Rozhodnutí UOHS 13839


Číslo jednací ÚOHS-R337/2015/VZ-25573/2016/321/IPs
Instance II.
Věc
Dodávky inkontinenčních pomůcek a dětských plen pro jihočeské nemocnice
Účastníci Nemocnice České Budějovice, a.s.
Nemocnice Tábor, a.s.
Nemocnice Písek, a.s.
Nemocnice Strakonice, a.s.
Nemocnice Prachatice, a.s.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Nemocnice Dačice, a.s.
HARTMANN – RICO a.s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 20.06.2016
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-13839.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-R337/2015/VZ-25573/2016/321/IPs   17. června 2016     Ve správním řízení o rozkladu ze dne 22. 10. 2015, doručeném téhož dne Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, podaném zadavatelem – společnostmi   Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877, se sídlem B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice, Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203, se sídlem kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor, Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190, se sídlem Karla Čapka 589, 397 01 Písek, Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, se sídlem Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice, Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, se sídlem Nebahovská 1015, 383 20 Prachatice, Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, se sídlem Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov, Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, se sídlem U Nemocnice 380/II, 377 38 Jindřichův Hradec, Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, se sídlem Antonínská 85/II, 380 01 Dačice, které dne 18. 5. 2010 uzavřely smlouvu o sdružení, jíž založily Sdružení nemocnic Jihočeského kraje, se sídlem Lidická 110/605, 370 01 České Budějovice, ve správním řízení na základě smlouvy o sdružení zastoupené společností Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804, se sídlem B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice, ve správním řízení zastoupeny JUDr. Jindřichem Vítkem, Ph.D., advokátem AK ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS, se sídlem Šafaříkova 201/17, 120 00 Praha 2,   proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S0202/2015/VZ-32336/2015/511/JNv ze dne 7. 10. 2015 ve věci části B „Podložky pro inkontinentní pacienty“ veřejné zakázky „Dodávky inkontinenčních pomůcek a dětských plen pro jihočeské nemocnice“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 1. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 28. 1. 2015 pod ev. č. zakázky 506650 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo oznámení uveřejněno dne 31. 1. 2015 pod zn. 2014/S 022-035585, a jehož dalším účastníkem je navrhovatel –   společnost HARTMANN – RICO a.s., IČO 44947429, se sídlem Masarykovo náměstí 77, 66 471 Veverská Bítýška, jsem podle § 90 odst. 4 a § 66 odst. 1 písm. a) v návaznosti na § 152 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu rozkladové komise jmenované podle § 152 odst. 3 téhož zákona rozhodl takto:   Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S0202/2015/VZ-32336/2015/511/JNv ze dne 7. 10. 2015   r u š í m   a správní řízení zahájené na návrh ze dne 2. 4. 2015 vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0202/2015/VZ ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – společností Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877, se sídlem B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice, Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203, se sídlem kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor, Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190, se sídlem Karla Čapka 589, 397 01 Písek, Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, se sídlem Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice, Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, se sídlem Nebahovská 1015, 383 20 Prachatice, Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, se sídlem Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov, Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, se sídlem U Nemocnice 380/II, 377 38 Jindřichův Hradec, Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, se sídlem Antonínská 85/II, 380 01 Dačice, které dne 18. 5. 2010 uzavřely smlouvu o sdružení, jíž založily Sdružení nemocnic Jihočeského kraje, se sídlem Lidická 110/605, 370 01 České Budějovice, ve správním řízení na základě smlouvy o sdružení zastoupené společností Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804, se sídlem B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice, ve správním řízení zastoupeny na základě plné moci ze dne 14. 10. 2015 JUDr. Jindřichem Vítkem, Ph.D., advokátem AK ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS, se sídlem Šafaříkova 201/17, 120 00 Praha 2, učiněných při zadávání části B „Podložky pro inkontinentní pacienty“ veřejné zakázky „Dodávky inkontinenčních pomůcek a dětských plen pro jihočeské nemocnice“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 1. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 28. 1. 2015 pod ev. č. zakázky 506650 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo oznámení uveřejněno dne 31. 1. 2015 pod zn. 2014/S 022-035585,     z a s t a v u j i.   ODŮVODNĚNÍ I.               Zadávací řízení a správní řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle ustanovení § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel 2. 4. 2015 návrh navrhovatele – společnosti HARTMANN – RICO a.s., IČO 44947429, se sídlem Masarykovo náměstí 77, 66 471 Veverská Bítýška (dále jen „navrhovatel“) na přezkoumání postupu zadavatele - Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877, se sídlem B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice, Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203, se sídlem kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor, Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190, se sídlem Karla Čapka 589, 397 01 Písek, Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, se sídlem Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice, Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, se sídlem Nebahovská 1015, 383 20 Prachatice, Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, se sídlem Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov, Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, se sídlem U Nemocnice 380/II, 377 38 Jindřichův Hradec, Nemocnice Dačice, a. s., IČO 28113195, se sídlem Antonínská 85/II, 380 01 Dačice, které dne 18. 5. 2010 uzavřely smlouvu o sdružení, jíž založily Sdružení nemocnic Jihočeského kraje, se sídlem Lidická 110/605, 370 01 České Budějovice, ve správním řízení na základě smlouvy o sdružení zastoupené společností – Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804, se sídlem B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice (dále jen „zadavatel“), při zadávání části B „Podložky pro inkontinentní pacienty“ veřejné zakázky „Dodávky inkontinenčních pomůcek a dětských plen pro jihočeské nemocnice“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 1. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 28. 1. 2015 pod ev. č. zakázky 506650 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo oznámení uveřejněno dne 31. 1. 2015 pod zn. 2014/S 022-035585 (dále jen „veřejná zakázka“). 2.             Návrh navrhovatele směřoval proti zadávacím podmínkám, a to proti stanovenému způsobu hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek, konkrétně proti způsobu hodnocení podle dílčích hodnotících subkritérií „množství SAP v g/produkt“ a „řešení vsáknutí tekutiny po celé ploše“, neboť podle jeho názoru uvedená hodnotící subkritéria nevyjadřují vztah mezi užitnou hodnotou a cenou, jak je stanoveno v § 78 odst. 4 zákona. Navrhovatel vyjadřuje pochybnosti o tom, zda má zadavatelem stanovený způsob hodnocení podle uvedených hodnotících subkritérií dostatečnou vypovídací schopnost o skutečných kvalitativních vlastnostech konkrétních podložek. II.             Napadené rozhodnutí 3.             Po přezkoumání všech rozhodných skutečností vydal Úřad dne 7. 10. 2015 rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0202/2015/VZ-32336/2015/511/JNv (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým výrokem I. rozhodl tak, že nedodržel postup stanovený v § 78 odst. 4 zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona tím, že v čl. 13 „Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií“ zadávací dokumentace na část B „Podložky pro inkontinentní pacienty“ veřejné zakázky nestanovil způsob hodnocení nabídek u dílčího hodnotícího subkritéria „množství SAP v g/produkt“ tak, aby uvedené hodnotící subkritérium vyjadřovalo vztah užitné hodnoty a ceny a současně způsob hodnocení u uvedeného dílčího hodnotícího subkritéria nestanovil v souladu se zásadou zákazu diskriminace, přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Jako opatření k nápravě postupu uvedeného ve výroku I. Úřad zrušil zadávací řízení na část B „Podložky pro inkontinentní pacienty“ veřejné zakázky. Výrokem III. uložil zadavateli uhradit náklady řízení. 4.             Úřad si pro posouzení skutečností relevantních pro učinění závěru o tom, zda zadavatel v šetřeném případě při stanovení hodnotícího subkritéria „Množství SAP v g/produkt“ postupoval v souladu se zákonem ustanovil znalce  - znalecký ústav v oboru Čistota ovzduší, Doprava, Ekonomika, Energetika, Chemie, Kůže a kožešiny (zpracování), Obaly, Ochrana přírody, Potravinářství, Služby, Sport, Stavebnictví, Strojírenství, Technické obory (různé), Textílie, Umělecká řemesla, Vodní hospodářství, Zdravotnictví, Zemědělství – Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČO 47910381, se sídlem Tomáše Bati 299, 764 21 Zlín (dále jen „znalec“). Na základě zpracovaného znaleckého posudku Úřad dospěl k závěru, že zadavatelem stanovený způsob hodnocení nelze považovat za stanovený v souladu se zásadou zákazu diskriminace uvedenou v § 6 odst. 1 zákona, neboť v rámci hodnocení znevýhodňuje uchazeče, kteří nenabízí podložky s obsahem superabsorbentu (dále jen „SAP“), i když by jimi nabízená podložka byla funkčními vlastnostmi na úrovni podložky SAP obsahující, avšak v množství funkční vlastnosti nijak nezlepšujícím. III.           Námitky rozkladu 5.             Ze spisové dokumentace vyplývá, že napadené rozhodnutí bylo zadavateli doručeno 7. 10. 2015. Dne 22. 10. 2015 obdržel Úřad rozklad zadavatele proti napadenému rozhodnutí. Rozklad byl tedy podán v zákonné lhůtě. 6.             Zadavatel v rozkladu konstatoval, že napadá napadené rozhodnutí v celém rozsahu, neboť má za to, že úřad nezjistil stav věci, o něž nejsou důvodné pochybnosti a současně v rozporu s § 50 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), nepřihlédl ke všemu, co vyšlo v řízení najevo. Zadavatel má za to, že Úřad věc nesprávně právně posoudil. 7.             Zadavatel konstatoval, že zvolil dle jeho názoru vhodným způsobem všechna dílčí hodnotící kritéria tak, že se vztahovala k nabízenému plnění a vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny. Ve vztahu ke znaleckému posudku pak uvedl, že tento trpí vadou, neboť znalci byly položeny nevhodné otázky a Úřad se spokojil se závěrem, že existuje jistá teoretická možnost toho, že bude předložena nabídka obsahující výrobek obsahující tak nízké množství SAP, že již přítomnost SAP nebude mít žádný vliv na funkční vlastnosti výrobku. Zadavatel existenci takové podložky na trhu zpochybnil. 8.             Zadavatel dále rozporuje možnost ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky, jelikož žádní dodavatelé, vyrábějící podložky se zanedbatelným množstvím SAP na trhu s inkontinenčními podložkami vůbec nejsou. Úřad se zkoumáním naplněním této podmínky nezabýval. Závěr rozkladu 9.             Zadavatel navrhuje, aby předseda Úřadu napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání, případně rozhodl tak, že se napadené rozhodnutí ruší a správní řízení se zastavuje. IV.          Řízení o rozkladu 10.         Úřad neshledal důvody pro postup podle ustanovení § 87 správního řádu a v souladu s § 88 odst. 1 správního řádu postoupil věc orgánu rozhodujícímu o rozkladu. 11.         Dne 3. 11. 2015 bylo Úřadu doručeno vyjádření navrhovatele k rozkladu zadavatele. 12.         Dne 28. 4. 2016 bylo Úřadu doručeno podání navrhovatele ze dne 27. 4. 2016 (dále jen „podání“), v němž navrhovatel uvádí, že zasílá „(…) žádost o skončení správního řízení zahájené na návrh účastníka a stahuje tímto přípisem písemné vyjádření k rozkladu ze dne 3. 11. 2015.“ 13.         Z výše uvedeného podání navrhovatele nebylo ani z jeho označení ani z obsahu zřejmé, čeho přesně se navrhovatel domáhá, resp. co navrhuje. Zřejmá byla jen jeho vůle vzít zpět své vyjádření k rozkladu zadavatele, což však nevedlo k důsledku, který navrhovatel označuje jako „skončení správního řízení“. Z tohoto důvodu vydal předseda Úřadu usnesení č. j. ÚOHS-R337/2015/VZ-18483/2016/321/OHo ze dne 5. 5. 2016, kterým vyzval navrhovatele, aby odstranil vady svého podání ze dne 27. 4. 2016. 14.         Dne 10. 5. 2016 byla Úřadu doručena písemnost navrhovatele – Zpětvzetí návrhu (odstranění vady a doplnění přípisu ze dne 27. 4. 2016), kterým postavil na jisto, že návrhem ze dne 27. 4. 2016 požádal o zpětvzetí návrhu v souladu s § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu. Stanovisko předsedy Úřadu 15.         Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech, jsem s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise dospěl k následujícímu závěru. 16.         Jelikož jsem zjistil, že ve smyslu § 90 odst. 4 správního řádu nastala v průběhu řízení o rozkladu skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího jsem napadené rozhodnutí zrušil a správní řízení zastavil. 17.         V další části odůvodnění tohoto rozhodnutí jsou v podrobnostech rozvedeny důvody, pro které jsem přistoupil ke zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení řízení ve věci návrhu navrhovatele. V.            K námitkám rozkladu 18.         Podle § 152 odst. 4 správního řádu, nevylučuje-li to povaha věci, platí pro řízení o rozkladu ustanovení o odvolání. 19.         Podle § 90 odst. 4 správního řádu platí, že jestliže odvolací správní orgán zjistí, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího zruší napadené rozhodnutí a řízení zastaví, ledaže jiné rozhodnutí o odvolání může mít význam pro náhradu škody nebo pro právní nástupce účastníků. 20.         Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět; jestliže je žadatelů více, musí se zpětvzetím souhlasit všichni žadatelé; ve sporném řízení správní orgán řízení nezastaví, pokud se zpětvzetím odpůrce z vážných důvodů nesouhlasí. 21.         Ze správního spisu vedeného ve věci vyplývá, že toto správní řízení bylo zahájeno na návrh navrhovatele na přezkoumání úkonů zadavatele. Jestliže navrhovatel v takovém správním řízení vzal svůj návrh zpět, nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení správního řízení, a to podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu. V dané věci zároveň není více žadatelů (navrhovatelů). 22.         Z výše uvedeného vyplývá, že byl naplněn předpoklad postupu podle § 90 odst. 4 správního řádu, a proto jsem bez dalšího správní řízení zastavil. 23.         Zároveň konstatuji, že z ničeho nevyplývá, že jiné rozhodnutí o rozkladu může mít význam pro náhradu škody nebo pro právní nástupce účastníků ve smyslu § 90 odst. 4 in fine správního řádu, a proto nic nebrání postupu podle § 90 odst. 4 správního řádu (tj. zrušit napadené rozhodnutí a správní řízení ve věci návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele zastavit). Účastníci v průběhu řízení o rozkladu o významu pro náhradu škody ničeho netvrdili. 24.         Ustanovení § 90 odst. 4 správního řádu výslovně normativně určuje postup odvolacího správního orgánu v podobě zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení řízení bez dalšího, nastala-li skutečnost, která toto zastavení správního řízení odůvodňuje, tj. v tomto případě zpětvzetí návrhu. VI.          Závěr 25.         Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, jsem dospěl k závěru, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení. 26.         Vzhledem k výše uvedenému, když jsem v rámci pokračování v řízení o rozkladu shledal důvody, pro které je nutno napadené rozhodnutí zrušit a správní řízení zastavit, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.   Poučení Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 152 odst. 4 téhož zákona dále odvolat.   otisk úředního razítka     Ing. Petr Rafaj předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže         Obdrží   1.      JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát AK ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS, Šafaříkova 201/17, 120 00 Praha 2 2.      HARTMANN – RICO a. s., Masarykovo náměstí 77, 66 471 Veverská Bítýška   Vypraveno dne viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/13839
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 255 678 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy