Rozhodnutí UOHS 10668


Číslo jednací ÚOHS-R29/2012/VZ-16798/2013/310/MLr
Instance II.
Věc
Dodávka řídícího systému SCADA
Účastníci Badawczo-Rozwojowa Spóldzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki „MIKRONIKA“ PREdistribuce, a.s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 06.09.2013
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10668.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-R29/2012/VZ-16798/2013/310/MLr   5. září 2013   Ve správním řízení o rozkladu ze dne 16. 2. 2012, doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dne 20. 2. 2012, navrhovatele – · Badawczo-Rozwojowa Spóldzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki „MIKRONIKA“, IČ 001064137 (Polsko), se sídlem Wykopy 2/4, 60-001 Poznaň, Polsko, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem v Poznani, Nowe Miasto i Wilda v Poznani, WIII obchodní oddělení Státního obchodního rejstříku, spisová značka PO.VIII NS_REJ.KRS/15628/10/819, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 2. 5. 2011 Mgr. Ing. Janem Kroftou, advokátem, ev. č. České advokátní komory 11303, advokátní kanceláře Abbot Legal, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Milady Horákové 1280/9, 170 00 Praha 7, proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S210/2011/VZ-14702/2011/520/JMa ze dne 2. 2. 2012 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – · PREdistribuce, a.s., IČ 27376516, se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, učiněných při zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka řídícího systému SCADA“, zadávané dle ustanovení § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v užším řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 15. 4. 2011 pod evidenčním číslem 60058650, následně opraveno dne 20. 5. 2011 a dne 25. 5. 2011, a dále v Úředním věstníku Evropské unie dne 19. 4. 2011 pod evidenčním číslem 2011/S 76-125104, opraveno dne 19. 5. 2011 a dne 25. 5. 2011,   jsem podle ustanovení § 90 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 66 odst. 1 písm. g) citovaného zákona na návaznosti na ustanovení § 152 odst. 4 citovaného zákona rozhodl takto: Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S210/2011/VZ-14702/2011/520/JMa ze dne 2. 2. 2012 r u š í m   a správní řízení   z a s t a v u j i,   neboť návrh na zahájení správního řízení ze dne 3. 6. 2011 se stal zjevně bezpředmětným. Odůvodnění I. Zadávací řízení a správní řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jenž je dle ustanovení § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“[1]), příslušný k dohledu nad dodržováním citovaného zákona, obdržel dne 3. 6. 2011 návrh  Badawczo-Rozwojowa Spóldzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki „MIKRONIKA“, IČ 001064137 (Polsko), se sídlem Wykopy 2/4, 60-001 Poznaň, Polsko, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem v Poznani, Nowe Miasto i Wilda v Poznani, WIII obchodní oddělení Státního obchodního rejstříku, spisová značka PO.VIII NS_REJ.KRS/15628/10/819 („navrhovatel“), na zahájení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů sektorového zadavatele – společnosti PREdistribuce, a.s., IČ 27376516, se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 (dále jen „zadavatel“), učiněných při zadávání veřejné zakázky s názvem „Dodávka řídícího systému SCADA“ (dále jen „veřejná zakázka“) v užším zadávacím řízení dle ustanovení § 28 zákona, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 15. 4. 2011 pod evidenčním číslem 60058650, následně opraveno dne 20. 5. 2011 a dne 25. 5. 2011, a dále v Úředním věstníku Evropské unie dne 19. 4. 2011 pod evidenčním číslem 2011/S 76-125104, opraveno dne 19. 5. 2011 a dne 25. 5. 2011. 2. Úřad ve správním řízení zjistil, že předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka řídícího systému včetně hardwarových komponent pro řízení sítí distribuční soustavy elektrické energie (dispečink) v napěťové úrovni VVN, VN a NN na distribučním území zadavatele. Součástí plnění veřejné zakázky je dále rozhraní na systémy SAP, GIS a další datové zdroje. Úřad zjistil, že zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 124 000 000 Kč bez DPH. 3. Úřad zjistil, že zadavatel stanovil v článku 6. 1. Kvalifikační dokumentace, aby zájemci předložili doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě; zadavatel rozumí uvedeným dokladem o pojištění pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojištění odpovědnosti uchazeče za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti. Úřad učinil skutkové zjištění o tom, že „pojistná částka činí alespoň 80 000 000 Kč“. 4. Úřad dále z článku 6. 2. Kvalifikační dokumentace zjistil, že zájemci prokazují splnění kvalifikace také předložením účetní závěrky, přičemž kvalifikaci splní zájemci, kteří dosahují hodnoty indexu důvěryhodnosti „IN95“ minimálně 2,0, a zároveň dosahují „minimální hodnoty poměrových ukazatelů“(běžná likvidita > 1,2; celková zadluženost < 50%;  provozní výsledek hospodaření kladný; obrat v oblasti výroby a dodávek řídících systémů pro energetiku 400 mil. Kč). 5. Úřad učinil na základě článku 6. 3. Kvalifikační dokumentace skutkové zjištění o tom, že kvalifikaci prokáže zájemce, který předloží údaje o celkovém obratu za poslední tři účetní období, resp. za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnost, a to ve formě čestného prohlášení s datem nikoli starším, než je datum oznámení veřejné zakázky. Úřad zjistil, že splnění kvalifikace prokáže ten zájemce, jehož celkový roční obrat neklesl ve sledovaných účetních obdobích pod 500 000 000 Kč, a jehož „roční obrat za plnění dosažená s ohledem na předmět veřejné zakázky“ pod 4 000 000 000 Kč, přičemž plněními dosaženými s ohledem na předmět veřejné zakázky se dle zjištění Úřadu rozumí „oblast výroby a dodávek řídících systémů pro energetiku“. 6. Úřad z článku 7.1. Kvalifikační dokumentace zjistil, že k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu zájemci předloží seznam významných dodávek a služeb, poskytnutých zájemcem v posledních sedmi letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Dle zjištění Úřadu se významnými dodávkami a službami rozumí jako typ A realizace komplexní dodávky řídícího systému a jako typ B realizace služby údržby (servisu) dodaného řídícího systému pro řízení distribuční soustavy elektrické energie poskytovanou po dobu dvou let a nepřetržitě v prostředí, ve kterém platí normativní podmínky pro fungování přenosové soustavy jako v České republice. Úřad zjistil, že zájemce k prokázání splnění kvalifikace předloží alespoň „tři osvědčení, resp. prohlášení (pro každou zvlášť)“. 7. Navrhovatel uplatnil dne 19. 5. 2011 námitky proti zadávací dokumentaci. Navrhovatel v námitkách napadl stanovení ekonomických, finančních a technických kvalifikačních předpokladů. Navrhovatel uvedl, že zadavatel porušil ustanovení § 6 zákona, a uplatněnými námitkami se domáhal, aby zadavatel předmětné zadávací řízení zrušil a zahájil nové zadávací řízení, ve kterém by informace a údaje o ekonomické, finanční a technické způsobilosti zájemců byly v souladu s ustanovením § 6 zákona. 8. Úřad ve správním řízení zjistil, že zadavatel rozhodnutím ze dne 24. 5. 2011 námitkám navrhovatele částečně vyhověl. Zadavatel dle zjištění Úřadu upravil zadávací podmínky v tom, že snížil v článku 6.2. Kvalifikační dokumentace minimální výši požadovaného obratu v oblasti výroby a dodávek řídících systémů pro energetiku z 500 000 000 Kč na 400 000 000 Kč, a dále v článku 6.3. Kvalifikační dokumentace zadavatel snížil minimální výši ročního obratu za plnění dosažená s ohledem na předmět veřejné zakázky, kterým zadavatel rozumí oblast výroby a dodávek řídících systémů pro energetiku, z  500 000 000 Kč na 400 000 000 Kč. Úřad zjistil, že zadavatel v článku 7.1. Kvalifikační dokumentace vypustil požadavek definující významnou dodávku typu A ve vztahu ke všem napěťovým hladinám (tj. dispečerské řízení sítí VVN, VN a NN), a dále, že zadavatel upravil větu o počtu osvědčení tak, že „ke splnění kvalifikace požaduje (…) předložit vždy alespoň tři osvědčení, resp. prohlášení (pro každou zvlášť), přičemž u služby typu A musí alespoň 2 uvedené dodávky obsahovat řízení distribuční soustavy na všech napěťových hladinách (tj. dispečerské řízení sítí VVN, VN a NN).“. Rozhodnutí o námitkách bylo navrhovateli doručeno dne 27. 5. 2011. 9. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval ve zbývajících částech rozhodnutí zadavatele o námitkách v souladu se zákonem, podal dne 3. 6. 2011 u Úřadu návrh na přezkoumání úkonů zadavatele, kterým se domáhá zrušení zadávacího řízení nebo požadavků zadavatele na kvalifikaci. II. Napadené rozhodnutí Úřadu 10. Úřad rozhodnutím č. j. ÚOHS-S210/2011/VZ-14702/2011/520/JMa ze dne 2. 2. 2012 (dále jen „napadené rozhodnutí“) ve výroku I. rozhodl o návrhu navrhovatele tak, že zamítl návrh navrhovatele s odkazem na ustanovení § 118 odst. 4 písm. a) zákona, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle ustanovení § 118 odst. 1 nebo 2 citovaného zákona. 11. Úřad v předmětném správním řízení dospěl k závěru, že zadavatel při zadávání předmětné veřejné zakázky vystupuje v postavení sektorového zadavatele ve smyslu ustanovení § 2 odst. 6 písm. a) zákona. Úřad posoudil na základě výpisu z obchodního rejstříku a na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č.j. J/94455/2005/0300 ze dne 30. 12. 2005 o udělení licence zadavateli dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), že zadavatel vykonává relevantní činnost dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) bod 2. zákona. Tato relevantní činnost zadavatele dle Úřadu spočívá v poskytování nebo provozování přenosové či distribuční soustavy určené k poskytování služby veřejnosti, a dále že popsanou relevantní činnost vykonává na základě výhradního práva vyplývajícího z udělené licence Energetického regulačního úřadu. 12. Úřad posoudil navrhovatelem napadenou výši pojistného plnění tak, že neshledal rozpor v postupu zadavatele při stanovení kvalifikace spočívající v předložení pojistné smlouvy, resp. dokladu o pojištění, s ustanovením § 55 odst. 3 písm. c) zákona ve spojení s ustanovením § 55 odst. 1 písm. a) zákona. 13. Úřad posuzoval napadenou minimální výši celkového ročního obratu a ročního obratu v oblasti výroby a dodávek řídících systémů pro energetiku a dospěl k závěru, že v řízení nebylo prokázáno, že by zadavatel nedodržel postup stanovený v ustanovení § 55 odst. 3 písm. c) zákona při stanovení úrovně kvalifikačního předpokladu ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) zákona tak, aby odpovídala druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky. 14. Úřad v napadeném rozhodnutí posoudil požadavek zadavatele na prokázání splnění zadavatelem stanovené hodnoty indexu důvěryhodnosti a dalších hodnot poměrových ukazatelů (běžná likvidita, celková zadluženost, provozní výsledek hospodaření a obrat v oblasti výroby dodávek a řídících systému pro energetiku), a dospěl k závěru, že nemá za prokázané, že by citované požadavky nesouvisely s předmětem veřejné zakázky, přičemž by úroveň kvalifikace neodpovídala druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky. Úřad uzavřel, že vzhledem k zásadnímu významu dodávaného systému pro fungování distribuční energetické soustavy na území hlavního města Prahy se jeví požadavek zadavatele na ověření solventnosti uchazeče prostřednictvím obecně uznávaných ekonomických a finančních ukazatelů, jako legitimní. 15. Úřad posoudil v napadeném rozhodnutí požadavek zadavatele k prokázání splnění kvalifikace předložením seznamu významných dodávek a služeb tak, že neshledal, že zadavatel při stanovení kvalifikačních předpokladů porušil základní zásady uvedené v ustanovení § 6 zákona, tedy že by citovanými požadavky diskriminoval některé dodavatele nebo porušil transparentnost zadávacího řízení. III. Námitky rozkladu 16. Navrhovatel doručil Úřadu dne 16. 2. 2012 rozklad ze dne 20. 2. 2012 proti napadenému rozhodnutí; ze správního spisu vyplývá, že navrhovateli bylo napadené rozhodnutí doručeno dne 3. 2. 2012. Navrhovatel tedy podal rozklad v zákonné lhůtě (konec lhůty připadl na sobotu dne 18. 2. 2012, posledním dne lhůty bylo pondělí dne 20. 2. 2012 jako nejbližší pracovní den). 17. Navrhovatel se v uplatněném rozkladu domáhá, aby předseda Úřadu napadené rozhodnutí zrušil nebo změnil ve prospěch navrhovatele. 18. Zadavatel v uplatněném rozkladu vytkl Úřadu nesprávné posouzení zjištěného skutkového stavu, a dále nedostatečné zjištění skutkového stavu a jeho nedostatečné posouzení. Nesprávné posouzení minimální úrovně ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů 19. Navrhovatel napadl nesprávné posouzení Úřadem požadavku zadavatele na předložení dokladu o pojištění, kdy zadavatel požadoval, aby pojistná částka činila minimálně 80 000 000 Kč. Dle navrhovatele Úřad dospěl k nesprávnému závěru, když citovaný požadavek zadavatele považoval v souladu se zákonem. Navrhovatel má za to, že předmětný požadavek zadavatele je zcela nepřiměřený a v rozporu se zásadou zákazu diskriminace. Navrhovatel považuje naopak pojistnou částku ve výši 30 000 000 Kč, jejímž prokázáním měli zájemci splňovat kvalifikaci ve zrušené veřejné zakázce v roce 2009, za dostačující a odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky. 20. Navrhovatel napadá nesprávnost závěru Úřadu spočívajícího v tom, že zadavatel vymezil požadavek na kvalifikaci zájemce co do minimální výše celkového ročního obratu a co do výše ročního obratu za plnění dosažená s ohledem na předmět veřejné zakázky (oblast výroby a dodávek systémů pro energetiku) v souladu se zákonem. Absence posouzení zjištěného skutkového stavu – minimální výše ročního obratu v oblasti výroby a dodávek řídících systémů pro energetiku 21. Navrhovatel v rozkladu dále vytkl Úřadu, že se vůbec nezabýval posouzením toho, zda požadavek zadavatele na minimální výši ročního obratu za plnění v oblasti výroby a dodávek řídících systémů pro energetiku je stanoven v souladu se zákonem. Navrhovatel má za to, že uvedený požadavek diskriminuje dodavatele, u kterých převládá těžiště podnikatelské činnosti v jiných oblastech než v oblasti energetiky, a přesto by byli schopni realizovat předmětnou veřejnou zakázku. Dle navrhovatele Úřad pochybil, když se ve svém rozhodnutí nezabýval posouzením shora uvedeného požadavku zadavatele. Administrativní zátěž spočívající v požadavku zadavatele na předložení účetní závěrky 22. Navrhovatel v uplatněném rozkladu shodně jako ve svém návrhu ze dne 3. 6. 2011 uvedl, že požadavek zadavatele na splnění kvalifikace předložením účetní závěrky považuje za účelový, zbytečně komplikující možnost potenciálních dodavatelů, za administrativní zátěž, zejména pak u těch uchazečů, kteří nezpracovávají účetní závěrku v českém jazyce. Nesprávné posouzení technických kvalifikačních předpokladů Úřadem 23. Navrhovatel vytkl v uplatněném rozkladu, že Úřad nesprávně posoudil požadavek zadavatele na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů. Dle navrhovatele měl Úřad naopak technické kvalifikační předpoklady věcně a právně posoudit tak, že neodpovídají, resp. jsou nepřiměřené, složitosti a technické náročnosti veřejné zakázky. Navrhovatel v uplatněném rozkladu uvedl, že zadavatelem vymezená minimální úroveň technického kvalifikačního předpokladu vylučuje účast potencionálních dodavatelů včetně těch, kteří splnili kvalifikaci ve zrušeném zadávacím řízení probíhajícím v roce 2009, a jako taková je v rozporu se zásadou zákazu diskriminace ve smyslu ustanovení § 6 zákona. Nedostatečná skutková zjištění Úřadu 24. Navrhovatel napadenému rozhodnutí Úřadu dále vytkl, že nezabýval okolností tvrzenou navrhovatelem v návrhu, a to, že se zadavatel s nabídkami včetně kvalifikace uchazečů mohl seznámit již během zadávacího řízení v roce 2009. V přezkoumávaném zadávacím řízení zadavatel dle navrhovatele pak účelově využil poznatky o kvalifikaci uchazečů z předcházejícího řízení tak, aby některým uchazečům nastavením přísnějších kvalifikačních předpokladů znemožnil účast v zadávacím řízení. 25. Navrhovatel napadenému rozhodnutí rovněž vytkl, že nezjistil stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a tento neposoudil, když se Úřad vůbec nezabýval tím, že o požadavky na kvalifikaci v užším řízení požádalo patnáct zájemců, a dále, že pouze jeden z pěti zájemců, kteří uplatnili žádost o účast, byl vyzván zadavatelem k podání nabídky. Navrhovatel napadl rovněž nedostatečné posouzení Úřadem okolnosti, že důvodem vyloučení čtyř zájemců ze zadávacího řízení bylo neprokázání právě těch kvalifikačních předpokladů, které navrhovatel považuje za diskriminační. Jestliže by se dle navrhovatele Úřad skutečně těmito okolnostmi zabýval, zjistil by, že zadávací podmínky nebyly nastaveny tak, aby umožnil účast „co nejširšímu počtu dodavatelů“. IV. Řízení o rozkladu 26. Úřad neshledal důvody pro zrušení nebo změnu svého rozhodnutí v rámci autoremedury a v souladu s ustanovením § 88 odst. 1 správního řádu předal správní spis se svým stanoviskem předsedovi Úřadu. 27. Předseda Úřadu ze správního spisu zjistil, že dne 3. 2. 2012 oznámil zadavatel Úřadu, že dne 1. 2. 2012 uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem. Předseda Úřadu zjistil z formuláře o zadání zakázky evidenční číslo 7206011007111 uveřejněného v informačním systému o veřejných zakázkách dne 6. 2. 2012, že dne 1. 2. 2012 byla zadána veřejná zakázka vybranému uchazeči. 28. Dne 2. 3. 2012 bylo Úřadu doručeno vyjádření zadavatele k rozkladu navrhovatele. Zadavatel uvedl, že se plně ztotožňuje se závěry Úřadu v napadeném rozhodnutí. Stanovisko předsedy Úřadu 29. Dle ustanovení 152 odst. 4 správního řádu nevylučuje-li to povaha věci, platí pro řízení o rozkladu ustanovení o odvolání. 30. Dle ustanovení § 90 odst. 4 správního řádu platí, že jestliže odvolací správní orgán zjistí, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího zruší napadené rozhodnutí a řízení zastaví, ledaže jiné rozhodnutí o odvolání může mít význam pro náhradu škody nebo pro právní nástupce účastníků. 31. Dle ustanovení § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou. 32. Dle ustanovení § 118 odst. 1 zákona platí, že nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrh, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele. 33. Dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. k) zákona se zadáním rozumí rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, uskutečněné v zadávacím řízení. 34. Předseda Úřadu ve správním řízení zjistil z oznámení o zadání zakázky evidenční číslo 7206011007111, že již dne 1. 2. 2012 byla veřejná zakázka zadána. Vzhledem k tomu, že veřejná zakázka byla zadána, a tím i uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, stal se návrh navrhovatele bezpředmětným, neboť po uzavření smlouvy nelze o návrhu navrhovatele meritorně rozhodnout, resp. nelze zadávací řízení zrušit, jak se navrhovatel ve svém návrhu domáhal. 35. Z důvodu této nové skutkové okolnosti nejsem oprávněn přezkoumat ve smyslu ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu napadené rozhodnutí ani řízení, které vydání napadeného rozhodnutí předcházelo, nejsem rovněž oprávněn přezkoumat správnost napadeného rozhodnutí v rozsahu námitek uvedených v rozkladu, protože ustanovení § 90 odst. 4 správního řádu ukládá odvolacímu orgánu bez dalšího napadeného rozhodnutí zrušit a řízení zastavit, zjistí-li odvolací orgán, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení. 36. Uzavření smlouvy v zadávacím řízení, resp. zadání veřejné zakázky, je právní skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, a to dle ustanovení § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu. 37. V okamžiku uzavření smlouvy v zadávacím řízení bylo ukončeno zadávání, a nelze již rozhodnout o nápravném opatření ve smyslu ustanovení § 118 odst. 1 zákona, nelze ani po právu návrh navrhovatele zamítnout dle ustanovení § 118 odst. 4 písm. a) zákona (Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření dle ustanovení § 118 odst. 1 nebo 2 zákona). 38. Uzavřením smlouvy v zadávacím řízení tak předmět tohoto správního řízení odpadl, neboť není možné pro ukončení zadávání rozhodnout o tom, čeho se navrhovatel domáhá. 39. Dále jsem posoudil, zda jiné rozhodnutí o odvolání může mít význam pro náhradu škody nebo pro právní nástupce účastníků ve smyslu ustanovení § 90 odst. 4 správního řádu, a dospěl jsem k závěru, že nic nenasvědčuje tomu, že by jiné rozhodnutí o rozkladu mělo význam pro náhradu škody nebo pro právní nástupce účastníků. Z uvedeného důvodu jsem mohl přistoupit k zastavení správního řízení dle ustanovení § 90 odst. 4 správního řádu ve spojení s ustanovením § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu. V. Závěr 40. Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že zadavatel uzavřel v průběhu řízení vedeném předsedou Úřadu jako orgánem rozhodujícím o rozkladu smlouvu v předmětném zadávacím řízení, jsem dospěl k závěru, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení ve smyslu ustanovení § 90 odst. 4 správního řádu ve spojení s ustanovením § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu. POUČENÍ Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 152 odst. 4 téhož zákona dále odvolat.   otisk úředního razítka         Ing. Petr Rafaj Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže       Obdrží:   1. Mgr. Ing. Jan Krofta, advokát advokátní kanceláře Abbot Legal, advokátní kancelář, s.r.o., Milady Horákové 1280/9, 170 00 Praha 7   2. PREdistribuce, a.s., IČ 27376516, se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5,   Vypraveno dne viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy [1] Pokud je v tomto rozhodnutí uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění účinné ke dni zahájení šetřeného zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 26 zákona v návaznosti na ustanovení § 158 odst. 1 a 2 zákona, podle tohoto znění se posuzují úkony zadavatele a uchazečů v zadávacím řízení.

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/10668
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 386 lidí darovalo 1 033 643 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy