10343 Rozhodnutí UOHS

Číslo jednací ÚOHS-S646/2012/VZ-2809/2013/511/JPo
Instance I.
Věc Svoz komunálních odpadů ve městě Nové Strašecí
Účastníci Město Nové Strašecí
Městský podnik služeb Kladno, spol. s r. o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 02.03.2013
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10344.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10343.html
Rozhodnutí
              Č. j.: ÚOHS-S646/2012/VZ-2809/2013/511/JPo


 


13. února 2013
 

 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 7. 11. 2012 na návrh, jehož účastníky jsou
· zadavatel − město Nové Strašecí, IČ 00244155, se sídlem Komenského náměstí 201, 271 01 Nové Strašecí,
· navrhovatel – Městský podnik služeb Kladno, spol. s r. o., IČ 25085221, se sídlem Smečenská 381, 272 04 Kladno 4,
ve věci veřejné zakázky „Svoz komunálních odpadů ve městě Nové Strašecí“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 23. 8. 2012 pod ev. č. 229114 a v Úředním věstníku Evropské Unie dne 28. 8. 2012 pod ev. č. 2012/S164-272848, rozhodl takto:
Správní řízení se podle § 117a písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť návrh navrhovatele – Městský podnik služeb Kladno, spol. s r. o., IČ 25085221, se sídlem Smečenská 381, 272 04 Kladno 4 – nebyl doručen zadavateli – město Nové Strašecí, IČ 00244155, se sídlem Komenského náměstí 201, 271 01 Nové Strašecí – ve lhůtách podle § 114 odst. 4 nebo 5 citovaného zákona.
 
Odůvodnění
1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 7. 11. 2012 návrh společnosti Městský podnik služeb Kladno, spol. s r. o., IČ 25085221, se sídlem Smečenská 381, 272 04 Kladno 4 (dále jen „navrhovatel“), ze dne 5. 11. 2012 na přezkoumání úkonů zadavatele – město Nové Strašecí, IČ 00244155, se sídlem Komenského náměstí 201, 271 01 Nové Strašecí (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Svoz komunálních odpadů ve městě Nové Strašecí“, v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 23. 8. 2012 pod ev. č. 229114 a v Úředním věstníku Evropské Unie dne 28. 8. 2012 pod ev. č. 2012/S164-272848 (dále jen „veřejná zakázka“).
2. Dne 12. 10. 2012 podal navrhovatel námitky proti zadávacím podmínkám, ve kterých zadavateli navrhl zadávací řízení zrušit, neboť v zadávací dokumentaci nenalezl žádná dílčí hodnotící kritéria ani stanovení jejich váhy a nebylo zřejmé, jakým způsobem chce zadavatel nabídky hodnotit. Z předložené dokumentace vyplývá, že námitky byly zadavateli doručeny dne 15. 10. 2012. Po přezkoumání oprávněnosti námitek zadavatel tyto námitky odmítl se zdůvodněním, že námitky nesplňovaly náležitosti dle § 110 odst. 7 zákona. Rozhodnutí o námitkách ze dne 17. 10. 2012 navrhovatel obdržel dne 23. 10. 2012. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 25. 10. 2012 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu.
3. Dnem 26. 10. 2012, kdy Úřad obdržel uvedený návrh, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. S621/2012. Předmětné správní řízení bylo ukončeno vydáním rozhodnutí č. j. ÚOHS-S621/2012/VZ-23930/2012/511/JPo ze dne 18. 12. 2012, které dosud nenabylo právní moci.
4. Dne 23. 10. 2012 podal navrhovatel „Námitky proti zadávacím podmínkám podle § 110 odst. 3 zákona“, jejichž obsahem bylo tvrzení, že zadavatel neuveřejnil předběžné oznámení o zadání veřejné zakázky na internetových stránkách zadavatele a dále, že uchazečům nebyl bezodkladně zpřístupněn protokol o otevírání obálek. Námitky byly zadavateli doručeny téhož dne. Po přezkoumání oprávněnosti námitek zadavatel o těchto námitkách nerozhodl se zdůvodněním, že námitky proti zadávacím podmínkám byly doručeny po lhůtě stanovené v ustanovení § 110 odst. 3 zákona, o námitkách, které se týkaly zpřístupnění protokolu o otevírání obálek, zadavatel nerozhodl. Vyrozumění o přezkoumání námitek datované dne 30. 10. 2012 navrhovatel obdržel dne 2. 11. 2012. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval Vyrozumění o přezkoumání námitek za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 5. 11. 2012 podání označené „Doplnění návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele podle § 113 zák. č. 137/2006 Sb. ve znění novel (dále jen zákon)“. Z textu podání však vyplývá, že se jedná o nový návrh, neboť obsahuje skutečnosti, které nenavazují na návrh ze dne 25. 10. 2012, tato skutečnost byla účastníkům řízení sdělena v oznámení o zahájení správního řízení č. j. ÚOHS-S646/2012/VZ-21263/2012/511/JPo ze dne 19. 11. 2012.
 
Průběh správního řízení
5. Dnem 7. 11. 2012, kdy Úřad obdržel uvedený návrh, bylo podle § 113 zákona, zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. S646/2012.
6. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:
o zadavatel, 
o navrhovatel
7. Dokumentaci o veřejné zakázce obdržel Úřad dne 14. 11. 2012 v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S621/2012 ve věci stejné veřejné zakázky a doplnění dokumentace dne 19. 11. 2012. 
8. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S646/2012/VZ-21263/2012/511/JPo ze dne 19. 11. 2012. Zároveň jim usnesením č. j. ÚOHS-S646/2012/VZ-21264/2012/511/JPo ze dne 19. 11. 2012 stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Dále Úřad zadavateli stanovil lhůtu k provedení úkonu – zaslání vyjádření k návrhu, podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o veřejné zakázce podle § 17 písm. w) zákona, pořízené v souvislosti s provedenými úkony. Navrhovateli Úřad stanovil lhůtu k prokázání data doručení stejnopisu návrhu zadavateli ve lhůtách stanovených v ustanovení § 114 odst. 4 zákona a k doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona.
9. Úřad obdržel dne 26. 11. 2012 vyjádření zadavatele k návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonu zadavatele doručeného Úřadu dne 7. 11. 2012, ze kterého vyplývá, že zadavateli do dne vyjádření nebyl stejnopis návrhu doručen.
10. Navrhovatel se ve lhůtě stanovené usnesením č. j.: ÚOHS-S646/2012/VZ-21264/2012/511/JPo ze dne 19. 11. 2012 ani později nevyjádřil.
Závěry Úřadu
11. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona náležitosti návrhu včetně dodržení lhůt pro jeho podání a na základě zjištěných skutečností rozhodl o zastavení řízení, neboť navrhovatel nedoručil návrh zadavateli ve lhůtách stanovených v § 114 odst. 4 zákona. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.
12. Podle § 114 odst. 4 věty první zákona musí být návrh doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl.
13. Podle § 114 odst. 5 zákona v případě, že zadavatel námitky nevyřídil podle § 111 odst. 1, lze návrh na uložení opatření k nápravě doručit Úřadu a zadavateli nejpozději do 25 kalendářních dnů ode dne odeslání námitek stěžovatelem.
14. Podle § 117a písm. c) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 114 odst. 4 nebo 5 zákona.
15. V šetřeném případě podal navrhovatel dopisem ze dne 23. 10. 2012 „Námitky proti zadávacím podmínkám podle § 110 odst. 3 zákona“, které byly zadavateli doručeny téhož dne. Zadavatel námitkám navrhovatele vyrozuměním o přezkoumání námitek ze dne 30. 10. 2012 nevyhověl, toto vyrozumění bylo navrhovateli doručeno dne 2. 11. 2012. Posledním dnem pro doručení návrhu Úřadu a zadavateli tedy byl 12. 11. 2012.
16. Z předložené dokumentace o veřejné zakázce a vyjádření zadavatele vyplývá, že navrhovatel nedoručil stejnopis návrhu zadavateli ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona, tj. do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl. Navrhovatel nepředložil doklad o doručení stejnopisu návrhu zadavateli ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona, a to ani na písemnou výzvu Úřadu. Úřadu byl návrh doručen dne 7. 11. 2012.
17. Úřad uvádí, že navrhovatel nedodržel zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, neboť podle § 114 odst. 4 zákona musí být návrh doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl. Z uvedeného vyplývá, že příslušný návrh musí být doručen v zákonem stanovené lhůtě na obě zákonem určená místa. V daném případě nebyl návrh na přezkoumání úkonů zadavatele doručen zadavateli ve stanovené lhůtě.
18. Vzhledem k tomu, že námitky směřovaly nejen proti zadávacím podmínkám, ale že obsahovaly i tvrzení, že uchazečům nebyl bezodkladně zpřístupněn protokol o otevírání obálek (o této části námitek zadavatel nerozhodl), bylo nutné posoudit, zda navrhovatel dodržel lhůtu pro podání návrhu v této věci. Úřad zjistil, že navrhovatel nedodržel zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ani v části námitek týkající se otevírání obálek s nabídkami, neboť podle § 114 odst. 5 zákona, pokud zadavatel námitky nevyřídil podle § 111 odst. 1 zákona, musí být návrh doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 25 kalendářních dnů ode dne odeslání námitek stěžovatelem. V daném případě nebyl návrh na přezkoumání úkonů zadavatele doručen zadavateli ve stanovené lhůtě (nebyl doručen vůbec). Úřad obdržel návrh dne 7. 11. 2012.
19. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nedoručil návrh zadavateli ve lhůtách stanovených v § 114 odst. 4 nebo 5 zákona, Úřad rozhodl o zastavení řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad j předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.
 
otisk úředního razítka
 
 
JUDr. Eva Kubišová
místopředsedkyně
Obdrží
1. Město Nové Strašecí, Komenského náměstí 201, 271 01 Nové Strašecí
2. Městský podnik služeb Kladno, spol. s r. o., Smečenská 381, 272 04 Kladno 4
 
Vypraveno dne 
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
            

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/10343
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomožte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 788 250 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy