15518 Rozhodnutí UOHS

Číslo jednací ÚOHS-S0261/2018/VZ-19488/2018/512/AKp
Instance I.
Věc Elektronické odbavování cestujících – fáze 1: Modernizace odbavovacích zařízení v regionálních autobusech
Účastníci KORDIS JMK, a.s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 10.07.2018
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-15518.html
Rozhodnutí
              Č. j.: ÚOHS-S0261/2018/VZ-19488/2018/512/AKp


 


Brno: 29. června 2018
 

 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který je podle ustanovení § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, příslušný k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178, a pro zvláštní postupy podle části šesté, ve věci spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) citovaného zákona obviněným 

KORDIS JMK, a.s., IČO 26298465, se sídlem Nové sady 946/30, Staré Brno, 602 00 Brno, 

v souvislosti se správním řízením vedeným pod sp. zn. S0068/2018/VZ týkajícím se veřejné zakázky „Elektronické odbavování cestujících – fáze 1: Modernizace odbavovacích zařízení v regionálních autobusech“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 25. 9. 2017 a uveřejněno dne 29. 9. 2017 pod ev. č. Z2017-026560, ve znění oprav ze dne 29. 1. 2018 a do Úředního věstníku Evropské unie odesláno dne 25. 9. 2017 a uveřejněno dne 29. 9. 2017 pod ev. č. 2017/S 187-382472, ve znění oprav ze dne 31. 1. 2018,
vydává podle ustanovení § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, tento
příkaz:
I.
Obviněný – KORDIS JMK, a.s., IČO 26298465, se sídlem Nové sady 946/30, Staré Brno, 602 00 Brno – se dopustil přestupku podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 252 odst. 3 citovaného zákona,když Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedeného pod sp. zn. S0068/2018/VZ ve lhůtě 10 dnů podle § 252 odst. 1 citovaného zákona ode dne doručení stejnopisu návrhu dne 19. 2. 2018 navrhovatele – Mikroelektronika spol. s r.o., IČO 15029221, se sídlem Dráby 849, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto – ze dne 16. 2. 2018 na zahájení citovaného správního řízení, tedy do 1. 3. 2018, neodeslal textovou část zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Elektronické odbavování cestujících – fáze 1: Modernizace odbavovacích zařízení v regionálních autobusech“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 25. 9. 2017 a uveřejněno dne 29. 9. 2017 pod ev. č. Z2017-026560, ve znění oprav ze dne 29. 1. 2018 a do Úředního věstníku Evropské unie odesláno dne 25. 9. 2017 a uveřejněno dne 29. 9. 2017 pod ev. č. 2017/S 187-382472, ve znění oprav ze dne 31. 1. 2018 sestávající z dokumentů: „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“, příloha č. 1 „TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“, příloha č. 2 „SMLOUVA NA DODÁNÍ ELEKTRONICKÉHO ODBAVOVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO VOZIDLA V INTEGROVANÉM DOPRAVNÍM SYSTÉMU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE“, příloha č. 3 „Čestné prohlášení o seznamu významných dodávek“, příloha č. 4 „Technické požadavky Zadavatele na zpracování prototypu a postup Zadavatele při posuzování prototypu“ a příloha č. 5 „Krycí list nabídky“ prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.
II.
Za spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. se podle ustanovení § 268 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, obviněnému – KORDIS JMK, a.s., IČO 26298465, se sídlem Nové sady 946/30, Staré Brno, 602 00 Brno – ukládá,
pokuta ve výši 15 000 Kč (patnáct tisíc korun českých).
Pokuta je splatná do jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu.
 
Odůvodnění
I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ
1.             Obviněný – KORDIS JMK, a.s., IČO 26298465, se sídlem Nové sady 946/30, Staré Brno, 602 00 Brno (dále jen „obviněný“ nebo také „zadavatel“) – odeslal dne 25. 9. 2017 k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek oznámení o zahájení zadávacího řízení, čímž bylo podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahájeno zadávací řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Elektronické odbavování cestujících – fáze 1: Modernizace odbavovacích zařízení v regionálních autobusech“ v otevřeném řízení, přičemž oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 29. 9. 2017 pod ev. č. Z2017-026560, ve znění oprav ze dne 29. 1. 2018 a do Úředního věstníku Evropské unie odesláno k uveřejnění dne 25. 9. 2017 a uveřejněno dne 29. 9. 2017 pod ev. č. 2017/S 187-382472, ve znění oprav ze dne 31. 1. 2018 (dále jen „veřejná zakázka“).
2.             Dle článku 3.3 zadávací dokumentace je předmětem veřejné zakázky „dodání elektronického odbavovacího a informačního systému pro vozidla v Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje (…). Předmět zakázky zahrnuje mj.:
1.             výrobu a dodání 1000 ks palubních počítačů včetně elektronického odbavovacího a informačního systému pro vozidla dále jednotlivě také „Palubní počítač“ nebo „PP OIS“ nebo souhrnně též „Palubní počítače“);
2.             dodání a instalace hardware a software pracoviště Objednatele (Back Office) včetně dodání a instalace zkušebního pracoviště (souhrnně dále také „Vybavení řídícího centra“)    ;
3.             zaškolení odborných pracovníků Objednatele a odborných zástupců dopravců pro řádné provedení instalace Palubních počítačů do jednotlivých vozidel a pro jejich následné řádné užívání a údržbu („Školení“);
4.             provozní podporu v rozsahu (15) patnácti hodin ročně po dobu (5) pěti let od dodání příslušných částí Předmětu smlouvy dle čl. 3.5 Smlouvy a to v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. Provozní podpora bude určena především pro potřeby zavádění nových tarifů, linek a podobně.“
3.             Dle článku 5 zadávací dokumentace činí předpokládaná hodnota veřejné zakázky 50 000 000 Kč bez DPH.
4.             Zadavatel byl podle článku 1 zadávací dokumentace v předmětném zadávacím řízení zastoupen podle ustanovení § 43 zákona HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o., IČO 25702599, se sídlem Korunní 1302/88, Vinohrady, 101 00 Praha 10 (dále jen „zástupce zadavatele“).
II.             POSTUP ÚŘADU
5.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178, a pro zvláštní postupy podle části šesté, obdržel dne 19. 2. 2018návrh navrhovatele – Mikroelektronika spol. s r.o., IČO 15029221, se sídlem Dráby 849, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S0068/2018/VZ zastoupena na základě plné moci ze dne 16. 2. 2018 Mgr. Anetou Novotnou, advokátkou, IČO 04236939, se sídlem Husova 774, 562 01 Ústí nad Orlicí (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 16. 2. 2018 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Dne 19. 2. 2018, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zaevidované Úřadem pod sp. zn. S0068/2018/VZ (dále jen „správní řízení vedené pod sp. zn. S0068/2018/VZ“). 
6.             Zahájení správního řízení vedeného pod sp. zn. S0068/2018/VZ oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S0068/2018/VZ-05404/2018/512/AKp ze dne 21. 2. 2018, který byl zadavateli doručen dne 22. 2. 2018. V oznámení o zahájení správního řízení Úřad upozornil zadavatele, že je dle § 252 odst. 1 zákona povinen doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení zadavateli a společně s tímto vyjádřením zaslat Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení. V oznámení o zahájení správního řízení Úřad dále mj. zadavatele upozornil, že vyjádření zadavatele k obdrženému návrhu a další podání i zadávací dokumentaci vyjma její netextové části je zadavatel podle § 252 odst. 3 zákona povinen odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, a části dokumentace o zadávacím řízení neuvedené v § 252 odst. 3 zákona a netextovou část zadávací dokumentace je zadavatel podle § 252 odst. 4 zákona povinen odeslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.
7.             Stejnopis návrhu navrhovatele ze dne 16. 2. 2018 byl zadavateli doručen navrhovatelem dne 19. 2. 2018, a to osobně v sídle zadavatele, a rovněž elektronicky prostřednictvím e-mailu, což navrhovatel doložil v rámci příloh svého návrhu, kdy osobní doručení v sídle zadavatele bylo doloženo kopií úvodní strany návrhu s razítkem od zadavatele s datem 19. 2. 2018 a doručení prostřednictvím e-mailu navrhovatel doložil doklady o e-mailové komunikaci. Doručení stejnopisu návrhu zadavateli dne 19. 2. 2018 potvrdil rovněž zadavatel, a to v rámci svého vyjádření k návrhu ze dne 28. 2. 2018, kdy mimo jiné uvedl následující: „Dne 19. 2. 2018 byl Zadavateli doručen návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (…) podaný Navrhovatelem v souladu s ustanovením § 219 ZZVZ.“
8.             Dokumentace o zadávacím řízení byla Úřadu doručena v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0068/2018/VZ v listinné podobě dne 1. 3. 2018, přičemž téhož dne Úřad od zadavatele obdržel prostřednictvím datové schránky i vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 28. 2. 2018 včetně příloh.
9.             Podle ustanovení § 90 odst. 1 věty prvé zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o přestupcích“), správní orgán může o přestupku rozhodnout příkazem.
10.         Úřad konstatuje, že jsou dostatečně zjištěny skutkové okolnosti pro vydání příkazu, kdy podle ustanovení § 150 odst. 1 správního řádu lze povinnost v řízení z moci úřední a ve sporném řízení uložit formou písemného příkazu, přičemž příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení. V tomto případě je vydání příkazu prvním úkonem ve správním řízení.
III.           ZÁVĚRY ÚŘADU
K postavení obviněného jako veřejného zadavatele
11.         Podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona je veřejným zadavatelem jiná právnická osoba, pokud 
1. byla založena nebo zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a 
2. jiný veřejný zadavatel ji převážně financuje, může v ní uplatňovat rozhodující vliv nebo jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu.
12.         Z informací uvedených na webových stránkách obviněného (viz https://www.idsjmk.cz/onas.aspx) a taktéž z informací uvedených ve veřejných rejstřících vyplývá, že obviněný je právnická osoba – konkrétně se jedná o akciovou společnost – jež byla založena za účelem vykonávání koordinace základní dopravní obslužnosti na území Jihomoravského kraje a přípravy, realizace a provozování integrovaného dopravního systému postupně na celém území Jihomoravského kraje. Akcionáři obviněného jsou Jihomoravský kraj, IČO 70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, Brno-střed (dále jen „Jihomoravský kraj“) s 51 kusy akcií na jméno v listinné podobě a Statutární město Brno, IČO 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, Brno-střed (dále jen „Statutární město Brno“) se 49 kusy akcií na jméno v listinné podobě, z čehož zároveň vyplývá, že uvedené právnické osoby, tedy akcionáři obviněného, mohou na obviněného uplatňovat rozhodující vliv. Dále z uvedeného vyplývá, že uvedení akcionáři obviněného splňují definici veřejného zadavatele uvedenou v § 4 odst. 1 písm. d) zákona, neboť jak Jihomoravský kraj, tak i Statutární město Brno jsou dle článku 99 Ústavy České republiky územními samosprávnými celky.
13.         Úřad proto konstatuje, že má vzhledem k výše citovaným skutečnostem za prokázané, že došlo k naplnění podmínek uvedených v ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) zákona, a pohlíží proto na společnost KORDIS JMK a.s. jako na veřejného zadavatele. Uvedené ostatně Úřad považuje za nesporné už jen s ohledem na skutečnost, že toto není obviněným nikterak rozporováno.
K výroku I. tohoto příkazu
Relevantní ustanovení zákona
14.         Podle ustanovení § 28 odst. 1 písm. b) zákona se zadávací dokumentací rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 zákona a výzev uvedených v příloze č. 6 k zákonu.
15.         Zadavatel je podle ustanovení § 252 odst. 1 zákona povinen doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení. Společně s tímto vyjádřením je zadavatel povinen Úřadu zaslat dokumentaci o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh. 
16.         Podle ustanovení § 252 odst. 3 věta první zákona vyjádření zadavatele k obdrženému návrhu a další podání, zadávací dokumentaci vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh, je zadavatel povinen odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. 
17.         Podle ustanovení § 252 odst. 4 zákona části dokumentace o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh neuvedené v odstavci 3 a netextovou část zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh je zadavatel povinen odeslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. 
18.         Zadavatel se podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. e) zákona dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 252 odst. 1, 3 nebo 4, § 254 odst. 5 nebo 6 nebo § 258 odst. 1 zákona. 
19.         Podle ustanovení § 268 odst. 2 písm. c) zákona se za přestupek uloží pokuta do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) zákona.
Zjištěné skutečnosti
20.         Dne 19. 2. 2018 obdržel Úřad návrh navrhovatele ze dne 16. 2. 2018 na zahájení správního řízení vedeného pod spisovou značkou S0068/2018/VZ ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání předmětné veřejné zakázky.
21.         Úřad dne 21. 2. 2018 odeslal zadavateli i navrhovateli oznámení č. j. ÚOHS-S0068/2018/VZ-05404/2018/512/AKp o zahájení správního řízení z téhož dne, ve kterém zadavatele poučil mimo jiné o povinnosti plynoucí z ustanovení § 252 odst. 1 a 3 zákona.
22.         Dne 1. 3. 2018 Úřad od zástupce zadavatele obdržel dokumentaci o zadávacím řízení v listinné podobě, přičemž její součástí byly mimo jiné tyto dokumenty: „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“, příloha č. 1 „TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“, příloha č. 2 „SMLOUVA NA DODÁNÍ ELEKTRONICKÉHO ODBAVOVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO VOZIDLA V INTEGROVANÉM DOPRAVNÍM SYSTÉMU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE“, příloha č. 3 „Čestné prohlášení o seznamu významných dodávek“, příloha č. 4 „Technické požadavky Zadavatele na zpracování prototypu a postup Zadavatele při posuzování prototypu“ a příloha č. 5 „Krycí list nabídky“. 
23.         Dne 1. 3. 2018 zadavatel rovněž doručil Úřadu prostřednictvím datové schránky vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 28. 2. 2018 s celkem šesti přílohami, ze kterého mimo jiné vyplynulo, že zadavatel obdržel od navrhovatele stejnopis návrhu ze dne 16. 2. 2018 dne 19. 2. 2018. Skutečnost, že byl stejnopis návrhu navrhovatele ze dne 16. 2. 2018 doručen navrhovatelem zadavateli dne 19. 2. 2018, byla také doložena navrhovatelem v rámci příloh jeho návrhu, a to konkrétně prostřednictvím kopie úvodní strany návrhu s razítkem od zadavatele s datem 19. 2. 2018, jež dokládá osobní doručení stejnopisu návrhu navrhovatelem v sídle zadavatele a dále prostřednictvím dokladů o e-mailové komunikaci potvrzujícím elektronické doručení stejnopisu návrhu zadavateli prostřednictvím e-mailu, a to rovněž dne 19. 2. 2018.
24.         Jiné části dokumentace o zadávacím řízení Úřad od zadavatele prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem ve lhůtě do 1. 3. 2018 v dalším průběhu správního řízení neobdržel.
Právní posouzení
25.         Úřad nejprve obecně předestírá, že zákonodárce uložil zadavateli za situace, kdy je k Úřadu podán návrh (a v téže věci zadavateli stejnopis návrhu) na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky, prostřednictvím ustanovení § 252 odst. 1 zákona dvě povinnosti. Prvně je zadavatel povinen zaslat Úřadu ve lhůtě 10 dnů od obdržení návrhu své vyjádření k tomuto návrhu, za druhé je rovněž povinen společně s předmětným vyjádřením Úřadu zaslat i dokumentaci o zadávacím řízení.
26.         V ustanovení § 252 odst. 3 zákona je pak zákonodárcem zakotvena povinnost zadavatele odeslat Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu a další podání, zadávací dokumentaci vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Ostatní části dokumentace o zadávacím řízení a netextovou část zadávací dokumentace je zadavatel podle § 252 odst. 4 zákona povinen odeslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.
27.         Pro úplnost Úřad uvádí, že podle jazykového výkladu ustanovení § 28 odst. 1 písm. b) zákona se zadávací dokumentací rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 zákona a výzev uvedených v příloze č. 6 k zákonu.
28.         Z příloh návrhu navrhovatele ze dne 16. 2. 2018 a rovněž z vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 28. 2. 2018 vyplývá, že stejnopis návrhu navrhovatele byl zadavateli doručen dne 19. 2. 2018; desetidenní lhůta pro zaslání dokumentace o zadávacím řízení tak zadavateli uplynula dne 1. 3. 2018.
29.         Dne 1. 3. 2018 předal zástupce zadavatele na podatelně Úřadu v listinné podobě dokumentaci o šetřeném zadávacím řízení. K uvedenému Úřad uvádí, že součástí takto předložené dokumentace o zadávacím řízení byly mimo jiné tyto dokumenty: „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“, příloha č. 1 „TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“, příloha č. 2 „SMLOUVA NA DODÁNÍ ELEKTRONICKÉHO ODBAVOVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO VOZIDLA V INTEGROVANÉM DOPRAVNÍM SYSTÉMU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE“, příloha č. 3 „Čestné prohlášení o seznamu významných dodávek“, příloha č. 4 „Technické požadavky Zadavatele na zpracování prototypu a postup Zadavatele při posuzování prototypu“ a příloha č. 5 „Krycí list nabídky“.
30.         Dne 1. 3. 2018 Úřad také obdržel prostřednictvím datové schránky od zadavatele vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 28. 2. 2018 i s celkem šesti přílohami.
31.         S ohledem na výklad § 252 odst. 3 zákona (viz bod 26. odůvodnění tohoto příkazu) Úřad uvádí, že zadavatel je povinen odeslat Úřadu textovou část zadávací dokumentace výhradně v elektronické formě, a to prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.
32.         Vzhledem ke skutečnosti, že v zákonem požadované formě, tj. datovou schránkou, odeslal zadavatel Úřadu pouze vyjádření k obdrženému návrhu ze dne 28. 2. 2018, přičemž textovou část zadávací dokumentace [co se rozumí zadávací dokumentací je vymezeno v § 28 odst. 1 písm. b) zákona], jak Úřad zjistil z dokumentace o zadávacím řízení odeslané, resp. předané Úřadu v listinné podobě dne 1. 3. 2018, která obsahovala mimo jiné dokumenty „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“, příloha č. 1 „TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“, příloha č. 2 „SMLOUVA NA DODÁNÍ ELEKTRONICKÉHO ODBAVOVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO VOZIDLA V INTEGROVANÉM DOPRAVNÍM SYSTÉMU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE“, příloha č. 3 „Čestné prohlášení o seznamu významných dodávek“, příloha č. 4 „Technické požadavky Zadavatele na zpracování prototypu a postup Zadavatele při posuzování prototypu“ a příloha č. 5 „Krycí list nabídky“, odeslal Úřadu pouze v listinné podobě, má Úřad za prokázané, že zadavatel neodeslal zadávací dokumentaci (její textovou část, jak vyplývá z obsahu shora citovaných materiálů) v souladu s ustanovením § 252 odst. 3 zákona. Úřad konstatuje, že nesplnění této povinnosti je bez dalšího kvalifikováno jako přestupek.
33.         K výše uvedenému Úřad dodává, že z dokumentu oznámení o zahájení správního řízení č. j. ÚOHS-S0068/2018/VZ-05404/2018/512/AKp ze dne 21. 2. 2018, který byl zadavateli doručen dne 22. 2. 2018, přitom vyplývá, že Úřad poučil zadavatele o jeho zákonné povinnosti doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení a společně s tímto vyjádřením zaslat dokumentaci o zadávacím řízení. Úřad rovněž zadavatele poučil o formě odeslání zadávací dokumentace, příp. částí dokumentace o zadávacím řízení, kdy se však jedná o jednoznačně zákonem stanovené podmínky kladené na zadavatele v souvislosti se zasíláním dokumentace o zadávacím řízení. Tuto povinnost však zadavatel ve vztahu k odeslání textové části zadávací dokumentace nesplnil.
34.         Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že se obviněný (zadavatel) dopustil přestupku podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím, že nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 252 odst. 3 zákona, když Úřadu v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0068/2018/VZ ve lhůtě 10 dnů podle § 252 odst. 1 zákona ode dne doručení návrhu dne 19. 2. 2018 navrhovatele ze dne 16. 2. 2018 na zahájení správního řízení vedeného pod sp. zn. S0068/2018/VZ, tedy do 1. 3. 2018, neodeslal textovou část zadávací dokumentace o veřejné zakázce sestávající z dokumentů: „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“, příloha č. 1 „TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“, příloha č. 2 „SMLOUVA NA DODÁNÍ ELEKTRONICKÉHO ODBAVOVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO VOZIDLA V INTEGROVANÉM DOPRAVNÍM SYSTÉMU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE“, příloha č. 3 „Čestné prohlášení o seznamu významných dodávek“, příloha č. 4 „Technické požadavky Zadavatele na zpracování prototypu a postup Zadavatele při posuzování prototypu“ a příloha č. 5 „Krycí list nabídky“ prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. S ohledem na tuto skutečnost rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto příkazu.
K výroku II. tohoto příkazu – uložení sankce – pokuty
35.         Úřad posoudil postup obviněného a vzhledem ke zjištěným skutečnostem přistoupil k uložení pokuty, neboť obviněný svým postupem naplnil skutkovou podstatu přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona.
36.         Podle ustanovení § 270 odst. 5 zákona činí promlčecí doba u přestupků 5 let.
37.         Podle ustanovení § 31 odst. 1 zákona o přestupcích promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni spáchání přestupku; dnem spáchání přestupku se rozumí den, kdy došlo k ukončení jednání, kterým byl přestupek spáchán. Je-li znakem přestupku účinek, promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy takový účinek nastal.
38.         V návaznosti na výše uvedené Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v ustanovení § 270 odst. 5 zákona. Ke spáchání přestupku došlo dne 2. 3. 2018, kdy obviněný ve lhůtě dle § 252 odst. 1 zákona (která skončila dne 1. 3. 2018) neodeslal Úřadu textovou část zadávací dokumentace, čímž nesplnil povinnost plynoucí z ustanovení § 252 odst. 3 zákona. Úřad se o spáchání přestupku dozvěděl v souvislosti s vedením správního řízení pod sp. zn. S0068/2018/VZ o přezkoumání úkonů zadavatele, v rámci něhož měl obviněný povinnost zaslat dokumentaci o zadávacím řízení Úřadu, a to den následující po dni, kdy obviněnému uplynula lhůta pro zaslání dokumentace, tedy dne 2. 3. 2018. 
39.         Řízení o přestupcích je zahájeno doručením tohoto příkazu. K uplynutí lhůty vymezené zákonem pro řízení tedy nedošlo a odpovědnost zadavatele za přestupek uplynutím promlčecí doby nezanikla.
40.         Podle ustanovení § 268 odst. 2 písm. c) zákona se za přestupek uloží pokuta do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona. 
41.         Podle ustanovení § 37 písm. a) a c) zákona o přestupcích se při určení druhu správního trestu a jeho výměry přihlédne zejména k povaze a závažnosti přestupku a k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem.
42.         Pokud jde o význam neurčitého právního pojmu „závažnost přestupku“, Úřad uvádí, že stupeň společenské škodlivosti přestupku (tedy závažnosti) je dán také konkrétní intenzitou naplnění znaků skutkové podstaty přestupku. Při posuzování závažnosti přestupku není hlavním kritériem jeho skutková podstata, ale intenzita skutkových okolností, s jakou došlo k porušení právem chráněných hodnot a zájmů v konkrétním případě. Z hlediska určení výměry pokuty je proto nutno hodnotit nejen jaké následky byly přestupkem způsobeny, ale také jakou měly intenzitu (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 106/2012 ze dne 6. 6. 2013, veškerá citovaná rozhodovací praxe soudů dostupná online na http://www.nssoud.cz).
43.         V rámci posouzení povahy a závažnosti přestupku Úřad konstatuje, že jednáním obviněného nedošlo k zákonem předvídanému postupu podle § 252 odst. 3 zákona, když obviněný nedodržel zákonnou formu pro zaslání zadávací dokumentace Úřadu stanovenou citovaným ustanovením zákona (zákonem chráněný zájem). 
44.         Co se týče okolností, za kterých byl přestupek uvedený ve výroku I. tohoto příkazu spáchán, přihlédl Úřad ke skutečnosti výrazně svědčící ve prospěch obviněného, a to že obviněný svým postupem nikterak zásadně neztížil věcný přezkum správního řízení vedeného pod sp. zn. S0068/2018/VZ, neboť Úřadu dne 1. 3. 2018 doručil listinnou verzi dokumentace o zadávacím řízení, jež byla pro posouzení případu nezbytná, přičemž předmětem přezkumu Úřadu byly v rámci citovaného správního řízení právě zadávací podmínky. Úřad však uvádí, že samotné nedodržení formy doručení dokumentace zadavateli je zákonem postihováno jako přestupek, proto výše uvedená skutečnost představuje pouze polehčující okolnost při výměře konkrétní výše pokuty. 
45.         Úřad k uvedenému dodává, že předmětným postupem obviněného nedošlo k podstatnému ztížení povinnosti Úřadu plynoucí z ustanovení § 71 správního řádu, tj. vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu a v zákonodárcem stanovené lhůtě, k čemuž přihlédl jako okolnosti ve prospěch obviněného.
46.         V šetřené věci Úřad neshledal žádné další přitěžující ani polehčující okolnosti.
47.         Při určení výše pokuty Úřad přihlédl k majetkovým poměrům obviněného, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. Nepřípustné jsou pak takové pokuty, jež mají likvidační charakter. Podle schváleného rozpočtu na rok 2018 dostupného na internetové adrese akcionáře obviněného – Jihomoravský kraj (https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=353044&TypeID=2) vyplývá, že Jihomoravský kraj předpokládá ve prospěch obviněného podle schváleného rozpočtu v roce 2018 výdaje ve výši 45 000 000 Kč. Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že vyměřenou výši pokuty nelze v tomto případě považovat za likvidační ani za nepřiměřeně zasahující do ekonomické podstaty obviněného (a v tomto smyslu nespravedlivou), neboť představuje naprosto marginální částku ve srovnání s prostředky, se kterými obviněný hospodaří.
48.         Pokuta uložená obviněnému za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Po zvážení všech okolností případu Úřad při určení výměry uložené pokuty preferoval preventivní charakter uložení sankce a stanovenou pokutu vzhledem k souvislostem případu posoudil jako dostačující. Úřad uložil pokutu při samé spodní hranici zákonné sazby, tj. ve výši 15 000 Kč, která naplňuje dostatečně vzhledem k okolnostem případu obě funkce právní odpovědnosti. 
49.         S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto příkazu. 
50.         Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj – pracoviště Brno zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO obviněného.
Poučení
Proti tomuto příkazu je podle § 150 odst. 3 správního řádu možno podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení, a to u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto příkazu. Zpětvzetí odporu není přípustné. 
Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje; to neplatí, byl-li podán nepřípustný nebo opožděný odpor. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.
 
otisk úředního razítka
 
 
 
v z. Mgr. Michal Kobza
JUDr. Eva Kubišová
místopředsedkyně
 
 
 
 
 
 
Obdrží
KORDIS JMK, a.s., IČO 26298465, se sídlem Nové sady 946/30, Staré Brno, 602 00 Brno
 
Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
            

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/15518
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomožte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 790 150 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy