Rozhodnutí UOHS 13513


Číslo jednací ÚOHS-S0093/2016/VZ-07542/2016/531/VNe
Instance I.
Věc
Rámcová smlouva - propagační a informační kampaň na podporu kvalitních potravin – část 2 Realizační část nabídky
Účastníci Státní zemědělský intervenční fond
Comunica, s.r.o.
1 YEAR & MORE PRODUCTION s.r.o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 16.03.2016
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-13513.html
Rozhodnutí
        
Č. j.:ÚOHS-S0093/2016/VZ-07542/2016/531/VNe   29. února 2016     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 18. 2. 2016, na návrh ze dne 17. 2. 2016, jehož účastníky jsou zadavatel – Státní zemědělský intervenční fond, IČO 48133981, se sídlem Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha 1, navrhovatel – Comunica, s.r.o., IČO 02722534, se sídlem Pod Kotlářkou 151/3, 150 00 Praha 5, vybraný uchazeč – 1 YEAR & MORE PRODUCTION s.r.o., IČO 25602012, se sídlem Sabinova 707/7, 130 00 Praha 3, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 26. 2. 2016 JUDr. Robertem Bezděkem, CSc., advokátem, ev. č. ČAK 02829, IČO 40030741, Advokátní kancelář Bezděk & Partners, se sídlem Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 Praha 8, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Rámcová smlouva - propagační a informační kampaň na podporu kvalitních potravin“ – část 2 „Realizační část nabídky“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 2. 4. 2015 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 3. 4. 2015 pod ev. č. 507197, ve znění oprav uveřejněných dne 20. 5. 2015, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 4. 2015 pod ev. č. 2015/S 068-122098, ve znění oprav uveřejněných dne 23. 5. 2015 pod ev. č. 2015/S 099-179788, vydává toto usnesení: Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – Comunica, s.r.o., IČO 02722534, se sídlem Pod Kotlářkou 151/3, 150 00 Praha 5 – vzal dne 25. 2. 2016 svůj návrh na přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 17. 2. 2016 zpět.   Odůvodnění   1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek (dále jen „Úřad“ a „zákon“), obdržel dne 18. 2. 2016 návrh navrhovatele – Comunica, s.r.o., IČO 02722534, se sídlem Pod Kotlářkou 151/3, 150 00 Praha 5, (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Státní zemědělský intervenční fond, IČO 48133981, se sídlem Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Rámcová smlouva - propagační a informační kampaň na podporu kvalitních potravin“ – část 2 „Realizační část nabídky“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 2. 4. 2015 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 3. 4. 2015 pod ev. č. 507197, ve znění oprav uveřejněných dne 20. 5. 2015, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 4. 2015 pod ev. č. 2015/S 068-122098, ve znění oprav uveřejněných dne 23. 5. 2015 pod ev. č. 2015/S 099-179788 (dále jen „veřejná zakázka“). 2.             Dnem 18. 2. 2016, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s ust. § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Součástí návrhu navrhovatele byl i návrh na vydání předběžného opatření, jímž by Úřad zadavateli zakázal uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku. 3.             Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou: zadavatel, navrhovatel, vybraný uchazeč – 1 YEAR & MORE PRODUCTION s.r.o., IČO 25602012, se sídlem Sabinova 707/7, 130 00 Praha 3, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 26. 2. 2016 JUDr. Robertem Bezděkem, CSc., advokátem, ev. č. ČAK 02829, IČO 40030741, Advokátní kancelář Bezděk & Partners, se sídlem Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 Praha 8. 4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům pod č. j. ÚOHS-S0093/2016/VZ-06751/2016/531/VNe ze dne 22. 2. 2016.   5.             Dne 25. 2. 2016 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu ze dne 17. 2. 2016, a to v celém rozsahu. 6.             Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět. 7.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal podaný návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.   Poučení   Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno.  Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.   otisk úředního razítka     JUDr. Josef Chýle, Ph.D. místopředseda         Obdrží 1.             Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha 1 2.             Comunica, s.r.o., Pod Kotlářkou 151/3, 150 00 Praha 5 3.             JUDr. Robert Bezděk, CSc., advokát, Advokátní kancelář Bezděk & Partners, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 Praha 8   Vypraveno dne viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/13513
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 688 lidí darovalo 1 854 946 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy