Rozhodnutí UOHS 12835


Číslo jednací ÚOHS-S0386/2015/VZ-21669/2015/543/VČe
Instance I.
Věc
Údržba a ošetřování vybrané veřejné zeleně ve městě Rumburk
Účastníci město Rumburk
UNILES, a.s.
COMPAG CZ s.r.o.
COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 02.09.2015
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-12835.html
Rozhodnutí
        
Č. j.:ÚOHS-S0386/2015/VZ-21669/2015/543/VČe   13. srpna 2015     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 30. 6. 2015, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou   zadavatel – město Rumburk, IČO 00261602, se sídlem Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, navrhovatel – UNILES, a.s., IČO 47307706, se sídlem Jiříkovská 913/18, 408 01 Rumburk, vybraný uchazeč – subjekty COMPAG CZ s.r.o., IČO 62241630, se sídlem V Lukách 95/IV, 471 24 Mimoň, COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o., IČO 47551984, se sídlem Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav, které dne 6. 4. 2015 uzavřely smlouvu o společnosti za účelem podání společné nabídky, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce „Údržba a ošetřování vybrané veřejné zeleně ve městě Rumburk“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 7. 3. 2015 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 12. 3. 2015 pod ev. č. 507082, ve znění opravy uveřejněné dne 19. 3. 2015, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 3. 2015 pod ev. č. 2015/S 053-092755, ve znění opravy uveřejněné dne 24. 3. 2015 pod ev. č. 2015/S 058-101942, vydává toto usnesení:   Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – UNILES, a.s., IČO 47307706, se sídlem Jiříkovská 913/18, 408 01 Rumburk – ze dne 30. 6. 2015 se stala zjevně bezpředmětnou.   Odůvodnění 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 30. 6. 2015 návrh navrhovatele – UNILES, a.s., IČO 47307706, se sídlem Jiříkovská 913/18, 408 01 Rumburk (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 30. 6. 2015 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – město Rumburk, IČO 00261602, se sídlem Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Údržba a ošetřování vybrané veřejné zeleně ve městě Rumburk“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 7. 3. 2015 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 12. 3. 2015 pod ev. č. 507082, ve znění opravy uveřejněné dne 19. 3. 2015, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 3. 2015 pod ev. č. 2015/S 053-092755, ve znění opravy uveřejněné dne 24. 3. 2015 pod ev. č. 2015/S 058-101942 (dále jen „veřejná zakázka“). 2. Dnem 30. 6. 2015, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele. 3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou: zadavatel, navrhovatel, vybraný uchazeč – subjekty COMPAG CZ s.r.o., IČO 62241630, se sídlem V Lukách 95/IV, 471 24 Mimoň, a COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o., IČO 47551984, se sídlem Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav, které dne 6. 4. 2015 uzavřely smlouvu o společnosti za účelem podání společné nabídky (dále jen „vybraný uchazeč“). 4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S0386/2015/VZ-16627/2015/531/VČe ze dne 3. 7. 2015. 5. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0386/2015/VZ-19126/2015/531/VČe ze dne 23. 7. 2015 Úřad zamítl návrh navrhovatele ze dne 30. 6. 2015 na vydání předběžného opatření, kterým měl být zadavateli uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení. 6. Dne 7. 8. 2015 obdržel Úřad přípis zadavatele, jehož přílohou je smlouva o dílo na plnění veřejné zakázky uzavřená dne 28. 7. 2015 mezi zadavatelem a vybraným uchazečem. 7. Oznámení o zadání zakázky bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 4. 8. 2015 a uveřejněno dne 5. 8. 2015 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 8. 8. 2015 pod ev. č. 2015/S 152-281106. 8. Podle § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele. 9. Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou. 10. Navrhovatel ve svém návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 30. 6. 2015 požaduje, aby Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 28. 5. 2015 s tím, že vybraný uchazeč bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku pro nesplnění kvalifikačních předpokladů. 11. K výše uvedenému Úřad uvádí, že z ustanovení § 118 odst. 1 zákona vyplývá, že uložení nápravného opatření, tj. zrušení zadávacího řízení, stejně jako zrušení jednotlivého úkonu zadavatele, je možné pouze v případě, že dosud nedošlo k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku. Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel dne 28. 7. 2015 uzavřel na plnění veřejné zakázky s vybraným uchazečem smlouvu o dílo, Úřad konstatuje, že v předmětném případě již nelze uložit nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení nebo jednotlivého úkonu zadavatele. Výsledku řízení požadovaného navrhovatelem tedy již nelze dosáhnout, jelikož zadávací řízení bylo uzavřením smlouvy ukončeno. 12. S ohledem na skutečnost, že v průběhu řízení o žádosti (návrhu) navrhovatele uzavřel zadavatel s vybraným uchazečem smlouvu na plnění veřejné zakázky, Úřad konstatuje, že se návrh navrhovatele ze dne 30. 6. 2015 stal zjevně bezpředmětným. Z uvedeného důvodu Úřad rozhodl podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.   Poučení Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.     otisk úředního razítka     JUDr. Josef Chýle, Ph.D. místopředseda                Obdrží: 1. Město Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk 2. UNILES, a.s., Jiříkovská 913/18, 408 01 Rumburk 3. COMPAG CZ s.r.o., V Lukách 95/IV, 471 24 Mimoň 4. COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o., Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav   Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/12835
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 270 328 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy