Rozhodnutí UOHS 10295


Číslo jednací ÚOHS-S658/2012/VZ-4818/2013/514/MPr
Instance I.
Věc
Rekvalifikační kurzy v oblasti získání řidičských oprávnění a školení pro získání profesního průkazu řidiče z povolání
Účastníci Úřad práce České republiky
Horčička s. r. o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 03.04.2013
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10295.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S658/2012/VZ-4818/2013/514/MPr   Brno 15. března 2013     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 12. 11. 2012 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou · zadavatel – Česká republika, Úřad práce České republiky, IČ 72496991, Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha, · navrhovatel – Horčička s. r. o., IČ 27332420, Nezvalova 779, 472 01 Doksy, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 10. 10. 2012 Mgr. Miroslavem Kadlecem, advokátem, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v části č. 5 „Rekvalifikační kurzy v oblasti získání řidičských oprávnění a školení pro získání profesního průkazu řidiče z povolání“ nadlimitní veřejné zakázky „Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce v ČR – krajskou pobočku v Liberci“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 27. 3. 2012 pod ev. č. 7202011010822 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 4. 2012 pod ev. č. 2012/S 68-112468, rozhodl takto: I. Zadavatel – Česká republika, Úřad práce České republiky, IČ 72496991, Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha – nedodržel při zadávání části č. 5 „Rekvalifikační kurzy v oblasti získání řidičských oprávnění a školení pro získání profesního průkazu řidiče z povolání“ veřejné zakázky „Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce v ČR – krajskou pobočku v Liberci“ postup stanovený a) v ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, když na základě § 76 odst. 3 citovaného zákona požádal o písemné vysvětlení místa realizace rekvalifikačních kurzů pouze jednoho z uchazečů o veřejnou zakázku, b) v ustanovení § 44 odst. 1 citovaného zákona v návaznosti na § 6 citovaného zákona, když dostatečně jasně a transparentně nevymezil v zadávacích podmínkách informaci týkající se „typu“ zkoušek ve vztahu k minimálnímu rozsahu kurzů v hodinách uvedenému v příloze č. 10 zadávací dokumentace a informaci o časové dotaci kurzu pro jednotlivé kurzy uvedené v krycím listu nabídky, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. II. Jako opatření k nápravě postupu zadavatele uvedeného pod bodem I. výroku Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší předmětné zadávací řízení. III. Podle ustanovení § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – Česká republika, Úřad práce České republiky, IČ 72496991, Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha – ukládá: uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých). Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Odůvodnění I. Zadávací řízení 1. Zadavatel – Česká republika, Úřad práce České republiky, IČ 72496991, Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha (dále jen „zadavatel“) – uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v informačním systému o veřejných zakázkách dne 27. 3. 2012 pod ev. č. 7202011010822 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 4. 2012 pod ev. č. 2012/S 68-112468 oznámení otevřeného řízení za účelem zadání části č. 5 „Rekvalifikační kurzy v oblasti získání řidičských oprávnění a školení pro získání profesního průkazu řidiče z povolání“ veřejné zakázky „Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce v ČR – krajskou pobočku v Liberci“ (dále jen „veřejná zakázka“). 2. Předmětem veřejné zakázky vymezené zadavatelem v příloze č. 10 zadávací dokumentace jsou rekvalifikační kurzy v oblasti získání řidičských oprávnění a školení pro získání profesního průkazu řidiče z povolání. V příloze č. 10 zadavatel definoval jednotlivé rekvalifikační kurzy následujícím způsobem: o kurz č. 5.1 Řidičské oprávnění skupiny „C“, min. rozsah kurzu bez zkoušek v hodinách 67, o kurz č. 5.2 Řidičské oprávnění skupiny „C+E“, min. rozsah kurzu bez zkoušek v hodinách 27, o kurz č. 5.3 Řidičské oprávnění skupiny „D“ (rozšíření ze sk. „C“), min. rozsah kurzu bez zkoušek v hodinách 60, o kurz č. 5.4 Řidičské oprávnění skupiny „T“, min. rozsah kurzu bez zkoušek v hodinách 79, o kurz č. 5.5 vstupní školení dle vyhlášky č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů C, D, E, min. rozsah kurzu bez zkoušek v hodinách 45/140. U všech typů rekvalifikačních kurzů zadavatel požaduje min. vzdělání ZŠ/SŠ. 3. Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena ve výši do 10 800 000,- Kč bez DPH. Finanční hodnota veřejné zakázky včetně opčního práva může činit maximální 14 040 000,- Kč bez DPH. 4. Jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky zadavatel v oznámení o zakázce stanovil ekonomickou výhodnost nabídek. V bodu 12 zadávací dokumentace si zadavatel vymínil, že celková ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena bodovým systémem podle kritérií stanovených v sestupném pořadí. První kritérium, kterým je nabídková cena/hod. za jednoho účastníka kurzu v Kč s tím, že pro hodnocení budou použity nabídkové ceny kurzů jednotlivých uchazečů bez DPH, má váhu 55 %. Druhé kritérium, kterým je splnění požadavků zadavatele na obsah a nezbytnou kvalitu jednotlivých kurzů, má váhu 45 %. 5. Hodnotící komise provedla dne 14. 8. 2012, resp. dne 18. 9. 2012 a dne 2. 10. 2012, posouzení a hodnocení dvou ve lhůtě doručených nabídek, přičemž zadavateli doporučila vyřadit z dalšího hodnocení všechny doručené nabídky, tzn. nabídku uchazeče Jiřího Novotného, IČ 10421874, se sídlem Štefánikova 223, 468 22 Železný Brod (dále jen „Jiří Novotný“) i nabídku uchazeče Horčička s. r. o., IČ 27332420, se sídlem Nezvalova 779, 472 01 Doksy (dále jen „navrhovatel“ nebo „Horčička s. r. o.“). Zadavatel rozhodl o vyloučení výše uvedených uchazečů o předmětnou veřejnou zakázku dne 9. 10. 2012 a své rozhodnutí dotčeným uchazečům oznámil. Rozhodnutí o vyloučení bylo uchazeči Horčička s. r. o. doručeno dne 11. 10. 2012. 6. Dne 25. 10. 2012 bylo zadavateli doručeno podání navrhovatele obsahující námitky proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení, jimž zadavatel rozhodnutím ze dne 1. 11. 2012, jež bylo navrhovateli doručeno dne 2. 11. 2012, nevyhověl. 7. Dne 12. 11. 2012 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh z téhož dne na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v předmětné veřejné zakázce. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu dne 12. 11. 2012. 8. Dnem 12. 11. 2012 tedy bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele. II. Obsah návrhu 9. Navrhovatel ve svém návrhu brojí proti vyloučení z další účasti v zadávacím řízení a proti rozhodnutí zadavatele o námitkách. Navrhovatel má za to, že jeho nabídka byla hodnotící komisí posouzena a hodnocena v rozporu se zadávací dokumentací a uvádí, že zadavatel stanovil, že „55% váhu má nabídková cena za 1 hodinu rekvalifikačního kurzu a 45% váhu má splnění ostatních požadavků na kvalitu a obsah nabídky ve vztahu k požadavku zadavatele“. 10. Navrhovatel shledává rozhodnutí zadavatele o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení nedostatečně odůvodněným a nepřezkoumatelným. Navrhovatel uvádí, že tématem přezkoumatelnosti se zabývá soudní judikatura, např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 10/2005-298 ze dne 23. 6. 2005 a rozsudek č. j. 6 Ads 87/2006-40 ze dne 28. 8. 2007. Navrhovatel uvádí, že důvod svého vyloučení z další účasti v zadávacím řízení pouze dovozuje a domnívá se, že jím bylo předložení rámcové smlouvy s jedním dodavatelem, následné předložení smlouvy s více dodavateli a mínění zadavatele, že tímto postupem navrhovatel změnil svou nabídku. Navrhovatel uvádí, že předložení nesprávného druhu smlouvy je jeho administrativní chybou. Navrhovatel má za to, že zadavatel aplikoval ryze formalistický přístup odporující zákonu. Navrhovatel uvádí, že rámcová smlouva s více dodavateli, kterou doložil zadavateli v pozdějším termínu, byla „identická a obsahově totožná“ s dříve předloženou smlouvou a odlišnost smluv byla pouze v „hlavičce“. 11. Navrhovatel má za to, že podal nabídku splňující svým obsahem požadavky zadavatele, přičemž došlo při zpracování nabídky ke zřejmé početní a písemné chybě, a to v zabezpečení rekvalifikace, kde navrhovatel uvedl v rozsahu rekvalifikace jednotlivých kurzů teoretickou přípravu, praktickou přípravu a interní ověření získaných znalostí a dovedností, jakožto nedílnou součást praktické části. Cena nabízená navrhovatelem je maximální a neměnná, přičemž závěrečná zkouška je stanovena jako součást rekvalifikačního kurzu, tzn. že se jedná se o „bonus“ pro zadavatele, jelikož navrhovatel zahrnul závěrečnou zkoušku (zkoušku odborné způsobilosti) do obsahu rekvalifikačního kurzu bez toho, aby ji zadavateli účtoval. 12. Navrhovatel má za to, že jen pokud každý uchazeč vztáhne svou nabídku k jednotné skutečnosti, kterou je v tomto konkrétním případě hodinová dotace kurzu, je možno ze strany zadavatele odpovědně, objektivně a transparentním způsobem hodnotit nabídky jednotlivých uchazečů. 13. Navrhovatel je toho názoru, že postup zadavatele byl ve vztahu k počtu jím nabízených hodin v rámci jednotlivých částí kurzu nejednotný a že došlo ze strany zadavatele k porušení ustanovení § 6 zákona a ustanovení § 76 zákona, jelikož se zadavatel dotazoval pouze na některé skutečnosti, které mu nebyly zřejmé a „ostatní“ nejasnosti opomenul, či mu v daný okamžik nebyly nejasné. 14. Dále navrhovatel uvádí, že z jeho nabídky je patrné, že nad rámec požadavků uvedených zadavatelem v zadávací dokumentaci nabídl v rámci rekvalifikačního kurzu závěrečnou zkoušku (zkoušku odborné způsobilosti) zdarma. 15. V další části návrhu navrhovatel odkazuje na judikaturu Krajského soudu v Brně a to na rozsudek č. j. 62 Af50/2010-104. Předmětný rozsudek se zabývá problematikou posouzení nabídek a je v něm mimo jiné uvedeno, že ….. „jde-li zároveň o nejasnost, která už na první pohled vyvolává dojem, že uchazeč se v části své nabídky dopustil chyby, tedy o nejasnost již na první pohled zřejmou, lehce popsatelnou a zároveň zřejmě lehce vysvětlitelnou, pak je namístě zadavateli rezignaci na vyjasnění se takové nejasnosti vytknout“. 16. Navrhovatel se domnívá, že zadavatel porušil zásadu předvídatelnosti rozhodnutí správního orgánu, jelikož znal své dřívější postupy, odborné výrazy, „zákonnou terminologii“ a nabídky navrhovatele v předchozích veřejných zakázkách a i přesto zadavatel přistoupil ke změně svého přístupu k věci. Navrhovatel dodává, že zadavatel by měl jako veřejnoprávní subjekt dodržovat i zásadu výkonu státní správy, „tj. mimo jiné i zásadu předvídatelnosti rozhodnutí správního orgánu zakotvenou v § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění“. 17. Navrhovatel dále uvádí, že zadávací dokumentace obsahuje ve vztahu k pojmu „závěrečná zkouška“ terminologickou nejednotnost. Navrhovatel má za to, že při výkladu pojmu „závěrečná zkouška“ bylo nutné vycházet ze zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 247/2000 Sb.“), a nikoli ze „zákona č. 179/2009 Sb., v platném znění“. Dále má navrhovatel za to, že se zadavatel nezabýval vysvětlením nabídky navrhovatele ze dne 21. 9. 2012. Navrhovatel dále uvádí, že zadavatel nestanovil horní hranici časové dotace jednotlivých rekvalifikačních kurzů, což je podle navrhovatele chybou a nejasností v zadávací dokumentaci. 18. K nevznesení dotazu na výklad pojmu „bez zkoušek“ navrhovatel uvádí, že tento pojem vzhledem ke zkušenostem získaným ze zadavatelem dříve vyhlášených obdobných zadávacích řízení nepovažoval v době lhůty pro podání nabídek za nejasný. 19. V další části návrhu odkazuje navrhovatel na plnění, které prováděl pro zadavatele v minulosti a které má „stejný předmět“ jako šetřená veřejná zakázka. Jedná se o rámcovou smlouvu o zajištění rekvalifikačních kurzů ze dne 12. 7. 2010, dohodu o provedení rekvalifikace v rámci OP LZZ č. CLA-21/2012 ze dne 12. 4. 2010 a v rámci OP LZZ č. CLA-41/2010 ze dne 30. 7. 2010, dohodu o provedení rekvalifikace č. CLA-B-4/2011 ze dne 4. 8. 2011 a dohodu o provedení rekvalifikace č. CLA-B-3/2011 ze dne 4. 8. 2011. 20. Navrhovatel uvádí, že nedefinoval časovou náročnost závěrečné zkoušky, kterou by měli vykonat frekventanti rekvalifikačních kurzů, jelikož časový rozsah zkoušky závisí na schopnostech a úrovni získaných dovedností vykonavatele zkoušky a nelze tedy časový rozsah zkoušky určit. 21. Navrhovatel dále uvádí, že ačkoliv byl zastoupen advokátem, doručoval zadavatel písemnosti pouze navrhovateli, a tak navrhovatel získal pochybnost, zda zadavatel splnil povinnost podle § 111 odst. 1 zákona, tzn. zda zadavatel vyřídil námitky, když rozhodnutí o námitkách nedoručil právnímu zástupci navrhovatele. 22. Navrhovatel závěrem uvádí, že podle jeho názoru došlo ze strany zadavatele minimálně k porušení ustanovení § 6 zákona, § 44 zákona, § 45 zákona, § 76 zákona, § 78 zákona, § 79 zákona a § 111 zákona, čímž navrhovateli vznikla újma spočívající ve vynaložení nákladů na přípravu nabídky a újma v podobě ztráty možnosti vytvoření zisku z plnění předmětné veřejné zakázky. 23. S ohledem na výše uvedené navrhovatel navrhuje, aby Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele o nevyhovění námitkám a rozhodnutí o vyloučení uchazeče Horčička s. r. o. z další účasti v zadávacím řízení. Současně navrhovatel navrhuje nařízení předběžného opatření, kterým bude zadavateli uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení. III. Vyjádření zadavatele k návrhu 24. Zadavatel uvádí, že setrvává na svém stanovisku obsaženém v rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z další účasti ve veřejné zakázce. Zadavatel dále uvádí, že požadoval předložení nabídkové ceny za určitý počet hodin výuky a výslovně uvedl, že časový rámec výuky je bez zkoušek, čímž podle svého názoru neomezil soutěž v tom, že by prověření znalostí a dovedností vyloučil. 25. Zadavatel k výzvě k dodatečnému předložení čestného prohlášení uvádí, že tak postupoval u všech uchazečů stejně a to z důvodu, že v zadávací dokumentaci došlo k písařské chybě a bylo nutné ji dodatečně napravit. „Konstrukce“ navrhovatele o tom, že v určitou chvíli měl zadavatel nejasnosti o některé části nabídky a později při hodnocení o jiné části nabídky, jsou podle názoru zadavatele nepřípadné. 26. Zadavatel uvádí, že navrhovatel v nabídce předložil doklady, ve kterých je kalkulováno s teoretickou výukou, praktickou výukou a s ověřením získaných znalostí a dovedností. Rozsah výuky a zkoušek je uveden ve formuláři Nabídka zabezpečení rekvalifikace. Rozsah rekvalifikace je rozčleněn na teoretickou přípravu, praktickou přípravu a ověření získaných znalostí a dovedností. Nabídka zabezpečení rekvalifikace dále obsahuje učební plán, kde je v rámci výuky uvedena i závěrečná zkouška. Ve formuláři Kalkulace nákladů rekvalifikace je počet hodin rekvalifikace rozčleněn na teoretickou přípravu, praktickou přípravu a zkoušky. V části nabídky s názvem Splnění požadavků zadavatele na obsah a nezbytnou kvalitu jednotlivých kurzů je uveden učební plán obsahující závěrečnou zkoušku. Z uvedeného je podle názoru zadavatele zřejmé, že navrhovatel počítal v rámci nabízených hodin u kurzů 5.1 až 5.4 se závěrečnou zkouškou v rozsahu 3 hodin u kurzu 5.1, 1 hodiny u kurzu 5.2, 2 hodin u kurzu 5.3 a 2 hodin u kurzu 5.4. U kurzu 5.5 podle názoru zadavatele z rozsahu rekvalifikace v nabídce zabezpečení rekvalifikace vyplývá, že navrhovatel nezapočítal ověření získaných znalostí a dovedností. 27. Zadavatel se domnívá, že z ustálené rozhodovací praxe Úřadu a z judikatury vyplývá, že způsob a proces hodnocení nabídek není součástí přezkumu správního orgánu. 28. Podle názoru zadavatele je dokladem o tom, že navrhovatel podal nabídku v rozporu s požadavky zadavatele tvrzení obsažené v návrhu a v námitkách, ve kterém navrhovatel uvádí následující. „Nabídka uchazeče totiž obsahovala teoretickou část rekvalifikačního kurzu pro každou jednotlivou část ….. v rozsahu zadavatelem požadovaných hodin a praktickou část rekvalifikačního kurzu …... a závěrečnou zkoušku, na jejímž základě je vydáván průkaz.“ 29. Zadavatel dodává, že dalším z důvodů vyloučení navrhovatele bylo předložení rámcové smlouvy s jedním dodavatelem a odkazuje na rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze dne 9. 10. 2012. IV. Řízení před správním orgánem 30. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou: o zadavatel, o navrhovatel. 31. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení přípisem č. j. ÚOHS-S658/2012/VZ-22397/2012/514/MPr ze dne 28. 11. 2012. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S658/2012/VZ-22398/2012/514/MPr ze dne 28. 11. 2012 stanovil účastníkům řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení, a dále lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Úřad tímto usnesením stanovil navrhovateli též lhůtu k doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu, a to do pěti dnů ode dne doručení tohoto usnesení. 32. Přípisem č. j. ÚOHS-S658/2012/VZ-23073/2012/2012/514/MPr ze dne 11. 12. 2012 seznámil Úřad účastníky správního řízení s novými skutečnostmi ve správním řízení, které budou rovněž podkladem rozhodnutí. Novými skutečnostmi ve správním řízení byly pochybnosti Úřadu o tom, zda zadavatel při zadávání předmětné veřejné zakázky dostatečně jasně a transparentně vymezil v zadávacích podmínkách informaci týkající se místa plnění veřejné zakázky a informaci týkající se „typu“ zkoušek ve vztahu k minimálnímu rozsahu kurzů v hodinách uvedenému v příloze č. 10 zadávací dokumentace a informaci o časové dotaci kurzu pro jednotlivé kurzy uvedené v krycím lisu nabídky, dále Úřad vyjádřil pochybnosti o tom, zda zadavatel dodržel zásadu rovného zacházení a zásadu zákazu diskriminace, když na základě § 76 odst. 3 zákona požádal o písemné vysvětlení místa realizace rekvalifikačních kurzů pouze jednoho z uchazečů o veřejnou zakázku. Usnesením č. j. ÚOHS-S658/2012/VZ-23117/2012/514/MPr ze dne 11. 12. 2012 stanovil Úřad účastníkům lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení, a dále lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. V. Vyjádření navrhovatele ze dne 6. 12. 2012 33. Navrhovatel uvádí, že nenavrhuje provedení dalších důkazů, jelikož důkazy, které navrhl v návrhu, jsou pro podporu jeho tvrzení dostatečné a prokazují pochybení ze strany zadavatele. 34. Navrhovatel se domnívá, že ze strany zadavatele došlo k porušení základních principů zákona. Navrhovatel má za to, že byl poškozen na svých právech. VI. Vyjádření zadavatele ze dne 14. 12. 2012 35. K vymezení místa plnění veřejné zakázky uvádí zadavatel následující. Místem plnění byl záměrně zvolen Liberecký kraj, jelikož krajská pobočka v Liberci Úřadu práce České republiky má kontaktní pracoviště v celém Libereckém kraji. Od uchazečů o veřejnou zakázku byla požadována plnění v  Libereckém kraji z důvodu lepší dostupnosti kurzů pro uchazeče o zaměstnání. Zadavatel dále uvádí, že místo plnění veřejné zakázky bylo doplněno v rámci dotazů. Zadavatelem byla zveřejněna následující odpověď na dotaz vztahující se k místu plnění veřejné zakázky. „U částí ZD, kde je uvedeno místo konání Liberecký kraj, zadavatel požaduje plnění ve všech 4 okresech LK tak, aby kurzy byly pro jednotlivé regiony co nejdostupnější. V příloze č. 7 je třeba uvést všechny možnosti vzdělávacího zařízení, kde je schopen kurzy zajišťovat. U oblastí, kde je uvedeno místo realizace Liberec, se předpokládá plnění v Liberci.“ Zadavatel má za to, že transparentně zodpověděl zaslané dotazy a uvádí, že odpovědi jsou zveřejněny na jeho portále. 36. K vymezení informací o „typu“ zkoušek ve vztahu k minimálnímu rozsahu kurzů v hodinách a k vymezení informací o časové dotaci kurzu pro jednotlivé kurzy uvedené v krycím listu nabídky zadavatel uvádí, že jasně a transparentně vymezil informace v zadávací dokumentaci v bodu 3.4 Závazné požadavky zadavatele na podmínky a průběh rekvalifikace, a to v písm. a) a písm. c). Zadavatel setrvává na svém stanovisku, že uvedením pojmu bez zkoušky jednoznačně definoval rozsah výuky daného typu kurzu. Zadavatel neměl zájem ve stanoveném minimálním časovém rozsahu kurzu o započtení doby zkoušky, ať již je chápána jako zkouška podle zákona č. 247/2000 Sb., anebo zkouška ve formě neformálního přezkoušení v daném kurzu. Zadavatel zdůrazňuje, že předmětná veřejná zakázka byla zadávána pro více druhů rekvalifikačních kurzů a „je samozřejmostí, že výsledkem úspěšného absolvování rekvalifikačního kurzu je zkouška“. Zadavatel uvádí, že z výše uvedeného důvodu připravil jednotné formuláře s názvem Nabídka zabezpečení rekvalifikace a Kalkulace nákladů rekvalifikace, ve kterých je položka zkouška, příp. ověření získaných znalostí a dovedností. Zkouška však podle zadavatele nemá být součástí teoretické a praktické výuky. 37. K pochybnosti Úřadu o dodržení zásady rovného zacházení a zásady zákazu diskriminace uvádí zadavatel následující. Zadavatel je toho názoru, že postupoval v souladu se zásadou rovného zacházení i se zásadou nediskriminace. Zadavatel uvádí, že vyzval k vysvětlení místa realizace rekvalifikačních kurzů uvedeného v rámcové smlouvě pouze jednoho z uchazečů o veřejnou zakázku, jelikož vyzvaný uchazeč v rámcové smlouvě doplnil pouze 3 ze 4 okresů Libereckého kraje, což bylo podle názoru zadavatele v rozporu s obsahem bodu 8 na str. 10 zadávací dokumentace, přílohou k zadávací dokumentaci č. 10 a s odpovědí na „dodatečné dotazy“. Zadavatel je toho názoru, že vyzváním k vysvětlení nabídky postupoval v zájmu uchazeče Jiřího Novotného, jelikož měl za to, že by se mohlo jednat o zřejmou nesprávnost (písařskou chybu) spočívající v opomenutí vyjmenování všech čtyř okresů Libereckého kraje. Zadavatel dále uvádí, že navrhovatel doložil chybný typ rámcové smlouvy, která byla připravena pro jednoho dodavatele. Zadavatel z výše uvedeného důvodu nevyzýval navrhovatele k vysvětlení místa realizace rekvalifikačních kurzů. 38. Závěrem svého vyjádření zadavatel navrhuje výslech Mgr. Evy Friedrichové, Mgr. Renaty Fišerové a navrhovatele. VII. Vyjádření navrhovatele ze dne 17. 12. 2012 39. Navrhovatel uvádí, že předmět plnění veřejné zakázky se řídí zákonem č. 247/2000 Sb. Navrhovatel dále uvádí, že výše uvedený zákon upravuje závazným způsobem i minimální počty hodin, které je nutné splnit, aby mohl frekventant autoškoly v rámci rekvalifikačního kurzu přistoupit ke zkouškám odborné způsobilosti. Navrhovatel má za to, že zadavatel stanovil počty hodin pro jednotlivé kurzy odlišně od pravidel stanovených zákonem č. 247/2000 Sb. a odlišně od své předchozí praxe při zadávání veřejných zakázek. 40. Navrhovatel dále uvádí, že zákon č. 247/2000 Sb. obsahuje specifické pojmy, termíny a definice, které se vztahují k předmětu šetřené veřejné zakázky a jsou odborníkům známy. Navrhovatel má za to, že používání těchto pojmů, termínů a definic je nezbytné pro definování správných postupů a požadavků v dané oblasti. V zákoně č. 247/2000 Sb. se vyskytuje i pojem „zkouška odborné způsobilosti“, která je chápána jako přezkoušení žadatele o řidičské oprávnění osobou k tomu ze zákona oprávněnou a jako oficiální ověření znalostí žadatele. Navrhovatel uvádí, že v ustanovení § 32 zákona č. 247/2000 Sb. je uvedeno, že: „Žadatel o řidičské oprávnění se po ukončení výuky a výcviku v autoškole podrobí zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla“. 41. Dále navrhovatel uvádí, že pojem „zkouška“, který zadavatel použil v zadávací dokumentaci, není zákonem č. 247/2000 Sb. upraven a lze jej chápat pouze v obecném slova smyslu, tzn. jako ověření znalostí či dovedností, nikoli však ve smyslu zkoušky, na jejímž základě by mohl žadatel o řidičské oprávnění získat řidičské oprávnění. 42. Navrhovatel tvrdí, že svou nabídku koncipoval s ohledem na zadavatelem použité termíny, tzn. že jeho nabídka obsahovala teoretickou část rekvalifikačního kurzu pro část 5.1. až 5.4. v rozsahu zadavatelem požadovaných hodin a praktickou část rekvalifikačního kurzu (vč. interního ověření získaných dovedností) a závěrečnou zkoušku odborné způsobilosti, na jejímž základě je vydáván průkaz. 43. Navrhovatel dále odkazuje na obsah svého vysvětlení nabídky ze dne 21. 9. 2012, kterým reagoval na žádost zadavatele o vysvětlení nabídky ze dne 19. 9. 2012. 44. Navrhovatel uvádí, že zadávací dokumentace je terminologicky nejednotná a minimálně pojem „zkouška“ je nejasný. Navrhovatel má za to, že zadavatel aplikoval při tvorbě zadávací dokumentace nesprávný právní předpis, což v konečném důsledku způsobilo vyloučení uchazeče z další účasti ve veřejné zakázce. Navrhovatel je toho názoru, že argumentace zadavatele je v souvislosti s pojmem „zkouška“ nesprávná, zavádějící, účelová a porušující zásady zakotvené v § 6 zákona. Navrhovatel je také přesvědčen o tom, že maximální čas zkoušky odborné způsobilosti není možno definovat, jelikož je závislý na lidském faktoru. 45. Na základě výše uvedeného se navrhovatel domnívá, že zadavatel pochybil při tvorbě zadávací dokumentace i při hodnocení předložených nabídek, když nebral v potaz krycí list obsažený v nabídce. 46. Navrhovatel uvádí, že zadavatel při zadávání předmětné veřejné zakázky nepostupoval v souladu se svou dřívější praxí, což je podle názoru navrhovatele v rozporu se zásadou správního práva, podle které by měl zadavatel v obdobných případech postupovat stejným způsobem. 47. Závěrem navrhovatel navrhuje provedení důkazu vysvětlením nabídky ze dne 21. 9. 2012. VIII. Závěry Úřadu 48. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů a vyjádření předložených účastníky řízení a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel nedodržel při zadávání předmětné veřejné zakázky postup podle § 6 zákona, když na základě § 76 odst. 3 zákona požádal o písemné vysvětlení místa realizace rekvalifikačních kurzů pouze jednoho z uchazečů o veřejnou zakázku a postup podle § 44 odst. 1 zákona, když dostatečně jasně a transparentně nevymezil v zadávacích podmínkách informaci týkající se „typu“ zkoušek ve vztahu k minimálnímu rozsahu kurzů v hodinách uvedenému v příloze č. 10 zadávací dokumentace a informaci týkající se časové dotace kurzu pro jednotlivé kurzy uvedené v krycím listu nabídky. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti. IX. Relevantní ustanovení zákona 49. Podle ustanovení § 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 50. Podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona je zadávací dokumentace soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel. 51. Podle ustanovení § 76 odst. 3 zákona může hodnotící komise v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. V žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit. Hodnotící komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč nedoručí vysvětlení ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení nabídky, nestanoví-li hodnotící komise lhůtu delší. X. Skutečnosti vyplývající z dokumentace o veřejné zakázce 52. V příloze č. 10 zadávací dokumentace je uvedena tabulka, ze které vyplývá následující. Minimální rozsah kurzu bez zkoušek je pro řidičské oprávnění skupiny „C“ 67 hodin, pro řidičské oprávnění skupiny „C+E“ 27 hodin, pro řidičské oprávnění skupiny „D“ (rozšíření ze sk. „C“) 60 hodin, pro řidičské oprávnění skupiny „T“ 79 hodin a pro „vstupní školení podle vyhlášky č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů C, D, E“ 45/140 hodin. 53. V příloze č. 1 zadávací dokumentace je krycí list nabídky obsahující tabulku, do které je ze strany uchazeče mimo jiné nutno vyplnit nabídkovou cenu, minimální počet účastníků kurzu a časovou dotaci kurzu pro jednotlivé kurzy. 54. Místo plnění veřejné zakázky zadavatel vymezil v článku 8 zadávací dokumentace, ve kterém je uvedeno, že „místem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky – konání jednotlivých rekvalifikačních kurzů bude Liberecký kraj; zadavatel stanoví detailně místo plnění pro jednotlivé části – viz popis v jednotlivých částech VZ“. 55. V příloze č. 10 zadávací dokumentace, části č. 5, v písmenu b), zadavatel uvedl, že místem konání rekvalifikačních kurzů je Liberecký kraj. 56. V rámci možnosti podat dodatečný dotaz byl vznesen dotaz č. 1, ve kterém je uvedeno následující. Uchazeč uvádí, že v příloze č. 10 zadávací dokumentace je např. u části 1. uvedeno místo konání rekvalifikačních kurzů Liberecký kraj. Uchazeč dále uvádí, že v příloze č. 7 zadávací dokumentace je však ze strany zadavatele požadováno uvedení přesné adresy. Uchazeč se dotazuje, zda je dostačující pokud bude uveden Liberecký kraj, a nebo musí být uvedena konkrétní místa realizace. 57. Zadavatel na dotaz č. 1 odpověděl následující. „U částí zadávací dokumentace, kde je uvedeno místo konání Liberecký kraj, zadavatel požaduje plnění ve všech 4 okresech Libereckého kraje tak, aby kurzy byly pro jednotlivé regiony co nejdostupnější. V příloze č. 7 je třeba uvést všechny možnosti vzdělávacího zařízení, kde je schopen kurzy zajišťovat. U oblastí, kde je uvedeno místo realizace Liberec, se předpokládá plnění v Liberci.“ 58. Zadavatel obdržel dvě nabídky na realizaci předmětu veřejné zakázky. Obě nabídky byly ze zadávacího řízení vyřazeny, resp. byli oba dva uchazeči o veřejnou zakázku vyloučeni. 59. Vzhledem k výše uvedenému nebyla zadavatelem nejvhodnější nabídka vybrána a smlouva na předmět veřejné zakázky nebyla dosud uzavřena. XI. K žádosti o písemné vysvětlení místa realizace rekvalifikačních kurzů 60. Z ustanovení § 6 vyplývá, že povinnost rovného nediskriminačního zacházení se všemi uchazeči o veřejnou zakázku je jedním ze základních principů, které musí zadavatel v procesu zadávání veřejných zakázek aplikovat. Princip rovného přístupu k uchazečům, který zákonodárce zakotvil v ustanovení § 6 zákona, je obligatorním principem při realizaci zadávacích řízení a je na něj kladen důraz i v rozhodovací praxi Soudního dvora Evropské unie, který se otázkou zákazu diskriminace v jakýchkoliv formách a na jakékoli úrovni také několikrát zabýval. Zásada rovného zacházení znamená takový postup zadavatele, kdy je zajištěn stejný, nezvýhodňující přístup zadavatele ke všem uchazečům nebo zájemcům, tj. zajištění stejných příležitostí pro všechny zájemce či uchazeče. Z pohledu evropské rozhodovací praxe spočívá princip rovného zacházení v tom, že žádný z dodavatelů nesmí být oproti ostatním dodavatelům jakkoliv zvýhodněn či preferován, přičemž tento princip je nutno aplikovat ve všech stádiích zadávacího řízení. 61. Dne 19. 9. 2012 požádala hodnotící komise uchazeče Jiřího Novotného o písemné vysvětlení nabídky, jelikož shledala nejasnost v doloženém návrhu rámcové smlouvy. Hodnotící komise uvádí, že výše uvedený uchazeč označil v místě realizace předmětu plnění veřejné zakázky pouze 3 okresy Libereckého kraje, ačkoliv zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci v technických podmínkách a specifikaci místa plnění veřejné zakázky místem plnění Liberecký kraj. Přípisem ze dne 25. 9. 2012 doložil zadavateli Jiří Novotný písemné vysvětlení nabídky. 62. Dne 19. 9. 2012 požádala hodnotící komise navrhovatele o písemné vysvětlení nabídky, jelikož shledala nejasnost v jednotkových cenách kurzů, které vycházejí z přílohy č. 8 Kalkulace nákladů rekvalifikace a ve kterých navrhovatel podle hodnotící komise počítá pouze s vyučovacími hodinami. Hodnotící komise uvádí, že nabídková cena obsažená v krycím listu je neměnná, a proto žádá o objasnění přílohy č. 8 tak, aby např. prohlášením o chybě v psaní došlo k uvedení takových nákladů na jednoho účastníka, které budou po vydělení odpovídat celkovému počtu hodin včetně závěrečných zkoušek a tedy ceně uvedené na krycím listu nabídky. Hodnotící komise dále shledala nejasnost v doloženém návrhu rámcové smlouvy s jedním dodavatelem, jelikož zadavatel požadoval předložení podepsaného návrhu smlouvy s více dodavateli. 63. Z nabídky zabezpečení rekvalifikace pro jednotlivé vzdělávací programy, která je součástí nabídky navrhovatele, vyplývá, že navrhovatel plánuje realizaci rekvalifikačních kurzů v České Lípě, Liberci, Semilech a Doksech. Úřad uvádí, že Liberecký kraj zahrnuje okresy Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily. Vzhledem k tomu, že Doksy se nacházejí v okresu Česká Lípa, tak z výše uvedeného vyplývá, že navrhovatel do své nabídky nezačlenil všechny okresy Libereckého kraje, což je v rozporu požadavkem zadavatele uvedeným v odpovědi na dodatečný dotaz č. 1. Úřad je toho názoru, že vzhledem k tomu, že se zadavatel v rámci žádosti o vysvětlení nabídky dotazoval uchazeče Jiřího Novotného na uvedení 3 ze 4 požadovaných okresů Libereckého kraje, měl prostřednictvím tohoto institutu požádat o vysvětlení místa plnění i navrhovatele. 64. Úřad uvádí, že plán realizovat rekvalifikační kurzy v České Lípě, Liberci, Semilech a Doksech navrhovatel potvrdil doložením rámcové smlouvy s více dodavateli v rámci vysvětlení nabídky ze dne 21. 9. 2012, ve kterém je v článku IV. uvedeno, že místem plnění je Berkova 100, Česká Lípa, 470 01, Žitavská 4a, Liberec, 460 01, Jizerská 564, Semily, 513 01 a Nezvalova 779, Doksy, 472 01. 65. Úřad má za to, že pokud se zadavatel domníval, že uchazeč Jiří Novotný může prokázat písařskou chybu v případě, kdy místo čtyř okresů Libereckého kraje zaznamenal v rámcové smlouvě pouze 3 okresy, měl požádat o vysvětlení místa plnění veřejné zakázky i navrhovatele, který v nabídce zabezpečení rekvalifikace pro jednotlivé vzdělávací programy uváděl také pouze 3 ze 4 okresů Libereckého kraje a totožné 3 okresy Libereckého kraje uvedl také v rámcové smlouvě, kterou zaslal v rámci vysvětlení nabídky ze dne 21. 9. 2012. 66. Na základě shora uvedeného Úřad konstatuje, že zadavatel porušil ustanovení § 6 zákona, když na základě § 76 odst. 3 zákona požádal o písemné vysvětlení místa realizace rekvalifikačních kurzů pouze jednoho z uchazečů o veřejnou zakázku. Úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. písm. a) tohoto rozhodnutí. XII. K vymezení informace týkající se „typu“ zkoušek ve vztahu k minimálnímu rozsahu kurzů v hodinách uvedenému v příloze č. 10 zadávací dokumentace a časové dotaci kurzu pro jednotlivé kurzy uvedené v krycím listu nabídky 67. Zadávací dokumentace je nejvýznamnějším zdrojem informací, na jejichž základě zpracovávají dodavatelé své nabídky, a proto zákon zadavateli ukládá povinnost vymezit jejím prostřednictvím veškeré podrobnosti předmětu veřejné zakázky nezbytné k tomu, aby dodavatelé mohli zpracovat své nabídky. Význam kvality zpracování zadávací dokumentace lze z pohledu zadavatele spatřovat v tom, že dodavatelé na jejím základě podají vzájemně porovnatelné nabídky, které umožní zadavateli jejich hodnocení podle stanovených hodnotících kritérií. V tomto ohledu je nejvýznamnější částí zadávací dokumentace přesné vymezení předmětu veřejné zakázky, které v podaných nabídkách ovlivní též další aspekty, zejména výši nabídkové ceny. 68. Zadávací dokumentace musí obsahovat požadavky a technické podmínky v takovém rozsahu, aby byla zadávací dokumentace úplná, správná, jasná, srozumitelná, určitá a dostatečně podrobná tak, aby kterýkoliv potencionální dodavatel získal představu, co je předmětem veřejné zakázky, popř. jaké jsou parametry požadovaného plnění. Zadávací dokumentace musí vyloučit možnost dvojího výkladu technických podmínek a požadavků zadavatele. 69. V příloze č. 1 zadávací dokumentace je krycí list nabídky obsahující tabulku, do které je ze strany uchazeče nutné mimo jiné vyplnit nabídkovou cenu, minimální počet účastníků kurzu a časovou dotaci kurzu pro jednotlivé kurzy. Úřad uvádí, že v kolonce časová dotace kurzu zadavatel neuvedl, zda požaduje vyplnit časovou dotaci kurzu bez zkoušek či včetně zkoušek. Tato informace je však podle názoru Úřadu pro uchazeče zásadní, protože časová dotace kurzu bez zkoušek a včetně zkoušek se liší, jelikož kdyby byl minimální rozsah kurzu bez zkoušek a včetně zkoušek totožný, neměl by zadavatel potřebu specifikovat v tabulkové části přílohy č. 10 zadávací dokumentace, že časový údaj minimálního rozsahu kurzu uvádí bez zkoušek. Názor Úřadu, že časový údaj rozsahu kurzu bez zkoušek a včetně zkoušek je odlišný, podporuje i triviální  matematický fakt, na základě kterého není možné, aby v případě, kdy je čas určité zkoušky vyšší než 0 minut, bylo výsledem součtu číselného údaje časové dotace kurzu bez zkoušek s číselným údajem zkoušek číslo rovnající se časové dotaci kurzu bez zkoušek. Z nabídek uchazečů o předmětnou veřejnou zakázku vyplývá, že nebylo zřejmé, zda má krycí list nabídky obsahovat časovou dotaci kurzu bez zkoušek či se zkouškami. Vzhledem k tomu, že zadavatel nedostatečně specifikoval časovou dotaci kurzu, umožňuje předmětná část přílohy č. 1 zadávací dokumentace dvojí výklad. Možnost dvojího výkladu mohla mít podle Úřadu vliv na koncipování nabídek jednotlivými uchazeči. 70. V příloze č. 10 zadávací dokumentace je uvedena tabulka, ze které vyplývá následující. Minimální rozsah kurzu bez zkoušek je pro řidičské oprávnění skupiny „C“ 67 hodin, pro řidičské oprávnění skupiny „C+E“ 27 hodin, pro řidičské oprávnění skupiny „D“ (rozšíření ze sk. „C“) 60 hodin, pro řidičské oprávnění skupiny „T“ 79 hodin a pro „vstupní školení podle vyhlášky č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů C, D, E“ 45/140 hodin. Úřad uvádí, že pojem „zkouška“ nebyl zadavatelem v zadávací dokumentaci ani jejich přílohách vysvětlen. Uchazeči o veřejnou zakázku tedy nebyli informováni o tom, jaký druh zkoušky zadavatel vyčleňuje, když uvádí minimální rozsah kurzu bez zkoušek, tzn. že uchazeči nemohli s určitostí vědět, zda kurzy mají či nemají obsahovat „dílčí přezkoušení“, „závěrečnou zkoušku“, popř. zda měli operovat s tím, že z minimálního rozsahu kurzu zadavatel při koncipování zadávacích podmínek vyčlenil jakýkoli druh ověřování znalostí a dovedností uchazečů o řidičské oprávnění. Úřad konstatuje, že vzhledem k nespecifikování pojmu „zkouška“ ze strany zadavatele, došlo k tomu, že předmětná příloha zadávací dokumentace nebyla dostatečně podrobná a srozumitelná, což umožnilo uchazečům o veřejnou zakázku dvojí výklad. Z obsahu jednotlivých nabídek je zřejmé, že uchazeči byli ovlivněni možností dvojího výkladu. 71. Tím, že zadavatel v zadávací dokumentaci dostatečně jasně a transparentně nevymezil informaci týkající se „typu“ zkoušek ve vztahu k minimálnímu rozsahu kurzů v hodinách uvedenému v příloze č. 10 zadávací dokumentace a informaci o časové dotaci kurzu pro jednotlivé kurzy uvedené v krycím listu nabídky, nedodržel postup stanovený v § 44 odst. 1 zákona, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť vzhledem k výše uvedenému nelze vyloučit, že pokud by zadavatel přesněji specifikoval technické podmínky, mohl by obdržet větší počet nabídek s výhodnějším plněním, a proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. písm. b) tohoto rozhodnutí. XIII. K ostatním argumentům, námitkám a návrhům účastníků správního řízení 72. Vzhledem k tomu, že zadavatel pochybil již při zpracování zadávací dokumentace a Úřad zrušil zadávací řízení, považuje Úřad za nadbytečné zabývat se ostatními argumenty uchazečů a námitkou navrhovatele, ve které uvádí, že ačkoliv byl zastoupen advokátem, doručoval zadavatel písemnosti pouze navrhovateli, což mohlo způsobit nesplnění povinnosti podle § 111 odst. 1 zákona, tj. vyřízení námitek. Úřad má za to, že šetření uvedené skutečnosti by nemohlo mít na výsledek rozhodnutí Úřadu vliv. Uvedený závěr vyplývá např. z rozsudku Vrchního soudu v Olomouci č. j. 2A2/99, ze kterého lze vyvodit, že  zkoumání dalších důvodů pro uložení nápravného opatření je nadbytečné, existuje-li alespoň jeden oprávněný důvod. 73. Úřad ve smyslu § 52 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, konstatuje, že provedení důkazů výslechem Mgr. Evy Friedrichové, Mgr. Renaty Fišerové a navrhovatele navrhovaného zadavatelem nepovažoval pro posouzení postupu zadavatele podle zákona za relevantní, a proto k jejich provedení nepřistoupil. XIV. Uložení nápravného opatření 74. Podle ustanovení § 118 odst. 1 zákona uloží Úřad nápravné opatření, kterým zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele, nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. 75. Úřad v průběhu správního řízení zjistil, že zadavatel nedodržel při zadávání výše uvedené veřejné zakázky postup podle § 6 zákona, když na základě § 76 odst. 3 zákona požádal o písemné vysvětlení místa realizace rekvalifikačních kurzů pouze jednoho z uchazečů o veřejnou zakázku a postup podle § 44 odst. 1 zákona, když dostatečně jasně a transparentně nevymezil v zadávacích podmínkách informaci týkající se „typu“ zkoušek ve vztahu k minimálnímu rozsahu kurzů v hodinách uvedenému v příloze č. 10 zadávací dokumentace a informaci o časové dotaci kurzu pro jednotlivé kurzy uvedené v krycím listu nabídky. 76. Nedodržení zákonem stanoveného postupu ze strany zadavatele mohlo podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, jelikož pokud by zadavatel postupoval v souladu se zákonem a řádně vymezil předmět veřejné zakázky, mohl případně obdržet i jiné pro zadavatele výhodnější nabídky od potenciálních dodavatelů. 77. Vzhledem k tomu, že v šetřeném případě zadavatel nedodržel postup stanovený zákonem a nezákonný postup uvedený pod bodem I. výroku rozhodnutí mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, rozhodl Úřad o zrušení zadávacího řízení, jak je uvedeno pod bodem II. výroku tohoto rozhodnutí. 78. Úřad dále uvádí, že při rozhodování podle § 118 odst. 1 zákona je povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy stavu, a to při dodržení základních zásad zadávacího řízení, tj. zásady transparentnosti, stejného zacházení a nediskriminace uchazečů o veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že zadavatel pochybil již při zpracování zadávacích podmínek, musel Úřad zrušit celé zadávací řízení. 79. Pro úplnost Úřad uvádí, že podle § 84 odst. 7 zákona zadavatel odešle oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému podle § 157 zákona do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí; tato povinnost neplatí pro jednací řízení bez uveřejnění a řízení na základě rámcové smlouvy. Dále je zadavatel podle § 84 odst. 8 zákona povinen odeslat písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení do 2 pracovních dnů po přijetí rozhodnutí všem známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu. Podle § 84 odst. 9 zákona, zruší-li zadávací řízení Úřad, užijí se odstavce 7 a 8 obdobně, přičemž lhůty počínají běžet ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu. 80. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí. XV. Náklady řízení 81. Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 odst. 1 zákona též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Prováděcí právní předpis, vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,- Kč. 82. Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím došlo ke zrušení celého zadávacího řízení, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí. 83. Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2012000658. Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.     otisk úředního razítka       JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně       Obdrží 1. Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2. Mgr. Miroslav Kadlec, advokát, Zakšín 4, 471 41 Dubá Zakšín   Vypraveno dne viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/10295
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 359 lidí darovalo 983 894 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy