Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 12624


Číslo jednací R120/2015/VZ-16743/2015/321/PMa
Instance II.
Věc
Sběr, přeprava (svoz) a využívání (odstraňování) vybraných druhů odpadů na území stat. m. Plzeň
Účastníci Čistá Plzeň, s.r.o.
SITA CZ a.s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 08.07.2015
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-12624.html
Rozhodnutí
             
Č. j.: ÚOHS-R120/2015/VZ-16743/2015/321/PMa 7. července 2015 V řízení o rozkladu ze dne 29. 4. 2015 doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže téhož dne, podaném navrhovatelem – SITA CZ a.s., IČO 25638955, se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, ve správním řízení právně zastoupen Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S860/2014/VZ-9135/2015/522/PKř ze dne 13. 4. 2015, vydanému ve správním řízení vedeném ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Sběr, přeprava (svoz) a využívání (odstraňování) vybraných druhů odpadů na území stat. m. Plzeň“ v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 22. 12. 2011 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 12. 2011 pod ev. č. 104323 ve znění opravy uveřejněné dne 15. 2. 2012 a 22. 3. 2012, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 10. 1. 2012 pod ev. č. 2012/S 5-007590, ve znění opravy uveřejněné dne 25. 2. 2012 pod ev. č. 2012/S 39-063477, resp. dne 3. 4. 2012 pod ev. č. 2012/S 65-106618, a jehož dalším účastníkem je zadavatel – Čistá Plzeň, s.r.o., IČO 28046153, se sídlem Edvarda Beneše 430/23, Doudlevce, 301 00 Plzeň, ve správním řízení zastoupen JUDr. Robertem Vargou, advokátem, Varga, Vacík & Partners advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň – Severní Předměstí, jsem podle ustanovení § 152 odst. 4 ve spojení s § 90 odst. 4 a § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle § 152 odst. 3 téhož zákona, rozhodl takto: Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j ÚOHS-S860/2014/VZ-9135/2015/522/PKř ze dne 13. 4. 2015 r u š í m a správní řízení z a s t a v u j i. Odůvodnění I. Správní řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 1. Dne 17. 10. 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)[1], k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a soutěži o návrh, obdržel návrh navrhovatele – SITA CZ a.s., IČO 25638955, se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, ve správním řízení právně zastoupen Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“), na přezkoumání úkonů zadavatele – Čistá Plzeň, s.r.o., IČO 28046153, se sídlem Edvarda Beneše 430/23, Doudlevce, 301 00 Plzeň, ve správním řízení zastoupen JUDr. Robertem Vargou, advokátem, Varga, Vacík & Partners advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň – Severní Předměstí (dále jen „zadavatel“), učiněných ve veřejné zakázce s názvem „Sběr, přeprava (svoz) a využívání (odstraňování) vybraných druhů odpadů na území stat. m. Plzeň“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 22. 12. 2011 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 12. 2011 pod ev. č. 104323 ve znění opravy uveřejněné dne 15. 2. 2012 a 22. 3. 2012, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 10. 1. 2012 pod ev. č. 2012/S 5-007590, ve znění opravy uveřejněné dne 25. 2. 2012 pod ev. č. 2012/S 39-063477, resp. dne 3. 4. 2012, pod ev. č. 2012/S 65-106618 (dále jen „veřejná zakázka“). 2. Navrhovatel se ve svém návrhu domáhal, aby Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení ze dne 15. 9. 2014, neboť považuje za prokázané, že zadavatelem uvedené důvody pro zrušení zadávacího řízení byly v rozporu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona. Zároveň navrhovatel Úřadu navrhl, aby rozhodl o tom, že zadavatel spáchal správní delikt, když při vyřizování námitek navrhovatele postupoval v rozporu s § 111 zákona. II. Napadené rozhodnutí 3. Dne 13. 4. 2015 po přezkoumání všech rozhodných skutečností vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-S860/2014/VZ-9135/2015/522/PKř (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým návrh navrhovatele zamítl dle § 118 odst. 5 písm. a) zákona, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 nebo 2 zákona. 4. V odůvodnění napadeného rozhodnutí Úřad konstatoval, že zadavatel předmětné zadávací řízení zrušil dle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona a v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení uvedl, že se „vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které po zadavateli nelze požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Byl vydán pro něj závazný právní předpis, kdy je povinen počínaje dnem 1. 9. 2015 zajistit řádné fungování systému nakládání s odpady na území statutárního města Plzně a kdy do tohoto termínu zbývá doba necelého jednoho roku. Dále probíhá řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a bylo vydáno předběžné opatření spočívající v zákazu uzavření realizační smlouvy. Zároveň je zcela nepravděpodobné, že by zadávací řízení skončilo v takovou dobu, aby mohl být systém realizován na základě uchazeče vybraného v této veřejné zakázce. Zadavatel tedy musí zajistit řádnou přípravu, aby byl tyto služby schopen samostatně zajistit prostřednictvím vlastních kapacit.“ 5. Úřad se zabýval změnami právních vztahů a změnami věcného charakteru plnění, ke kterým došlo mezi zadavatelem a městem Plzní v souvislosti s přijetím vyhlášky č. 5/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Plzně, včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně systému nakládání se stavebním odpadem (dále jen „vyhláška“), a časovými souvislostmi ve vztahu k vytvoření vlastního obchodního závodu tak, aby byl zadavatel schopen od 1. 9. 2015 zajistit předmětné služby prostřednictvím vlastních kapacit. Úřad dospěl k závěru, že změna práv a povinností v oblasti nakládání s komunálním odpadem, která na zadavatele přešla v souvislosti s účinností vyhlášky, představuje změnu zásadního charakteru. 6. Úřad posuzoval také časovou tíseň uváděnou zadavatelem jako jeden z důvodů pro zrušení zadávacího řízení s ohledem na závazek zabezpečit povinnosti vyplývající z vyhlášky k 1. 9. 2015. V souvislosti s prokázáním uvedené skutečnosti si Úřad od zadavatele vyžádal předložení časového harmonogramu prací souvisejícího se záměrem zadavatele vytvořit obchodní závod pro zajištění předmětných služeb prostřednictvím vlastních kapacit tak, aby byl schopen plnit své povinnosti vyplývající z vyhlášky. Zadavatel Úřadu předložil Rámcovou studii proveditelnosti ze dne 9. 9. 2014, z níž vyplývá, že zadavatel bude muset realizovat kroky související s nákupem vozidel a techniky, výpověďmi nájemníků z budoucí provozovny, rekonstrukcí zázemí, náborem zaměstnanců atd. Zadavatel Úřadu předložil i další důkazy, ze kterých lze dovodit, že s přípravou jednotlivých kroků směřujících k vytvoření vlastního obchodního závodu k 1. 9. 2015 již započal, Úřad tedy tuto skutečnost považoval za prokázanou. 7. Ke správnímu řízení vedenému před Úřadem v souvislosti s přezkumem úkonů zadavatele v předmětné veřejné zakázce Úřad uvedl, že před rozhodnutím o zrušení zadávacího řízení byly Úřadu doručeny tři návrhy na přezkum zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky, na jejich základě probíhalo správní řízení pod sp. zn. ÚOHS-S510,513,515/2014/VZ, v jehož rámci bylo vydáno rozhodnutí o nařízení předběžného opatření spočívajícího v zákazu uzavřít smlouvy s vybraným uchazečem. Úřad tedy konstatoval, že v této situaci nelze dovodit zadavatelovu povinnost pokračovat v zadávacím řízení. III. Námitky rozkladu 8. Dne 29. 4. 2015 obdržel Úřad proti napadenému rozhodnutí v zákonné lhůtě rozklad navrhovatele z téhož dne. V podaném rozkladu navrhovatel namítá, že Úřad nesprávně zjistil skutkový stav. Navrhovatel opakovaně poukazoval na skutečnost, že se zadavatel bez služeb odpadářských společností ani v rámci zamýšleného in-house zadání neobejde. Navrhovatel poukazoval také na to, že zadavatel v současné době nemá vlastní zařízení na zajištění likvidace požadovaného množství odpadu. 9. Navrhovatel je přesvědčen, že v době rozhodování o zrušení veřejné zakázky zadavatel neměl žádnou reálnou a odsouhlasenou koncepci dalšího postupu, kterou by následně svými jednotlivými kroky postupně naplňoval. 10. Navrhovatel nesouhlasí se závěrem Úřadu, že by zadavatel nebyl schopen plnit své povinnosti vyplývající z vyhlášky ke dni 1. 9. 2015 z důvodu správního řízení vedeného před Úřadem, neboť se domnívá, že zrušení zadávacího řízení z důvodu průtahů způsobených vedením správních řízení před Úřadem by mohlo podněcovat možné neúspěšné uchazeče o veřejnou zakázku k podávání zjevně nedůvodných návrhů na přezkoumání úkonů zadavatelů. 11. V další části rozkladu navrhovatel namítá, že Úřad věc nesprávně právně posoudil. Dle názoru navrhovatele jsou důvody uváděné zadavatelem pro zrušení zadávacího řízení založeny na subjektivní spekulaci o tom, jaký bude další vývoj zadávacího řízení. Dále navrhovatel tvrdí, že zadavatel byl nucen zadávací řízení zrušit v důsledku svého nesprávného postupu. Tuto skutečnost však nelze považovat za důvod zvláštního zřetele hodný. 12. Zbývající argumentace navrhovatele je věnována chybějícímu výroku o nesprávném vyřízení námitek zadavatelem. Závěr rozkladu 13. Na základě výše uvedeného se navrhovatel domáhá, aby předseda Úřadu napadené rozhodnutí zrušil v celém rozsahu a věc vrátil prvnímu stupni k novému projednání, přičemž v odůvodnění konstatuje skutečnosti, které povedou k meritornímu rozhodnutí prvního stupně tak, že postupem v souladu s § 118 odst. 1 zákona zruší rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení, případně rozhodně o tom, že zadavatel spáchal správní delikt podle § 120 odst. 1 písm. e) zákona a rozhodne o tom, že zadavatel spáchal správní delikt podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona, když při vyřizování námitek navrhovatele postupoval v rozporu s § 111 zákona, případně napadené rozhodnutí v souladu s § 152 odst. 5 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), změní ve výše uvedeném smyslu. IV. Řízení o rozkladu 14. Úřad po doručení rozkladu neshledal podmínky pro postup podle § 87 správního řádu, a podle § 88 odst. 1 správního řádu předal spis se svým stanoviskem předsedovi Úřadu k rozhodnutí o rozkladu. 15. Dne 25. 5. 2015 obdržel Úřad podání navrhovatele, jímž vzal svůj návrh ze dne 17. 10. 2014 na přezkoumání úkonů zadavatele v plném rozsahu zpět. Stanovisko předsedy Úřadu 16. Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise dospěl k následujícímu závěru. 17. Jelikož jsem v průběhu řízení o rozkladu zjistil, že ve smyslu § 90 odst. 4 správního řádu nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího jsem napadené rozhodnutí zrušil a správní řízení zastavil. V další části odůvodnění tohoto rozhodnutí budou v podrobnostech rozvedeny důvody, proč jsem přistoupil ke zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení. V. Ke zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení řízení 18. Podle ustanovení § 152 odst. 4 správního řádu, nevylučuje-li to povaha věci, platí pro řízení o rozkladu ustanovení o odvolání. 19. Podle ustanovení § 93 odst. 1 správního řádu jestliže v této hlavě není stanoveno jinak, pro řízení o odvolání se obdobně použijí ustanovení hlav I až IV, VI a VII této části. 20. Podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět; jestliže je žadatelů více, musí se zpětvzetím souhlasit všichni žadatelé; ve sporném řízení správní orgán řízení nezastaví, pokud se zpětvzetím odpůrce z vážných důvodů nesouhlasí. 21. Podle ustanovení § 90 odst. 4 správního řádu jestliže odvolací správní orgán zjistí, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího zruší napadené rozhodnutí a řízení zastaví, ledaže jiné rozhodnutí o odvolání může mít význam pro náhradu škody nebo pro právní nástupce účastníků. 22. Jak již bylo řečeno výše, navrhovatel vzal v průběhu řízení o rozkladu přípisem ze dne 25. 5. 2015, jenž byl Úřadu doručen téhož dne, svůj návrh (žádost) ze dne 17. 10. 2014 v plném rozsahu zpět. Tím došlo k naplnění hypotézy v § 90 odst. 4 správního řádu, jelikož nastala skutečnost podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, která odůvodňuje zastavení správního řízení. V řízení o rozkladu tedy ve smyslu výše uvedených ustanovení nastaly důvody pro zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení. 23. Pro úplnost uvádím, že z § 90 odst. 4 správního řádu vyplývá normativní postup odvolacího správního orgánu spočívající ve zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení řízení bez dalšího. Tím je ze zákona vyloučeno, aby v rámci řízení o rozkladu došlo k jinak samozřejmému přezkumu souladu napadeného rozhodnutí s právními předpisy a jeho správnosti v rozsahu námitek rozkladu podle § 89 odst. 2 správního řádu. 24. Vzhledem k tomu, že je z obsahu spisu tohoto správního řízení zřejmé, že žádný z účastníků netvrdil ani neprokázal, že by jiné rozhodnutí o rozkladu mohlo mít význam pro náhradu škody nebo pro právní nástupce účastníků, nezbývá, než (bez dalšího přezkumu souladu napadeného rozhodnutí s právními předpisy a jeho správnosti v rozsahu námitek rozkladu navrhovatele) napadené rozhodnutí postupem podle § 152 odst. 4 ve spojení s § 90 odst. 4 a § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu zrušit a správní řízení zastavit. Závěr 25. Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že v řízení nastaly podmínky pro zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení jsem rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Poučení Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 ve spojení s § 152 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nelze dále odvolat. otisk úředního razítka Ing. Petr Rafaj předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Obdrží: 1. JUDr. Robert Varga, advokát, Varga, Vacík & Partners advokátní kancelář s.r.o., Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň – Severní Předměstí 2. Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy [1]Pozn.: Pokud je v rozhodnutí uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění účinné ke dni zahájení šetřeného zadávacího řízení ve smyslu § 26 zákona v návaznosti na § 158 odst. 1 a 2 zákona.

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/12624
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.