13168 Rozhodnutí UOHS

Číslo jednací ÚOHS-S0719/2015/VZ-39357/2015/533/HKu
Instance I.
Věc Služby technicko-organizačního poradce pro ESVZ
Účastníci Česká republika – Ministerstvo dopravy CROSS Zlín, a. s.
Deloitte Advisory s. r. o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 04.12.2015
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-13168.html
Rozhodnutí
              Č. j.:ÚOHS-S0719/2015/VZ-39357/2015/533/HKu


 


18. listopadu 2015
 

 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 16. 10. 2015 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou


zadavatel – Česká republika – Ministerstvo dopravy, IČO 66003008, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha - Nové Město,


navrhovatel – CROSS Zlín, a.s., IČO 60715286, se sídlem Hasičská 39, Louky, 763 02 Zlín,

vybraný uchazeč – Deloitte Advisory s.r.o., IČO 27582167 se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8,

ve věci návrhu na zákaz plnění smlouvy, kterou dne 6. 10. 2015 uzavřel zadavatel – Česká republika – Ministerstvo dopravy, IČO 66003008, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha - Nové Město – se společností – Deloitte Advisory s.r.o., IČO 27582167 se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha – 8 – na plnění veřejné zakázky „Služby technicko-organizačního poradce pro ESVZ“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění zahájeném na základě výzvy k jednání ze dne 1. 10. 2015 (oznámení o zadání zakázky uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 19. 10. 2015, pod ev. č. 524777 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 21. 10. 2015 pod ev. č. 2015/S 204-371212),
vydává toto
usnesení:
 
Správní řízeníse podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – CROSS Zlín, a.s., IČO 60715286, se sídlem Hasičská 39, Louky, 763 02 Zlín – vzal dne 12. 11. 2015 svůj návrh ze dne 16. 10. 2015 zpět.
 
Odůvodnění
 
1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, dne 16. 10. 2015 obdržel návrh navrhovatele – CROSS Zlín, a.s., IČO 60715286, se sídlem Hasičská 39, Louky, 763 02 Zlín (dále jen „navrhovatel“) – na zákaz plnění smlouvy, kterou dne 6. 10. 2015 uzavřel zadavatel – Česká republika – Ministerstvo dopravy, IČO 66003008, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha - Nové Město (dále jen „zadavatel“) – se společností – Deloitte Advisory s.r.o., IČO 27582167 se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha – 8 (dále jen „vybraný uchazeč“) – na plnění veřejné zakázky „Služby technicko-organizačního poradce pro ESVZ“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění zahájeném na základě výzvy k jednání ze dne 1. 10. 2015 (oznámení o zadání zakázky uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 19. 10. 2015, pod ev. č. 524777 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 21. 10. 2015 pod ev. č. 2015/S 204-371212).
2. Dnem 16. 10. 2015, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona a § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci návrhu na zákaz plnění smlouvy.
3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:


zadavatel,


navrhovatel,


vybraný uchazeč.


4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S0719/2015/VZ-34565/2015/533/HKu ze dne 19. 10. 2015. 
5. Dne 12. 11. 2015 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 16. 10. 2015.
6. Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět. 
7. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal dne 12. 11. 2015 svůj návrh ze dne 16. 10. 2015 zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. 
 
Poučení
 
Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. 
 
 
Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.
 
 
 
otisk úředního razítka
 
JUDr. Josef Chýle, Ph.D.
místopředseda
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží:
1. Česká republika – Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha – Nové Město 
2. CROSS Zlín, a.s., Hasičská 39, Louky, 763 02 Zlín 
3. Deloitte Advisory s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8
 
Vypraveno dne: 
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
 
            

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/13168
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomožte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 282 lidí darovalo 718 728 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy