Rozhodnutí UOHS 10350


Číslo jednací ÚOHS-S89/2013/VZ-5532/2013/511/KCh
Instance I.
Věc
Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto (I. Zřízení technologického centra území ORP Vysoké Mýto)
Účastníci Město Vysoké Mýto
OR-CZ spol. s r.o.
Xanadu, a.s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 03.05.2013
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10350.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S89/2013/VZ-5532/2013/511/KCh   16. dubna 2013     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 7. 2. 2013 na návrh ze dne 5. 2. 2013, jehož účastníky jsou · zadavatel – město Vysoké Mýto, IČO 00279773, se sídlem B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto, při výkonu práv a povinností zadavatele ve smyslu § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a ve správním řízení zastoupené na základě mandátní smlouvy a plné moci ze dne 16. 6. 2011 Mgr. Radslavem Janečkem, advokátem, IČO 66242584, se sídlem Bubeníčkova 44, 615 00 Brno, · navrhovatel – OR-CZ spol. s r.o., IČO 48168921, se sídlem Brněnská 19, 571 01 Moravská Třebová, · vybraný uchazeč – Xanadu, a.s., IČO 14498138, se sídlem Žirovnická 2389, 106 00 Praha, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 22. 2. 2013 Mgr. Petrem Švadlenou, jednatelem a advokátem advokátní kanceláře Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři s.r.o., IČO 27532640, se sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezené obsahem návrhu učiněných při zadávání části I. veřejné zakázky „Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto (I. Zřízení technologického centra území ORP Vysoké Mýto)“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 8. 3. 2012 a téhož dne uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách pod ev. č. 209034 s opravou uveřejněnou dne 4. 5. 2012 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 20. 3. 2012 pod ev. č. 2012/S 55-089608 s opravou uveřejněnou dne 16. 5. 2012 pod ev. č. 2012/S 93-153831, vydává toto usnesení: Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – OR-CZ spol. s r.o., IČO 48168921, se sídlem Brněnská 19, 571 01 Moravská Třebová – vzal dne 22. 3. 2013 svůj návrh z téhož dne zpět. Odůvodnění 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 7. 2. 2013 návrh navrhovatele – OR-CZ spol. s r.o., IČO 48168921, se sídlem Brněnská 19, 571 01 Moravská Třebová (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – město Vysoké Mýto, IČO 00279773, se sídlem B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto, při výkonu práv a povinností zadavatele ve smyslu § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a ve správním řízení zastoupené na základě mandátní smlouvy a plné moci ze dne 16. 6. 2011 Mgr. Radslavem Janečkem, advokátem, IČO 66242584, se sídlem Bubeníčkova 44, 615 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání části I. veřejné zakázky „Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto (I. Zřízení technologického centra území ORP Vysoké Mýto)“ formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 8. 3. 2012 a téhož dne uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách pod ev. č. 209034 s opravou uveřejněnou dne 4. 5. 2012 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 20. 3. 2012 pod ev. č. 2012/S 55-089608 s opravou uveřejněnou dne 16. 5. 2012 pod ev. č. 2012/S 93-153831. 2. Dnem 7. 2. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Samotný text návrhu součástí podání nebyl (podání obsahovalo pouze přílohu, kterou je dodejka prokazující doručení návrhu zadavateli). Dne 12. 2. 2013 navrhovatel doplnil své podání ze dne 7. 2. 2013 a odstranil tím podstatné vady návrhu, které bránily pokračování v řízení. 3. Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou: o zadavatel, o navrhovatel, o vybraný uchazeč. 4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S89/2013/VZ-3085/2013/511/KCh ze dne 19. 2. 2013. Usnesením č. j. ÚOHS-S89/2013/VZ-3136/2013/511/KCh z téhož dne Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. 5. Zadavatel se k podanému návrhu vyjádřil svým podáním ze dne 25. 2. 2013. 6. Dne 26. 2. 2013 byla Úřadu doručena žádost vybraného uchazeče o prodloužení lhůt stanovených účastníkům v usnesení č. j. ÚOHS-S89/2013/VZ-3136/2013/511/KCh ze dne 19. 2. 2013. Úřad žádosti vyhověl a usnesením č. j. ÚOHS-S89/2013/VZ-3667/2013/511/KCh ze dne 27. 2. 2013 účastníkům správního řízení lhůty prodloužil. 7. Vybraný uchazeč se k podanému návrhu vyjádřil svým podáním ze dne 8. 3. 2013. 8. Svým rozhodnutím č.j.: ÚOHS-S89/2013/VZ-4284/2013/511/KCh ze dne 8. 3. 2013 rozhodl Úřad o tom, že návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření, jímž by měl být zadavateli nařízen podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, se zamítá. 9. Na základě písemné žádosti ze dne 19. 3. 2013 zmocněnec navrhovatele Mgr. Jiří Harnach na základě plné moci ze dne 13. 3. 2013 a substituční plné moci ze dne 19. 3. 2013 nahlédl dne 20. 3. 2013 do správního spisu. Protokol o nahlížení je součástí správního spisu. 10. Dne 22. 3. 2013 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 7. 2. 2013. 11. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět. 12. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Poučení Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.       otisk úředního razítka       JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně             Obdrží: 1. Mgr. Radslav Janeček, advokát, Bubeníčkova 44, 615 00 Brno 2. OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19, 571 01 Moravská Třebová 3. Mgr. Petr Švadlena, jednatel a advokát advokátní kanceláře Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři s.r.o., Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové   Vypraveno dne viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy  

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/10350
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 386 lidí darovalo 1 033 643 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy