Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 12453


Číslo jednací R93/2014/VZ-11118/2015/322/DRu
Instance II.
Věc
FN Motol – Potraviny 2Q 2013 – Maso výsekové
Účastníci Fakultní nemocnice v Motole
Jatky Blovice s. r. o. JATKY Hradský, s. r. o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 13.05.2015
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-12442.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-12453.html
Rozhodnutí
                
Č. j.:ÚOHS-R93/2014/VZ-11118/2015/322/DRu 12. května 2015 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 27. 3. 2014, doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže téhož dne, jenž podal zadavatel – Fakultní nemocnice v Motole, IČO 00064203, se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S211/2013/VZ-5500/2014/523/MSc ze dne 12. 3. 2014, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele a možného spáchání správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavatelem při zadávání veřejné zakázky s názvem „FN Motol – Potraviny 2Q 2013 – Maso výsekové“ jejíž oznámení o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku bylo uveřejněno na profilu zadavatele pod Id P13V00003703, a na kterou byla dne 29. 3. 2013 uzavřena smlouva, a z moci úřední ve věci možného spáchání správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadavatelem, jehož dalším účastníkem je navrhovatel – Jatky Blovice s.r.o., IČO 26342545, se sídlem Brdlíkova 287/1d, 150 00 Praha 5, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 9. 4. 2013 advokátkou Mgr. Veronikou Holou, ČAK 8804, se sídlem Pražská 140, 261 01 Příbram, a dále vybraný uchazeč – JATKY Hradský, s.r.o., IČO 60069856, se sídlem Písecká 594, 386 01 Strakonice, jsem podle § 152 odst. 5 písm. b), ve spojení s § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu rozkladové komise jmenované podle § 152 odst. 3 téhož zákona rozhodl takto: Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S211/2013/VZ-5500/2014/523/MSc ze dne 12. 3. 2014 p o t v r z u j i a podaný rozklad z a m í t á m. Odůvodnění I. Zadávací řízení a správní řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)[1], k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 15. 4. 2013 návrh navrhovatele – Jatky Blovice s.r.o., IČO 26342545, se sídlem Brdlíkova 287/1d, 150 00 Praha 5, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 9. 4. 2013 advokátkou Mgr. Veronikou Holou, ČAK 8804, se sídlem Pražská 140, 261 01 Příbram, (dále jen „navrhovatel“) – na uložení zákazu plnění smlouvy uzavřené dne 29. 3. 2013 mezi zadavatelem – Fakultní nemocnice v Motole, IČO 00064203, se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, (dále jen „zadavatel“) a vybraným uchazečem – JATKY Hradský, s.r.o., IČO 60069856, se sídlem Písecká 594, 386 01 Strakonice (dále jen „vybraný uchazeč“) na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „FN Motol – Potraviny 2Q 2013 – Maso výsekové“, jejíž oznámení bylo uveřejněno na profilu zadavatele pod Id P13V00003703, a na kterou byla dne 29. 3. 2013 uzavřena smlouva (dále jen „veřejná zakázka“). 2. Předmětem veřejné zakázky byla dodávka vybraných druhů výsekového masa v období od 1. 4. 2013 do 30. 6. 2013. Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na 3 400 000 Kč bez DPH. Zadavatel v zadávací dokumentaci dále uvedl, že veřejná zakázka je zadávána podle § 13 odst. 8 zákona. Dne 26. 3. 2013 rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky. Dne 29. 3. 2013 uzavřel zadavatel s vybraným uchazečem kupní smlouvu na dodávku potravin. II. Napadené rozhodnutí 3. Dne 12. 3. 2014 vydal Úřad po posouzení toho, co ve správním řízení vyšlo najevo, rozhodnutí č.j. ÚOHS-S211/2013/VZ-5500/2014/523/MSc (dále jen „napadené rozhodnutí“). 4. Výrokem I. napadeného rozhodnutí Úřad rozhodl podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) o zastavení správního řízení ve věci návrhu navrhovatele na uložení zákazu plnění smlouvy uzavřené dne 29. 3. 2013 mezi zadavatelem a vybraným uchazečem (dále jen „smlouva“), neboť návrh navrhovatele ze dne 15. 4. 2013 se stal zjevně bezpředmětným. 5. V odůvodnění výroku I. napadeného rozhodnutí dospěl Úřad k závěru, že vzhledem k tomu, že plnění smlouvy bylo dne 30. 6. 2013 ukončeno, návrh navrhovatele se v průběhu správního řízení stal zjevně bezpředmětným, neboť neexistuje plnění smlouvy, jež by Úřad byl s to zakázat. 6. Výrokem II. napadeného rozhodnutí Úřad rozhodl, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nepoužil pro zadání veřejné zakázky některý z druhů zadávacího řízení podle § 21 zákona, a přesto uzavřel dne 29. 3. 2013 kupní smlouvu na plnění veřejné zakázky, přičemž výše uvedený postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. 7. V odůvodnění výroku II. napadeného rozhodnutí dospěl Úřad k závěru, že zadavatel je veřejným zadavatelem, který zadával veřejnou zakázku na dodávky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhla limit podle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády o stanovení finančních limitů“), tedy limit stanovený pro nadlimitní veřejné zakázky na dodávky. Úřad dále dospěl k závěru, že nebyly naplněny podmínky pro aplikaci § 13 odst. 8 zákona a zadavatel měl pro zadání veřejné zakázky využít příslušný druh zadávacího řízení podle § 21 zákona. 8. Úřad dospěl k závěru, že takový postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť nelze vyloučit, že v případě, kdy by zadavatel dodržel postup stanovený zákonem a veřejnou zakázku zadal podle zákona, mohl obdržet i nabídky jiných dodavatelů, kteří by mohli nabídnout výhodnější plnění než vybraný uchazeč. 9. Výrokem III. napadeného rozhodnutí Úřad rozhodl, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. c) zákona tím, že uzavřel dne 29. 3. 2013 kupní smlouvu na plnění veřejné zakázky, přičemž neuveřejnil oznámení o zahájení zadávacího řízení podle § 146 odst. 1 zákona, ačkoli byl podle tohoto zákona povinen toto oznámení uveřejnit. 10. V odůvodnění výroku III. napadeného rozhodnutí dospěl Úřad k závěru, že vzhledem k tomu, že veřejná zakázka byla nadlimitní veřejnou zakázkou, měl zadavatel v souladu s ustanovením § 146 odst. 1 písm. b) zákona uveřejnit vyhlášení veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie. Tím, že zadavatel takto neučinil a uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem, dopustil se spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. c) zákona. 11. Výrokem IV. napadeného rozhodnutí Úřad uložil zadavateli za spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích II. a III. napadeného rozhodnutí podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona pokutu ve výši 40 000 Kč. III. Námitky rozkladu 12. Dne 27. 3. 2014 byl Úřadu v zákonné lhůtě doručen rozklad zadavatele z téhož dne. 13. Zadavatel především namítá, že ze zadávacích podmínek vyplýval záměr zadavatele nakupovat výsekové maso postupně, podle svých potřeb, v průběhu celého čtvrtletí, což doložil zadavatel předloženými doklady – fakturami, a že v kupní smlouvě byly stanoveny pouze jednotkové ceny jednotlivých položek. Žádný z uskutečněných nákupů nepřesáhl částku, která by zadavateli ukládala zákonnou povinnost zveřejňovat oznámení podle § 146 zákona. 14. Zájem na zvoleném způsobu zadání veřejné zakázky opírá zadavatel o tyto skutečnosti uvedené v rozkladu: zadavatel nemá k dispozici skladovací prostory, které by umožňovaly skladovat výsekové maso; zadavatel je povinen dodržovat při skladování nejpřísnější hygienické předpisy; je povinen zajistit léčebnou stravu kvalitními potravinami pro pacienty se všemi typy diet; dodržovat předepsanou nutriční skladbu diet; je limitován rozpočtovou částkou 69 Kč na stravování jednoho pacienta denně; zadavatel hospitalizuje více než 75 tisíc pacientů ročně, počet ošetřovacích dnů je ročně vyšší než 450 tis.; dále zajišťuje zadavatel stravování více než 5 tisíc svých zaměstnanců v nepřetržitém provozu; účetním obdobím zadavatele je období kalendářního roku. Ke splnění všech výše uvedených požadavků je pro zadavatele nezbytné mít smluvně zajištěného dodavatele, který bude garantovat včasnost, úplnost a kvalitu dodávek. 15. Zadavatel namítá, že zadávací podmínky byly zpřístupněny na profilu zadavatele neomezenému počtu uchazečů. V záhlaví textu zadávací dokumentace a závazného vzoru smlouvy bylo uvedeno, že se jedná o veřejnou zakázku zadávanou podle § 13 odst. 8 zákona. Nákupy pořizované podle tohoto ustanovení není zadavatel dle svého názoru povinen zveřejňovat. 16. Pro výběr dodavatele provádí zadavatel čtvrtletně průzkumy trhu. Na svém profilu zadavatele zveřejňuje předpokládaný odběr jednotlivých komodit potravin a závazný vzor smlouvy, v němž jsou stanoveny obchodní podmínky budoucích dodávek. Předpokládaný odběr jednotlivých komodit potravin vyjádřený v Kč má uchazeče informovat o finančních limitech zadavatele a v maximální možné míře zajistit zadavateli nabídky s nabídkovou cenou nižší, než předpokládal. Ve smlouvě se zadavatel nezavázal k žádnému povinnému odběru. Smlouva obsahovala výlučně jednotkové ceny, které byly v průběhu účinnosti smlouvy maximální a nepřekročitelné. Zadavatel uzavřel smlouvu na příslušné čtvrtletí s uchazečem, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve vztahu k předpokládanému objemu zakázek. 17. S ohledem na výše popsaný způsob nákupu potravin je podle zadavatele nepochybné, že zadavatel se svěřenými finančními prostředky nakládal s péčí řádného hospodáře. Z indexu spotřebitelských cen potravinářských výrobků, které byly Českým statistickým úřadem zveřejněny 3. 3. 2014, vyplývá, že ceny masa oproti stejnému období předchozího roku stouply na 102,6 %. Zadavateli se naopak daří ceny masa snižovat. Počet uchazečů, kteří pravidelně podávají nabídky na dodávky masa od I.Q 2013 do současnosti stoupl ze 4 na 6. Smlouvy nejsou uzavírány se stejnými uchazeči. Srovnáním cen výsekového masa, které zadavatel realizoval v předchozím kalendářním roce lze dle názoru zadavatele dovodit, že se jedná o dodávky s proměnlivou cenou v průběhu ročního účetního období. 18. Zadavatel namítá, že nejvyšší cena dodávky výsekového masa, uskutečněné ve 2. čtvrtletí roku 2013 činila 317 130 Kč bez DPH. 19. S ohledem na výše uvedené skutečnosti zadavatel brojí proti tomu, že při nákupu výsekového masa neporušil principy stanovené v § 6 odst. 1 zákona. 20. Zadavatel namítá, že jeho postup s využitím § 13 odst. 8 zákona byl v souladu se zákonem. Zadavatel pořizované plnění v průběhu účetního období postupně spotřebovává a následně pořídí plnění nové. Jedná se tedy o opakované pořizování téhož plnění v průběhu jednoho účetního období, tj. kalendářního roku. Závěr rozkladu 21. S ohledem na výše uvedené zadavatel požaduje, aby předseda Úřadu rozhodl o tom, že postup zadavatele při nákupu výsekového masa ve 2. čtvrtletí byl v souladu se zákonem a použití výjimky podle § 13 odst. 8 zákona pro jednotlivé nákupy bylo oprávněné, a dále aby předseda Úřadu přehodnotil kvalifikaci úkonů zadavatele jako správních deliktů a upustil od uložení sankcí. IV. Řízení o rozkladu 22. Úřad po doručení rozkladu neshledal podmínky pro postup podle § 87 správního řádu a v souladu s § 88 odst. 1 správního řádu postoupil spis se svým stanoviskem předsedovi Úřadu k rozhodnutí o rozkladu. Stanovisko předsedy Úřadu 23. Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí, jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu, a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech, jsem podle § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které jeho vydání předcházelo, s právními předpisy a s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise jsem dospěl k následujícímu závěru. 24. Úřad tím, že napadeným rozhodnutím rozhodl tak, jak je uvedeno výše, rozhodl správně a v souladu s právními předpisy. V další části odůvodnění tohoto rozhodnutí jsou v podrobnostech rozvedeny důvody, pro které jsem nepřistoupil ke zrušení nebo změně napadeného rozhodnutí. V. K námitkám rozkladu 25. Stěžejní námitkou rozkladu je, že zadavatel byl oprávněn zadat veřejnou zakázku v souladu s výjimkou podle § 13 odst. 8 zákona, neboť zamýšlel nakupovat výsekové maso dle svých potřeb a žádný z nákupů nepřesáhl částku, která by mu ukládala povinnost postupovat podle zákona. 26. K této námitce uvádím, že zadavatel byl povinen podle § 13 odst. 8 zákona při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky sečíst předpokládané hodnoty obdobných, spolu souvisejících služeb, které hodlal pořídit v průběhu účetního období. Druhá věta § 13 odst. 8 zákona umožňuje při dodržení základních zásad podle § 6 zákona nesčítat předpokládané hodnoty pořizovaných dodávek, jejichž jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel tyto dodávky pořizuje opakovaně podle svých aktuálních potřeb. Smyslem existence uvedené výjimky je umožnění úsporného vynakládání finančních prostředků, neboť se předpokládá, že u takových dodávek bude zadavatel vybírat z aktuálních, proměňujících se cenových nabídek jednotlivých dodavatelů a díky tomu může dosahovat výhodnějších podmínek plnění při pořizování dodávek. 27. Ve věci tohoto správního řízení jsem dospěl k závěru, že nebyly splněny všechny podmínky pro aplikaci výjimky podle § 13 odst. 8 věty druhé zákona, neboť zadavatel uzavřel s vybraným uchazečem smlouvu, ve které byly stanoveny jednotkové ceny výsekového masa. Nebyla tedy splněna podmínka proměnlivosti cen za pořizované plnění v průběhu účetního období, ale tyto ceny byly pevně zafixovány ve smlouvě. Z tohoto důvodu nelze na jednotlivé dodávky realizované podle smlouvy ustanovení § 13 odst. 8 zákona aplikovat. Skutečnost, že záměrem zadavatele bylo nakupovat výsekové maso postupně, dle svých potřeb v průběhu celého čtvrtletí, sama o sobě nepostačuje k využití výjimky podle § 13 odst. 8 zákona věty druhé a ani žádná ze skutečností uvedených v rozkladu (článek 15 tohoto rozhodnutí) nejsou relevantní pro posouzení v tomto smyslu. 28. K námitce zadavatele, že nejvyšší cena dodávky výsekového masa, uskutečněné ve 2. čtvrtletí roku 2013 činila 317 130 Kč bez DPH, a že žádný z uskutečněných nákupů nepřesáhl částku, která by zadavateli ukládala zákonnou povinnost zveřejňovat podle § 146 zákona, uvádím následující. Stanovení předpokládané hodnoty, která je rozhodující pro režim, v jakém bude zadávání veřejné zakázky zahájeno, bylo nutné vztahovat ke všem předpokládaným dodávkám realizovaným za celou dobu trvání smlouvy, nikoli pouze samostatně k jednotlivým dodávkám, jak namítá zadavatel. Předpokládanou hodnotu za dobu trvání smlouvy zadavatel stanovil na 3 400 000 Kč bez DPH. Jak Úřad správně uvedl v napadeném rozhodnutí, předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená zadavatelem byla vyšší, než hranice pro nadlimitní veřejné zakázky na dodávky podle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády o stanovení finančních limitů, jejíž výše dosahovala, ve znění účinném v době zahájení veřejné zakázky, částky 3 256 000 Kč. 29. Z výše uvedeného vyplývá, že Úřad správně a v souladu se zákonem rozhodl, že zadavatel měl využít pro zadání veřejné zakázky některého z druhů zadávacího řízení podle § 21 zákona, jelikož se jednalo o nadlimitní veřejnou zakázku podle § 12 odst. 1 zákona. 30. S tímto závěrem souvisí i povinnost zadavatele uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení podle § 146 odst. 1 písm. b) zákona ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie. Závěr Úřadu, že tím, že zadavatel takto neučinil a uzavřel s vybraným uchazečem smlouvu na plnění předmětu veřejné zakázky, dopustil se správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. c) zákona, jak je uvedeno ve výroku III. napadeného rozhodnutí, považuji proto za správný a zákonný. 31. Ve vztahu k těmto závěrům Úřadu neobstojí ani námitka zadavatele, že kompletní zadávací dokumentace byla zpřístupněna na jeho profilu neomezenému počtu uchazečů, a že od prvního čtvrtletí 2013 stoupl počet uchazečů, kteří pravidelně podávají nabídky na veřejné zakázky s obdobným předmětem plnění. Neuveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení podle § 146 odst. 1 písm. b) zákona mohlo totiž vést k zúžení okruhu možných dodavatelů, přičemž není vyloučeno, že by některý z nich mohl podat výhodnější nabídku. Z hlediska efektivního vynakládání veřejných prostředků je důležité, aby o zakázce byli informováni všichni potenciální dodavatelé, a aby nabídky mohl podat co nejvyšší počet uchazečů. V důsledku neuveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie mohl být omezen počet možných dodavatelů, kteří se mohli ucházet o veřejnou zakázku a byli by schopni případně nabídnout výhodnější plnění. Nedodržení zákonného postupu ze strany zadavatele mohlo narušit soutěž o veřejnou zakázku a vést ke znevýhodnění potenciálních zahraničních uchazečů. 32. Ze stejného důvodu neobstojí ani námitka zadavatele, že se svěřenými finančními prostředky nakládal s péčí řádného hospodáře. Své tvrzení podpořil odkazem na index spotřebitelských cen potravinářských výrobků, z něhož vyplývá, že ceny masa oproti stejnému období předchozího roku (tj. období od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012) stouply na 102,6%. Zadavateli se naopak daří ceny masa snižovat. Tento fakt však nemá žádnou relevanci k povinnosti zadavatele zadat veřejnou zakázku v některém z druhů zadávacího řízení podle § 27 zákona. Kromě toho stále existuje potenciální možnost, že v důsledku neuveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie mohl být omezen počet možných dodavatelů, kteří se mohli ucházet o veřejnou zakázku a byli by schopni případně nabídnout ještě výhodnější plnění. 33. Zadavatel namítá, že ze srovnání cen výsekového masa, které zadavatel realizoval v předchozím kalendářním roce lze dovodit, že se jedná o dodávky s proměnlivou cenou v průběhu ročního účetního období. Zadavatel v rozkladu předložil tabulku, v níž porovnává ceny některých druhů výsekového masa v jednotlivých čtvrtletích roku 2013 a prvních dvou čtvrtletí roku 2014. 34. V obecné rovině lze přisvědčit zadavateli, že nákup výsekového masa je pořizováním plnění, které zadavatel v průběhu účetního období postupně spotřebovává a následně pořídí plnění nové. Souhlasím s tvrzením zadavatele, že se v takovém případě jedná o opakované pořizování téhož plnění v průběhu jednoho kalendářního roku. Řešený případ se však od takto obecně nastíněné situace odlišuje v tom smyslu, že zadavatel uzavřel smlouvu, která pevně stanovila jednotkové ceny výsekového masa v rámci jednoho čtvrtletí. Jednotková cena za dodávky poskytnuté v průběhu 2. čtvrtletí roku 2013, tj. v době trvání smlouvy, přestala být uzavřením smlouvy proměnlivá a zadavatel byl povinen předpokládané hodnoty všech dodávek poskytnutých v tomto čtvrtletí sečíst a tuto hodnotu následně použít pro zvolení adekvátního druhu zadávacího řízení podle zákona. 35. Jelikož zadavatel napadá rozkladem napadené rozhodnutí v celém jeho rozsahu, přezkoumal jsem také zákonnost výroku I. napadeného rozhodnutí, kterým Úřad zastavil podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu správní řízení ve věci návrhu navrhovatele na uložení zákazu plnění smlouvy mezi zadavatelem a vybraným uchazečem, neboť návrh navrhovatele se stal zjevně bezpředmětným. 36. K tomu uvádím, že v posuzovaném případě byly splněny podmínky předpokládané § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, jelikož došlo k zániku závazku uplynutím doby, na kterou byl sjednán, resp. jelikož plnění smlouvy bylo dne 30. 6. 2013 ukončeno, návrh navrhovatele se v průběhu tohoto správního řízení stal zjevně bezpředmětným, neboť nadále neexistuje plnění smlouvy, jež by Úřad byl s to zakázat. Úřad proto rozhodl o zastavení správního řízení ve věci návrhu navrhovatele na uložení zákazu plnění smlouvy v souladu se zákonem. 37. Jelikož zadavatel napadá rozkladem napadené rozhodnutí v celém jeho rozsahu, přezkoumal jsem také zákonnost výroku IV. napadeného rozhodnutí, kterým Úřad zadavateli uložil podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona pokutu ve výši 40 000 Kč. 38. K tomu uvádím, že v posuzovaném případě byly splněny podmínky předpokládané v § 120 odst. 2 zákona pro uložení pokuty. Pokuta byla Úřadem stanovena při spodní hranici, přičemž tato výše odpovídá polehčujícím okolnostem, které zadavatel prokázal, tj. zadavatel zveřejnil vyhlášení zakázky alespoň na svém profilu zadavatele, čímž umožnil určitou hospodářskou soutěž dodavatelů. Vzhledem k uvedeným skutečnostem považuji postup Úřadu při stanovení povinnosti zadavatele uhradit pokutu za správný a zákonný a Úřad v tomto případě správně akcentoval preventivní funkci pokuty. 39. Úřad v odůvodnění napadeného rozhodnutí dostatečně zhodnotil způsob spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona a rovněž i okolnosti, za nichž byl tento delikt spáchán. Úřad stanovil výši pokuty tak, aby byly naplněny obě její funkce, tedy funkce preventivní i funkce represivní. Úřad konečně při stanovení výše pokuty přihlédl i k ekonomické situaci zadavatele, přičemž shledal, že výše uložené pokuty stanovená hluboko při dolní hranici maximální zákonné výše není pro zadavatele likvidační. S ohledem na uvedené skutečnosti považuji postup Úřadu při určení výměry pokuty za správný a zákonný, neboť Úřad postupoval v souladu s § 121 odst. 2 zákona i se zásadami správního trestání. VI. Závěr 40. Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že Úřad postupoval ve věci v souladu se zákonem a správním řádem, když posoudil případ ve všech vzájemných souvislostech a zhodnotil veškeré písemné podklady, jsem dospěl k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení nebo změnu napadeného rozhodnutí z důvodů uváděných v rozkladu a rovněž ani podmínky pro snížení uložené pokuty. 41. Vzhledem k výše uvedenému, když jsem neshledal důvody, pro které by bylo nutno napadené rozhodnutí změnit nebo zrušit, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno. Poučení Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 152 odst. 4 téhož zákona nelze dále odvolat. otisk úředního razítka Ing. Petr Rafaj předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Obdrží: 1. Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 2. Mgr. Veronika Holá, Pražská 140, 261 01 Příbram 3. JATKY Hradský, s.r.o., Písecká 594, 386 01 Strakonice Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy [1]Pokud je v rozhodnutí uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění účinné ke dni zahájení šetřeného zadávacího řízení ve smyslu ust. § 26 zákona v návaznosti na ust. § 158 odst. 1 a 2 zákona, není-li uvedeno jinak.

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/12453
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.