Rozhodnutí UOHS 15717


Číslo jednací ÚOHS-S0412/2017/KD-28422/2018/852/PKš
Instance I.
Věc
Koordinace nabídek do výběrového řízení na rekonstrukci podlah v kantýnách Převodovkárna a Montáž 1 pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o.
Účastníci LIKOR, s. r. o.
GERTABAU, s. r. o.
Keraservis Group, a. s.
KPI, s. r. o.
Typ řízení Dohody
Typ rozhodnutí Dohody
Nabytí právní moci 17.10.2018
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-15717.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S0412/2017/KD-28422/2018/852/PKš                          Brno: 1. října 2018   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0412/2017/KD zahájeném dne 31. října 2017 z moci úřední ve smyslu § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 78 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, jehož účastníky jsou: LIKOR, s.r.o., IČO 27061850, se sídlem Dobříš, Mírové náměstí 1585, okres Příbram, PSČ 263 01, zastoupená na základě plné moci ze dne 8. prosince 2017 Mgr. Filipem Šutry, advokátem se sídlem Veletržní 826/61, 170 00 Praha 7 (dále též „LIKOR“),  GERTABAU s.r.o., IČO 47306386, se sídlem U terezínské křižovatky č. ev. 162, Nové Kopisty, 412 01 Terezín, zastoupená na základě plné moci ze dne 31. října 2017 JUDr. Radkou Šumerovou, advokátkou se sídlem Turgeňovova 19, 412 01 Litoměřice (dále též „GERTABAU“),  Keraservis Group a.s., IČO 01717171, se sídlem Kaštanová 515/125a, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, zastoupená na základě plné moci ze dne 30. listopadu 2017 JUDr. Petrem Pospíšilem, advokátem se sídlem Kalvodova 1, 602 00 Brno (dále též „Keraservis Group“),  KPI, s.r.o., IČO 27248101, se sídlem Na Bělidle 2/830, 150 00 Praha 5, zastoupená na základě plné moci ze dne 10. listopadu 2017 JUDr. Arturem Ostrým, advokátem v advokátní kanceláři Ostrý & Co., s. r. o., se sídlem Arbesovo nám. 257/7, 150 00 Praha 5 (dále též „KPI“),   vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto   ROZHODNUTÍ:   I. Účastníci řízení, společnosti   LIKOR, s.r.o., IČO 27061850, se sídlem Dobříš, Mírové náměstí 1585, okres Příbram, PSČ 263 01,  GERTABAU s.r.o., IČO 47306386, se sídlem U terezínské křižovatky č. ev. 162, Nové Kopisty, 412 01 Terezín,   Keraservis Group a.s., IČO 01717171, se sídlem Kaštanová 515/125a, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno,   KPI, s.r.o., IČO 27248101, se sídlem Na Bělidle 2/830, 150 00 Praha 5,   tím, že přinejmenším v období od 21. listopadu 2016 do 23. listopadu 2016 koordinovali své nabídky do výběrového řízení na rekonstrukci podlah v kantýnách Převodovkárna a Montáž 1 pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., IČO 27773035, se sídlem Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty, Průmyslová zóna Nošovice, a takto sladěné nabídky posléze zadavateli zaslali,  jednali ve vzájemné shodě, čímž narušili hospodářskou soutěž v uvedeném výběrovém řízení, a tím porušili zákaz uvedený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb., a dopustili se přestupku dle § 22a odst. 1 písm. b) téhož zákona.  II.  Dle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb., se účastníkům řízení plnění zakázaného a neplatného jednání ve vzájemné shodě specifikovaného ve výrokové části I. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje.   III.   Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb., se účastníku řízení, společnosti LIKOR, s.r.o., IČO 27061850, se sídlem Dobříš, Mírové náměstí 1585, okres Příbram, PSČ 263 01, za přestupek uvedený ve výrokové části I. ukládá pokuta v celkové výši 246.000 Kč (slovy: dvě stě čtyřicet šest tisíc korun českých).  Uložená pokuta je splatná do 150 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.   IV.   Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb., se účastníku řízení, společnosti GERTABAU s.r.o., IČO 47306386, se sídlem U terezínské křižovatky č. ev. 162, Nové Kopisty, 412 01 Terezín, za přestupek uvedený ve výrokové části I. ukládá pokuta v celkové výši 163.000 Kč (slovy: sto šedesát tři tisíc korun českých).  Uložená pokuta je splatná do 150 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.   V.   Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb., se účastníku řízení, společnosti Keraservis Group a.s., IČO 01717171, se sídlem Kaštanová 515/125a, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, za přestupek uvedený ve výrokové části I. ukládá pokuta v celkové výši 564.000 Kč (slovy: pět set šedesát čtyři tisíc korun českých).   Uložená pokuta je spatná do 150 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.   VI.  Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb., se účastníku řízení, společnosti KPI, s.r.o., IČO 27248101, se sídlem Na Bělidle 2/830, 150 00 Praha 5, za přestupek uvedený ve výrokové části I. ukládá pokuta v celkové výši 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).   Uložená pokuta je spatná do 150 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.   VII.   V souladu s ustanovením § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů, se zvlášť každému z účastníků řízení ukládá povinnost uhradit náklady řízení paušální částkou 3.500 Kč (slovy: tři tisíce pět set korun českých).  Náklady řízení jsou splatné do 15 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. Odůvodnění:   I.               Zahájení správního řízení a jeho dosavadní průběh   1.             Dne 31. října 2017 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0412/2017/KD (dále též „správní řízení“) ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se společnostmi LIKOR, GERTABAU, Keraservis Group a KPI.  2.             Možné porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, Úřad spatřoval v jednání ve vzájemné shodě a/nebo dohodě účastníků správního řízení, případně s dalšími soutěžiteli, spočívající v koordinaci jejich účasti a/nebo nabídek ve výběrových řízeních na rekonstrukci podlah v kantýnách „Převodovkárna“/“Transmission“ a „Montáž 1“/“Assembly 1“ (dále jen „Převodovkárna a Montáž 1“) pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., IČO 27773035, se sídlem Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty, Průmyslová zóna Nošovice (dále též „HMMC“). Tato výběrová řízení se uskutečnila v listopadu a v prosinci roku 2016.  3.             Dne 7. září 2017 se na Úřad obrátila společnost HMMC se žádostí o prověření okolností souvisejících s výběrovým řízením na dodavatele výměny podlah.[1] Společnost HMMC spolu se svým podáním poskytla Úřadu i kopie archivu e-mailových schránek pracovníků HMMC, kteří se na daném výběrovém řízení podíleli, ze kterých Úřad vytiskl relevantní e-mailovou komunikaci.[2]  4.             Důvodnými indiciemi pro zahájení řízení o možném porušení zákona byla především nestandardní podobnost nabídek účastníků správního řízení, jelikož nabízené ceny se v některých položkách shodují a všechny tři nevítězné nabídky jsou nápadně vyrovnané. Dále pak se jednalo o neobvyklé geografické rozmístění účastníků správního řízení z hlediska místa realizace rekonstrukce, existence personálního propojení některých účastníků správního řízení v minulosti a e-mailová korespondence mezi vítězným účastníkem správního řízení a společností HMMC obdržená v rámci podnětu společnosti HMMC.  5.             Současně se zahájením správního řízení provedl Úřad šetření na místě v obchodních prostorách účastníků řízení, a to společností LIKOR, GERTABAU a Keraservis Group.  6.             Úřad v rámci správního řízení zahájil dne 13. února 2018 proceduru narovnání. V jejím rámci byly účastníkům řízení sděleny základní skutkové okolnosti případu, ze kterých Úřad vycházel při kvalifikaci jeho jednání posuzovaného v rámci správního řízení, hlavní důkazy a jejich právní hodnocení. Současně byli účastníci řízení seznámeni s postupem stanovení výše pokuty. Následně všichni účastníci vyjádřili souhlas s pokračováním v proceduře narovnání.    7.             Dne 28. srpna 2018 vydal Úřad Výhrady k dohodě v rámci správního řízení (dále též „Sdělení výhrad“).[3]  8.             Od všech účastníků správního řízení obdržel Úřad závěrečné žádosti o snížení pokuty ve smyslu § 22ba odst. 2 ve spojení s § 22ba odst. 6 zákona, které obsahovaly přiznání se ke spáchání přestupku, jehož skutkové okolnosti a právní hodnocení byly uvedeny ve Sdělení výhrad, jakož i bezvýhradné a bezpodmínečné uznání odpovědnosti za něj.[4] Účastníci řízení deklarovali, že nebudou navrhovat doplnění dokazování, ani provedení dalších procesních úkonů, a akceptovali výši pokuty specifikovanou ve Sdělení výhrad. Vzhledem k uvedeným skutečnostem, Úřad vydává toto stručné rozhodnutí v rámci procedury narovnání. II.             Použité znění zákona  9.             Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), nabyl účinnosti dne 1. července 2001 a do současnosti prošel řadou novelizací.  10.         Protiprávnost určitého jednání se posuzuje dle právní normy platné v době spáchání přestupku, není-li pozdější právní úprava pro účastníka řízení příznivější. Pro posouzení, zda by bylo použití pozdější právní úpravy pro účastníka řízení příznivější, je rozhodujícím kritériem celkový výsledek z hlediska trestnosti, jehož by bylo při aplikaci předpisu platného v době spáchání deliktu či aplikaci pozdější právní úpravy reálně pro účastníka řízení dosaženo. Za dobu spáchání přestupku se pak považuje okamžik jeho dokonání, neboť teprve tehdy je uskutečněno jednání, jež je předmětem právního posouzení.  11.         Ve správním řízení Úřad shledal protisoutěžní jednání účastníků řízení (spáchání přestupku) u dvou zakázek výběrového řízení na rekonstrukci podlah v kantýnách, a to v kantýně Převodovkárna  a v kantýně Montáž 1. U obou těchto zakázek došlo k dokonání nejpozději okamžikem podání nabídek všech účastníků do výběrového řízení HMMC, tj. nejpozději dne 23. listopadu 2016.[5]  12.         V době spáchání přestupku byl účinný zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb. Od spáchání přestupku až dosud nabyly účinnosti dvě novely zákona o ochraně hospodářské soutěže, a to zákony č. 183/2017 Sb. a č. 262/2017 Sb., Úřad se proto zabýval tím, zda některá pozdější právní úprava je pro účastníky řízení příznivější či nikoli.   13.         Po posouzení veškerých aspektů a výhodnosti znění uvedených novelizací pro účastníky řízení dospěl Úřad k závěru, že při hmotněprávním posouzení deliktního jednání bude postupovat podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb. (dále též „zákon“).[6]  14.         Z hlediska procesního platí obecná zásada, že nové procesní právo (jeho změny) platí ode dne nabytí účinnosti nové právní úpravy i pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti s tím, že právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti, zůstávají zachovány (pokud přechodné ustanovení nestanoví něco jiného).  15.         Předmětné správní řízení bylo zahájeno dne 31. října 2017. Novela zákona č. 262/2017 Sb. nabyla účinnosti dne 1. září 2017, žádná pozdější novela zákona dosud nebyla přijata. Úřad postupuje v daném řízení z hlediska procesního dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 262/2017 Sb. III.           Charakteristika účastníků správního řízení  III. 1 Společnost LIKOR  16.         Společnost LIKOR je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93471, dne 13. 6. 2003. V současnosti jsou jejími společníky paní Ing. Ludmila Kubíčková a pan Ing. Miroslav Kubíček, kteří jsou také jejími jednateli.[7]  17.         Předmětem podnikání společnosti LIKOR je prodej podlahových krytin, stavební chemie pro pokládku podlahových krytin a realizace pokládky podlahových krytin. Společnost LIKOR dále podniká v oblasti dovozu a prodeje vína.   18.         Společnost LIKOR podniká pouze v rámci České republiky, v minulosti realizovala jednu zakázku na Slovensku, a to v objemu 1.200.000,- Kč. Společnost LIKOR má dvě provozovny, jednu v Dobříši a jednu v Praze 5 Radlicích.[8]  19.         Společnost LIKOR je soutěžitelem ve smyslu § 2 odst. 2 zákona (dále též „soutěžitel LIKOR“).[9]   III. 2 Společnost GERTABAU  20.         Společnost GERTABAU je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3322, dne 6. 10. 1992. V současnosti jsou jejími společníky pan Gerhard Horejsek a pan Daniel Sadil, kteří jsou současně jejími jednateli.[10]  21.         Předmětem podnikání společnosti GERTABAU je především dodávka podlahářského zboží.   22.         Společnost GERTABAU realizuje své aktivity nejčastěji v Ústeckém kraji, zcela výjimečně a ojediněle působí celorepublikově.[11]  23.         Společnost GERTABAU je soutěžitelem ve smyslu § 2 odst. 2 zákona (dále též „soutěžitel GERTABAU“).[12]   III. 3 Společnost Keraservis Group   24.         Společnost Keraservis Group je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6879, dne 29. 5. 2013. V současnosti je předsedou představenstva pan Jaroslav Černý (současně je jejím společníkem), místopředsedou představenstva pan Ing. Radek Černý (současně je jejím společníkem) a členem představenstva pan Radek Uhlíř.[13]  25.         Předmětem podnikání společnosti Keraservis Group je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Podnikatelské aktivity v rámci tohoto předmětu podnikání jsou nákup a následný prodej obkladů, dlažeb, mozaiky, sanity, luxferů a dalších souvisejících stavebních materiálů a vybavení apod., včetně podlahovin, dále pak pronájem, resp. poskytnutí podnájmu nemovitostí.[14]  26.         Podlahoviny dodává společnost Keraservis Group jen na území České republiky, u ostatního sortimentu dochází i k dodávkám do zahraničí, to však zcela výjimečně.   27.         Společnost Keraservis Group neovládá žádné obchodní společnosti; pan Jaroslav Černý a pan Ing. Radek Černý jsou ovládajícími osobami ve společnostech Keraservis s. r. o., IČO 25585843, se sídlem Kaštanová 125, 620 00 Brno; DEHO s. r. o., IČO 29378117, se sídlem Kaštanová 515/125a, 620 00 Brno; RCJ s. r. o., IČO 25504568, se sídlem Kaštanová 125a, č. p. 515, 620 00 Brno; Křižíkova Group s. r. o., IČO 25504568, se sídlem Sokolovská 98/96, Karlín, 186 00 Praha 8; Keraservis s. r. o., se sídlem Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava.[15]  28.         Společnost Keraservis Group je soutěžitelem ve smyslu § 2 odst. 2 zákona (dále též „soutěžitel Keraservis Group“).[16]   III. 4 Společnost KPI  29.         Společnost KPI je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 107477, dne 23. 5. 2005. V současnosti je jejím jediným společníkem pan Ing. Pavel Kašpárek, který je současně také jejím jediným jednatelem.[17]  30.         Předmětem podnikání společnosti KPI je zpracování architektonických studií, stavebních projektů různých stupňů, technický dozor, autorský dozor, zadávání a vyhodnocování výběrových řízení pro investory, řízení a vedení stavebních projektů, stavební práce a inženýrská činnost.[18]  31.         Společnost KPI je soutěžitelem ve smyslu § 2 odst. 2 zákona (dále též „soutěžitel KPI“).[19] IV.          Skutkový stav  IV. 1 Zjištěné skutečnosti a důkazy  32.         Společnost HMMC se rozhodla, že v říjnu 2016 provede komplexní výběrové řízení na celkovou rekonstrukci kantýn Převodovkárna a Montáž 1 (dále též „rekonstrukce kantýn“) s vystěhováním a nastěhováním nábytku a veškerého zařízení. Součástí této rekonstrukce byla i výměna podlah. Termín pro podání nabídek do tohoto výběrového řízení byl stanoven do 27. října 2016 do 12.00 h.[20] Společnost HMMC obdržela celkem dvě nabídky, a to od společností Wiesner-Hager Project s.r.o., IČO 28438728, Na Závodí 1357, 396 01 Humpolec (dále jen „Wiesner-Hager Project“) a SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o., IČO 26823748, se sídlem č. p. 53, 739 51 Vyšní Lhoty.[21]  33.         Následně společnost Wiesner-Hager Project, která podala nižší cenovou nabídku na rekonstrukci kantýn, oznámila společnosti HMMC, že subdodavatelé podlah a světel této společnosti nejsou schopni v daném termínu práce zabezpečit, a proto společnost Wiesner-Hager Project není schopna rekonstrukci kantýn provést. Následně sespolečnost HMMC rozhodla, že výběrové řízení na rekonstrukci podlah v kantýnách Převodovkárna a Montáž 1 bude soutěžit zvlášť v samostatném výběrovém řízení (dále též „rekonstrukce podlah“).[22]  34.         Kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky na samostatnou realizaci rekonstrukce podlah byla hospodářsky nejvýhodnější nabídka s jediným hodnotícím kritériem, a to celkovou nabídkovou cenou bez DPH. Všechny společnosti byly dle požadavku HMMC povinny zaslat s nabídkou také své platební podmínky a podepsané VOP společnosti HMMC.  35.         Dne 16. listopadu 2016 v 17:26 h. zaslala společnost LIKOR společnosti HMMC e-mail[23] s předmětem zprávy „project podlaha“, ve kterém jsou označeny jako „vhodné firmy“ společnosti „Keraservis Brno“, „Gertabau s. r. o.“ a „Stavební firma Kašpárek“.[24]  36.         Dne 18. listopadu 2016 v 14:37 h. byly osloveny se žádostí o předložení nabídek do výběrového řízení na rekonstrukci podlah společnosti LIKOR, GERTABAU, Keraservis Group a KPI, a to prostřednictvím e-mailu i telefonicky pracovníky HMMC.[25] Termín pro podání nabídek byl stanoven do 23. listopadu 2016 12:00 h., a to na e-mailovou adresu zaměstnance společnosti HMMC.[26]  37.         Dne 21. listopadu 2016 v 17:24 h. zaslala společnost LIKOR společnosti GERTABAU e-mail s textem: „… nasaď prosím tě do tabulky tyto parametry a zvedni ceny o 5 %. Uveď jako platební podmínky 80 % platba předem…“ V těle e-mailu je tabulka obsahující tři cenové položky pro každou z kantýn, celkem tedy šest cenových položek s názvy: „Podlaha-Hydrocork“, „Sokly a přechodové lišty“ a „Pokládka podlahy“. Následně pak zaměstnanec společnosti GERTABAU zaslal zpracovanou nabídku jednateli společnosti GERTABAU, v kopii e-mailu je jednatel společnosti LIKOR. E-mail obsahuje text: „Dobrý den, V příloze ty dvě cenové nabídky dle zaslaných podkladů…[27]  38.         Dne 21. listopadu 2016 v 17:28 h. zaslala společnost LIKOR společnosti KPI e-mail s textem: „… nasaďte prosím do tabulky tyto parametry a zvedněte ceny o 8 %. Uveďte jako platební podmínky 75 % platby předem...“[28] V těle e-mailu je tabulka obsahující tři cenové položky pro každou z kantýn, celkem tedy šest cenových položek s názvy: „Podlaha-Hydrocork“, „Sokly a přechodové lišty“ a „Pokládka podlahy“. E-mail obsahuje i následnou odpověď stejného dne v 20:18 h. s textem: „Dobrý den pane inženýre, Posílám částečně zpracovanou nabídku KPI ve které nejsou vyplněné položky, které neobsahovaly zaslané podklady. Prosím upřesnit zejména výše položek Demontáž a likvidace stávající plochy a Aplikace polyuretanové vrstvy na Hydrocork. Opravy doplňte přímo do výkazu. Dále prosím upřesnit zda opravdu vyplnit všechny položky Registračního protokolu (jako např. datum narození jednatele apod.) a které části nabídky upřesnit platební podmínky, garantovanou dodací lhůtu, délka poskytované záruky (zda bude dostatečné, kdy tato upřesnění budou pouze ve formě průvodního dopisu. Děkuji. Přeji hezký den.“ Součástí e-mailu je příloha, ve které je částečně zpracovaný výkaz výměr společnosti KPI.[29]  39.         Dne 21. listopadu 2016 v 17:30 h. zaslala společnost LIKOR společnosti Keraservis Group e‑mail, jehož obsahem je kontakt na zaměstnance společnosti HMMC.[30]  40.         Dne 21. listopadu 2016 v 18:13 h. zaslala společnost LIKOR společnosti Keraservis Group e‑mail s textem: „… nasaď prosím tě do tabulky tyto parametry a zvedni ceny o 6,5 %. Uveď jako platební podmínky 100 % platba předem nebo jinak zajištěná platba…“  V těle e-mailu je tabulka obsahující tři cenové položky pro každou z kantýn, celkem tedy šest cenových položek s názvy: „Podlaha-Hydrocork“, „Sokly a přechodové lišty“ a „Pokládka podlahy“.[31]  41.         Dne 22. listopadu 2016 v 9:42 h. zaslala společnost LIKOR společnosti GERTABAU e-mail s textem: „… posílám zpracovanou tabulku ať s tím nemáš problém. Uveď tam ještě do podmínek, že podlaha musí být na místě cca 4 dny před zahájením, tzn, že s ohledem na svátky již kolem 22. 12. 2016 a Musí být skladována v teple. Platební podmínky dej do průvodního dopisu. záruku dej 1 rok…“ Součástí e-mailu je příloha, zpracovaná nabídka do výběrového řízení pro obě kantýny.[32]  42.         Dne 22. listopadu 2016 v 9:43 h. zaslala společnost LIKOR společnosti Keraservis Group e‑mail s textem: „… posílám zpracovanou tabulku. Uveďte tam ještě do podmínek, že podlaha musí být na místě cca 3-5 dny před zahájením, tzn, že s ohledem na svátky již 22. 12. 2016 a Musí být skladována v teple. Platební podmínky dejte do průvodního dopisu. záruku dejte 1 rok...“ V příloze daného e-mailu jsou zpracované výkazy výměr pro obě kantýny, které se shodují ve třech položkách u obou kantýn s nabídkou, která byla zaslána společností Keraservis Group e-mailem ze dne 23. listopadu 2016 19:35 h. společnosti HMMC jako nabídka společnosti Keraservis Group.[33]  43.         Dne 22. listopadu 2016 v 11:05 h. zaslala společnost LIKOR e-mail společnosti HMMC s nabídkou společnosti LIKOR, a to s nabídkovou cenou na rekonstrukci podlahy v kantýně Převodovkárna ve výši 642.329 Kč a na rekonstrukci podlahy v kantýně Montáž 1 ve výši 1.511.982 Kč. V dané nabídce byl požadavek na zaplacení 80 % platby předem. Následně pak probíhala e-mailová komunikace mezi společností HMMC a společností LIKOR ohledně velikosti polyeuretanové vrstvy. Poté došlo k navýšení cen u položek souvisejících s pokládkou této vrstvy ve výkazech výměr obou kantýn, v nabídce společnosti LIKOR pro kantýnu Převodovkárna o 5.000 Kč, tj. ve výši 647.329 Kč, a na rekonstrukci podlah v kantýně Montáž 1 o 11.800 Kč, tj. ve výši 1.523.782 Kč.[34]  44.         Dne 22. listopadu 2016 v 23:05 h. zaslala společnost KPI e-mail společnosti HMMC s nabídkou na rekonstrukci podlahy v kantýně Převodovkárna ve výši 722.195 Kč a na rekonstrukci podlahy v kantýně Montáž 1 ve výši 1.691.993 Kč. Součástí nabídky byl požadavek na platbu 75 % z ceny díla předem.[35]  45.         Dne 23. listopadu 2016 v 12:50 h. zaslala GERTABAU e-mail společnosti HMMC s nabídkou společnosti GERTABAU na rekonstrukci podlahy v kantýně Převodovkárna ve výši 711.457 Kč a na rekonstrukci podlahy v kantýně Montáž 1 ve výši 1.663.994 Kč. Součástí nabídky byl požadavek na platbu 80 % z ceny díla předem.[36]  46.         Dne 23. listopadu 2016 v 19:34 h. zaslala společnost Keraservis Group e-mail společnosti HMMC s nabídkou společnosti Keraservis Group do výběrového řízení na rekonstrukci podlah v kantýně Převodovkárna ve výši 711.110 Kč a na rekonstrukci podlahy v kantýně Montáž 1 ve výši 1.665.861 Kč s požadavkem 100 % platby předem. Tato podmínka byla ze strany společnosti HMMC odmítnuta jako neakceptovatelná z důvodu vnitřních předpisů HMMC. Společnost Keraservis Group však na daném požadavku v další odpovědi bezvýhradně trvala. Ve skryté kopii e-mailů je e-mailová adresa jednatele společnosti LIKOR.[37]  47.         Dne 24. listopadu 2016 v 17:51 h. zaslala vedoucí pražské pobočky společnosti Keraservis Group asistentce vedení společnosti a současně předsedkyni dozorčí rady Keraservis Group nabídku této společnosti k archivaci.[38]  48.         Dne 25. listopadu 2016 v 12:26 h. zaslala společnost LIKOR společnosti HMMC e-mail, ve kterém souhlasí se snížením platby předem z původního požadavku 80 % platby předem na 50 % platby předem.[39]  49.         Dne 29. listopadu 2016 v 6:15 h. zaslala společnost GERTABAU společnosti HMMC e-mail, ve kterém ustoupila z požadavku společnosti GERTABAU na 80 % platby předem a následně souhlasila s návrhem společnosti HMMC na snížení tohoto požadavku na 50 % platby předem.[40]  50.         Dne 29. listopadu 2016 v 8:55 h. zaslala společnost KPI společnosti HMMC e-mail, ve kterém upřesňuje svoji celkovou nabídku na rekonstrukci podlah, a to tak, že snižuje svůj požadavek na zaplacení 75 % platby předem na 50 % platby předem.[41]  51.         Dne 30. listopadu 2016 v 10:34 h. zaslala společnost HMMC společnostem LIKOR, GERTABAU, KPI e-mail, ve kterém je vyzvala, aby své nabídky vložily do elektronického systému společnosti HMMC, a to do 1. prosince 2016 14:00 h.[42]  52.         Vítězem výběrového řízení na rekonstrukci podlah v kantýnách Převodovkárna a Montáž 1 se stala společnost LIKOR s nabídkovou cenou na rekonstrukci podlahy v kantýně Převodovkárna ve výši 647.329 Kč a na rekonstrukci podlahy v kantýně Montáž 1 ve výši 1.523.782 Kč.[43] Celková nabídka byla ve výši 2.171.111 Kč.  53.         Druhou v pořadí byla společnost GERTABAU s nabídkovou cenou na rekonstrukci podlahy v kantýně Převodovkárna ve výši 711.457 Kč a na rekonstrukci podlahy v kantýně Montáž 1 ve výši 1.663.994 Kč.[44] Celková nabídka byla ve výši 2.375.451 Kč.  54.         Třetí v pořadí byla společnost KPI s nabídkovou cenou na rekonstrukci podlahy v kantýně Převodovkárna ve výši 722.195 Kč a na rekonstrukci podlahy v kantýně Montáž 1 ve výši 1.691.993 Kč.[45] Celková nabídka byla ve výši 2.414.188 Kč.  55.         Nabídka společnosti Keraservis Group s nabídkovou cenou na rekonstrukci podlahy v kantýně Převodovkárna ve výši 711.110 Kč a na rekonstrukci podlahy v kantýně Montáž 1 ve výši 1.665.861 Kč,[46] celkově pak ve výši 2.376.971 Kč, nebyla hodnocena kvůli požadavku společnosti Keraservis Group na zaplacení 100 % z ceny díla předem.[47]   IV. 2 Podobnost nabídek  56.         Ve výkazech výměr v nabídkách do výběrového řízení na rekonstrukci podlah všech čtyř společností je u kantýny Převodovkárna u položky „Demontáž a likvidace stávající podlahy“ uvedena stejná cena 23.670 Kč.[48]  57.         Ve výkazech výměr v nabídkách do výběrového řízení na rekonstrukci podlah společností LIKOR a GERTABAU je u položky „Demontáž a likvidace stávající podlahy“ chyba při výpočtu, kdy se tyto nabídky liší v jednotkových cenách, ale následná vypočtená položka za celkové množství je u obou nabídek stejná.   58.         Ve výkazech výměr v nabídkách do výběrového řízení na rekonstrukci podlah společností KPI a GERTABAU je u kantýny Převodovkárna u položky „Příprava podlahy, pokládka podlahy“ uvedena stejná cena 384.700 Kč.[49]Ve stejném výkazu je u položky „Aplikace polyeuretanové vrstvy na Hydrocork“ u společností LIKOR a Keraservis Group ve výkazech výměr uvedena stejná cena 5.000 Kč.[50]  59.         Ve výkazech výměr v nabídkách do výběrového řízení na rekonstrukci podlah společností KPI a Keraservis Group je u kantýny Montáž 1 u položky „Demontáž a likvidace stávající podlahy“ uvedena stejná cena 52.740 Kč.[51]  IV. 3 Nabídky (výkazy výměr) účastníků zajištěné ve společnosti LIKOR  60.         Při místním šetření v sídle společnosti LIKOR byly na externím pevném disku jednatele společnosti LIKOR nalezeny elektronické dokumenty s názvy: „HMMC – Rekonstrukce kantýny 2016 – KPU – Výkaz výměr PODLAHA – Kašpárek“, „HMMC – Rekonstrukce kantýny 2016 – KPU – Výkaz výměr PODLAHA – gertabau“, „HMMC – Rekonstrukce kantýny 2016 – KPU – Výkaz výměr PODLAHA – Keraservis“, „HMMC – Rekonstrukce kantýny 2016 – KPU – Výkaz výměr PODLAHA – Likor“, „HMMC – Rekonstrukce kantýny 2016 – KPU – Výkaz výměr PODLAHA – Likor po UPRAVE s PU ošetřením“.  61.         Dokument s názvem „HMMC – Rekonstrukce kantýny 2016 – KPU – Výkaz výměr – PODLAHA – Kašpárek“ nalezený na externím pevném disku obsahoval dva výkazy výměr, jak pro kantýnu Převodovkárna, tak pro kantýnu Montáž 1, shodující se ve všech položkách i celkovou cenou s nabídkou, která byla zaslána e-mailem ze dne 22. listopadu 2016 23:05 h. společnosti HMMC jako nabídka společnosti KPI.[52] V rámci printscreenu vlastností dokumentu je autorem dokumentu zaměstnanec společnosti Wiesner-Hager Project,[53] autorem posledních změn je jednatel společnosti LIKOR, datum posledních změn je 22. listopadu 2016 9:26 h.[54]  62.         Dokument s názvem „HMMC – Rekonstrukce kantýny 2016 – KPU – Výkaz výměr – PODLAHA – gertabau“ nalezený na externím pevném disku obsahoval dva výkazy výměr, jak pro kantýnu Převodovkárna, tak pro kantýnu Montáž 1, shodující se ve všech položkách i celkovou cenou s nabídkou, která byla zaslána e-mailem ze dne 23. listopadu 12:50 h. společnosti HMMC jako nabídka společnosti GERTABAU.[55] V rámci printscreenu vlastností dokumentu je autorem dokumentu zaměstnanec společnosti Wiesner-Hager Project, autorem posledních změn je jednatel společnosti LIKOR, datum posledních změn je 22. listopadu 2016 9:25 h.[56]  63.         Dokument s názvem „HMMC – Rekonstrukce kantýny 2016 – KPU – Výkaz výměr – PODLAHA – Keraservis“ nalezený na externím pevném disku obsahoval dva výkazy výměr, jak pro kantýnu Převodovkárna, tak pro kantýnu Montáž 1, shodující se ve třech položkách u obou kantýn s nabídkou, která byla zaslána e-mailem ze dne 23. listopadu 2016 v 19:35 h.[57] společnosti HMMC jako nabídka společnosti Keraservis Group. V rámci printscreenu vlastností dokumentu je autorem dokumentu zaměstnanec společnosti Wiesner-Hager Project, autorem posledních změn je jednatel společnosti LIKOR, datum posledních změn je 22. listopadu 2016 9:43 h.[58]  64.         Dokumenty s názvem „HMMC – Rekonstrukce kantýny 2016 – KPU – Výkaz výměr – PODLAHA – Likor po UPRAVE s PU ošetřením“[59] a „HMMC – Rekonstrukce kantýny 2016 – KPU – Výkaz výměr – PODLAHA – Likor“[60] nalezené na externím pevném disku jsou nabídky, které společnost LIKOR zaslala e-mailem ze dne 22. listopadu 2016 v 11:05 h. s následujícími potvrzujícími e-maily o podepsání VOP a vyjasnění si specifikace předmětu výběrového řízení společnosti HMMC.[61] V rámci printscreenu vlastností dokumentu je autorem dokumentu zaměstnanec společnosti Wiesner-Hager Project, autorem posledních změn jednatel společnosti LIKOR, datum posledních změn dokumentu s názvem „HMMC – Rekonstrukce kantýny 2016 – KPU – Výkaz výměr – PODLAHA – Likor po UPRAVE s PU ošetřením“ je 23. 11. 2016 8:47 h. (soubor MS Excel)[62] a 9:03 h. (soubor PDF)[63] a datum posledních změn dokumentu s názvem „HMMC – Rekonstrukce kantýny 2016 – KPU – Výkaz výměr – PODLAHA – Likor“ je 22. listopadu 2016 11:08 h. (soubor MS Excel)[64] a 11:03 h. (soubor PDF).[65]   IV. 4 Vyjádření společností ke tvorbě nabídek   65.         Společnost LIKOR k tvorbě nabídky uvedla, že ji zpracoval jednatel společnosti LIKOR a že k nacenění jednotlivých položek v nabídce došlo ve společnosti LIKOR tzv. ad hoc pro účely konkrétní zakázky s tím, že při sestavení nabídky byly respektovány konkrétní požadavky objednatele, ceník podlahových krytin Hydrocork, a dále náklady a zkušenosti v přechozím roce provedené rekonstrukce podlah v kantýnách ve společnosti HMMC společností LIKOR.[66]  66.         K tvorbě nabídek společnost GERTABAU uvedla, že nabídku zpracovával zaměstnanec této společnosti, a to „za aktivní pomoci dodavatele korkové podlahy.“[67] Tímto dodavatelem korkové podlahy, jak uvedla společnost GERTABAU, byla společnost LIKOR, kterou z důvodu časové tísně (na vypracování nabídky byly 2 pracovní dny), oslovila společnost GERTABAU jako velkoobchodního prodejce podlahářského zboží, a která podlahovou krytinu Hydrocork jako výhradní dovozce v České republice prodává. Právní zástupkyně společnosti GERTABAU k tomu dále uvedla: „Poptávaná krytina nebyla dosud mým klientem pokládána a nebyla jím dosud realizována ani žádná zakázka tohoto typu. Proto musel klient konzultovat s dodavatelem krytiny jak vlastnosti materiálu, tak samotnou pokládku, jakož i ostatní pomocné a technické práce spojené s pokládkou tohoto specifického materiálu, kterým je přírodní korek. Bylo nutno také konzultovat termíny a splatnost dodávky. Bez úzké spolupráce s výhradním dodavatelem podlahové krytiny Hydrocork nebylo možno nabídku odborně a odpovědně v tak krátkém časovém úseku vypracovat.“[68]  67.         Společnost Keraservis Group uvedla, že nabídku do výběrového řízení učinila paní Stejskalová, vedoucí pražské pobočky společnosti, případně společnost SMD Consulting, v. o. s., IČO 01760718, se sídlem Na Ořechovce 450/27, Střešovice, 162 00 Praha 6 (dále jen „SMD Consulting“), za kterou jednala. Společnost Keraservis Group ve svém vyjádření sdělila, že Keraservis Group měla s SMD Consulting uzavřenou ústní dohodu, na základě které se SMD Consulting zavázala k určitým činnostem v rámci zakládání pražské pobočky.[69]  68.         Dle vyjádření Keraservis Group však SMD Consulting, ani paní Stejskalová, nebyly oprávněny za Keraservis Group uzavírat kupní smlouvy, včetně podání návrhu na uzavření kupní smlouvy, tedy závazné nabídky, nebyly tak ani oprávněny podávat nabídky do výběrových řízení za Keraservis Group. Sjednané činnosti spočívaly zejména ve spolupůsobení při výběru zaměstnanců, jejich zaškolování, nastavování určitých obchodních procesů a postupů v rámci pobočky a přizpůsobení obchodního chování Keraservis Group specifickému pražskému trhu, ve velmi omezené míře i o designérskou činnost. V rámci této dohody bylo rovněž sjednáno, že SMD Consulting může v omezeném rozsahu i zprostředkovávat uzavření kupních smluv na zboží prodávané Keraservis Group v oblasti pražské pobočky, a to z toho důvodu, aby SMD Consulting byla schopna nastavovat procesy a školit zaměstnance pražské pobočky Keraservis Group na skutečných, nikoliv fiktivních případech, což je daleko efektivnější. Společnost Keraservis Group dále uvádí, že paní Stejskalová tím, že podala jménem společnosti Keraservis Group nabídku do výběrového řízení pořádané společností HMMC, zcela překročila oprávnění stanovené v dohodě mezi Keraservis Group a SMD Consulting.[70] 69.         Společnost Keraservis Group Úřadu také sdělila, že dohodnutá činnost spočívající ve zprostředkování se týkala jen kupních smluv – dodávky zboží bez montáže, montáž Keraservis Group nikdy nezajišťuje, takové zakázky případně řeší její sesterská společnost Keraservis s. r. o. To, že Keraservis Group nenabízí dodávky s montáží, řeší i vnitřní směrnice této společnosti, která byla platná v době, kdy k předmětným nabídkám mělo dojít, a o které byly pochopitelně SMD Consulting a paní Stejskalová informovány, neboť to byla jedna z věcí, na které měly školit zaměstnance pražské pobočky a která se týkala nastavování vnitřních obchodních procesů, což bylo rovněž povinností SMD Consulting. K maržím pak dále společnost uvádí, že jsou dle jejích informací nižší, než je ve společnosti Keraservis Group obvyklé, montáž sice daná společnost nezajišťuje, ale má za to, že tyto nabízené ceny se zdají být velmi nízké.[71]  70.         Se společností SMD Consulting, tedy i s paní Stejskalovou, byla spolupráce ze strany Keraservis Group ukončena v květnu 2017 dohodou, a to dle vyjádření společnosti Keraservis Group z důvodu nespokojenosti s činností SMD Consulting.   71.         Společnost Keraservis Group dále ve svém vyjádření k otiskům razítek na nabídce společnosti Keraservis Group uvádí, že „si není jistá jejich pravostí, nicméně je pravdou, že A. Stejskalová měla v rámci plnění závazků SMD Consulting v. o. s. přístup do pražské pobočky Keraservis Group a. s., kde bylo razítko umístěno, i když samozřejmě neměla oprávnění ho používat. Ohledně parafy, případně podpisu, vepsaných do tohoto razítka musíme uvést, že dle výsledku šetření provedeného Keraservis Group a. s., žádný její zaměstnanec oprávněný k podpisu takovýchto nabídek, ani její jiný zaměstnanec či jiná osoba oprávněna za ni jednat dané dokumenty nepodepsala. V neposlední řadě je třeba uvést, že dle zvyklostí v Keraservis Group a. s. musí být podpis oprávněné osoby vždy umístěn vedle otisku razítka, nikoli jako v tomto případě do otisku razítka, a musí být pod ním uvedeno či vytištěno jméno, příjmení a funkce podepisující osoby, což na předmětných nabídkách chybí.“[72]  72.         K tvorbě nabídky se společnost Keraservis Group vyjádřila tak, že vzhledem k velmi krátkému termínu pro předložení nabídky a vzhledem k tomu, že šlo o první zakázku na dodávku korkové podlahy, obrátila se paní Stejskalová na společnost LIKOR s žádostí o doporučení proškolené firmy na pokládku a aby „indikoval obvyklé obchodní podmínky pro práci s tímto materiálem.“ Následně od něj obdržela orientační nabídku s běžnými cenami a informací o obvyklé marži obchodní firmy. Marži dle své úvahy navýšila a nabídku odeslala.“[73] Společnost Keraservis Group se svým vyjádřením zaslala Úřadu i vyjádření paní Stejskalové ze dne 19. 11. 2016.[74] Paní Stejskalová ve svém sdělení uvedla, že „zřejmě byly tyto marže pro tento typ zakázky vysoké, a platební podmínka nevyhovující, a proto Keraservis zakázku nezískal, přestože jsme na zboží poskytli slevu zákazníkovi 13 % z ceníkových cen dodavatele.“[75]  73.         Paní Stejskalová dále sdělila, že po odeslání nabídky byla kontaktována společností HMMC se žádostí o změnu platebních podmínek na odloženou splatnost. Tato podmínka odporovala interním pravidlům společnosti Keraservis Group, a proto změnu odmítla a nabídku ponechala v původní formě.[76]  74.         K tvorbě nabídky společnost KPI uvedla, že u nacenění jednotlivých položek vycházela společnost KPI z cenové nabídky společnosti LIKOR, protože tato společnost jediná prodává v České republice podlahy Hydrocork, tím pádem představovala jediného potenciálního subdodavatele, kterého mohla společnost KPI využít. Nabídku dle společnosti KPI zpracovával její jediný společník a jednatel společnosti.[77] V.            Vymezení relevantního trhu  75.         Relevantním trhem je podle § 2 odst. 2 zákona trh zboží,[78] které je z hlediska své charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. Relevantní trh se vymezuje z hlediska věcného (výrobkového), geografického a časového.[79]  76.         Při vymezení relevantního trhu vycházel Úřad z předmětu správního řízení a hodnotil, jakého trhu (příp. trhů) se posuzovaná jednání účastníků řízení týkala.   V. 1 Věcné vymezení relevantního trhu  77.         Předmětem výběrového řízení byla rekonstrukce podlah v kantýnách Převodovkárna a Montáž 1, která zahrnovala dodání a transport podlah Hydrocork (likvidace obalového papíru), dodání a transport soklů k podlaze (likvidace obalového papíru), stržení a likvidace stávajících podlah – Lino/Marmoleum, čištění podlahové plochy a příprava pro pokládku, případné zarovnání nerovností podkladové plochy, penetrace podkladové plochy proti vlhkosti určené pro podlahy Hydrocork, instalace podlahy Hydrocork (viz technická dokumentace), aplikace polyuretanové vrstvy na Hydrocork (1 mm), instalace obvodových soklů, úklid, čištění a likvidace odpadu spojeného s instalací.  78.         Na základě výše uvedených informací Úřad vymezil relevantní trh z hlediska věcného jako trh podlahářských prací a souvisejících dodávek materiálu.   V. 2 Geografické a časové vymezení relevantního trhu  79.         Z hlediska geografického vymezení relevantního trhu Úřad ověřil, že probíhá v celé České republice za homogenních podmínek. Nebylo zjištěno dílčí území, na němž by podmínky soutěže byly zřetelně odlišné.  80.         Dále při vymezení geografického relevantního trhu vzal Úřad v úvahu též judikaturu, podle níž neexistence přeshraničních obchodů, popř. jejich existence pouze v zanedbatelné míře, silně indikuje potřebu vymezit relevantní trh nejvýše jako národní[80] a ověřil, že k přeshraničnímu exportu/importu služeb u výše zmíněného věcně vymezeného relevantního trhu nedochází či dochází jen minimálně.  81.         Z hlediska časového se jedná o trh trvalý, charakterizovaný pravidelnými, opakovanými dodávkami.   82.         Na základě výše uvedených informací byl relevantní trh z hlediska geografického vymezen jako území celé České republiky.   V. 3 Postavení účastníků řízení na relevantním trhu  83.         Společnost LIKOR je výhradním distributorem podlahové krytiny Hydrocork v České republice. Svůj tržní podíl v oblasti podlahářské činnosti v České republice odhaduje na méně než jedno procento, spíše v řádu desetin procenta trhu (odhadem 0,01 %), společnost GERTABAU označila svůj tržní podíl v oblasti podlahářské činnosti za zanedbatelný, v řádech promile procent,[81] společnost Keraservis Group přibližně na […obchodní tajemství...] %,[82] společnost KPI za rok 2016, ani 2017 neprovedla žádné zakázky v dané oblasti.[83] VI.          Právní posouzení  84.         Skutkovou podstatou přestupku je souhrn typických základních, právně relevantních znaků určitého právního institutu, v daném případě přestupku v oblasti soutěžního práva. Mezi základní (typové) znaky takovéhoto přestupku patří: subjekt (soutěžitel), subjektivní stránka (odpovědnost soutěžitele), objekt (narušení/vyloučení hospodářské soutěže) a objektivní stránka (jednání soutěžitelů).    VI. 1 Subjekt přestupku (soutěžitel)  85.         Ustanovení § 1 zákona upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení, spojením soutěžitelů nebo orgány veřejné správy.  86.         Úřad se předně zabýval tím, zda společnosti LIKOR, GERTABAU, Keraservis Group a KPI jsou soutěžiteli ve smyslu zákona.  87.         Soutěžitelem se dle § 2 odst. 1 zákona rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli. Dle ustálené judikatury a v kontextu práva hospodářské soutěže je „soutěžitelem“ jakýkoliv subjekt vykonávající hospodářskou činnost nezávisle na právní formě tohoto subjektu a způsobu jeho financování. Hospodářskou činností se rozumí jakákoli činnost spočívající v nabízení zboží nebo poskytování služeb na trhu. Protože za relevantní není považována právní forma ani způsob financování soutěžitele, může pojem soutěžitel označovat i hospodářskou jednotku skládající se z několika subjektů, ať již právnických či fyzických osob, což je i případ mateřských a dceřiných společností, které jsou považovány za jednoho soutěžitele, pakliže tvoří jednu hospodářskou jednotku.[84]  88.         Adresátem právních norem českého soutěžního práva je soutěžitel, legislativní zkratka pro prakticky jakékoli entity, které se (alespoň nepřímo) účastní hospodářské soutěže.[85] Obdobnou úlohu plní v evropském soutěžním právu pojem podnik.[86] Pojmem podnik se dle unijní judikatury rozumí jedna hospodářská jednotka, i když je po právní stránce tvořená několika osobami, ať již fyzickými či právnickými,[87] sestávající z jednotné organizace osobních, hmotných a nehmotných prvků, které dlouhodobě sledují specifický hospodářský cíl a mohou přispět ke spáchání protiprávního jednání.[88]  89.         Úřad shledal, že společnosti LIKOR, Keraservis Group, GERTABAU a KPI jsou podnikatelé, kteří vykonávají hospodářskou činnost; ve sledovaném období všichni účastníci řízení nabízeli své zboží či služby v dané oblasti a jsou tedy soutěžiteli dle § 2 odst. 1 zákona.   VI. 2 Subjektivní stránka přestupku (odpovědnost soutěžitele)  90.         Odpovědnost soutěžitelů za protisoutěžní jednání spočívající v uzavření zakázané dohody narušující soutěž je odpovědností objektivní.   91.         Dle § 20 odst. 1 přestupkového zákona je právnická osoba pachatelem, jestliže k naplnění znaků přestupku došlo jednáním fyzické osoby, která se za účelem posuzování odpovědnosti právnické osoby za přestupek považuje za osobu, jejíž jednání je přičitatelné právnické osobě a která porušila právní povinnost uloženou právnické osobě, a to při činnosti právnické osoby, v přímé souvislosti s činností právnické osoby nebo ku prospěchu právnické osoby nebo v jejím zájmu; za porušení právní povinnosti uložené právnické osobě se považuje též porušení právní povinnosti uložené organizační složce nebo jinému útvaru, který je součástí právnické osoby.   92.         Dle § 20 odst. 2 přestupkového zákona je osobou, jejíž jednání je přičitatelné právnické osobě, statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, jiný orgán právnické osoby nebo jeho člen, zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení při plnění úkolů vyplývajících z tohoto postavení, fyzická osoba, která plní úkoly právnické osoby, fyzická osoba, kterou právnická osoba používá při své činnosti, nebo fyzická osoba, která za právnickou osobu jednala, jestliže právnická osoba výsledku takového jednání využila.  93.         Společnost Keraservis Group uvedla, že za ni podala nabídku do výběrového řízení paní Stejskalová, která nebyla zaměstnankyní společnosti, ale byly jí svěřeny určité úkoly dle dohody mezi společností SMD Consulting, ve které byla paní Stejskalová jednatelkou, a společností Keraservis Group. Paní Stejskalová byla vedoucí pražské pobočky společnosti Keraservis Group, vykonávala úkoly, které jí byly právnickou osobou svěřeny, je tak osobou, jejíž jednání je dle § 20 odst. 2 přestupkového zákona přičitatelné právnické osobě, v daném případě společnosti Keraservis Group. 94.         Dle § 21 odst. 1 přestupkového zákona právnická osoba za přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby přestupku zabránila.   95.         Nabídka společnosti Keraservis Group byla opatřena razítkem společnosti, podpisem místopředsedy představenstva společnosti, následně byla zaslána asistentce a současně předsedkyni dozorčí rady společnosti k archivaci. I přes uvedené vyjádření společnosti k tvorbě nabídky společnosti Keraservis Group, Úřad má za to, že nedošlo ze strany společnosti Keraservis Group k prokázání, že vynaložila veškerého úsilí, které bylo možno požadovat, aby přestupku zabránila ve smyslu § 21 odst. 1 přestupkového zákona.   96.         Úřad konstatuje, že soutěžitelé LIKOR, GERTABAU, Keraservis Group a KPI za přestupek odpovídají, neprokázali, že by z jejich strany došlo k vynaložení veškerého úsilí, které by bylo možno požadovat, aby přestupku zabránili.  97.         Přestože adresátem norem soutěžního práva je soutěžitel, resp. podnik, je nutné přisuzovat porušení soutěžních pravidel vždy určité podnikající fyzické nebo právnické osobě, neboť pouze s ní je možné vést správní řízení. Jak uvádí unijní judikatura: „… pro účely uplatnění a výkonu rozhodnutí Komise v oblasti práva hospodářské soutěže je nezbytné označit jako osobu, jíž je rozhodnutí určeno, entitu s právní subjektivitou.“[89]  98.         Základním pravidlem je tedy princip osobní odpovědnosti,[90] jehož podstatou je přičtení odpovědnosti za protiprávní jednání té fyzické nebo právnické osobě, která provozuje podnik podílející se na kartelové dohodě.[91]  99.         Vzhledem k výše uvedenému Úřad činí odpovědnými soutěžitele LIKOR, GERTABAU, Keraservis Group a KPI za jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů ve výběrovém řízení na rekonstrukci podlah, neboť tyto společnosti se přímo dopustily zakázaného jednání.[92]  100.     Zákon o ochraně hospodářské soutěže Úřadu neukládá, aby u všech soutěžitelů, tj. jak u fyzických, tak u právnických osob, které hodlá za porušení hmotněprávních ustanovení zákona o ochraně hospodářské soutěže sankcionovat, zkoumal zavinění.[93] Úřad nicméně posouzení zavinění, tj. subjektivní stránky jednání účastníků řízení, považuje za důležitou součást svých úvah o výši ukládané pokuty, neboť jde o aspekt ovlivňující náhled na závažnost posuzovaného jednání. Úřad konstatuje, že účastníci řízení porušili zákon zaviněně, ale s ohledem na skutečnost, že toto rozhodnutí je vydáváno v rámci procedury narovnání, Úřad v souladu se svou konstantní praxí formu zavinění blíže nezkoumal.   VI. 3 Objekt přestupku (narušení/vyloučení hospodářské soutěže ve výběrovém řízení na rekonstrukci podlah)  101.     Posuzované jednání účastníků správního řízení se týkalo výběrového řízení na rekonstrukci podlah v kantýnách Převodovkárna a Montáž 1. Výběrové řízení se uskutečnilo v České republice.  102.     V posuzovaném případě se jedná o dohody (largo sensu), jež mají narušení hospodářské soutěže jako svůj cíl (viz níže). U takových dohod se presumuje jejich potenciálně negativní dopad na soutěž; pro účely deklarace jejich protiprávnosti Úřad tedy dále nemusí zkoumat jejich skutečný negativní dopad na hospodářskou soutěž při účasti ve výběrovém řízení na danou zakázku.  103.     Dle zjištění Úřadu sladěný postup účastníků řízení měl za cíl i výsledek reálné vyloučení hospodářské soutěže mezi uchazeči ve výběrovém řízení na rekonstrukci podlah v kantýnách Převodovkárna a Montáž 1.   VI. 4 Objektivní stránka přestupku (jednání soutěžitelů)  104.     Dále se Úřad zabýval tím, zda posuzovaná jednání účastníků řízení, společností LIKOR, GERTABAU, Keraservis Group a KPI, jsou zakázanými dohodami dle zákona o ochraně hospodářské soutěže a v jaké formě byly tyto dohody spáchány.  105.     Dle § 3 odst. 1 zákona jsou dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže, zakázané a neplatné, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, nebo pokud Úřad nepovolí prováděcím právním předpisem z tohoto zákazu výjimku. Dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný, nejsou považovány za zakázané. Kritéria zanedbatelného dopadu dohod na hospodářskou soutěž stanoví Oznámení Úřadu o dohodách, jejichž dopad na soutěž je zanedbatelný (dále též „Oznámení“).[94]  106.     Pod legislativní zkratku „dohoda“ řadí § 3 odst. 1 zákon o ochraně hospodářské soutěže také tzv. jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě. Jednání ve vzájemné shodě oproti dohodě v užším smyslu představuje formu koordinace mezi soutěžiteli, kteří, aniž by dosáhli stádia uzavření dohody, vědomě nahrazují rizika vzájemné konkurence praktickou kooperací, a to v rozporu s požadavky na hospodářskou nezávislost.[95] Nejvyšší správní soud k tomu v rozsudku ve věci Kartel pekařů[96] konstatoval, že konsenzus (shoda projevu vůle jako nutný předpoklad uzavření dohody v užším smyslu): „… je nahrazen „slaďováním“ (koordinací), které může mít rozmanitou formu: od zpracování společného plánu až po pouhou výměnu informací.“ Pro kvalifikaci jednání jako jednání ve vzájemné shodě však není dle Nejvyššího správního soudu nezbytné zjištění, že byl vypracován plán společného postupu, postačí, pokud soutěžitelé pouze komunikují nebo se účastní jednání, které usnadňuje koordinaci jejich obchodní politiky. Jinými slovy za jednání ve vzájemné shodě se tedy považuje určitý společně koordinovaný postup soutěžitelů, kterému předcházejí jak přímé, tak nepřímé vzájemné kontakty mezi těmito soutěžiteli a jejich nezávislé soutěžní jednání je nahrazeno praktickou kooperací, jejímž cílem je preventivní odstranění nejistoty o budoucím chování konkurentů.   107.     K tomu též Nejvyšší správní soud poznamenal, že na právní postavení soutěžitelů nemá skutečnost, zda správní orgán jejich jednání kvalifikoval jako dohodu v užším smyslu nebo jako jednání ve vzájemné shodě, žádný praktický vliv. Obě kategorie soutěžního jednání jsou stejným způsobem zakázány a obě podléhají stejné sankci.  108.     Úřad má vzhledem k výše uvedené judikatuře za to, že jednání ve vzájemné shodě představuje takový způsob jednání na trhu, který předpokládá vzájemné slaďování jednání (záměr jednat) mezi soutěžiteli, následné jednání (realizace sladěného záměru) soutěžitelů na trhu a příčinnou souvislost mezi těmito dvěma prvky. Jednání ve shodě tedy v sobě zahrnuje nejprve koordinaci stran odstraňující vzájemné pochybnosti o jejich budoucím soutěžním chování, dále faktický projev této koordinace na trhu a kauzální nexus je spojující. V praxi však často dochází k situacím, kdy se tyto dva prvky mohou i dále prolínat, kdy v průběhu realizace sladěného záměru pokračují delikventi ve vzájemných kontaktech a výměně informací za účelem dalšího slaďování svého postupu.   109.     Při posuzování jednání soutěžitelů LIKOR, GERTABAU, Keraservis Group a KPI v rámci výběrového řízení na rekonstrukci podlah v kantýnách Převodovkárna a Montáž 1 Úřad nejprve zkoumal fázi vzájemného slaďování jednání účastníků řízení (záměru jednat), tj. zda výše uvedení soutěžitelé zkoordinovali své nabídky do výběrového řízení v rámci této zakázky.  110.     V rámci místního šetření v sídle společnosti LIKOR byly nalezeny nabídky (výkazy výměr)[97] do výběrového řízení společnosti HMMC na rekonstrukci podlah v kantýnách s názvy společností GERTABAU, KPI[98] a Keraservis Group.[99] V printscreenech těchto výkazů výměr je autorem posledních změn jednatel společnosti LIKOR.[100] Tyto cenové nabídky byly následně podány společnosti HMMC ze strany jednotlivých společností jako nabídky společností GERTABAU[101], KPI[102] a Keraservis Group.[103] Výše uvedené skutečnosti byly způsobeny vzájemným kontaktem soutěžitelů, kteří si přeposlali cenové nabídky.  111.     Společnost LIKOR zaslala společnosti Keraservis Group, GERTABAU, KPI e-maily s výslovnými instrukcemi, jak vytvořit krycí nabídky společností a jaké platební podmínky v nich uvést.   112.     V cenových nabídkách (položkových rozpočtech) všech čtyř účastníků řízení jsou ve výkazech výměr nabídek společností některé stejné položky a chyby při výpočtu.   113.     Úřad má za to, že zmíněnými důkazy prokázal předchozí výměnu informací (někdy též výslovných instrukcí) a vzájemnou kooperaci všech čtyř soutěžitelů s následným podáním nekonkurenčních, krycích nabídek ze strany společnosti GERTABAU, Keraservis Group a KPI.  114.     Na základě výše uvedeného Úřad uzavírá, že soutěžitelé LIKOR, GERTABAU, Keraservis Group a KPI slaďovali svůj postup při podání nabídek do výběrového řízení na rekonstrukci podlah v kantýnách Převodovkárna a Montáž 1, termín pro podání nabídek byl stanoven do 23. listopadu 2016 12:00 h., následně probíhala komunikace ohledně upřesnění nabídek. Kromě společnosti Keraservis Group všechny ostatní společnosti přistoupily na podmínku 50 % platby předem, i když ve svých nabídkách uváděly požadavek 75 % či 80 % platby předem.[104] Zbylé tři společnosti pak byly vyzvány, aby své finální nabídky vložily do elektronického systému společnosti HMMC, a to do 1. prosince 2016 14:00 h. Úřad slaďování společného záměru účastníků řízení proto vymezil jako období přede dnem podání prvních nabídek, tj. přinejmenším od 21. listopadu do 23. listopadu 2016.  115.     Úřad následně posuzoval, zda na základě slaďování záměru došlo ke společnému postupu při výběrovém řízení, tedy zda byl sladěný záměr soutěžitelů realizován, a rovněž příčinnou souvislost mezi oběma fázemi zakázané dohody, a to fází realizační a slaďovací.  116.     Společnosti GERTABAU, Keraservis Group a KPI podaly vědomě tzv. krycí nabídku do daného výběrového řízení, která neměla konkurovat nabídce společnosti LIKOR, společnost LIKOR proto danou zakázku získala. Realizace sladěného postupu mezi společnostmi LIKOR, GERTABAU, Keraservis Group a KPI se projevila tak, že tyto společnosti podaly každá samostatnou nabídku, přičemž samostatnost obsahu nabídek, zejména cenové nabídky, byla jen zdánlivá.  117.     Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 23. listopadu 2016 do 12.00 h., následně však probíhala komunikace ohledně upřesnění splnění podmínek řízení. Nejpozději 23. listopadu 2016 tak byla dokončena fáze realizace sladěného záměru, Úřad tak považuje toto období za období realizace sladěného záměru soutěžitelů.  118.     Úřad má tak za prokázané, že soutěžitelé LIKOR, GERTABAU, Keraservis Group, KPI realizovali svůj záměr ovlivnit výsledek zakázky na rekonstrukci podlah v kantýnách Převodovkárna a Montáž 1.  119.     Příčinnou souvislost mezi slaďováním postupu mezi soutěžiteli a jeho následnou realizací má Úřad také za prokázanou. Společnosti LIKOR, GERTABAU, Keraservis Group a KPI by každá samostatně a nezávisle nemohly dospět k takovému obsahu svých nabídek, jak byl popsán výše. Jednání soutěžitelů bylo bezpochyby výsledkem předchozího slaďování nabídek mezi soutěžiteli, kdy nahradili své nezávislé chování v soutěži o zakázku praktickou kooperací vedoucí k zamýšlenému cíli. Tímto jednáním ovlivnili hodnocení nabídek a vzhledem k vítězství společnosti LIKOR v dané zakázce i výsledek výběrového řízení.  120.     Vzájemné předchozí sladění záměru soutěžitelů postupovat ve výběrovém řízení na rekonstrukci podlah v kantýnách tak, že společnosti GERTABAU, Keraservis Group a KPI podají krycí nabídky k nabídce společnosti LIKOR, a vyloučit tak soutěž o zakázku mezi nimi, tito soutěžitelé také následně realizovali, čímž splnili předpoklady potřebné k naplnění skutkové podstaty jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě.  121.     K tomu, aby určitá dohoda byla považována za zakázanou, musí být kromě naplnění formálních znaků, naplněny i materiální podmínky protisoutěžního charakteru dohody. Z unijní i české judikatury vyplývá, že zakázané jsou dohody, které mají za cíl (účel) narušení soutěže (aniž by takového cíle bylo třeba byť jen částečně dosaženo a aniž by byl stranami zamýšlen), a dohody, které mají nebo mohou mít protisoutěžní následek (a to zásadně bez ohledu na to, zda byl takový následek stranami zamýšlen), pokud se vyznačují takovými znaky mířícími na způsobení negativního efektu na trhu, které snesou kritérium „dostatečnosti“ či „podstatnosti“ a z pohledu způsobení protisoutěžního efektu též reálnosti. Má-li dohoda protisoutěžní cíl (účel), není již nutné zjišťovat její skutečné účinky na danou oblast.   122.     Dohody s tvrdým jádrem nelze dle Oznámení Úřadu o dohodách de minimis považovat za dohody, jejichž dopad na soutěž je zanedbatelný. Speciálním typem zakázaných dohod s tvrdým jádrem jsou dohody směřující k ovlivnění výsledků veřejných soutěží a výběrových řízení skrze předem dohodnutou účast, případně neúčast některých uchazečů, nebo prostřednictvím obsahově sladěného podání nabídek, zejména co se nabídkových cen týče, tzv. dohody typu bid-rigging. Dohody typu bid-rigging zpravidla zahrnují jak prvky dohody o rozdělení trhu, tak dohody cenové, tedy dva typy nejzávažnějších hard-core omezení hospodářské soutěže, jelikož podstatou těchto dohod je vyloučení vzájemné hospodářské soutěže mezi uchazeči o zakázku resp. o trh/jeho část (koordinace postupu směřující k získání zakázky předem zamýšleným vítězem – tj. dělení trhu) a popření tak vlastního smyslu výběrového řízení (jehož účelem je nalezení dodavatele za nejvýhodnějších – zejména cenových podmínek). K narušení hospodářské soutěže dochází již samotnou koordinací mezi soutěžiteli při účasti na výběrovém řízení (týkající se např. okruhu účastníků soutěže, nabídkové ceny apod.), jež je následně realizována, neboť tak dochází ke zkreslení hospodářské soutěže, a to bez ohledu na to, jaká je konkrétní výše sladěných nabídkových cen.  123.     Úřad kvalifikuje jednání soutěžitelů týkající se zakázky na rekonstrukci podlah jako zakázanou dohodu s prvky dohody o rozdělení trhu a cenové dohody ve smyslu § 3 odst. 1 zákona. Tuto dohodu uzavřeli soutěžitelé, a to společnosti LIKOR, GERTABAU, Keraservis Group a KPI, a realizovali ji prostřednictvím vzájemného krytí tak, aby nabídka společnosti LIKOR v daném zadávacím řízení byla výhodnější v porovnání s nabídkami společností GERTABAU, Keraservis Group a KPI. Úřad při posouzení formy zakázané dohody týkající zakázky na rekonstrukci podlah v kantýnách dospěl k závěru, že výše uvedení soutěžitelé jednali ve vzájemné shodě.  124.     Úřad konstatuje, že posuzované jednání soutěžitelů nemá pouze zanedbatelný dopad na hospodářskou soutěž ve smyslu § 3 odst. 4 zákona; hardcore dohody jsou natolik závažným porušením zákona, že je nelze považovat za dohody se zanedbatelným dopadem na soutěž (de minimis).[105] Posuzované jednání soutěžitelů rovněž nesplňuje podmínky pro uplatnění žádné blokové výjimky přijaté na základě nařízení Evropské komise nebo Rady Evropské unie. VII.        Odůvodnění pokut  125.     Při úvahách o uložení pokuty vycházel Úřad ze znění zákona a Zásad pro stanovování pokut[106] (dále jen „Zásady“). Zásady vypracoval Úřad za účelem zvýšení předvídatelnosti a transparentnosti svého rozhodování při ukládání pokut za porušení hmotněprávních povinností stanovených zákonem a popisují postup Úřadu při kalkulaci konkrétní výše pokuty ukládané dle zákona.   126.     Dle § 22a odst. 2 zákona se za přestupek podle odstavce 1 písm. b) uloží pokuta do 10.000.000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, není-li dále stanoveno, že za přestupek podle odstavce 1 písm. b) se pokuta neuloží.[107] Hranice stanovená pevnou částkou se uplatní zejména u soutěžitelů, kteří nejsou založeni za účelem podnikání a žádného obratu tudíž nedosahují.[108]  127.     Dle § 22b odst. 1 zákona se při určení výměry pokuty právnické osobě přihlédne k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Dle § 22b odst. 1 zákona Úřad přihlédne též k jednání právnických osob v průběhu řízení před Úřadem a jejich snaze odstranit škodlivé následky přestupku. Úřad při stanovení výše pokuty zohledňuje i další specifika případu, která jsou vzhledem ke svému charakteru pro stanovení výše pokuty relevantní.[109]  128.     Stanovení výše pokuty v mezích zákona je věcí správního uvážení Úřadu,[110] které se odvíjí od posouzení skutkových okolností daného případu. Dle judikatury českých soudů[111] musí konkrétní forma postihu a jeho výše působit natolik silně, aby od podobného jednání odradila i jiné nositele obdobných zákonných povinností, jaké svědčí účastníkům řízení. Zároveň musí být postih dostatečně znatelný v materiální sféře účastníků řízení, resp. soutěžitelů, aby v něm byla obsažena jeho represivní funkce, aniž by však byl pro soutěžitele likvidační. Uložená pokuta by tedy měla plnit jak funkci represivní, tak funkci preventivní.  129.     Při stanovování konkrétní výše pokuty Úřad předně vychází ze zákonem předepsaných kritérií, která má v sobě tato pokuta odrážet, a to ze závažnosti deliktu, délky jeho trvání a případného opakování protisoutěžního jednání účastníků správního řízení. Rovněž Úřad zohledňuje i další specifika případu, která jsou vzhledem ke svému charakteru pro stanovení výše pokuty relevantní.[112]  130.     Základním východiskem pro stanovení pokut v přiměřené výši je skutečnost, že trest by měl odpovídat povaze a závažnosti přestupku, za nějž je ukládán. Při určení konkrétních výší pokut je třeba zohlednit jak typovou, tak konkrétní závažnost jednání, jež je předmětem správního řízení. Při posouzení konkrétní neboli individuální závažnosti deliktu je třeba přihlédnout k řadě skutečností, jejichž povaha a význam se mění dle okolností specifických danému případu, a hodnocení individuální závažnosti deliktu se tak může lišit. Obecně se pak závažnost deliktu a riziko jeho negativního dopadu na soutěž a spotřebitele nepochybně zvyšuje s délkou trvání porušení zákona, u dohod typu bid-rigging může závažnost deliktu souviset i s hodnotou zakázky. Při stanovení pokut v řízení s více účastníky je třeba rovněž dodržet princip spravedlivého a proporcionálního rozložení pokuty mezi všechny delikventy.  131.     Tímto rozhodnutím je účastníkům řízení vytýkáno porušení § 3 odst. 1 zákona ve výběrovém řízení na rekonstrukci podlah v kantýnách, neboť dle zjištění Úřadu soutěžitelé jednali ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při tendrech (bid-rigging) s prvky dohody o rozdělení trhu a dohody cenové. Tyto praktiky spadají do kategorie tzv. kartelů s tvrdým jádrem a představují nejzávažnější porušení soutěžního zákona, které dle Zásad při stanovování výše pokut[113] spadají do kategorie velmi závažných porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže. Za tyto delikty ukládá Úřad nejpřísnější pokuty. Při výpočtu pokuty u nejzávažnějších deliktů se dle Zásad stanoví výchozí podíl do 3 % hodnoty prodejů. Účastníci řízení mezi sebou vyloučili hospodářskou soutěž a ovlivnili výsledek výběrového řízení a stejně tak i výši ceny zakázky v neprospěch zadavatele.   132.     Vzhledem k tomu, že všichni soutěžitelé dosahují v oblasti podlahářských prací a souvisejících dodávek materiálu velmi malých hodnot prodejů, Úřad se v souladu se svou praxí rozhodl stanovit pokutu tak, aby dosahovala alespoň 0,5 % z celkového čistého obratu soutěžitele za poslední účetní období.  133.     Při určování výše základní částky pokuty Úřad vycházel nejen z typové závažnosti stanovené Zásadami, ale také z individuální závažnosti deliktu, která odráží veškeré relevantní skutečnosti vztahující se k deliktu posuzovanému v tomto správním řízení.  134.     Úřad v rámci individuální závažnosti zohlednil, že posuzované jednání nepostihlo více zakázek, ani území celé České republiky. Co se týče samotné povahy dotčené zakázky, obecně lze říci, že se z hlediska finančního se jedná o středně velkou zakázku v řádech milionů korun (z hlediska své hodnoty).  135.     Délka trvání porušení zákona byla kratší než 1 rok, což Úřad zohlednil v závažnosti deliktu tak, že koeficient času ponechal ve výši 1,00.[114]  136.     Úřad rovněž individuálně zohlednil případné přitěžující nebo polehčující okolnosti, které byly důvodem pro zvýšení nebo snížení pokuty nad, resp. pod úroveň základní částky, čemuž se věnuje níže, zvlášť u jednotlivých soutěžitelů.  137.     Úřad při stanovování konečné výše pokuty přihlédl rovněž k aktuální finanční a majetkové situaci soutěžitelů, aby pro ně pokuta nebyla likvidační, a posoudil také, zda výsledná výše pokuty nepřesahuje zákonnou maximální výši 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.   VII. 1 Soutěžitel LIKOR  138.     Při stanovení výše pokuty ukládané soutěžiteli LIKOR Úřad postupoval dle pravidel obsažených v Zásadách (viz výše). Zohlednil také svoji dosavadní praxi při ukládání pokut soutěžitelům, u kterých nelze postupovat čistě dle Zásad, vzhledem k jejich zanedbatelným hodnotám prodejů v oblasti narušení hospodářské soutěže.  139.     Celkový čistý obrat soutěžitele LIKOR za rok 2017 byl 61.722.067,39 Kč.[115]  140.     Při výpočtu pokuty z hodnoty prodejů i při započtení vedoucí role účastníka řízení, částka takto vypočtená nedosahuje ani 0,5 % z celkového obratu společnosti za poslední účetní období roku 2017. Přistanovení výše pokuty je třeba, aby výše pokuty byla schopná plnit ve vztahu k soutěžiteli LIKOR potřebnou odstrašující funkci. Udělená pokuta přitom musí být dostatečně citelná, jen tak může plnit funkci preventivní a represivní. Jedním ze základních předpokladů pro zajištění požadovaných efektů uložené pokuty je zohlednění hospodářské výkonnosti sankcionovaného soutěžitele.  141.     Vzhledem k citovaným skutečnostem a specifikům daného případu, stanovil Úřad konečnou částku pokuty pro společnost LIKOR v souladu s vlastní rozhodovací praxí při současném respektování principů přiměřenosti a spravedlnosti takovým způsobem, aby dosahovala alespoň 0,5 % z celkového čistého obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní období, tj. 61.722.067,39 Kč. Základní výše pokuty tak činí 308.610 Kč. Takto vypočtená pokuta má dle názoru Úřadu pro soutěžitele LIKOR dostatečně odstrašující účinek a současně plní své základní funkce, tj. funkci represivní a preventivní.   142.     Vzhledem ke splnění všech podmínek narovnání snížil Úřad výše uvedenou částku o 20 %, tedy na částku 246.000 Kč.Úřad konstatuje, že pokuta v této výši nepřesahuje zákonem stanovenou maximální výši pokuty, ani ji Úřad s ohledem na její výši a na ekonomické údaje týkající se soutěžitele nepovažuje za likvidační.   VII. 2 Soutěžitel GERTABAU  143.     Při stanovení výše pokuty ukládané soutěžiteli GERTABAU Úřad postupoval dle pravidel obsažených v Zásadách (viz výše). Zohlednil také svoji dosavadní praxi při ukládání pokut soutěžitelům, u kterých nelze postupovat čistě dle Zásad, vzhledem k jejich zanedbatelným hodnotám prodejů v oblasti narušení hospodářské soutěže.  144.     Celkový čistý obrat soutěžitele GERTABAU za rok 2017 byl […obchodní tajemství...]  Kč.[116]  145.     Při stanovení výše pokuty je třeba, aby výše pokuty byla schopná plnit ve vztahu k soutěžiteli GERTABAU potřebnou odstrašující funkci. Udělená pokuta přitom musí být dostatečně citelná, jen tak může plnit funkci preventivní a represivní. Jedním ze základních předpokladů pro zajištění požadovaných efektů uložené pokuty je zohlednění hospodářské výkonnosti sankcionovaného soutěžitele.  146.     Vzhledem k citovaným skutečnostem a specifikům daného případu dostatečně odůvodňujícím potřebu odchýlit se při výpočtu pokuty soutěžiteli GERTABAU od obecného postupu výpočtu pokuty za použití Zásad, stanovil Úřad konečnou částku pokuty pro soutěžitele GERTABAU v souladu s vlastní rozhodovací praxí při současném respektování principů přiměřenosti a spravedlnosti takovým způsobem, aby dosahovala alespoň 0,5 % z celkového čistého obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní období, tj. […obchodní tajemství...] Kč. Základní výše pokuty tak činí 204.945 Kč. Takto vypočtená pokuta má dle názoru Úřadu pro soutěžitele GERTABAU dostatečně odstrašující účinek a současně plní své základní funkce, tj. funkci represivní a preventivní.   147.     Vzhledem ke splnění všech podmínek narovnání snížil Úřad výše uvedenou částku o 20 %, tedy na částku 163.000 Kč.Úřad konstatuje, že pokuta v této výši nepřesahuje zákonem stanovenou maximální výši pokuty, ani ji Úřad s ohledem na její výši a na ekonomické údaje týkající se soutěžitele nepovažuje za likvidační.   VII. 3 Soutěžitel Keraservis Group   148.     Při stanovení výše pokuty ukládané soutěžiteli Keraservis Group postupoval Úřad dle pravidel obsažených v Zásadách (viz výše). Zohlednil také svoji dosavadní praxi při ukládání pokut soutěžitelům, u kterých nelze postupovat čistě dle Zásad, vzhledem k jejich zanedbatelným hodnotám prodejů v oblasti narušení hospodářské soutěže.  149.     Celkový čistý obrat soutěžitele Keraservis Group za rok 2017 byl […obchodní tajemství...] Kč.[117]  150.     Přistanovení výše pokuty je třeba, aby výše pokuty byla schopná plnit ve vztahu k soutěžiteli Keraservis Group potřebnou odstrašující funkci. Udělená pokuta přitom musí být dostatečně citelná, jen tak může plnit funkci preventivní a represivní. Jedním ze základních předpokladů pro zajištění požadovaných efektů uložené pokuty je zohlednění hospodářské výkonnosti sankcionovaného soutěžitele.  151.     Vzhledem k citovaným skutečnostem a specifikům daného případu dostatečně odůvodňujícím potřebu odchýlit se při výpočtu pokuty společnosti Keraservis Group od obecného postupu výpočtu pokuty za použití Zásad stanovil Úřad konečnou částku pokuty pro společnost Keraservis Group v souladu s vlastní rozhodovací praxí při současném respektování principů přiměřenosti a spravedlnosti takovým způsobem, aby dosahovala alespoň 0,5 % z celkového čistého obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní období. Základní výše pokuty tak činí 706.213 Kč. Takto vypočtená pokuta má dle názoru Úřadu pro společnost Keraservis Group dostatečně odstrašující účinek a současně plní své základní funkce, tj. funkci represivní a preventivní.   152.     Vzhledem ke splnění všech podmínek narovnání snížil Úřad výše uvedenou částku o 20 %, tedy na částku 564.000 Kč.Úřad konstatuje, že pokuta v této výši nepřesahuje zákonem stanovenou maximální výši pokuty, ani ji Úřad s ohledem na její výši a na ekonomické údaje týkající se soutěžitele nepovažuje za likvidační.   VII. 4 Soutěžitel KPI  153.     Při stanovení výše pokuty ukládané soutěžiteli KPI Úřad postupoval dle pravidel obsažených v Zásadách (viz výše). Zohlednil také svoji dosavadní praxi při ukládání pokut soutěžitelům, u kterých nelze postupovat čistě dle Zásad, vzhledem k jejich zanedbatelným hodnotám prodejů v oblasti narušení hospodářské soutěže.  154.     Celkový čistý obrat soutěžitele KPI za rok 2017 činil 2.260.000 Kč.[118]  155.     Při stanovení výše pokuty je třeba, aby výše pokuty byla schopná plnit ve vztahu k soutěžiteli KPI potřebnou odstrašující funkci. Udělená pokuta přitom musí být dostatečně citelná, jen tak může plnit funkci preventivní a represivní. Jedním ze základních předpokladů pro zajištění požadovaných efektů uložené pokuty je zohlednění hospodářské výkonnosti sankcionovaného soutěžitele.  156.     Vzhledem k tomu, že společnost KPI v oblasti rekonstrukce podlah nerealizovala žádné zakázky, nelze stanovit výši pokuty dle § 22a odst. 2 zákona, a ani aplikovat standardní postup stanovený v Zásadách. Úřad ve svých rozhodnutích v případech,[119]ve kterých nemohl být využit postup dle Zásad, aplikoval kritérium stanovení pokuty ve výši 0,5 % z celkového čistého obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní období. Ani tento postup však nelze aplikovat v daném případě, protože soutěžitel KPI dosahuje i velmi malého celkového obratu za poslední ukončené období, v daném případě za rok 2017.  157.     S přihlédnutím ke shora citovaným skutečnostem a specifikům daného případu dostatečně odůvodňujícím potřebu odchýlit se při výpočtu pokuty společnosti KPI od obecného postupu výpočtu pokuty za použití Zásad či alternativní aplikace 0,5 % z celkového čistého obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní období, Úřad stanovil výslednou pokutu ve výši 25.000 Kč.  158.     Takto vypočtená pokuta zajišťuje dle názoru Úřadu své základní funkce, tj. funkci represivní a preventivní, přičemž vzhledem k celkovému čistému obratu soutěžitele za ukončené účetní období 2017 je také pro soutěžitele dostatečně citelná.  159.     Vzhledem ke splnění všech podmínek narovnání snížil Úřad výše uvedenou částku o 20 %, tedy na částku 20.000 Kč.Úřad konstatuje, že pokuta v této výši nepřesahuje zákonem stanovenou maximální výši pokuty, ani ji Úřad s ohledem na její výši a na ekonomické údaje týkající se soutěžitele nepovažuje za likvidační.   VII. 5 Úhrada pokut  160.     Účastníci řízení provedou úhradu pokut na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj, číslo účtu 3754-17721621/0710, jako variabilní symbol uvedou identifikační číslo účastníka řízení.    VII. 6 Zákaz plnění dohod  161.     V souladu s § 7 odst. 1 zákona Úřad uložil zákaz plnění dohody popsané ve výrokové části I. tohoto rozhodnutí do budoucna, jak je uvedeno ve výrokové části II. tohoto rozhodnutí. VIII.      Náklady řízení  162.     Vzhledem k tomu, že Úřad v rámci správního řízení dospěl k závěru, že účastníci řízení LIKOR, GERTABAU, Keraservis Group a KPI porušili § 3 odst. 1 zákona, je splněna podmínka v § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro uložení náhrady nákladů správního řízení účastníkům řízení. S ohledem na délku a rozsah provedeného dokazování má Úřad za to, že se jednalo o zvlášť složitý případ, a proto určil paušální částku nákladů řízení, jež je každý z uvedených účastníků povinen uhradit, ve výši 3.500,- Kč.  163.     Náklady řízení je každý z uvedených účastníků řízení povinen uhradit do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. Náklady se hradí na účet Úřadu vedený u České národní banky v Brně, číslo účtu 19-24825621/0710, konstantní symbol 1148, číslo variabilního symbolu je pro každého účastníka řízení odlišné, pro účastníka řízení i) LIKOR: 2017010412, pro účastníka řízení ii) GERTABAU: 2017020412, pro účastníka řízení iii) Keraservis Group: 2017030412 a pro účastníka iv) KPI: 2017040412. IX.           Závěr   164.     Ze všech shora podaných důvodů Úřad konstatuje, že bylo prokázáno spáchání přestupku dle zákona, spočívající v uzavření zakázané dohody narušující hospodářskou soutěž v rozporu s § 3 odst. 1 zákona, a proto rozhodl v souladu s § 67 odst. 1 správního řádu, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.   Poučení   Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení dle § 152 odst. 1 a odst. 4 správního řádu, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 správního řádu, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.     JUDr. Hynek Brom I. místopředseda Úřadu   Obdrží: Mgr. Filip Šutry, advokát Veletržní 826/61 170 00 Praha 7   JUDr. Radka Šumerová, advokátka Turgeňovova 19 412 01 Litoměřice   JUDr. Petr Pospíšil, advokát Kalvodova 1 602 00 Brno   JUDr. Artur Ostrý, advokát v AK Ostrý & Co., s. r. o. Arbesovo nám. 257/7 150 00 Praha 5   Vypraveno dne viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy   [1] L. č. 6 – 16 správního spisu sp. zn. S0412/2017/KD (dále jen „správní spis“). [2] L. č. 29 správního spisu. [3] L. č. 472-486 správního spisu. [4] L. č. 487-492, 496-497 správního spisu. [5] L. č. 137-141 správního spisu - nabídka společnosti Keraservis Group. [6] Při současné aplikaci § 112 přestupkového zákona co do jeho hmotněprávního uplatnění. [7] L. č. 82 správního spisu. [8] L. č. 355 správního spisu. [9] Blíže k pojmu soutěžitel viz bod VI. 1. [10] L. č. 85 správního spisu. [11] L. č. 340 správního spisu. [12] Blíže k pojmu soutěžitel viz bod VI. 1. [13] L. č. 92 správního spisu. [14] L. č. 344 správního spisu. [15] L. č. 344 - 345 správního spisu. [16] Blíže k pojmu soutěžitel viz bod VI. 1. [17] L. č. 97 správního spisu. [18] L. č. 352 správního spisu. [19] Blíže k pojmu soutěžitel viz bod VI. 1. [20] L. č. 36 an. správního spisu. [21] L. č. 42-43, 51-52 správního spisu. [22] L. č. 53, 55 an. správního spisu. [23] L. č. 136 správního spisu. [24] „Stavební firmou Kašpárek“ je myšlena společnost KPI. [25] L. č. 30 správního spisu. [26] L. č. 30 správního spisu. [27] L. č. 266-270 správního spisu. [28] L. č. 241 správního spisu. [29] L. č. 241-245 správního spisu. [30] L. č. 305, 320 správního spisu. [31] L. č. 314-315 správního spisu. [32] L. č. 253-265 správního spisu. [33] L. č. 137-141 správního spisu. [34] L. č. 66-92, 106-119, 124-127 správního spisu. [35] L. č. 93-122, 128-135 správního spisu. [36] L. č. 142-161 správního spisu. [37] L. č. 137-141, 306-313 správního spisu. [38] L. č. 308-309 správního spisu. [39] L. č. 124 správního spisu. [40] L. č. 152-161 správního spisu. [41] L. č. 132-135 správního spisu. [42] L. č. 162A správního spisu. [43] L. č. 106-119 správního spisu. [44] L. č. 142-145 správního spisu. [45] L. č. 93-105 správního spisu. [46] L. č. 137-140 správního spisu. [47] L. č. 141 správního spisu. [48] Společnost LIKOR - l. č. 71 a 113, společnost KPI – l. č. 98, společnost Keraservis Group – l. č. 138, společnost GERTABAU – l. č. 144 správního spisu. [49] L. č. 98 a 144 správního spisu. [50] L. č. 113 a 136 správního spisu. [51] L. č. 97 a 139 správního spisu. [52] L. č. 93-122, 128-135 správního spisu. [53] Zaměstnanec společnosti Wiesner-Hager Project, která vytvářela zadávací dokumentaci daného výběrového řízení, v rámci něhož byly vytvořeny i prázdné výkazy výměr ve formě excelových tabulek. [54] L. č. 220-222 správního spisu. [55] L. č. 142-145 správního spisu. [56] L. č. 223-225 správního spisu. [57] L. č. 137-141 správního spisu. [58] L. č. 226-228 správního spisu. [59] L. č. 229-231 správního spisu. [60] L. č. 232-234 správního spisu. [61] L. č. 66-92, 106-119, 124-127 správního spisu. [62] L. č. 235 správního spisu. [63] L. č. 229 správního spisu. [64] L. č. 238 správního spisu. [65] L. č. 238 správního spisu. [66] L. č. 355 správního spisu. [67] L. č. 340 správního spisu. [68] L. č. 340 správního spisu. [69] L. č. 369 správního spisu. [70] L. č. 343 správního spisu. [71] L. č. 344 správního spisu. [72] L. č. 344 správního spisu. [73] L. č. 344 správního spisu. [74] L. č. 350 správního spisu. [75] L. č. 350 správního spisu. [76] L. č. 350 správního spisu. [77] L. č. 352 a 378 správního spisu. [78]Legislativní zkratka "zboží" je konkretizována v § 1 odst. 1 zákona; zahrnuje výrobky a služby. [79] Srov. též Sdělení Komise o definici relevantního trhu pro účely práva hospodářské soutěže Společenství publikované v Úředním věstníku C 372/5 ze dne 9. 12. 1997. [80]Viz rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Af 37/2011 ze dne 25. 10. 2012. [81] L. č. 340 správního spisu. [82] L. č. 345 správního spisu. [83] L. č. 352 správního spisu. [84]K tomu blíže viz např. rozsudek Soudního dvora (dále též „SD“) C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P až C-208/02 P a C-213/02 P ze dne 28. 6. 2005 ve věci Dansk Rørindustri a další v. Komise (odst. 112 a násl.). [85] Viz rozsudek K rajského soudu v Brně ve věci Česká lékařská komora, s p. zn. 2 9 Ca 1 10/2003 ze dne 31. 3. 2005, str. 51. [86] V rozsudku Nejvyššího správního soudu ve věci Česká rafinérská (sp. zn. 5 As 61/2005 ze dne 29. 10. 2007, str. 192) je konstatováno, že pojem „soutěžitel“ použitý v zákoně o ochraně hospodářské soutěže odpovídá pojmu „podnik“ ve SFEU; při výkladu pojmu soutěžitel z hlediska aplikace zákona tak lze tedy vycházet i z unijní judikatury. [87] Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie 170/83 ze dne 12. 7. 1984 ve věci Hydrotherm [1984], ECR-2999, odst. 11. [88] Rozsudek Tribunálu T-11/89 ze dne 10. 3. 1992 ve věci Shell [1992], ECR II-757, odst. 311. [89] Srov. např. rozsudek Tribunálu T-112/05 ze dne 12. 12. 2007 ve věci Akzo Nobel [2007], ECR II-05049, odst. 59, obdobně např. rozhodnutí C-279/98 P ze dne 16. 11. 2000 ve věci Cascades. [90] Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-280/06 ze dne 11. 12. 2007 ve věci ETI SpA [2007], ECR I-10893, odst. 39. [91] Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-49/92 P ze dne 8. 7. 1999 ve věci Anic Partecipazioni [1999], ECR-I-4125, odst. 78 a 145. [92] Blíže viz část V. 4 Objektivní stránka přestupku (jednání soutěžitelů). [93] Pozn. Tento postup Úřadu je aprobován zákonem o ochraně hospodářské soutěže ode dne 1. 9. 2009, kdy nabyla účinnosti novela zákona o ochraně hospodářské soutěže provedená zákonem č. 155/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. Předchozí znění zákona o ochraně hospodářské soutěže předpokládala možnost uložení pokuty či opatření k nápravě za protisoutěžní delikt pouze tehdy, jestliže k porušení zákona docházelo zaviněně, resp. úmyslně nebo z nedbalosti.  [94] Oznámení je uveřejněno na webových stránkách Úřadu http://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html. [95] Srov. rozsudek Soudního dvora Evropské unie C 40 až 48, 50, 54 až 56, 111, 113, 114/73 ze dne 16. 12. 1975 ve věci Coöperatieve Vereniging "Suiker Unie" UA [1975] ECR 1663, odst. 26.  [96] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Kartel pekařů, sp. zn. 5 Afs 40/2007 ze dne 30. 9. 2008, str. 213. [97] Podrobně viz část IV. 3 Nabídky (výkazy výměr) účastníků zajištěné ve společnosti LIKOR. [98] Společnost KPI je zde označena jménem společníka a jednatele Ing. Pavla Kašpárka. [99] L. č. 211-245, printscreen všech nabídek ve složce l. č. 238 správního spisu. [100] Společnost KPI (Kašpárek) – l. č. 220, společnost GERTABAU – l. č. 223 a společnost Keraservis Group – l. č. 226. [101] L. č. 142-145 správního spisu. [102] L. č. 93-122, 128-135 správního spisu. [103] L. č. 137-141 správního spisu. [104] L. č. 124 an., 132 an., 155 an. správního spisu. [105] Viz Oznámení Úřadu o dohodách, jejichž dopad na soutěž je zanedbatelný (uveřejněno na stránkách Úřadu), které bylo účinné v době zahájení tohoto správního řízení. Dle § 3 odst. 1 zákona in fine nejsou považovány za zakázané dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný. Takové dohody jsou vyňaty ze zákazu a není třeba, aby tato skutečnost byla příslušnou soutěžní autoritou konstatována, vynětí však nedopadá na nejzávažnější narušení hospodářské soutěže, tzv. dohody s tvrdým jádrem (hardcore). Z judikatury např. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Af 61/2011 ze dne 12. 6. 2013. [106] Dostupné z internetových stránek Úřadu na http://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html, účinné do 23. 4. 2018. Od 24. 4. 2018 platí nový Postup při stanovení výše pokut ukládaných za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže, podle kterého ale bude Úřad postupovat ve správních řízeních zahájených po jeho účinnosti, tzn. ne v tomto správním řízení. [107] Případy, kdy se pokuta neuloží, jsou upraveny v § 22 ba odst. 1 písm. a) zákona a týkají se soutěžitelů, kteří splňují stanovené podmínky (využijí tzv. Leniency program). [108]Viz rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 31 Ca 64/2004 ze dne 31. 5. 2006 ve věci ČEZ. [109] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 20/2006 ze dne 29. 5. 2007 ve věci Telefónica O2, str. 72. [110] Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 As 15/2013 ze dne 11. 7. 2013, str. 59.  [111] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 27/2006 ze dne 6. 4. 2007 ve věci ČSAD Liberec, str. 182, potvrzený rozsudkem Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 Afs 48/2007 ze dne 26. 4. 2010, str. 249.  [112] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 20/2006 ze dne 29. 5. 2007 ve věci Telefónica O2, str. 72. [113] Srovnej bod 22 Zásad při stanovování výše pokut.  [114] Dle bodu 31 Zásad se koeficient času stanová úměrně k počtu let trvání deliktu, přičemž v případě deliktu trvajícího méně než rok je roven jedné. [115] L. č. 422 správního spisu. [116] L. č. 414 správního spisu. [117] L. č. 455 an. správního spisu. [118] L. č. 410 správního spisu. [119] Např. rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0109/2016/KD-15900/2017/852/LDu ze dne 24. 5. 2017.

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/15717
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 674 lidí darovalo 1 838 177 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy