Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 12235


Číslo jednací S1114/2014/KS-4374/2015/840/JMě
Instance I.
Věc
Spojení soutěžitelů FutureLife a.s. a GENNET, s.r.o.
Účastníci FutureLife a.s.
GENNET, s.r.o.
Typ řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí Spojování soutěžitelů (fúze)
Nabytí právní moci 03.03.2015
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-12235.html
Rozhodnutí
             
Č.j.:ÚOHS-S1114/2014/KS-4374/2015/840/JMě 13. 2. 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S1114/2014/KS, zahájeném dne 17. 12. 2014 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti FutureLife a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na příkopě 859/22, IČ: 02625067, zastoupeného JUDr. Janem Mikulášem, Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 2, Rubešova 162/8, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí: Spojení soutěžitelů FutureLife a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na příkopě 859/22, IČ: 02625067, a GENNET, s.r.o., se sídlem Praha 7, Kostelní 9/292, IČ: 427080234, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě „Rámcové smlouvy“, uzavřené dne 26. 11. 2014 mezi společnostmi FutureLife a.s., jako kupujícím, Asset MGT, s.r.o., se sídlem Praha 4, Marie Cibulkové 450/13, IČ: 27640884, jako prodávajícím, a Hartenberg Holding, s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na příkopě 859/22, IČ: 01801261, jako akcionářem, v jejímž důsledku má společnost FutureLife a.s. získat 100% obchodní podíl na společnosti GENNET, s.r.o., a tím i výlučnou kontrolu nad touto společností, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona povoluje. Odůvodnění 1. Skutečnost, že se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV459960 ze dne 23. 12. 2014. Současně byla tato skutečnost zveřejněna na internetových stránkách Úřadu. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou námitku k uvedené transakci neobdržel. 2. Úřad, vědom si významného postavení spojujících se soutěžitelů ve spojením dotčené oblasti, oslovil za účelem získání informací potřebných k náležitému zjištění skutkového stavu týkajícího se soutěžního prostředí v dané oblasti konkurenty spojujících se soutěžitelů se žádostí o poskytnutí informací a stanovisek k dopadům předmětného spojení na hospodářskou soutěž. V rámci svého vyjádření některé oslovené subjekty sdělily své obavy z možného narušení hospodářské soutěže v důsledku uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů. Těmito námitkami se Úřad dále zabývá v části V. tohoto rozhodnutí. 3. Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů, dále informací doplněných účastníkem řízení v průběhu správního řízení, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů. Úřad rovněž vycházel z vyjádření a stanovisek subjektů, jež byly v rámci předmětného správního řízení Úřadem osloveny, a dále z veřejně dostupných zdravotnických statistik vydaných Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s Národním registrem asistované reprodukce.[1] I. Notifikační podmínky 4. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě „Rámcové smlouvy“, uzavřené dne 26. 11. 2014 mezi společnostmi FutureLife a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na příkopě 859/22, IČ: 02625067 (dále jen „FutureLife“ či „účastník řízení“), jako kupujícím, Asset MGT, s.r.o., se sídlem Praha 4, Marie Cibulkové 450/13, IČ: 27640884 (dále jen „Asset MGT“), jako prodávajícím, a Hartenberg Holding, s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na příkopě 859/22, IČ: 01801261 (dále jen „Hartenberg“), jako akcionářem. Společnost FutureLife tak má získat 100% obchodní podíl na společnosti GENNET, s.r.o., se sídlem Praha 7, Kostelní 9/292, IČ: 427080234 (dále jen „GENNET“), a tím i možnost výlučně kontrolovat uvedenou společnost. 5. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů. 6. Kontrolou ve smyslu § 12 odst. 4 zákona se rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, a to na základě vlastnického práva nebo práva k užívání podniku kontrolovaného soutěžitele, nebo práva či jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele. 7. V rámci posuzované transakce má společnost FutureLife dále získat možnost nepřímo výlučně kontrolovat společnost GENNET Lab s.r.o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Marie Cibulkové 450/13, IČ: 63072343 (dále jen „GENNET Lab“), když od společnosti Asset MGT získá 20% podíl na této společnosti a současně vlastníkem zbývajícího 80% podílu zůstává společnost GENNET, nad níž účastník řízení má získat přímou výlučnou kontrolu. 8. […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…] 9. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů 10. Společnost FutureLife je kontrolována společností Hartenberg, jež působí jako investiční společnost se zaměřením zejména na investice do oblasti zdravotních služeb a farmacie. Společnost Hartenberg drží také mj. podíly ve slovenských společnostech Pleuran s.r.o. a Imunoglukan s.r.o., jež působí v oblasti výroby přípravků na posílení imunity. 11. Společnost FutureLife působí v České republice v oblasti poskytování zdravotnických služeb, a to zejména prostřednictvím následujících dceřiných společností: GynCentrum, spol. s r.o., se sídlem Praha 9-Hloubětín, Hloubětínská 3/13, IČ: 45316783 (dále jen „GynCentrum“), Reprofit International s.r.o., se sídlem Brno, Pisárky, Hlinky 48/122, IČ: 27677851 (dále jen „Reprofit“), IVF Clinic a.s., se sídlem Olomouc, Nová Ulice, Horní lán 1328/6, IČ: 29358914 (dále jen „IVF Clinic“),[2] ISCARE I.V.F. a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, IČ: 61858366 (dále jen „ISCARE“), VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o., se sídlem Praha 9 - Černý Most, Generála Janouška 902/17, IČ: 41194811 (dále jen „VIDIA“), Alergoimunologická laboratoř a ambulance s.r.o., se sídlem Příbram VIII, Čechovská 57, IČ: 24243591 (dále jen „Alergoimunologická laboratoř“), PRVNÍ PRIVÁTNÍ CHIRURGICKÉ CENTRUM, spol. s r. o., se sídlem Hradec Králové, Labská kotlina 1220/69, IČ: 49813692 (dále jen „První privátní chirurgické centrum“), a Dům zdraví spol. s r.o., se sídlem Velké Meziříčí, Poříčí 1256/11, IČ: 46973460 (dále jen „Dům zdraví“). 12. Prostřednictvím výše uvedených dceřiných společností působí společnost FutureLife v oblastech poskytování ambulantní a lůžkové gynekologické péče včetně operativy, v oblasti klasické plastické chirurgie, gynekologické plastiky, v oblasti poskytování prenatální péče, v oblasti asistované reprodukce, v oblasti chirurgie (a to poskytováním péče ambulantní i lůžkové), laparoskopické operativy, anesteziologie, gastroenterologie v plném rozsahu, včetně endoskopie, interny, punkční petodiky pod ultrazvukem, sexuologie a andrologie, urologie, lékařské genetiky, v oblasti provozování lékárny a veřejného lékárenství, v oblasti obezitologie, včetně poradenství v oblasti psychologie a dietologie, v oblasti provozování laboratoře klinické biochemie, imunologie, virologie a hematologie a v oblasti provozování polikliniky. 13. Společnost FutureLife je nepřímo společně kontrolována (prostřednictvím společnosti Hartenberg) společností SynBiol, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26014343 (dále jen „SynBiol“), a fyzickou osobou, panem Ing. Jozefem Janovem. 14. Společnost Synbiol je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí fyzická osoba, pan Ing. Andrej Babiš, který dále přímo či nepřímo kontroluje řadu společností působících především v oblastech zemědělství, potravinářství, chemického průmyslu, lesnictví či médií. 15. Pan Ing. Jozef Janov je vlastníkem 100% obchodního podílu ve společnosti Hartenberg Investments, s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Pod lipkami 1408/18, IČ: 01579371, jež je holdingovou společností a v současné době nevyvíjí žádnou činnost. 16. Společnost GENNET je před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů výlučně kontrolována společností Asset MGT. Společnost Asset MGT vlastní dále 50% podíly na britské společnosti City Fertility Limited a na italské společnosti GENNET ITALIA, přičemž zbývající 50% podíl na těchto společnostech vlastní společnost GENNET. Společnost GENNET vlastní dále 80% podíl na společnosti GENNET Lab, přičemž zbývající 20% podíl na této společnosti bude v rámci posuzovaného spojení soutěžitelů převeden ze společnosti Asset MGT na společnost FutureLife. Společnost GENNET dále drží 25% podíl na společnosti IVF EUROPE s.r.o., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Kostelní 292/9, IČ: 29009430, přičemž zbývající podíly na této společnosti jsou vlastněny společnostmi ze skupiny FutureLife. 17. Společnost GENNET působí především v oblasti asistované reprodukce, přičemž v přímé souvislosti s touto svojí hlavní činností poskytuje služby ambulantní gynekologické péče, prenatální péče, sexuologie a andrologie, lékařské genetiky a urologie a provozuje rovněž genetickou laboratoř. III. Vymezení relevantních trhů 18. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. 19. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný podnik či jeho část, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele či na ně vertikálně navazují nebo jim předcházejí. 20. Jak je patrné z výše uvedeného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, dochází k překrývání jejich činností v rámci České republiky zejména v oblasti poskytování služeb asistované reprodukce, přičemž v přímé souvislosti s touto oblastí poskytují dále služby v oblasti ambulantní gynekologické péče, sexuologie a andrologie, urologie a anestezie. 21. Skupina FutureLife působí v oblasti asistované reprodukce prostřednictvím svých klinik v Praze (ISCARE), Brně (Reprofit), Olomouci (IVF Clinic), v Pardubicích, Hradci Králové a Jihlavě (prostřednictvím klinik Sanus provozovaných společností První privátní chirurgické centrum). Společnost GENNET pak působí v oblasti asistované reprodukce prostřednictvím svých klinik v Praze 1, v Praze 7 a v Liberci. 22. Výkony v rámci služeb asistované reprodukce lze rozdělit na výkony hrazené z veřejného zdravotního pojištění a na výkony hrazené samoplátci. Ceny výkonů hrazených z veřejného zdravotního pojištění jsou dány jednotně, pro všechny soutěžitele shodně. Každoročně jsou stanovovány vyhláškou Ministerstva zdravotnictví dle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“). 23. Dle § 15 odst. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění zahrnují hrazené služby zdravotní péči poskytnutou na základě doporučení registrujícího poskytovatele v oboru gynekologie a porodnictví v souvislosti s umělým oplodněním, a to nejvíce třikrát za život, nebo bylo-li v prvních dvou případech přeneseno do pohlavních orgánů ženy pouze 1 lidské embryo vzniklé oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy, čtyřikrát za život, a to ženám ve věku od 22 do 39 let (při oboustranné neprůchodnosti vejcovodů od 18 let). 24. Pokud jde o služby asistované reprodukce poskytované samoplátcům, jsou jim tyto poskytovány za smluvní cenu, přičemž na této kategorii výkonů se podílí značné množství zahraniční klientely.[3] Lze konstatovat, že český trh asistované reprodukce patří k velmi otevřeným trhům pro zahraniční klientelu, a to zejména vzhledem k legislativě umožňující široké spektrum účinných procedur. Co se týče výše této smluvní ceny, je tato v případě některých soutěžitelů (např. společnosti FutureLife) stanovována ve shodné výši jako v případě, kdy je zákrok hrazen z veřejných zdrojů, jiní soutěžitelé spojují se zákrokem samoplátců některé nadstandardní služby, spočívající v případě zahraničních klientů například v poskytování překladatelských služeb (např. v případě společnosti GENNET), a tudíž cena výkonů asistované reprodukce je pro samoplátce vyšší než v případě klientů, jimž jsou výkony asistované reprodukce hrazeny z veřejných zdrojů. 25. V souvislosti s léčbou neplodnosti a asistovanou reprodukcí by bylo možno uvažovat o různých kategoriích dílčích výkonů prováděných zdravotnickými zařízeními, avšak s ohledem na skutečnost, že většina klinik, zabývajících se asistovanou reprodukcí poskytuje veškeré nebo alespoň značnou většinu těchto úkonů, má Úřad za to, že užší členění relevantního trhu dle tohoto kritéria není v tomto případě nezbytné. 26. Dále se Úřad zabýval otázkou možného členění předmětné oblasti v souvislosti se způsobem úhrady platby za provedenou léčbu. V tomto případě by se tedy jednalo konkrétně o úhradu asistované reprodukce v rámci veřejného zdravotního pojištění (dále jen „z veřejných zdrojů“) a ze zdrojů soukromých (tj. platba prováděná samoplátci). Vzhledem ke skutečnosti, že při kterékoliv z výše naznačených možností vymezení věcného trhu nedochází ke vzniku obav z podstatného narušení hospodářské soutěže v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů (jak bude uvedeno níže), ponechal Úřad pro účely tohoto rozhodnutí otázku konečného vymezení věcně relevantních trhů otevřenou s tím, že se zabýval zejména situací v oblasti poskytování služeb asistované reprodukce jako celku za současného zohlednění obou výše naznačených podoblastí (tj. služby asistované reprodukce hrazené z veřejných zdrojů a hrazené samoplátci). 27. Pokud jde o geografické vymezení relevantního trhu v oblasti asistované reprodukce, zabýval se Úřad v této souvislosti jak možností vymezení relevantního trhu územím celé České republiky, tak rovněž jeho užším vymezením v rámci jednotlivých krajů,[4] stejně jako i možností jeho vymezení jako nadnárodního trhu. Při tomto šetření přihlédl Úřad rovněž ke skutečnosti, zda jsou prováděné úkony hrazeny z veřejných či soukromých zdrojů. 28. Pokud jde o pacienty, u nichž jsou úkony asistované reprodukce hrazeny z veřejných zdrojů, lze na základě provedených šetření dovodit, že tito pacienti vyhledávají převážně zdravotnická zařízení zabývající se asistovanou reprodukcí nacházející se nejčastěji na území kraje, kde mají tito pacienti trvalé bydliště. Tato skutečnost by tedy nasvědčovala úzkému geografickému vymezení dle krajů. 29. Naopak samoplátci se ve svém výběru příslušného zdravotnického zařízení již v takové míře neomezují pouze na kraj svého trvalého bydliště, přičemž značná část těchto pacientů pochází ze zahraničí. Některá zdravotnická zařízení se přitom specializují především na zahraniční klientelu. Tato okolnost by tedy svědčila naopak ve prospěch nadnárodního geografického vymezení relevantního trhu, alespoň ve vztahu k pacientům samoplátcům, avšak zejména s ohledem na rozdílnost právních úprav této problematiky v jednotlivých státech se nadnárodní geografické vymezení trhu v této oblasti nejeví jako vhodné ani účelné. 30. Protože při kterékoliv z výše naznačených možností vymezení geografického relevantního trhu nedochází ke vzniku obav z podstatného narušení hospodářské soutěže v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů (jak bude uvedeno níže), ponechal Úřad pro účely tohoto rozhodnutí otázku konečného vymezení geografických relevantních trhů v oblasti poskytování služeb asistované reprodukce otevřenou s tím, že se dále zabýval dopady spojení zejména na území celé České republiky a území Středočeského kraje a Hlavního města Prahy, kde se činnosti spojujících se soutěžitelů překrývají. V uvedených krajích provozuje nabývající společnost FutureLife kliniku ISCARE Praha a z podnikatelské skupiny, do níž náleží nabývaná společnost GENNET, mají v Praze sídlo její dvě kliniky (a to v Praze 1 a v Praze 7). IV. Dopady spojení 31. Úřad v jednotlivých případech spojení soutěžitelů zkoumá, zda v jejich důsledku dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích či nikoli. Za tím účelem se zaměřuje na posouzení kritérií, jejichž zkoumání mu předepisuje zákon v § 17 odst. 1. Posuzuje tedy zejména potřebu zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže, strukturu všech spojením dotčených trhů, podíl spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a finanční sílu, právní a jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy, možnost volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývoj nabídky a poptávky na dotčených trzích, potřeby a zájmy spotřebitelů a výzkum a vývoj, jehož výsledky jsou k prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži. 32. Základní představu o struktuře trhu a konkurenčním významu spojujících se soutěžitelů i jejich konkurentů poskytují tržní podíly na relevantním trhu. Pokud jde o velikost tržních podílů, jestliže společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení opak.[5] 33. Pro zjištění struktury trhu, která je jedním ze základních ukazatelů vypovídajících o stavu konkurenčního prostředí, je nezbytné co nejpřesněji stanovit jeho celkovou velikost. Při určování celkové velikosti trhu služeb souvisejících s poskytováním asistované reprodukce na území České republiky vycházel Úřad z údajů účastníka řízení a ze statistických údajů Národního registru asistované reprodukce Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR,[6] jakož i údajů o výkonech jednotlivých soutěžitelů působících ve spojením dotčené oblasti. 34. Pokud jde o stanovení celkové velikosti trhů v oblasti asistované reprodukce na území Hlavního města Prahy a Středočeského kraje, vycházel Úřad rovněž z údajů získaných od dotázaných konkurenčních společností působících v těchto geografických oblastech, jež byly Úřadem osloveny za účelem získání informací z oblasti asistované reprodukce. 35. Na území České republiky v oblasti asistované reprodukce dosáhla společnost FutureLife v roce 2013 prostřednictvím svých dceřiných společností tržního podílu cca [25-35] % a společnost GENNET cca [5-15] %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů v oblasti asistované reprodukce na území České republiky tedy v roce 2013 činil cca [35-45] %. 36. V této oblasti působí na území České republiky 6 klinik náležejících do stejné podnikatelské skupiny jako společnost FutureLife, 3 kliniky společnosti GENNET a cca dalších 30 konkurenčních klinik zabývajících se asistovanou reprodukcí. Mezi největší konkurenty spojujících se soutěžitelů patří především společnost Pronatal medical group s.r.o., která vlastní celkem 6 klinik, a to dvě v Praze a po jedné v Českých Budějovicích, Karlových Varech, Teplicích a Kolíně. Tržní podíl této společnosti na území České republiky za rok 2013 v oblasti asistované reprodukce činil cca [5-15] %. Dalším významným soutěžitelem v této oblasti je společnost Prague Fertility Centre s.r.o. s tržním podílem ve výši cca [5-15] %, jež provozuje jednu kliniku v Praze. 37. Tržní podíl společnosti FutureLife v oblasti výkonů asistované reprodukce hrazených z veřejných zdrojů na území České republiky dosahoval v roce 2013 cca [15-25] %, zatímco tržní podíl společnosti GENNET činil cca [5-15] %. Celkový tržní podíl spojujících se soutěžitelů v této oblasti na území České republiky tedy činil cca [25-35] %. 38. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů v této oblasti patří taktéž společnost Pronatal medical group s.r.o. a Centrum asistované reprodukce Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, obě s tržním podílem v roce 2013 ve výši cca [5-15] %. 39. Pokud jde o oblast výkonů asistované reprodukce hrazených ze soukromých zdrojů, dosáhla společnost FutureLife na území České republiky v roce 2013 tržního podílu cca [25-35] %, společnost GENNET pak cca [5-15] %. Celkem tedy dosáhli spojující se soutěžitelé v roce 2013 na území České republiky v této oblasti tržního podílu cca [35-45] %. 40. V této oblasti jsou největšími konkurenty spojujících se soutěžitelů společnosti Pronatal medical group s.r.o. s tržním podílem v roce 2013 cca [15-25] %, Prague Fertility Centre s.r.o. a IVF Zentren Prof. Zech - Pilsen s.r.o., obě s tržním podílem cca [5-15] %. 41. Úřad se dále zabýval možností geografického vymezení relevantního trhu v oblasti asistované reprodukce územím Středočeského kraje a Hlavního města Prahy, kde se činnost spojujících se soutěžitelů překrývá. 42. Na tomto území v oblasti poskytování služeb asistované reprodukce bez dalšího členění činil tržní podíl dosažený dceřinými společnostmi společnosti FutureLife za rok 2013 cca [15-25] %. Tržní podíl společnosti GENNET na území Středočeského kraje a Hlavního města Prahy dosáhl v roce 2013 cca [15-25] %, celkový tržní podíl spojujících se soutěžitelů za rok 2013 na tomto území tedy činil cca [35-45] %. 43. Na území Středočeského kraje a Hlavního města Prahy působí jedna klinika náležející do téže podnikatelské skupiny jako společnost FutureLife, dvě kliniky společnosti GENNET a cca 11 dalších klinik zabývajících se asistovanou reprodukcí. K největším konkurentům spojujících se soutěžitelů patří společnost Pronatal medical group s.r.o. a společnost Prague Fertility Centre s.r.o., obě s tržním podílem cca [15-25] %. 44. Na území Středočeského kraje a Hlavního města Prahy dosáhla společnost FutureLife v oblasti výkonů asistované reprodukce hrazených z veřejných zdrojů tržního podílu cca [15-25] %, společnost GENNET pak cca [25-35] %. Tržní podíl spojujících se soutěžitelů v této oblasti na území Středočeského kraje a Hlavního města Prahy v roce 2013 tedy činil cca [45-55] %. 45. Největšími konkurenty spojujících se soutěžitelů v oblasti výkonů asistované reprodukce hrazených z veřejných zdrojů na území Středočeského kraje a Hlavního města Prahy jsou Ústav pro péči o matku a dítě a Fakultní nemocnice v Motole s tržním podílem za rok 2013 cca [5-15] % a Centrum asistované reprodukce Všeobecné fakultní nemocnice v Praze s tržním podílem cca [15-25] %. 46. Co se týče oblasti výkonů asistované reprodukce hrazené ze soukromých zdrojů na území Středočeského kraje a Hlavního města Prahy dosáhla společnost FutureLife za rok 2013 tržního podílu cca [15-25] % a společnost GENNET cca [15-25] %. Celkem tedy tržní podíl spojujících se soutěžitelů za rok 2013 na území Středočeského kraje a Hlavního města Prahy v této oblasti činil cca [25-35] %. 47. Největšími konkurenty v oblasti výkonů asistované reprodukce hrazené ze soukromých zdrojů na území Středočeského kraje a Hlavního města Prahy jsou společnosti Pronatal medical group s.r.o. s tržním podílem v roce 2013 cca [15-25] % a společnost Prague Fertility Centre s.r.o. s tržním podílem cca [25-35] %. 48. Při hodnocení struktury trhů a postavení spojujících se soutěžitelů a jejich konkurentů na trhu vychází Úřad v prvé řadě z velikosti jejich tržních podílů. Zákon v § 17 odst. 3 stanoví, že pokud společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení opak. Jde-li však o možnost dosažení dominantního postavení soutěžitele na trhu, má se za to, že dominantní postavení nezaujímá soutěžitel nebo soutěžitelé se společnou dominancí, kteří ve zkoumaném období dosáhli na trhu menší než 40% tržní podíl (§ 10 odst. 3 zákona). 49. Z výše uvedených tržních podílů spojujících se soutěžitelů a jejich konkurentů vyplývá, že tržní podíly spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení v některých z výše naznačených oblastí sice přesáhnou 25% hranici, nicméně vyjma případu výkonů asistované reprodukce hrazených z veřejných zdrojů na území Středočeského kraje a Hlavního města Prahy však nepřesáhnou 40 %. Tržní podíly dosažené spojujícími se soutěžiteli tedy nenasvědčují tomu, že by spojením vzniklý soutěžitel dosáhl dominantního postavení. Navíc při jakémkoliv možném vymezení trhu, jež bylo výše naznačeno, existuje v dané oblasti ve všech případech dostatečný počet konkurenčních soutěžitelů. Pokud jde o možné geografické vymezení oblastí Středočeského kraje a Hlavního města Prahy, je v této oblasti počet soutěžitelů sice menší, nicméně v případě největších konkurentů se jedná o větší kliniky, z nichž některé působí jako součást větších nemocničních celků[7] a jež v důsledku této skutečnosti mohou nabízet pacientům široké spektrum služeb. Jiné konkurenční společnosti disponují rovněž na území Středočeského kraje a Hlavního města Prahy poměrně významnými tržními podíly.[8] 50. Jediným případem, kdy tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení přesáhne 40% podíl, je oblast výkonů asistované reprodukce hrazených z veřejných zdrojů na území Středočeského kraje a Hlavního města Prahy. K této oblasti lze však uvést, že oblast výkonů asistované reprodukce hrazených z veřejného zdravotního pojištění podléhá cenové regulaci, kdy výše úhrady předmětných úkonů v oblasti reprodukční medicíny z prostředků veřejného zdravotního pojištění je každoročně stanovována tzv. úhradovými vyhláškami Ministerstva zdravotnictví, jimiž je pravidelně určována hodnota bodu a výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro konkrétní rok, a dále vyhláškou č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších právních předpisů. 51. Dále se Úřad zabýval otázkou možností vstupu nových soutěžitelů na daný trh. Pokud jde o možné překážky vstupu na trh v této oblasti, lze konstatovat, že tyto nejsou nikterak významné: k poskytování služeb v oblasti asistované reprodukce je třeba, aby lékař (či zdravotnické zařízení) prokázal příslušnou odbornou kvalifikaci a aby byl registrován jako nestátní zdravotnické zařízení v oboru IVF (případně gynekologie). Výše nutné investice jednoho centra asistované reprodukce se pohybuje v řádu jednotek, resp. několika málo desítek milionů Kč.[9] 52. Pokud jde o administrativní omezení podnikání v této oblasti, je třeba, aby zdravotnické zařízení získalo schválení provozního řádu Krajskou hygienickou stanicí. Následně dojde k vydání registrace nestátního zdravotnického zařízení (resp. oprávnění k poskytování zdravotních služeb) příslušným krajským úřadem dle zákona č. 372/2001 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších právních předpisů, jež může trvat cca 3-4 měsíce. Pro získání dané registrace je třeba prokázat, že zdravotnické zařízení disponuje dostatečným personálním a technickým vybavením (tj. kvalifikovaným personálem, vyhovujícími prostory a příslušným technickým a přístrojovým zázemím). Po získání této registrace a po udělení povolení k činnosti tkáňového zařízení ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv může zdravotnické zařízení začít s provozem. 53. V případě, že zdravotnické zařízení chce provádět úkony rovněž pro pacienty zdravotních pojišťoven v rámci úhrad z veřejného zdravotního pojištění, musí být uzavřena příslušná smlouva se zdravotními pojišťovnami, přičemž tento proces může trvat několik měsíců až jeden rok, výjimečně i déle. 54. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že nic nenasvědčuje domněnce, že by výše uvedené podmínky představovaly výraznější bariéry pro vstup nových soutěžitelů na trh. Tomu odpovídá i skutečnost, že od roku 2008 vstoupilo na trh asistované reprodukce v České republice cca 11 nových klinik asistované reprodukce, z nichž naprostá většina disponuje smluvním zázemím se zdravotními pojišťovnami. Současně ve stejné době žádný ze soutěžitelů působících v této oblasti činnost neukončil. Tomu napomáhá i vývoj celkové velikosti trhu, který má rostoucí trend (o 10 – 20 % ročně). 55. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Úřad dospěl k závěru, že v důsledku uskutečnění výše uvedeného spojení soutěžitelů tedy nedojde k podstatné změně tržních podmínek v oblasti asistované reprodukce, jež by byla způsobilá narušit fungování trhu v dané oblasti. V. Námitky třetích osob 56. V průběhu správního řízení Úřad nicméně oslovil konkurenty spojujících se soutěžitelů se žádostí o poskytnutí informací a vyjádření názoru na možný dopad předmětného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž a na jejich působení na trhu. V této souvislosti vyslovila naprostá většina z oslovených soutěžitelů své obavy z narušení hospodářské soutěže v důsledku uskutečnění posuzovaného spojení. Jejich obavy spočívají především i) ve vytvoření silného soutěžitele s velkou mediální podporou a možností ovlivnit legislativu,[10] ii) v posílení pozice spojením vzniklého soutěžitele na trhu asistované reprodukce do té míry, že bude schopný vyjednat si výhodnější podmínky hrazení výkonů z veřejného zdravotního pojištění, iii) ve změně cenové politiky a výrazném snížení cen za prováděné úkony hrazené ze soukromých zdrojů, iv) ve vyjednání nižších cen od dodavatelů léčiv a zdravotnického materiálu ze strany spojujících se soutěžitelů, v) v posílení podnikatelské skupiny na úkor menších soutěžitelů a následném omezení nabídky služeb a zvýšení cen pro zákazníka, vi) ve zhoršení kvality poskytované medicínské péče, vii) v personálním přelivu lékařských kapacit z důvodu lepšího finančního ohodnocení a viii) ve skutečnosti, že společnost FutureLife bude po uskutečnění spojení využívat výhradně služeb poskytovaných v oblasti preimplantační genetické diagnostiky a preimplantačního genetického screeningu nabývanou společností GENNET a přestane tyto služby odebírat od konkurenčních soutěžitelů. 57. K výše uvedeným námitkám uvádí Úřad následující. Pokud jde o námitku obsaženou v bodu i) spočívající v možnosti využití médií k uplatňování reklamy a možnosti ovlivnit legislativu ze strany společnosti FutureLife, lze k této uvést, že přístup k mediím umožňujícím inzerci má skupina FutureLife již v době před uskutečněním spojení. Možnost ostatních konkurenčních soutěžitelů využívat další široké spektrum médií (v podobě tisku, internetu, televizního vysílání apod.) pro účely inzerce svých klinik a služeb jimi poskytovaných zůstane i nadále zachována v nezměněné míře. Co se týče oblasti legislativy, jedná se o mimosoutěžní sféru, do níž není Úřad oprávněn zasahovat. Navíc dopad legislativních opatření je již ze své podstaty obecný, tj. ustanovení příslušných právních norem postihují vždy veškeré subjekty určitého druhu jako celek a stěží by bylo možno jejich dopady vztahovat pouze k určitým vybraným subjektům (např. pouze k určitým vybraným klinikám reprodukční medicíny). 58. Pokud jde o možnosti vyjednání výhodnějších podmínek hrazení výkonů z veřejného zdravotního pojištění (bod ii)), je výše úhrady předmětných úkonů v oblasti reprodukční medicíny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, jak již bylo uvedeno výše, každoročně stanovována tzv. úhradovými vyhláškami Ministerstva zdravotnictví ve spojení s vyhláškou č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších právních předpisů. 59. Zdravotní pojišťovny tedy teoreticky mohou vyvíjet určitý tlak na jednotlivé poskytovatele zdravotnických služeb ve snaze o snížení hodnoty proplácených bodů, nicméně vzhledem ke skutečnosti, že k takovému snížení v neprospěch zdravotnických zařízení nemohou být tato nucena, nedochází v praxi zpravidla k odchýlení od hodnot stanovených výše uvedenými právními předpisy. 60. Námitka uvedená v bodu iii) spočívala v možné změně cenové politiky a výrazném snížení cen za prováděné úkony hrazené ze soukromých zdrojů. K tomuto bodu Úřad uvádí, že existence prostoru pro pohyb v cenové oblasti představuje jeden ze základních projevů konkurence, která může působit mj. rovněž ve prospěch spotřebitele. Ohrožení soutěžního prostředí může nastat teprve v případě, kdy konkrétní soutěžitel s ohledem na své silné postavení na trhu je schopen v důsledku přechodného snížení ceny vytlačit z trhu své konkurenty, načež dojde z jeho strany k opětovnému navýšení ceny za předmětné zboží či služby (např. za předpokladu existence vysokých bariér vstupu na trh). Na základě zjištěných skutečností však Úřad dospěl k závěru, že v případě uskutečnění posuzovaného spojení nic nenasvědčuje tomu, že by k takovému jednání ze strany spojujících se soutěžitelů mohlo dojít, a to zejména s ohledem na nízké bariéry vstupu na trh a uskutečněné vstupy soutěžitelů v posledních šesti letech, jak bylo již výše uvedeno. 61. Dále je třeba vzít v této souvislosti v úvahu dosavadní téměř […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…] využití kapacit klinik asistované reprodukce, jež jsou provozovány spojujícími se soutěžiteli. Příliv nových případných pacientů by měl tedy za stávající situace za následek pouze prodloužení čekacích lhůt pacientů, které jsou již nyní na některých klinikách v řádu měsíců, což by s největší pravděpodobností vyvolalo jejich opětovný přechod ke konkurenčním soutěžitelům. Tato skutečnost tedy výrazně snižuje pravděpodobnost možného vytlačování konkurence ze strany spojujících se soutěžitelů. Dalším faktorem snižujícím pravděpodobnost takového chování spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek vytlačení konkurence, se jeví skutečnost, že v případě asistované reprodukce se jedná o trh, jehož velikost neustále narůstá. 62. K námitce obsažené v bodu iv) spočívající ve vyjednání nižších cen od dodavatelů léčiv a zdravotnického materiálu ze strany spojujících se soutěžitelů lze uvést, že pokud jde o výběr dodavatelů a objednávky potřebných léčiv či zdravotnického materiálu, jsou tyto prováděny individuálně jednotlivými centry asistované reprodukce.[11] V důsledku skutečnosti, že tato vyjednávání neprobíhají na centrální úrovni za celou skupinu, se snižuje rovněž pravděpodobnost možnosti sjednání nižších cen od dodavatelů léčiv a zdravotnického materiálu v případě spojujících se soutěžitelů. K tomu je třeba dále uvést, že ani možné vyjednání nižších cen léčiv a zdravotnického materiálu by nezasáhlo do situace na předmětném trhu, neboť cena výkonů hrazených z veřejných zdrojů zůstane i v tomto případě zachována. Pokud jde o samoplátce, mohla by případná změna spočívající ve snížení cen léčiv či zdravotnického materiálu působit naopak v jejich prospěch, a to aniž by hrozilo vytlačení konkurence z trhu. 63. Námitka obsažená v bodu v) poukazuje na posílení podnikatelské skupiny spojujících se soutěžitelů na úkor menších soutěžitelů, na omezení nabídky služeb a zvýšení cen pro zákazníka. V její neprospěch svědčí již výše uvedené argumenty spočívající v nízkých bariérách vstupu na trh, existujícím a současně rostoucím množství konkurenčních subjektů, resp. počtu klinik asistované reprodukce provozovaných stávajícími soutěžiteli, rostoucí celkové velikosti trhu, popř. cenové regulaci v oblasti zdravotnických služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění. 64. Pokud jde o námitku poukazující na možné zhoršení kvality poskytované medicínské péče obsaženou v bodu vi), v daném případě se jedná o nepodloženou spekulaci, kdy nejsou k dispozici jakékoliv indicie nasvědčující této domněnce. Jak bylo uvedeno výše, již počet soutěžitelů, vstoupivších na trh v posledních 6 letech, a probíhající soutěž na daném trhu poskytují dostatečnou záruku možného výběru zdravotnických zařízení pro pacienty a pro soutěžitele je naopak existence takového prostředí dostatečnou motivací pro udržování či zvyšování kvality poskytovaných služeb. Tento předpoklad je navíc posílen faktem, že značnou část pacientů spojujících se soutěžitelů představuje zahraniční klientela, jež by při zhoršení kvality neměla nejmenší důvod setrvávat u poskytovatelů takovýchto zhoršených služeb, čímž by spojující se soutěžitelé mohli utrpět značné finanční ztráty, neboť počet zahraničních pacientů činí […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…] všech jejich klientů. Z výše uvedených argumentů je tudíž zřejmé, že snižování kvality poskytovaných služeb by bylo pro spojující se soutěžitele nanejvýš neekonomické. 65. Konkurenční soutěžitelé dále vyjádřili obavy z přelivu lékařských kapacit z důvodu lepšího finančního ohodnocení (bod vii)). K tomuto bodu Úřad uvádí obdobně jako k námitce obsažené v bodu i), že snaha soutěžitelů získat kvalifikované pracovníky je obvyklá v podstatě v kterémkoliv tržním odvětví. Pokud jde o konkrétní situaci v oblasti asistované reprodukce, lze konstatovat, že k přebírání nových zaměstnanců od konkurenčních soutěžitelů ze strany navrhovatele mohlo stejně tak dobře docházet již před uskutečněním předmětného spojení. 66. Pokud jde o námitku uvedenou pod bodem viii) spočívající ve skutečnosti, že společnost FutureLife bude po uskutečnění spojení využívat výhradně služeb poskytovaných v oblasti preimplantační genetické diagnostiky a preimplantačního genetického screeningu nabývanou společností GENNET a přestane tyto služby odebírat od konkurenčních soutěžitelů, Úřad uvádí následující. Z dotázaných subjektů byla uvedená námitka vznesena pouze jedním soutěžitelem, který poskytoval předmětné služby mj. také zdravotnickým zařízením navrhovatele, jenž argumentoval tím, že po uskutečnění spojení společnost FutureLife přestane odebírat předmětné služby od něj a začne je odebírat od společnosti GENNET, jež se stane součástí stejné podnikatelské skupiny. Vzhledem ke skutečnosti, že však nadále bude existovat dostatečné množství zdravotnických zařízení působících v oblasti asistované reprodukce, která jsou potencionálními odběrateli těchto služeb, stejně jako bude existovat dostatečné množství soutěžitelů, kteří výše uvedené služby poskytují[12] (přičemž větší zdravotnická zařízení působící v oblasti asistované reprodukce využívají k zajišťování těchto služeb svých laboratoří), lze předpokládat, že i v této vertikálně navazující oblasti bude nadále existovat dostatečné soutěžní prostředí, jež nebude v důsledku uskutečnění posuzovaného spojení podstatným způsobem dotčeno. VI. Závěr 67. S ohledem na výše uvedené lze tedy konstatovat, že v důsledku uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů nedojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže v oblasti asistované reprodukce na území České republiky ani na území Středočeského kraje a Hlavního města Prahy, a proto Úřad rozhodl o povolení posuzovaného spojení soutěžitelů v souladu s § 16 odst. 2 věta 3 zákona tak, jak je uvedeno ve výroku, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek. otisk úředního razítka JUDr. Michal Petr, Ph.D. místopředseda Úřadu pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže Obdrží JUDr. Jan Mikuláš, Ph.D., advokát Rubešova 162/8 120 00 Praha 2 IDDS: zg7i4xm Vypraveno dne viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy Právní moc: 3. 3. 2015. [1] Viz internetové stránky http://www.uzis.cz/publikace/asistovana-reprodukce-ceske-republice-2012. [2] Ze stanov společnosti IVF Clinic vyplývá, že o volbě a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady rozhoduje valná hromada dvěma třetinami hlasů všech akcionářů, z čehož při neexistenci dalších dohod vyplývá, že nad touto společností mají možnost vykonávat společnou kontrolu společnosti Reprofit (vlastnící 49,5% akciový podíl) a AGEL a.s., se sídlem Praha 1, Nové město, Jungmannova 28/17, IČ: 00534111 (vlastnící 50,5% akciový podíl). [3] V případě spojujících se soutěžitelů představuje zahraniční klientela […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…] pacientů. [4] Obdobně postupoval Úřad při vymezování geograficky relevantních trhů ve správních řízeních o povolení spojení soutěžitelů v oblasti poskytování lékařské péče ve zdravotnictví – viz např. správní řízení o povolení spojení soutěžitelů čj.: ÚOHS-S532/2011/KS – AGEL/Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně. [5] Viz § 17 odst. 3 zákona. [6] Viz http://www.uzis.cz/registry-nzis/nrar. [7] Např. Gynekologicko - porodnická klinika Všeobecné fakultní nemocnice vPraze, Centrum reprodukční medicíny a reprodukční genetiky Fakultní nemocnice v Motole či Ústav pro péči o matku a dítě. [8] Např. Prague Fertility Centre s.r.o. či Pronatal medical group s.r.o. [9][…OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…]. [10] Dle názoru stěžovatelů tato obava vzniká v důsledku skutečnosti, že jednou z osob, jež vykonávají společnou kontrolu nad účastníkem řízení, je pan Ing. Andrej Babiš, který současně vykonává kontrolu nad mediální podnikatelskou skupinou MAFRA a který je v současnosti rovněž aktivní v politické sféře. [11] V této souvislosti je třeba poukázat i na skutečnost, že Úřad neobdržel námitky spočívající ve výrazném posílení vyjednávací pozice spojením vzniklého soutěžitele od žádného z dodavatelů, jež zásobují zdravotnickým materiálem kliniky asistované reprodukce spojujících se soutěžitelů. [12] Lze uvést např. společnosti GENvia, s.r.o., Genetika Plzeň, s.r.o. či IMALAB s.r.o.

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/12235
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.