Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 13202


Číslo jednací S797/2014/VZ-26759/2014/511/JNp
Instance I.
Věc
Rámcová smlouva na dodávky ceninového papíru bez holografického proužku v letech 2014 - 2017
Účastníci STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
SPM - Security Paper Mill, a.s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 04.12.2015
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-13203.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-13202.html
Rozhodnutí
             
Č. j.: ÚOHS-S797/2014/VZ-26759/2014/511/JNp . prosince 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 29. 9. 2014 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou: zadavatel – STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, IČO 00001279, se sídlem Růžová 943/6, 110 00 Praha, navrhovatel – SPM - Security Paper Mill, a.s., IČO 25143468, se sídlem Opletalova 55, 110 00 Praha, ve věci veřejné zakázky „Rámcová smlouva na dodávky ceninového papíru bez holografického proužku v letech 2014 - 2017“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 15. 5. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 5. 2014 pod ev. č. 479421 ve znění opravy ze dne 6. 6. 2014 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 21. 5. 2014 pod ev. č. 2014/S 097-169113 ve znění opravy ze dne 11. 6. 2014, rozhodl takto: Návrh navrhovatele – SPM - Security Paper Mill, a.s., IČO 25143468, se sídlem Opletalova 55, 110 00 Praha – ze dne 29. 9. 2014 se podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odstavce 1 citovaného zákona. ODŮVODNĚNÍ I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 1. Zadavatel – STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, IČO 00001279, se sídlem Růžová 943/6, 110 00 Praha (dále jen „zadavatel“) – uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 5. 2014 pod ev. č. 479421 ve znění opravy ze dne 6. 6. 2014 a v Úředním věstníku Evropské Unie dne 21. 5. 2014 pod ev. č. 2014/S 097-169113 ve znění opravy ze dne 11. 6. 2014 oznámení veřejné zakázky „Rámcová smlouva na dodávky ceninového papíru bez holografického proužku v letech 2014 - 2017“ (dále jen „veřejná zakázka“). Dle oznámení činila předpokládaná hodnota veřejné zakázky 50 000 000 Kč bez DPH. 2. Předmětem veřejné zakázky je dle článku 2.1 zadávací dokumentace „dodávka ceninového papíru bez holografického proužku.“ 3. Z předložené dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že v termínu pro podání nabídek podali nabídku tři uchazeči. Nabídka jednoho z uchazečů byla v průběhu zadávacího řízení vyřazena, neboť nesplňovala požadavky na zpracování nabídkové ceny stanovené v zadávací dokumentaci, a uchazeč tak byl vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. 4. Dne 29. 7. 2014 podal svou nabídku navrhovatel – SPM - Security Paper Mill, a.s., IČO 25143468, se sídlem Opletalova 55, 110 00 Praha (dále jen „navrhovatel“). 5. Z protokolu z prvního jednání hodnotící komise ze dne 7. 8. 2014 vyplývá, že hodnotící komise shledala významné rozdíly v jednotkových nabídkových cenách. Na základě toho hodnotící komise dne 7. 8. 2014 písemně požádala navrhovatele o vysvětlení nejasnosti nabídky, kterou spatřuje v tom, že z tabulky tvořící součást návrhu smlouvy není patrné, za jaké měrné jednotky jsou ve sloupcích „Množství“ smluvní ceny uvedeny. 6. Navrhovatel dopisem ze dne 12. 8. 2014 podal písemné vysvětlení nabídky s informací, že jednotkové smluvní ceny jsou uváděny v Kč za 1 kilogram. 7. V protokolu z druhého jednání hodnotící komise ze dne 18. 8. 2014 je zaprotokolováno, že hodnotící komise akceptuje vysvětlení navrhovatele a konstatuje, že navrhovatel uvedl jednotkové ceny ve sloupcích „Množství“ v Kč za 1 kilogram. Hodnotící komise dále porovnala cenovou tabulku uchazeče – PAPETRIES DE VIZILLE, se sídlem 1176 avenue Aristi de Briand, 38220 Vizille Francie (dále jen „druhý uchazeč“) s konstatováním, že druhý uchazeč uvedl jednotkové ceny ve sloupcích „Množství“ v Kč za 1 tunu. Závěrem hodnotící komise konstatovala, že se v daném případě jedná o neporovnatelné nabídky a nemůže tak pokračovat v posouzení a hodnocení nabídek. 8. Na základě závěrů hodnotící komise zadavatel přistoupil ke zrušení zadávacího řízení. V rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 21. 8. 2014 přitom uvedl, že „důvodem pro zrušení zadávacího řízení je skutečnost, že v důsledku nejednoznačného upřesnění zadavatele ohledně zpracování nabídkové ceny, jednotliví uchazeči vyplnili cenovou tabulku různým způsobem, čímž došlo k situaci, že nabídkové ceny jednotlivých uchazečů byly vzájemně neporovnatelné.“ 9. Dne 9. 9. 2014 podal navrhovatel námitky proti rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení. Z předložené dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že námitky byly zadavateli doručeny dne 10. 9. 2014. Po přezkoumání oprávněnosti námitek navrhovatele zadavatel těmto námitkám nevyhověl. Rozhodnutí o námitkách obdržel navrhovatel dne 18. 9. 2014. Vzhledem k tomu, že se navrhovatel s tímto rozhodnutím neztotožnil, podal dopisem ze dne 29. 9. 2014 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) k Úřadu. Obsah návrhu 10. Návrh navrhovatele směřuje proti rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení, neboť se domnívá, že zde nebyly dány důvody hodné zvláštního zřetele ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona. Navrhovatel nesouhlasí s argumenty zadavatele uvedenými v rozhodnutí o námitkách ze dne 18. 9. 2014, které spočívají v neporovnatelnosti nabídkových cen z důvodu vyplnění cenových tabulek v rozdílných měrných jednotkách a v nemožnosti přepočtu těchto měrných jednotek na jiné jednotky. 11. Navrhovatel k otázce neporovnatelnosti nabídkových cen uvádí, že již v námitkách uvedl, že cenové tabulky vytvořené zadavatelem není možné vyplnit tak, aby nebylo možné porovnat vzájemně jednotlivé nabídky uchazečů. Navrhovatel dále poukazuje na to, že zadavatel v situaci, kdy již došlo k vyplnění cenových tabulek rozdílnými měrnými jednotkami, a kdy navrhovatele požádal o písemné vysvětlení nabídky, zadávací řízení zrušil dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona bez jakékoli další snahy upřesnit nabídky tak, aby byly vzájemně porovnatelné. 12. Dle navrhovatele institut vyjasňování nabídek dle § 76 odst. 3 zákona není omezen na jedno použití, ale zadavatel ho může využít vícekrát a v případě, že by písemné vysvětlení nepostačovalo, může zadavatel v souladu s § 76 odst. 4 zákona přizvat uchazeče na jednání hodnotící komise za účelem vyjasnění nabídky. 13. Navrhovatel dále vykládá ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona tak, že zadávací řízení lze zrušit pouze pro důvody hodné zvláštního zřetele, které se vyskytly v jeho průběhu a pro něž nelze po zadavateli požadovat pokračování zadávacího řízení. Navrhovatel dovozuje, že důvody hodné zvláštního zřetele jsou zejména případy, kdy zadavatele nevědomky nebo z neznalosti poruší zákon zásadním způsobem, a toto porušení již nelze právně při využití všech opravných možností napravit. Navrhovatel je však toho názoru, že „zadavatel dostatečně nevyužil institutů umožňujících úplné vyjasnění nabídek a za účelem zakrytí jiných cílů spojených s předmětnou veřejnou zakázkou, zadávací řízení netransparentně zrušil a postupoval tak mj. v rozporu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) ZVZ s ustanovením § 6 odst. 1 ZVZ.“ 14. Navrhovatel dále nesouhlasí se zadavatelem v tom, že by zadavatel nemohl přepočítat měrné jednotky uvedené v cenových tabulkách na jiné hodnoty tak, aby byly jednotlivé nabídky vzájemně porovnatelné. Odkaz zadavatele na rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S55,75/2011/VZ-4018/2011/510/Oko ze dne 20. 4. 2011 a rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R99/2011/VZ-17132/2011/310/ASc ze dne 26. 10. 2011, prostřednictvím kterých zadavatel v rozhodnutí o námitkách dokládá svou nemožnost přepočítat nabídkové ceny na jiné hodnoty, není dle navrhovatele namístě, neboť v daném případě by přepočtem na jinou měrnou jednotku nedošlo k ovlivnění výše nabídkové ceny. Dle navrhovatele by totiž matematický převod jednotek Kč/t na Kč/kg nebo naopak neovlivnil nabídkovou cenu jako takovou, došlo by pouze k přepočítání jednotek, jež by zaručilo porovnatelnost jednotlivých nabídek. Navrhovatel je toho názoru, že zadavatel nemůže tvrdit, že by pomocí matematických převodů zasahoval do výše nabídkové ceny. 15. Navrhovatel s ohledem na výše uvedené v závěru navrhuje, aby Úřad uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení rozhodnutí zadavatele ze dne 21. 8. 2014 o zrušení zadávacího řízení a nařídil pokračování v zadávacím řízení. II. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 16. Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 29. 9. 2014, přičemž tímto dnem tak bylo zahájeno správní řízení. 17. Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou: zadavatel, navrhovatel. 18. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S797/2014/VZ-20765/2014/511/KVá ze dne 3. 10. 2014. 19. Usnesením č. j. ÚOHS-S797/2014/VZ-20886/2014/511/KVá ze dne 7. 10. 2014 Úřad navrhovateli stanovil lhůtu ke složení kauce a lhůtu k předložení dokladu o doručení námitek. 20. Usnesením č. j. ÚOHS-S797/2014/VZ-21955/2014/511/JNp ze dne 20. 10. 2014 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, resp. vyjádřit své stanovisko v řízení. 21. Usnesením č. j. ÚOHS-S797/2014/VZ-22360/2014/511/JNp ze dne 31. 10. 2014 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Vyjádření zadavatele k návrhu 22. Zadavatel se k návrhu vyjádřil dopisem ze dne 9. 10. 2014, v němž v první řadě uvádí, že je nutné posoudit otázku včasnosti podaného návrhu, neboť zadavatel o námitkách navrhovatele rozhodl dne 18. 9. 2014 a téhož dne toto rozhodnutí navrhovateli doručil (pozn. Úřadu: tuto skutečnost potvrzuje i navrhovatel v návrhu). Dle zadavatele tedy desátým dnem ve smyslu § 114 odst. 4 zákona byla neděle 28. 9. 2014. Zadavatel uvádí, že návrh byl do datové schránky zadavatele dodán 29. 9. 2014, ale až dne 30. 9. 2014 se do datové schránky přihlásila odpovědná osoba, a tedy dle zadavatele došlo k doručení až 30. 9. 2014, tedy opožděně. Vzhledem k tomu zadavatel navrhuje, aby Úřad správní řízení zastavil. 23. Zadavatel se dále vyjadřuje ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Zadavatel požadoval, aby každý uchazeč vyplnil cenovou tabulku, do které uchazeči měli doplnit jednotkové ceny. Cenová tabulka pouze v kategorii „Příplatek za vlákna“ obsahovala údaj, že nabídkové ceny mají být uvedeny v Kč za tunu. V jiných částech cenové tabulky měrné jednotky nebyly uvedeny, přitom ani zadávací dokumentace či návrh smlouvy neobsahovaly ustanovení o tom, v jakých měrných jednotkách mají být nabídkové ceny uvedeny. 24. Uvedená situace vedla k tomu, že zadavatel obdržel tři nabídky, z nichž jedna byla vyřazena z toho důvodu, že uchazeč nedoložil nabídkovou cenu zpracovanou ve struktuře cenové tabulky. Zbývající dvě nabídky cenové tabulky vyplněné měly, přičemž ale navrhovatel v částech cenové tabulky „Množství“ uvedl jednotkové ceny v Kč za kilogram, zatímco druhý uchazeč uvedl jednotkové ceny v Kč za tunu. Vzhledem k tomu dospěl zadavatel k závěru, že nemohl jednotkové ceny uchazečů porovnat, neboť by porovnával neporovnatelné hodnoty, což zadavatel považuje za natolik závažnou skutečnost, že žádné následné úkony zadavatele by nemohly napravit tento fakt a dle zadavatele tak jedinou možností jak postupovat dle zákona bylo zrušení zadávacího řízení. 25. Zadavatel je přesvědčen o tom, že nelze přijmout názor navrhovatele spočívající v možnosti zadavatele upravit nabídkové ceny přepočtem na jiné jednotky. Dle zadavatele je takový postup nepřípustným zásahem do nabídkové ceny. Tento názor zadavatel opírá o rozhodovací praxi Úřadu, konkrétně o rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S55,75/2011/VZ-4018/2011/510/Oko ze dne 20. 4. 2011, které bylo potvrzeno rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R99/2011/VZ-17132/2011/310/ASc ze dne 26. 10. 2011. 26. K výtce navrhovatele, že zadavatel postupoval „bez jakékoliv další snahy upřesnit nabídky tak, aby byly vzájemně porovnatelné“, zadavatel uvádí, že využil institutu vyjasnění nabídky, na základě něhož navrhovatel uvedl, že v cenové tabulce v částech „Množství“ použil měrnou jednotku koruny české za kilogram. Zadavatel je tak vzhledem k výše uvedenému toho názoru, že tak vyčerpal všechny možnosti, které by mohly vést k odstranění případných nejasností, protože další postup by už dle zadavatele nebyl odstraňováním nejasností v nabídce, ale úpravami nabídky. 27. Nad rámec uvedeného zadavatel uvádí, že v článku 5.2 a 5.3 zadávací dokumentace omylem uvedl dva způsoby hodnocení nabídek. Dále v článku 2.4 zadávací dokumentace vyslovil záměr, že účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy se třemi uchazeči ve smyslu § 89 odst. 2 zákona. Zadavatel pro úplnost rovněž uvádí, že pro posouzení kvalifikace předložil druhý uchazeč doklady v neuspokojivém rozsahu. Zadavatel v souvislosti s tím uvádí, že pokud by nezrušil zadávací řízení z důvodu obdržení vzájemně neporovnatelných nabídek, byl by povinen ji zrušit z výše uvedených důvodů, neboť by mu pro posouzení zbyla pouze jedna nabídka. Vyjádření navrhovatele ze dne 7. 11. 2014 28. Úřad obdržel dne 7. 11. 2014 vyjádření navrhovatele z téhož dne, v němž se vyjadřuje zejména k argumentům zadavatele obsaženým ve vyjádření zadavatele ze dne 9. 10. 2014. K otázce včasnosti návrhu navrhovatel odkazuje na rozsudky Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 2/2013 ze dne 24. 4. 2013 a sp. zn. 1 Afs 57/2013 ze dne 7. 8. 2013, z nichž podle navrhovatele vyplývá, že při doručování stejnopisu návrhu zadavateli dle § 114 zákona se použijí stejná ustanovení zákona a výkladová pravidla jako při doručování tohoto návrhu Úřadu, a že účelem ustanovení § 114 odst. 4 věta první zákona je informovat zadavatele o záměru dodavatele podat návrh a o jeho obsahu, zatímco doručení Úřadu má za následek zahájení správního řízení. 29. V souladu s uvedenou judikaturou je navrhovatel toho názoru, že lhůta ve smyslu § 114 odst. 4 zákona byla zachována a že dostál požadavkům zákona na včasné doručení návrhu jak Úřadu, tak zadavateli. 30. Ohledně neporovnatelnosti nabídkových cen navrhovatel v plném rozsahu odkazuje na argumentaci obsaženou v návrhu, v nichž rozporuje tvrzenou nemožnost porovnání nabídek ze strany zadavatele, nicméně zdůrazňuje, že rozdíl cenových nabídek spočívá pouze v odlišném vyjádření měrných jednotek a dle navrhovatele tak zadavatel mohl využít institut vyjasnění nabídek vícekrát, případně výzvu k ujasnění nabídek specifikovat tím, v jakých konkrétních jednotkách má být cenová tabulka vyplněna. Navrhovatel trvá na tom, že zrušení zadávacího řízení bylo nezákonné a mělo by být Úřadem zrušeno. III. ZÁVĚRY ÚŘADU 31. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce, návrhu, včetně vyjádření předložených účastníky řízení a na základě vlastního zjištění rozhodl o zamítnutí návrhu podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 zákona. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti. K otázce včasného doručení stejnopisu návrhu zadavateli Relevantní ustanovení právních předpisů 32. Podle ustanovení § 114 odst. 4 věty první zákona musí být návrh doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl. 33. Podle ustanovení § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen „zákon o elektronických úkonech“) může fyzická osoba, podnikající fyzická osoba a právnická osoba provádět úkon vůči orgánu veřejné moci, má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu, prostřednictvím datové schránky. Úkon učiněný osobou uvedenou v § 8 odst. 1 až 4 nebo pověřenou osobou, pokud k tomu byla pověřena, prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob. 34. V návrhu navrhovatel uvádí, že rozhodnutí zadavatele o námitkách obdržel dne 18. 9. 2014, což potvrzuje i zadavatel. 35. Desetidenní lhůta pro doručení návrhu na zahájení řízení tak začala běžet dne 19. 9. 2014 a uplynula dne 29. 9. 2014, neboť den 28. 9. 2014 připadl na neděli. 36. Z vyjádření zadavatele ze dne 9. 10. 2014 vyplývá, že stejnopis návrhu byl dne 29. 9. 2014 dodán do datové schránky zadavatele. 37. V dané věci Úřad konstatuje, že navrhovatel oprávněně odkazuje na rozsudky Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 2/2013-46 ze dne 24. 4. 2013 a sp. zn. 1 Afs 57/2013 ze dne 7. 8. 2013, v nichž je konstatováno, že vztah mezi dodavatelem a zadavatelem je primárně vztahem soukromoprávním, avšak povinnost doručit stejnopis návrhu zadavateli vychází z práva veřejného a její splnění se také promítá v rovině veřejného práva, kdy má přímý vliv na zastavení správního řízení, přičemž smyslem této povinnosti je přednostně informovat zadavatele o podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a o jeho obsahu, nikoli o úpravě soukromoprávních vztahů. Nejvyšší správní soud rovněž v těchto rozsudcích uvedl, že při doručování stejnopisu návrhu zadavateli se musí aplikovat stejná ustanovení a pravidla jako při doručování originálu Úřadu, tedy, jestliže se doručování Úřadu řídí správním řádem, případně speciální zákonem, podle nichž je pro zachování lhůty možné podat návrh i v poslední den k poštovní přepravě (či dodat do datové schránky), musí minimálně totéž platit v případě doručování stejnopisu návrhu zadavateli. Nejvyšší správní soud v závěru rozsudku uvedl, že na určení okamžiku doručení má být aplikován § 18 zákona o elektronických úkonech, který upravuje provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky. 38. Úřad v souladu s výše uvedenou judikaturou Nejvyššího správního soudu konstatuje, že lhůta pro doručení stejnopisu zadavateli byla zachována, když byl stejnopis návrhu dodán poslední den lhůty, tj. 29. 9. 2014, do datové schránky zadavatele a doručení stejnopisu tak nastalo ve lhůtě dle § 114 odst. 4 zákona. K výroku Relevantní ustanovení zákona 39. Podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 40. Podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona je zadávací dokumentace soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel. 41. Podle ustanovení § 76 odst. 3 zákona hodnotící komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Hodnotící komise rovněž může požádat o doplnění dokladů podle § 68 odst. 3. V žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit, nebo které doklady má uchazeč doplnit. Hodnotící komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč nedoručí vysvětlení či doklady ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádostí, nestanoví-li hodnotící komise lhůtu delší. Hodnotící komise může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. 42. Podle ustanovení § 76 odst. 4 zákona hodnotící komise může po písemném zdůvodnění nejasností nabídky přizvat uchazeče na jednání hodnotící komise za účelem vysvětlení jeho nabídky. Hodnotící komise doručí pozvánku na jednání alespoň 5 pracovních dní před jeho konáním. 43. Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona může zadavatel bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení, pouze pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. 44. Podle ustanovení § 111 odst. 6 zákona zjistí-li zadavatel v průběhu zadávacího řízení, že některým úkonem porušil zákon, přijme opatření k jeho nápravě i v případě, když proti takovému úkonu námitky neobdržel. Zjištění vyplývající z dokumentace o veřejné zakázce 45. Podle článku 4.1 zadávací dokumentace nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady uchazeče nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci předmětu veřejné zakázky včetně souvisejících nákladů. 46. Podle článku 4.2 zadávací dokumentace je uchazeč povinen ocenit a vyplnit každou jednotlivou položku přílohy č. 1 zadávací dokumentace „Technická specifikace“. Nabídkové ceny budou stanoveny jako ceny bez DPH. Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované nabídkové ceny další podmínkou. 47. V příloze č. 1 zadávací dokumentace je obsažena cenová tabulka, již měli uchazeči vyplnit, přičemž v ní jsou sloupce „Množství“ a „Příplatek za vlákna Kč/t“, přičemž u sloupců „Množství“ není nijak stanovena měrná jednotka, a ani jinde v zadávací dokumentaci ani v návrhu rámcové smlouvy tato měrná jednotka v dotčených sloupcích vymezena nebyla, jak uvádí i zadavatel ve svém vyjádření ze dne 9. 10. 2014. 48. Zadavatel se o této skutečnosti dozvěděl v situaci, kdy navrhovatel po výzvě k písemnému vysvětlení nabídky hodnotící komisi vysvětlil, že v cenové tabulce ve sloupcích „Množství“ uvedl ceny v Kč za kilogram, zatímco druhý uchazeč ve své nabídce uvedl ceny v Kč za tunu. 49. Zadavatel ve svém rozhodnutí ze dne 21. 8. 2014 o zrušení zadávacího řízení podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona uvedl, že „důvodem pro zrušení zadávacího řízení je skutečnost, že v důsledku nejednoznačného upřesnění zadavatele ohledně zpracování nabídkové ceny, jednotliví uchazeči vyplnili cenovou tabulku různým způsobem, čímž došlo k situaci, že nabídkové ceny jednotlivých uchazečů byly vzájemně neporovnatelné.“ 50. Navrhovatel v podaném návrhu namítá, že nenastaly objektivní důvody pro zrušení zadávacího řízení podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona, neboť dle jeho názoru měl zadavatel měrné jednotky, kterými uchazeči ocenili položky ve sloupcích „Množství“, přepočítat na jiné jednotky. 51. Úřad nejprve obecně k problematice zrušení zadávacího řízení uvádí, že zákon dává zadavateli možnost zrušit zadávací řízení z důvodů taxativně vymezených, čímž je omezena možnost zneužití tohoto práva a současně zachována právní jistota uchazečů o veřejnou zakázku. 52. V případě zrušení zadávacího řízení podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona se vyžaduje, aby důvody vedoucí k samotnému zrušení nastaly objektivně, tj. bez přímého zavinění zadavatele. Uvedené vyplývá i z rozhodnutí č. j. 62 Ca 28/2008-74 Krajského soudu v Brně ze dne 7. 4. 2009, kdy důvody hodné zvláštního zřetele, pro které lze zadávací řízení podle citovaného ustanovení zrušit, lze definovat jako „důvody, které stojí vně zadavatele, které atakují samotný smysl dokončení již zahájeného zadávacího řízení, které vystavují zadavatele objektivnímu riziku pro případ, že by zadávací řízení zrušeno nebylo, a které by představovaly stejně závažný a objektivní důvod pro jinou osobu v témže nebo srovnatelném postavení zadavatele a v týchž či srovnatelných okolnostech, za nichž má být zadávací řízení zrušeno.“ Podle závěrů Krajského soudu v Brně musí být uvedené podmínky naplněny kumulativně. 53. V návaznosti na výše citovaný rozsudek Krajského soudu v Brně konstatoval předseda Úřadu ve svém rozhodnutí č. j. ÚOHS-R400/2013/VZ-9060/2014/310/LKo ze dne 30. 4. 2014, že „… za důvod hodný zvláštního zřetele podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona lze považovat i případ, kdy zadavatel v průběhu zadávacího řízení zjistí, že došlo k porušení postupu stanoveného zákonem pro zadávání veřejné zakázky, pokud se tak současně stalo ve fázi, kdy zadavatel již neměl možnost přijmout opatření k nápravě tohoto porušení a při následném řízení o přezkum úkonů zadavatele by došlo k uložení nápravného opatření nebo pokuty za správní delikt. K porušení zákonných ustanovení přitom musí dojít objektivně, a tedy nepostačuje pouhé přesvědčení zadavatele o porušení zákona.“ 54. Z tohoto pohledu je nezbytné posoudit, zda by v průběhu přezkoumávaného zadávacího řízení došlo k zadavatelem tvrzenému porušení zákona, jež by svou intenzitou naplňovalo důvody hodné zvláštního zřetele. 55. Úřad nejprve v obecné rovině uvádí, že zadávací dokumentace je rozhodujícím podkladem, na jehož základě dodavatelé zpracovávají své nabídky, a proto zákon ukládá zadavateli povinnost vymezit prostřednictvím zadávací dokumentace veškeré podrobnosti předmětu veřejné zakázky nezbytné k tomu, aby dodavatelé mohli řádně zpracovat své nabídky. Zadávací dokumentace musí být transparentní, dostatečně konkrétní a srozumitelná tak, aby na jejím základě mohla proběhnout korektní soutěž, v jejímž rámci bude vybrána nejvhodnější nabídka. Požadavky zadavatele musí být rovněž stanoveny jednoznačně, tj. nesmí dávat žádný prostor pro pochybnosti či rozdílný výklad. Požadavek jednoznačnosti a přesnosti plyne z obecné zásady transparentnosti zakotvené v ustanovení § 6 odst. 1 zákona. Zároveň musí zadávací dokumentace obsahovat požadavky a technické podmínky v takovém rozsahu, aby byla zadávací dokumentace úplná a správná, a zároveň aby byla jasná, srozumitelná a určitá. 56. Vzhledem k tomu, že v zadávací dokumentaci ani v návrhu smlouvy nebylo jasně uvedeno, jakými měrnými jednotkami mají uchazeči ocenit položky ve sloupcích „Množství“ a zadavatel obdržel vzájemně neporovnatelné nabídky, neboť navrhovatel ocenil dotčené položky v Kč na kilogram, zatímco druhý uchazeč v Kč za tunu, lze konstatovat, že již samotné zadávací podmínky byly stiženy vadou, resp. nebyly dostatečně konkrétní. 57. Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že se zadavatel o svém pochybení dozvěděl až prostřednictvím dokumentu navrhovatele ze dne 12. 8. 2014 obsahujícího vysvětlení toho, že navrhovatel v cenové tabulce předmětné sloupce ocenil v Kč za kilogram, tj. téměř dva týdny po uplynutí lhůty pro podání nabídek (29. 7. 2014). I když zákonodárce ukládá prostřednictvím ustanovení § 111 odst. 6 zákona zadavateli v případě, že zjistí v průběhu zadávacího řízení, tedy až do uzavření smlouvy, skutečnost, že v rámci zadávacího řízení porušil zákon, povinnost toto pochybení napravit, nelze z podstaty věci provést úpravu zadávacích podmínek, kam měrná jednotka ve sloupcích „Množství“ v cenové tabulce, již měli uchazeči vyplnit, bez pochyb patří, po uplynutí samotné lhůty pro podání nabídek, tj. ve fázi po podání a otevření obálek s nabídkami. 58. Navrhovatel však upozorňuje na další institut, který mohl zadavatel využít, a to institut vysvětlení nabídek ve smyslu § 76 odst. 3 nebo 4 zákona a uvádí, že jej zadavatel měl použít opakovaně. 59. Úřad uvádí, že institut vysvětlení nabídky slouží pouze k vysvětlení či objasnění nabídky v nejasnostech, přičemž nejasností v daném případě bylo to, že zadavatel nevěděl, jaké jednotky navrhovatel při vyplňování cenových tabulek použil, avšak takovou nejasností již nemůže být skutečnost, že navrhovatel ocenil předmětné sloupce v Kč za kilogram a druhý uchazeč v Kč za tunu. Úřad proto konstatuje, že institut vysvětlení nejasností v nabídce může hodnotící komise využít pouze pro vysvětlení nalezených nejasností v nabídce, nelze ho tedy využít jako prostředku, kterým bude dosažena oprava či změna nabídky, která by spočívala byť jen v přepočítání měrných jednotek. Dále Úřad uvádí, že i když by v daném případě nedošlo ke změnám nabídek s ohledem na předmět veřejné zakázky a celkové nabídkové ceny, došlo by ke změnám příloh smluv, které jsou nedílnou součástí smluv, a tím i ke změnám údajů v nabídkách, a to po lhůtě pro podání nabídky, což je dle zákona nepřípustné a odporovalo by to zásadám uvedeným v § 6 odst. 1 zákona, zejména zásadě rovného zacházení vůči ostatním uchazečům a zásadě transparentnosti spočívající v průhlednosti postupu zadavatele při objasňovaní nabídek. 60. K názoru navrhovatele, že zadavatel měl jednotkové ceny uchazečů přepočítat na jiné jednotky, Úřad uvádí, že odkaz zadavatele na rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S55,75/2011/VZ-4018/2011/510/Oko ze dne 20. 4. 2011 a rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R99/2011/VZ-17132/2011/310/ASc ze dne 26. 10. 2011 je v daném případě dostatečně přiléhavý, neboť zadavatel musí vždy hodnotit údaje, které jsou uvedeny v nabídkách uchazečů podle předem stanoveného postupu hodnocení a nesmí předložené nabídkové ceny jakkoliv dodatečně upravovat. K úpravám či doplňování nabídek nesmí docházet ani v situaci, kdy zadavatel po otevření obálek zjistí, že uchazeči zpracovali své nabídkové ceny v jiných jednotkách, neboť zadavatel v zadávací dokumentaci neuvedl jednoznačné údaje, které následně měly vliv na obsah podaných nabídek. Úřad uvádí, že zadavatel v zadávací dokumentaci nestanovil, v jakých měrných jednotkách mají uchazeči ocenit cenové tabulky a zároveň nestanovil ani postup, který by ho opravňoval k přepočítání měrných jednotek na jiné jednotky. Postup zadavatele spočívající v přepočítání měrných jednotek na jiné jednotky by tak v daném případě dle Úřadu odporoval zásadám uvedeným v § 6 odst. 1 zákona, zejména zásadně transparentnosti, pod kterou si lze představit mj. požadavek na průhlednost a předvídatelnost chování a postupu zadavatele. 61. Úřad v souladu s výše uvedeným konstatuje, že v dané fázi zadávacího řízení již nebylo možno zadávací podmínky změnit, rovněž nebylo možné předmětnou nejasnost zadávacích podmínek napravit žádnými „opravnými“ instituty, ani nebylo možné nabídkové ceny přepočítat a jediným zákonným způsobem, kterým by v této fázi zadávacího řízení zadavatel mohl zhojit své pochybení, bylo zrušení zadávacího řízení podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona. 62. Shora uvedený závěr Úřadu odpovídá i rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 2 Afs 64/2009-109 ze dne 27. 1. 2010, jenž navazuje na výše citovaný rozsudek Krajského soudu v Brně a na který odkazuje i navrhovatel ve svém návrhu, neboť „… důvody (hodné zvláštního zřetele) může být například porušení postupu předepsaného tímto zákonem pro zadávání veřejných zakázek, které zadavatel sám zjistil. Musí se přitom jednat o takový případ, kdy zadavatel již nemá možnost přijmout opatření k nápravě (§ 108 odst. 6), kterým by uvedené porušení zákona napravil, a při následném řízení o přezkoumání úkonů zadavatele by došlo k uložení nápravného opatření nebo pokuty za správní delikt.“ 63. Úřad dále pro úplnost dodává, že případná další pochybení zadavatele v předmětném zadávacím řízení, na která upozorňuje sám zadavatel, nejsou pro posouzení daného případu relevantní, neboť předmět správního řízení je dán návrhem. 64. Vzhledem k uvedenému Úřad konstatuje, že v šetřeném případě neshledal ve vztahu ke shora uvedeným závěrům v postupu zadavatele v zadávacím řízení na předmětnou zakázku porušení ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona, a proto Úřad rozhodl o zamítnutí návrhu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. POUČENÍ Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis. otisk úředního razítka JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně Obdrží 1. STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, Růžová 943/6, 110 00 Praha 2. SPM - Security Paper Mill, a.s., Opletalova 55, 110 00 Praha Vypraveno dne viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/13202
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.