Rozhodnutí UOHS 10255


Číslo jednací ÚOHS-S632/2012/VZ-2241/2013/512/PDr
Instance I.
Věc
RECAMO: Průtokový cytometr se sorterem a stolní průtokový cytometr“, části 1 „Průtokový cytometr se sorterem
Účastníci Masarykův onkologický ústav, příspěvková organizace Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 05.03.2013
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10255.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S632/2012/VZ-2241/2013/512/PDr   14. února 2013     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 31.10.2012, na návrh ze dne 30.10.2012, jehož účastníky jsou · zadavatel – Masarykův onkologický ústav, příspěvková organizace, IČ 00209805, se sídlem Žlutý kopec 543/7, 656 53 Brno, · navrhovatel – Beckman Coulter Česká republika s.r.o., IČ 28233492, se sídlem Radiová 1122/1, 102 27 Praha 10, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezených obsahem návrhu učiněných v nadlimitní veřejné zakázce „RECAMO: Průtokový cytometr se sorterem a stolní průtokový cytometr“, části 1 „Průtokový cytometr se sorterem“, zadávané formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo do Informačního systému o veřejných zakázkách odesláno dne 19.3.2012 a bylo uveřejněno dne 20.3.2012 pod evidenčním číslem zakázky 209896 a následně opraveno dne 7.5.2012 a 7.6.2012, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 31.3.2012 pod evidenčním číslem 2012/S 64-104141, vydává toto usnesení: Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – Beckman Coulter Česká republika s.r.o., IČ 28233492, se sídlem Radiová 1122/1, 102 27 Praha 10 – se stala zjevně bezpředmětnou. Odůvodnění I. PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 1. Zadavatel – Masarykův onkologický ústav, příspěvková organizace, IČ 00209805, se sídlem Žlutý kopec 543/7, 656 53 Brno (dále jen „zadavatel“) – zahájil otevřené zadávací řízení na veřejnou zakázku „RECAMO: Průtokový cytometr se sorterem a stolní průtokový cytometr“, část 1 „Průtokový cytometr se sorterem“ (dále jen „veřejná zakázka“), podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dne 19.3.2012 odesláním oznámení do informačního systému o veřejných zakázkách, které bylo uveřejněno dne 20.3.2012 pod evidenčním číslem zakázky 209896 a následně opraveno dne 7.5.2012 a 7.6.2012, a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 31.3.2012 pod evidenčním číslem 2012/S 64-104141. 2. Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a uvedení do provozu nového, dosud nepoužitého a plně funkčního průtokového cytometru se sorterem. 3. Zadavatel stanovil jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu. 4. V oznámení o zakázce zadavatel uvedl předpokládanou hodnotu veřejné zakázky 10 000 000 Kč bez DPH. 5. Z protokolu o otevírání obálek ze dne 6.6.2012 vyplývá, že zadavatel ve stanovené lhůtě obdržel celkem čtyři nabídky, přičemž v průběhu zadávacího řízení byly vyřazeny nejprve dvě z nich (nabídka uchazeče IMPRO MEDICAL s.r.o., IČ 24682691, se sídlem Jakubská 674/5, 110 00 Praha 1, a nabídka uchazeče Bio-Port Europe s.r.o., IČ 24690937, se sídlem Svinaře 98, 267 28 Svinaře, okres Beroun). 6. Z předběžného výsledku hodnocení nabídek uvedeného ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 11.9.2012 vyplývá, že na prvním místě se umístila nabídka uchazeče Beckman Coulter Česká republika s.r.o., IČ 28233492, se sídlem Radiová 1122/1, 102 27 Praha 10 (dále jen „navrhovatel“). 7. Dne 19.9.2012 byly zadavateli doručeny námitky uchazeče I.T.A. – Interact s.r.o, IČ 65408781, se sídlem Revoluční 24/1546, 110 00 Praha 1 (dále jen „I.T.A. – Interact s.r.o“ nebo „vybraný uchazeč“) proti úkonu zadavatele – posouzení a předběžnému hodnocení nabídek a nevyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění technické kvalifikace. Zadavatel námitkám uchazeče I.T.A. – Interact s.r.o rozhodnutím ze dne 1.10.2012 vyhověl a jako způsob provedení nápravy zrušil všechny úkony související s posouzením prokázání splnění kvalifikace navrhovatele, všechny úkony související s posouzením a předběžným hodnocením nabídky navrhovatele a všechny úkony související s provedením hodnocení nabídek prostřednictvím elektronické aukce. 8. Na základě protokolu o posouzení kvalifikace ze dne 2.10.2012 byl téhož dne navrhovatel vyloučen z účasti v zadávacím řízení z důvodu, že neprokázal splnění kvalifikace v plném rozsahu. 9. Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení a proti rozhodnutí zadavatele o námitkách společnosti I.T.A. – Interact s.r.o podal navrhovatel dne 10.10.2012 námitky, které byly zadavateli doručeny dne 12.10.2012. Zadavatel rozhodnutím ze dne 19.10.2012, které bylo navrhovateli doručeno dne 23.10.2012, podaným námitkám nevyhověl. 10. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 30.10.2012 písemný návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. II. OBSAH NÁVRHU 11. Navrhovatel ve svém návrhu namítá, že zadavatel porušil § 6 zákona, když ho vyloučil ze zadávacího řízení z důvodu, že neprokázal splnění kvalifikace v plném rozsahu. Zadavatel dospěl k závěru, že navrhovatel neprokázal splnění požadavku stanoveného v čl. 16 zadávací dokumentace, podle kterého technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží seznam alespoň 3 významných dodávek realizovaných uchazečem, neboť navrhovatel ve své nabídce předložil přehled významných dodávek, z nichž vyplývá, že byly realizované dodavateli Beckman Coulter GmbH Deutschland, Beckman Coulter Polska Sp. z o. o. a Beckman Coulter United Kingdom Ltd, a současně navrhovatel nepředložil žádné další dokumenty, z nichž by vyplývalo, že uvedenou kvalifikaci prokazuje podle § 51 odst. 4 zákona prostřednictvím subdodavatelů. Navrhovatel s tímto výkladem zadavatele nesouhlasí a v návrhu mimo jiné namítá, že zadavatel postupoval formalisticky a v důsledku toho došlo ke skryté diskriminaci navrhovatele, přičemž navrhovatel je diskriminován pro organizační strukturu, v rámci které podniká. Navrhovatel uvádí, že je součástí koncernu Beckman Coulter Inc., a že prokázal, že sesterské společnosti v rámci koncernu dodaly takové zařízení, které je předmětem veřejné zakázky a uvádí, že: „je přirozené, že sesterské společnosti mezi sebou nevystupují jako subdodavatelé, protože v pravém slova smyslu subdodavatelé nejsou.“ 12. Navrhovatel navrhuje, aby Úřad rozhodl o zrušení úkonů zadavatele, které vylučují nebo by mohly vyloučit zásady stanovené v § 6 zákona, a to rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení ze dne 2.10.2012, rozhodnutí o nevyhovění námitkám proti rozhodnutí o vyloučení zadavatele z účasti v zadávacím řízení ze dne 19.10.2012 a rozhodnutí o námitkách společnosti I.T.A. – Interact s.r.o ze dne 1.10.2012. III. VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE 13. Dne 7.11.2012 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k podanému návrhu, v němž zadavatel uvádí, že při posouzení kvalifikace nepostupoval v rozporu s účelem a smyslem právní úpravy, a že: „právní úprava zadávání veřejných zakázek umožňuje dodavatelům využívat k prokázání způsobilosti pro plnění veřejné zakázky ekonomického, finančního či technického zázemí třetích osob na základě závazkových vztahů. Taková zákonná možnost dává velký prostor pro to, aby dodavatelé měli možnost prokazovat způsobilost k plnění veřejné zakázky i prostřednictvím svých subdodavatelů. Platná a účinná právní úprava zadávání veřejných zakázek však neumožňuje využití způsobilosti společností v rámci skupiny, které nejsou ve vztahu k dodavateli v subdodavatelském vztahu.“ V daném případě je podle zadavatele rozhodující, že navrhovatel je samostatným subjektem, resp. samostatnou právnickou osobou založenou a podnikající podle příslušné právní úpravy, a tedy jediným dodavatelem ve smyslu § 17 písm. a) zákona, a že navrhovatel jako samostatný dodavatel podal nabídku k veřejné zakázce. Zadavatel dále uvádí, že navrhovateli nic nebránilo postupovat v rámci prokazování splnění kvalifikačních předpokladů v intencích § 51 odst. 4 zákona a za stanovených podmínek prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů prostřednictvím jeho „sesterských společností“ tvořících součást koncernu. Z uvedeného důvodu neobstojí tvrzení navrhovatele o tom, že byl diskriminován pro organizační strukturu, resp. organizačně právní formu, kterou zvolil pro své podnikání. IV. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 14. Úřad obdržel návrh dne 31.10.2012 a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel návrh dne 1.11.2012. 15. Účastníky řízení podle § 116 zákona jsou: o zadavatel, o navrhovatel. 16. Oznámení o zahájení správního řízení č. j. ÚOHS-S632/2012/VZ-21815/2012/512/PDr Úřad zaslal dne 21.11.2012 účastníkům řízení. K zajištění účelu správního řízení vydal dne 21.11.2012 Úřad usnesení č. j. ÚOHS-S632/2012/VZ-21831/2012/512/PDr, v němž určil účastníkům řízení lhůtu, v níž byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Úřad dále tímto usnesením určil zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o veřejné zakázce pořízené v souvislosti s provedenými úkony – a to nejpozději jeden den po provedení příslušného úkonu. 17. Zadavatel zaslal dne 10.12.2012 Úřadu podání informace o tom, že dne 10.12.2012 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče I.T.A. – Interact s.r.o. 18. Úřad dne 19.12.2012 obdržel návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření spočívajícího v uložení zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení. Navrhovatel se obává, že cílem zadavatele je za každou cenu uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem. 19. Zadavatel zaslal dne 28.12.2012 Úřadu podání informace o tom, že téhož dne rozhodl o námitkách navrhovatele proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky tak, že jim nevyhověl. 20. Dne 7.1.2013 Úřad obdržel podání navrhovatele – doplnění návrhu na vydání předběžného opatření, kde upozorňuje, že: „hrozí zjevně podpis smlouvy s vybraným uchazečem a poškození zájmů navrhovatele.“ 21. Úřad dne 11.1.2013 rozhodnutím č. j. ÚOHS-S632/2012/VZ-704/2013/512/PDr zamítl návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření, kterým by měl být zadavateli nařízen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, neboť po předběžném posouzení případu dospěl k závěru, že důvody uvedené v návrhu nesvědčí o nutnosti vydat předběžné opatření. 22. Zadavatel zaslal dne 15.1.2013 Úřadu podání informace o tom, že dne 14.1.2013 byla s vybraným uchazečem uzavřena smlouva. V. ZÁVĚRY ÚŘADU 23. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ z hlediska naplnění podmínek řízení a po zhodnocení všech podkladů, zejména týkajících se uzavření smlouvy s vybraným uchazečem a na základě vlastního zjištění rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti. 24. Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou. 25. S ohledem na skutečnost, že zadavatel již uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem, Úřad konstatuje, že se návrh navrhovatele na zrušení úkonů zadavatele, tj. rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení ze dne 2.10.2012, rozhodnutí o nevyhovění námitkám proti rozhodnutí o vyloučení zadavatele z účasti v zadávacím řízení ze dne 19.10.2012 a rozhodnutí o námitkách společnosti I.T.A. – Interact s.r.o ze dne 1.10.2012, stal zjevně bezpředmětným. 26. Úřad vzhledem k výše uvedenému rozhodl podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Poučení Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.       otisk úředního razítka       JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně                 Obdrží 1. Masarykův onkologický ústav, příspěvková organizace, Žlutý kopec 543/7, 656 53 Brno 2. Beckman Coulter Česká republika s.r.o., Radiová 1122/1, 102 27 Praha 10   Vypraveno dne viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/10255
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 525 lidí darovalo 1 457 668 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy