14022 Rozhodnutí UOHS

Číslo jednací ÚOHS-S0463/2016/VZ-30683/2016/521/ZKu
Instance I.
Věc Kojenecký program
Účastníci Fakultní nemocnice Brno
Mediform, spol. s r.o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 13.08.2016
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14022.html
Rozhodnutí
              Č. j.:ÚOHS-S0463/2016/VZ-30683/2016/521/ZKu


 


27. července 2016
 

 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 23. 6. 2016 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou


zadavatel – Fakultní nemocnice Brno, IČO 65269705, se sídlem Jihlavská 340/20, 625 00 Brno,


navrhovatel – Mediform, spol. s r.o., IČO 49976770, se sídlem Olšová 660/1, 637 00 Brno, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 21. 6. 2016 Mgr. Jiřím Táborským, advokátem, ev. č. ČAK 11495, IČO 71463046, se sídlem Horní 729/32, 639 00 Brno,


ve věci části č. 1 „Lahve a savičky“ veřejné zakázky „Kojenecký program“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 19. 2. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 22. 2. 2016 pod ev. č. zakázky 630003 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 27. 2. 2016 pod ev. č. 2016/S 041-066951,
vydává toto 
usnesení:
 
Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele – Mediform, spol. s r.o., IČO 49976770, se sídlem Olšová 660/1, 637 00 Brno – ze dne 23. 6. 2016 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Fakultní nemocnice Brno, IČO 65269705, se sídlem Jihlavská 340/20, 625 00 Brno – učiněných při zadávání části č. 1 „Lahve a savičky“ veřejné zakázky „Kojenecký program“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 19. 2. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 22. 2. 2016 pod ev. č. zakázky 630003 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 27. 2. 2016 pod ev. č. 2016/S 041-066951, se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele, tj. návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 23. 6. 2016, se stala zjevně bezpředmětnou.
 
Odůvodnění
1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle ustanovení § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 23. 6. 2016 návrh navrhovatele –  Mediform, spol. s r.o., IČO 49976770, se sídlem Olšová 660/1, 637 00 Brno, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 21. 6. 2016 Mgr. Jiřím Táborským, advokátem, ev. č. ČAK 11495, IČO 71463046, se sídlem Horní 729/32, 639 00 Brno (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů učiněných zadavatelem – Fakultní nemocnice Brno, IČO 65269705, se sídlem Jihlavská 340/20, 625 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – při zadávání části č. 1 „Lahve a savičky“ (dále jen „část č. 1“) veřejné zakázky „Kojenecký program“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 19. 2. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 22. 2. 2016 pod ev. č. zakázky 630003 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 27. 2. 2016 pod ev. č. 2016/S 041-066951 (dále jen „veřejná zakázka“).
2.             Dnem 23. 6. 2016, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), předmětné správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno. 
3.             Navrhovatel v návrhu brojí proti zadávacím podmínkám, konkrétně proti vymezení předmětu plnění části č. 1 veřejné zakázky a stanovení technických podmínek, které dle navrhovatele zaručují určitému dodavateli konkurenční výhodu, a dále proti na to navazujícímu rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení ze dne 16. 5. 2016 a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče S. A. B. Impex, s.r.o., IČO 64511588, se sídlem Hlavní 48, 664 51 Bedřichovice (dále jen „vybraný uchazeč“), z téhož dne.
4.             Současně s návrhem na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele navrhovatel požádal o vydání předběžného opatření s tím, aby Úřad podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu na realizaci části č. 1 předmětné veřejné zakázky, nebo aby podle § 117 odst. 1 písm. b) zákona pozastavil předmětné zadávací řízení.
5.             Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou


zadavatel,


navrhovatel.


6.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0463/2016/VZ-26971/2016/521/ZKu ze dne 28. 6. 2016. Dne 4. 7. 2016 obdržel Úřad vyjádření zadavatele spolu s dokumentací o veřejné zakázce. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0463/2016/VZ-29026/2016/521/ZKu ze dne 13. 7. 2016 Úřad zamítl návrhy navrhovatele na nařízení předběžných opatření dle ust. § 117 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona. Usnesením č. j. ÚOHS-S0463/2016/VZ-29716/2016/521/ZKu ze dne 18. 7. 2016 stanovil Úřad zadavateli lhůtu k podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o veřejné zakázce podle § 17 písm. v) zákona pořízené v souvislosti s provedenými úkony a dále stanovil účastníkům řízení lhůtu pro vyjádření k podkladům rozhodnutí.
7.             Dne 22. 7. 2016 obdržel Úřad od zadavatele informace o uzavření smlouvy na realizaci části č. 1 předmětné veřejné zakázky s vybraným uchazečem spolu s příslušnou dokumentací.
8.             Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.
9.             Jelikož zadavatel v průběhu správního řízení dne 20. 7. 2016 uzavřel s vybraným uchazečem smlouvu na realizaci části č. 1 předmětné veřejné zakázky, stal se návrh navrhovatele, kterým bylo požadováno zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 16. 5. 2016 a rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení z téhož dne, resp. zrušení celého zadávacího řízení, zjevně bezpředmětným, neboť v průběhu řízení o žádosti (návrhu navrhovatele) došlo k takové změně okolností (uzavření smlouvy), že rozhodnutí Úřadu o žádosti (v tom smyslu, zda zadavatel postupoval v souladu se zákonem, či nikoliv) by již nemělo pro navrhovatele význam, protože ke zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 16. 5. 2016 a rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení z téhož dne, resp. ke zrušení celého zadávacího řízení, nelze přikročit (Úřad na tomto místě připomíná, že nápravné opatření lze v souladu s ust. § 118 odst. 1 zákona uložit pouze do doby uzavření smlouvy na veřejnou zakázku).
10.         Úřad proto podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu rozhodl o zastavení řízení zahájeného na návrh navrhovatele ze dne 23. 6. 2016 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání části č. 1 předmětné veřejné zakázky, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
Poučení
Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona podává v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.
 
 
otisk úředního razítka
 
 
v z. Mgr. Mojmír Florian
 
JUDr. Josef Chýle, Ph.D.
místopředseda
 
 
 
 
Obdrží:
1.             Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno
2.             Mgr. Jiří Táborský, advokát, Horní 729/32, 639 00 Brno
 
Vypraveno dne: 
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
            

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/14022
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomožte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 287 lidí darovalo 768 389 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy