není účastníkem řízení.   25. Vzhledem k tomu, že se na Úřad nevztahuje procesní postup upravený v § 28 správního řádu pro případ pochybnosti, zda určitý subjekt je či není účastníkem řízení (tj. rozhodovat usnesením též o tom, že určitý subjekt není účastníkem řízení), a nadto bylo v posuzovaném případě nepochybné, že společnost RIOX z dikce zákona nemohla být účastníkem správního řízení, vyrozuměl Úřad právního zástupce společnosti RIOX, že tato společnost není účastníkem správního řízení vedeného Úřadem ve věci povolení spojení soutěžitelů spočívajícího v získání možnosti výlučně kontrolovat společnost Česká distribuční ze strany společnosti VLTAVA, neboť nespadá do okruhu účastníků řízení vymezených § 21a odst. 1 zákona. 26. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost VLTAVA získá v důsledku předmětné transakce …[obchodní tajemství]…podíl na společnosti Česká distribuční, a tím i možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad touto společností, jedná se v posuzovaném případě o vznik kontroly ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 zákona, podle nějž se za spojení soutěžitelů považují ty případy, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů, nebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují jiného soutěžitele kontrolovat. 27. V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna. Navrhované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů 28. Společnost VLTAVA působí v České republice v oblasti vydávání deníků, zveřejňování inzerce v denících a provozování webových stránek a zveřejňování inzerce na webu. Společnost VLTAVA náleží do podnikatelského uskupení, v jehož čele stojí německá holdingová společnost Verlagsgruppe Passau GmbH (dále jen „skupina Verlagsgruppe Passau“). 29. V České republice dále působí společnost VLTAVA prostřednictvím jí kontrolovaných společností ASTROSAT, spol. s r.o., Metropol, inzertní noviny, s.r.o. v likvidaci, NewsLab, s.r.o., Vydavatelství KURÝR, s.r.o. v likvidaci a MixMedia s.r.o. zejm. v oblastech nakladatelské činnosti, vydavatelské činnosti periodického tisku a zprostředkovatelské činnosti. 30. Společnost VLTAVA dále vlastní 40% podíl na společnosti Distribuční Holding s.r.o., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, IČ: 26179024 (dále jen „Distribuční Holding“), kterou společně s dalšími 2 společníky kontroluje. Tato společnost v době podání návrhu na povolení spojení vlastnila 49% podíl na společnosti Mediaservis s.r.o., kterou společně s jejím dalším společníkem kontrolovala. Společnost VLTAVA tak v době podání návrhu nepřímo společně kontrolovala společnost Mediaservis s.r.o., jež působí zejména v oblasti doručování předplatného novin a časopisů, adresného a neadresného doručování listovních zásilek, služeb call-centra a kurýrních služeb. V průběhu správního řízení však došlo k převodu výše uvedeného 49% podílu na společnosti Mediaservis s.r.o. ze společnosti Distribuční Holding na společnost RMSM3, a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, IČ: 24192651, jež není součástí skupiny, do níž náleží společnost VLTAVA.[8] Skutečnost, že společnost Distribuční Holding přestala být společníkem společnosti Mediaservis s.r.o., a tudíž společnost VLTAVA nadále nevykonává, ať již přímo či nepřímo, žádnou formu kontroly nad společností Mediaservis s.r.o., potvrdil účastník řízení svým prohlášením, jež bylo Úřadu doručeno dne 9. 10. 2012.  31. V rámci skupiny Verlagsgruppe Passau působí v České republice dále společnost NOVOTISK s.r.o., která je činná v oblasti tisku novin a reklamních tiskovin novinového formátu. 32. Společnost Česká distribuční působí v oblasti adresného a neadresného doručování listovních zásilek a zprostředkování služeb. Před uskutečněním spojení vlastní …[obchodní tajemství]… jejích akcií společnost RIOX. Zbývajících …[obchodní tajemství]… jejích akcií drží společnost Cromwell a. s. Společnost Česká distribuční vykonává kontrolu nad společností B.S.MEDIA-PROJEKT, s.r.o., která je činná v oblasti poskytování hostinských služeb. III. Dopady spojení 33. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh. Relevantním trhem je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. 34. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele kontrolu nabývajícího, resp. na ně vertikálně navazují či jim předcházejí. 35. Předmětné spojení se týká oblasti adresného a neadresného doručování listovních zásilek, kde v současnosti působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Česká distribuční, nad kterou je získávána výlučná kontrola ze strany společnosti VLTAVA. V případě skupiny nabyvatele v této oblasti působila rovněž i společnost Mediaservis s.r.o. Nicméně, jak bylo již výše uvedeno, v průběhu správního řízení došlo k odprodeji 49% obchodního podílu na společnosti Mediaservis s.r.o, v důsledku čehož společnost VLTAVA již nadále nevykonává, ať již přímo či nepřímo, žádnou formu kontroly nad touto společností. Odprodejem předmětného podílu ve společnosti Mediaservis tak dochází k odstranění horizontálního překryvu v oblasti adresného a neadresného doručování listovních zásilek mezi spojujícími se skupinami. 36. Činnost adresného doručování listovních zásilek se zabývá distribucí listovních zásilek, katalogů, vzorků zboží pro vybrané cílové skupiny a adresáty. V případě neadresného doručování listovních zásilek je poskytována roznáška především informačních a propagačních materiálů, jež nejsou určeny konkrétním adresátům. 37. Vzhledem ke skutečnosti, že spojením nedochází k překryvu činností spojujících se soutěžitelů a předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže při jakékoli v úvahu připadající definici výrobkového relevantního trhu v oblasti adresného a neadresného doručování listovních zásilek, Úřad ponechal tuto otázku otevřenou. 38. Společnost Česká distribuční dosahuje v oblasti adresného doručování listovních zásilek dle výše obratu za období 2011 tržního podílu nižšího než [0-5] %, v případě neadresného doručování listovních zásilek tržního podílu ve výši cca [25-35] % tržní podíl. 39. Ve spojením dotčených oblastech rovněž působí i další soutěžitelé, a to Česká pošta, s.p., která v oblasti adresného poštovního doručování dosahuje cca [95-100] % tržního podílu a v případě neadresného poštovního doručování dosahuje cca [15-25] % tržního podílu, dále  společnost Mediaservis s.r.o. s [0-5]% tržním podílem v oblasti adresného poštovního doručování a s cca [15-25]% tržním podílem v oblasti neadresného poštovního doručování či společnost ID Marketing s [0-5]% tržním podílem v oblasti adresného poštovního doručování a cca [15-25]%  tržním podílem v oblasti neadresného poštovního doručování. 40. V důsledku realizace předmětného spojení může docházet v souvislosti s poskytováním služeb neadresného doručování listovních zásilek společností Česká distribuční ke vzniku vertikální vazby na služby související, a to služby poskytované skupinou nabyvatele týkající se poskytování či zajišťování tisku listovních zásilek (reklamních tiskovin). Skupina navrhovatele, jak bylo již výše zmíněno, působí v oblasti tiskových služeb (novin a časopisů) prostřednictvím společnosti Novotisk, s.r.o., jež dosahuje v této oblasti cca [5-15]% podíl. 41. Nicméně ve většině případů odběratelé služeb adresného a neadresného doručování listovních zásilek si služby tisku zajišťují sami a tisk těchto zásilek u poskytovatelů poptávají ve velmi omezené míře. V případě společnost Česká distribuční, která samostatně nepůsobí v oblasti tisku, tato zajišťovala tisk neadresných zásilek pouze v [0-5] % případů za období 2009-2011. Služba poskytování tisku je navíc dostupná i u dalších soutěžitelů např. společnosti Svoboda Press s.r.o., Severotisk s.r.o., Europrint a.s. či Mafra, a.s. Vzhledem k nízké míře poptávky ze strany odběratelů po poskytování a zajišťování služeb tisku v rámci neadresného doručování listovních zásilek, nepřináší možnost poskytnutí zároveň i tiskových služeb spojujícím se soutěžitelům významnou konkurenční výhodu v oblasti poskytování neadresného doručování listovních zásilek a tato vertikální vazba není proto způsobilá ani nijak narušit trh. 42. S ohledem na uvedené skutečnosti Úřad konstatuje, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.   Poučení Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.                                 Otisk úředního razítka     JUDr. Michal Petr, Ph.D. místopředseda Úřadu pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže         Obdrží: JUDr. Miloš Temel, LL.M., advokát Noerr s.r.o. Na Poříčí 1079/3a 110 00 Praha 1     Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy     Právní moc: 22. 10. 2012. [1] Sdělení Úřadu čj. ÚOHS-S402/2012/KS-13282/2012/840/JMě ze dne 18. 7. 2012. [2] …[obchodní tajemství]… [3] …[obchodní tajemství]…. [4] A to prostou většinou hlasů přítomných na valné hromadě společnosti Česká distribuční. [5] A to prostou většinou hlasů přítomných na valné hromadě společnosti Česká distribuční. [6] Viz odstavec 10 tohoto rozhodnutí [7] Dle § 12 odst. 4 zákona se kontrolou se rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, zejména na základě a) vlastnického práva nebo práva užívání k podniku kontrolovaného soutěžitele nebo jeho části, anebo b) práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele. [8] Rozhodnutí Úřadu o povolení spojení společností RMSM3 a Mediaservis čj. ÚOHS-S543/2012/KS-18673/2012/840/JMě ze dne 4. 10. 2012, jež nabylo právní moci dne 5. 10. 2012.

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/10204
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 353 lidí darovalo 981 925 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy