Rozhodnutí UOHS 15592


Číslo jednací ÚOHS-S0204/2018/KS-18821/2018/840/LBř
Instance I.
Věc
Spojení soutěžitelů První novinová společnost, a. s. / Mediaservis, s. r. o.
Účastníci První novinová společnost, a. s.
Typ řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí Spojování soutěžitelů (fúze)
Nabytí právní moci 25.06.2018
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-15592.html
Rozhodnutí
        
Č. j.:ÚOHS-S0204/2018/KS-18821/2018/840/LBř               Brno 25. 6. 2018   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0204/2018/KS, zahájeném dne 29. 5. 2018 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s  § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti První novinová společnost a.s., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Paceřická 1/2773, IČO 45795533, zastoupeného JUDr. Ing. Ondřejem Havránkem, advokátem, se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto   rozhodnutí:   Spojení soutěžitelů První novinová společnost a.s., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Paceřická 1/2773, IČO 45795533, a Mediaservis, s.r.o., se sídlem Praha 9 - Vysočany, Špitálská 885/2a, IČO 24197360, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s dokumentem „TERM SHEET“, sjednaným dne 22. 5. 2018 mezi společnostmi RMSM3, a.s., se sídlem Praha 9, Vysočany, Špitálská 885/2a, IČO 24192651, a Cromwell a.s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Lamačská 22, jako prodávajícími, a společností První novinová společnost a.s., jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost První novinová společnost a.s. nabýt obchodní podíl představující 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti Mediaservis, s.r.o., a tím i získat možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se podle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona  povoluje.   Odůvodnění   1.             K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souvislosti s dokumentem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí, v jehož důsledku má společnost První novinová společnost a.s., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Paceřická 1/2773, IČO 45795533 (dále jen „PNS“), nabýt obchodní podíl představující 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti Mediaservis, s.r.o., se sídlem Praha 9 - Vysočany, Špitálská 885/2a, IČO 24197360 (dále jen „Mediaservis“), čímž získá možnost tuto společnost výlučně kontrolovat.[1]Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). 2.             Společnost PNS, která není kontrolována výlučně či společně žádným ze svých akcionářů,[2] působí[3] na území České republiky v oblasti distribuce tisku, když zajišťuje dodávky celostátních a regionálních deníků, časopisů, elektronických médií, neperiodických publikací a dalšího doplňkového sortimentu na prodejní místa, kde jsou tyto produkty umístěny ke koupi ze strany konečných spotřebitelů,po celém území České republiky.  3.             Nabývaná společnost Mediaservis se na území České republiky zabývá zejména doručováním transakčních zásilek (obyčejných listovních zásilek – dopisů, faktur či výpisů), doručováním reklamní pošty, doručováním novin a jiného denního tisku či doručováním tiskových zásilek s jinou než denní periodicitou (časopisů) do poštovních schránek koncových adresátů. Na rozdíl od společnosti PNS společnost Mediaservis nezajišťuje dodávky tisku do prodejních míst. 4.             Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.   POUČENÍ   Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.           JUDr. Hynek Brom I. místopředseda Úřadu   Právní moc: 25. 6. 2018   Obdrží: JUDr. Ing. Ondřej Havránek, advokát Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1, Nové Město ID DS: fbkhjke     Vypraveno dne viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy [1]V době před spojením soutěžitelů drží ve společnosti Mediaservis 90% obchodní podíl společnost RMSM3, a.s., se sídlem Praha 9, Vysočany, Špitálská 885/2a, IČO 24192651, zatímco 10% obchodní podíl ve společnosti Mediaservis drží společnost Cromwell a.s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Lamačská 22.       [2]Akcionáři společnosti PNS jsou (i) společnost VLTAVA LABE MEDIA a.s., se sídlem Praha 5, Jinonice, U Trezorky 921/2, IČO 01440578, která drží akcie představující 35,04% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti PNS, (ii) společnost CZECH NEWS CENTER a.s., se sídlem Praha 7, Holešovice, Komunardů 1584/42, IČO 02346826, která drží akcie představující 27,02% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti PNS, (iii) společnost MAFRA, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, IČO 45313351, která drží akcie představující 26,27% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti PNS, (iv) společnost BAUER MEDIA v.o.s., se sídlem Praha 5, Smíchov, Moulíkova 3286/1b, IČO 49709968, která drží akcie představující 11,24% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti PNS, zatímco zbývající akcie, které ve svém souhrnu představují 0,43% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti PNS, jsou v držení ostatních akcionářů.       [3]Včetně společnosti PNS Grosso s.r.o., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Paceřická 1/2773, IČO 48592153, kterou společnost PNS jako její jediný společník výlučně kontroluje. Společnost PNS Grosso s.r.o. zajišťuje pro společnost PNS veškeré činnosti související s dodávkami tisku do maloobchodních prodejen, tj. od roztřídění tisku, přes vlastní distribuci na konečná prodejní místa, až po stažení a vypořádání neprodaných titulů.        

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/15592
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 716 lidí darovalo 1 971 967 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy