Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 10909


Číslo jednací ÚOHS-S502/2013/VZ-20883/2013/513/JVo
Instance I.
Věc
Dodávky parenterální výživy pro jihočeské nemocnice
Účastníci Jihočeské nemocnice, a. s.
B. Braun Medical s. r. o.
Fresenius Kabi s. r. o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 27.11.2013
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10909.html
Rozhodnutí
        
Č. j.:ÚOHS-S502/2013/VZ-20883/2013/513/JVo   11.11.2013     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2013, na návrh ze dne 15. 8. 2013, jehož účastníky jsou: zadavatel – Jihočeské nemocnice, a. s., IČO 26093804, se sídlem Boženy Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice, navrhovatel – B. Braun Medical s. r. o., IČO 48586285, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, ve správním řízení zastoupený Mgr. Milanem Filípkem, nar. 17. 11. 1975, bytem Kriketová 2276/4, 251 01 Říčany, na základě plné moci ze dne 10. 2. 2011, vybraný uchazeč v části A a C veřejné zakázky – Fresenius Kabi s. r. o., IČO 25135228, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4 – Michle,   ve věci nadlimitní veřejné zakázky „Dodávky parenterální výživy pro jihočeské nemocnice“ část A – „Aminokyseliny“, část C – „Dvoukomorové vaky“, část D – „Tříkomorové vaky I“ a část E „Tříkomorové vaky II“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 3. 1. 2013 pod ev. č. 342190 a následná oprava uveřejněna dne 20. 2. 2013, a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 4. 1. 2013 pod evidenčním číslem 2013/S 003-003175 a následná oprava uveřejněna dne 22. 2. 2013 pod evidenčním číslem 2013/S 038-059005, vydává toto usnesení Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – B. Braun Medical s. r. o., IČO 48586285, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 ze dne 15. 8. 2013 – se stala zjevně bezpředmětnou.   Odůvodnění I. Zadávací řízení 1. Zadavatel – Jihočeské nemocnice, a. s., IČO 26093804, se sídlem Boženy Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice (dále jen „zadavatel“), zahájil zadávací řízení veřejné zakázky – „Dodávky parenterální výživy pro jihočeské nemocnice“ část A – „Aminokyseliny“, část C – „Dvoukomorové vaky“, část D – „Tříkomorové vaky I“ a část E „Tříkomorové vaky II“, zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 3. 1. 2013 pod ev. č. 342190 a následná oprava uveřejněna dne 20. 2. 2013, a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 4. 1. 2013 pod evidenčním číslem 2013/S 003-003175 a následná oprava uveřejněna dne 22. 2. 2013 pod evidenčním číslem 2013/S 038-059005 (dále jen „veřejná zakázka“). 2. Zadavatel obdržel dne 27. 7. 2013 námitky společnosti B. Braun Medical s. r. o., IČO 48586285, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, ve správním řízení zastoupenou Mgr. Milanem Filípkem, nar. 17. 11. 1975, bytem Kriketová 2276/4, 251 01 Říčany, na základě plné moci ze dne 10. 2. 2011 (dále jen „navrhovatel“) směřující proti postupu zadavatele v zadávacím řízení. Navrhovatel v námitkách poukazuje na skutečnost, že zadavatel se měl dopustit porušení ust. § 8 odst. 1 písm. d) a g) vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele (dále jen „vyhláška“) tím, že v průběhu zadávacího řízení odstranil dokumenty, jakož i informace o předmětné veřejné zakázce z profilu zadavatele. Navrhovatel dále ve svých námitkách uvádí, že zadavatel porušil ust. § 111 odst. 3 zákona tím, že neinformoval všechny uchazeče o podaných námitkách a o rozhodnutí o těchto námitkách. 3. Zadavatel dne 2. 8. 2013 rozhodl o podaných námitkách ze dne 22. 7. 2013 tak, že je odmítl. Navrhovatel obdržel rozhodnutí o námitkách dne 8. 8. 2013. 4. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval vyřízení námitek za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 16. 8. 2013 návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). 5. Úřad obdržel návrh dne 16. 8. 2013 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Téhož dne byl doručen zadavateli stejnopis návrhu. Obsah návrhu 6. Navrhovatel ve svém návrhu poukazuje na skutečnost, že zadavatel porušil ustanovení § 8 odst. 1 písm. d) a g) vyhlášky tím, že ke dni podání návrhu (16. 8. 2013 – pozn. Úřadu) nebyly na profilu zadavatele uveřejněny žádné dokumenty ani informace o předmětné veřejné zakázce. 7. Navrhovatel dále uvádí, že se zadavatel rovněž dopustil porušení § 111 odst. 3 zákona tím, že neinformoval uchazeče o podaných námitkách ostatních uchazečů a rozhodnutí o těchto námitkách v souladu se zákonem. Navrhovatel nepovažuje podmínku „bezodkladně informovat ostatní uchazeče“ za splněnou, když zadavatel neinformoval uchazeče o podaných námitkách a rozhodnutí o nich ani ve lhůtě 8 týdnů. 8. Navrhovatel navrhuje, aby Úřad přezkoumal úkony zadavatele v důsledku uvedených porušení zákona a zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku. II. Průběh správního řízení 9. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou: zadavatel, navrhovatel, vybraný uchazeč v části A a C veřejné zakázky – Fresenius Kabi s. r. o., IČO 25135228, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4 – Michle (dále jen „vybraný uchazeč“). 10. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení pod č. j. ÚOHS-S502/2013/VZ-15702/2013/513/JVo ze dne 21. 8. 2013. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S502/2013/VZ-15703/2013/513/JVo ze dne 21. 8. 2013 stanovil účastníkům řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. 11. Úřad rozhodnutím č. j. ÚOHS-S502/2013/VZ-17072/2013/513/JVo ze dne 9. 9. 2013 vydal na návrh navrhovatele předběžné opatření, kterým uložil zadavateli zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na předmět veřejné zakázky. 12. Úřad seznámil přípisem č. j. ÚOHS-S502/2013/VZ-18002/2013/513/JVo ze dne 24. 9. 2013 účastníky řízení s nově zjištěnými skutečnostmi a současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S502/2013/VZ-17775/2013/513/JVo ze dne 24. 9. 2013 stanovil účastníkům řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Výše uvedeným usnesením dále Úřad stanovil zadavateli lhůtu pro doložení informací o profilu zadavatele, který byl použit pro uveřejnění informací o veřejné zakázce. 13. Úřad dále usnesením č. j. ÚOHS-S502/2013/VZ-19313/2013/513/JVo ze dne 9. 10. 2013 prodloužil na žádost zadavatele lhůty stanovené Úřadem usnesením č. j. ÚOHS-S502/2013/VZ-17775/2013/513/JVo ze dne 24. 9. 2013. 14. Zadavatel dne 25. 10. 2013 oznámil Úřadu, že zrušil zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku v částech A, C, D a E. Zadavatel v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 24. 10. 2013 uvedl jako důvod pro zrušení zadávacího řízení skutečnost, že v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v těchto částech zadávacího řízení pokračoval. 15. Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou. 16. Vzhledem k tomu, že zadavatel svým rozhodnutím ze dne 24. 10. 2013 zrušil zadávací řízení podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona a zanikla tak veřejná zakázka, která má být Úřadem přezkoumána, stala se žádost navrhovatele o uložení nápravného opatření spočívajícího ve zrušení zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky zjevně bezpředmětnou a Úřad rozhodl podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o jeho zastavení, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.   Poučení Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis.   otisk úředního razítka     JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně       Obdrží 1. Jihočeské nemocnice, a. s., Boženy Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice 2. Mgr. Milan Filípek, Kriketová 2276/4, 251 01 Říčany 3. Fresenius Kabi s. r. o., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4 – Michle   Vypraveno dne viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy    

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/10909
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy