Rozhodnutí UOHS 1600


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S180/99
Instance I.
Věc
Plynofikace obcí sdružení VSACKO - I. - VI. stavba
Účastníci Sdružení obcí VSACKO
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 04.12.1999
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-1600.html
Rozhodnutí
        
Č. j. S 180/99-150/3159/99-Št V Brně dne 16. listopadu 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán dohledu nad dodržováním zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., ve věci návrhu uchazeče EuroMontela spol. s r. o., Hybešova 6, 772 00 Olomouc, zastoupeného jednatelem společnosti panem Jaroslavem Čiklem, ze dne 6.10.1999 na přezkoumání rozhodnutí zadavatele Sdružení obcí VSACKO, zájmové sdružení právnických osob (zaregistrované na Okresním úřadě Vsetín, Horní náměstí 31, 755 35 Vsetín, dne 22.5.1997 pod č. j. 601/1-758/97-1), se sídlem obec Huslenky, Huslenky čp. 471, 756 02 Huslenky, zastoupeného předsedou sdružení Ing. Zdeňkem Stradějem, ze dne 28.9.1999 o námitkách proti jeho rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky oznámenému uchazečům dopisem ze dne 13.9.1999 v obchodní veřejné soutěži na zhotovení stavby "Plynofikace obcí sdružení VSACKO - I. - VI. stavba" vyhlášené dne 2.6.1999 v Obchodním věstníku č. 22/99 pod zn. 075637-22/99, rozhodl podle § 57 odst. 2 cit. zákona takto: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže návrh uchazeče EuroMontela spol. s r. o., Hybešova 6, 772 00 Olomouc, ze dne 6.10.1999 odmítá. Odůvodnění Sdružení obcí VSACKO, zájmové sdružení právnických osob (zaregistrované na Okresním úřadě Vsetín, Horní náměstí 31, 755 35 Vsetín, dne 22.5.1997 pod č. j. 601/1-758/97-1), se sídlem obec Huslenky, Huslenky čp. 471, 756 02 Huslenky, zastoupeného předsedou sdružení Ing. Zdeňkem Stradějem (dále jen "zadavatel"), vyhlásilo dne 2.6.1999 podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. (dále jen "zákon") v Obchodním věstníku č. 22/99 pod zn. 075637-22/99 obchodní veřejnou soutěž na zhotovení stavby "Plynofikace obcí sdružení VSACKO - I. - VI. stavba". Jako kritéria pro hodnocení nabídek zadavatel v podmínkách soutěže uvedl: reference, odborná způsobilost a kvalifikace uchazeče, platební podmínky nad rámec podmínek stanovených zadavatelem, výše nabídkové ceny, stupeň využití místních zdrojů a řešení zaměstnanosti v regionu, smluvní závazky, záruční doba a záruční podmínky. V soutěžní lhůtě obdržel zadavatel 15 nabídek. Jak vyplývá z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 20.7.1999, jedna nabídka nevyhověla kontrole úplnosti, a zadavatel uchazeče, který předložil tuto nabídku, vyloučil z další účasti na veřejné zakázce dopisem ze dne 3.8.1999. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek při posuzování nabídek navrhla nabídku uchazeče sdružení právnických osob podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů RAB CZ, spol. s r. o., Na srpečku 11, 152 00 Praha 5, a SERIO, s. r. o., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (dále jen "RAB/SERIO"), k vyřazení a zadavatel tohoto uchazeče vyloučil z další účasti v obchodní veřejné soutěži rozhodnutím ze dne 28.7.1999. Uchazeč RAB/SERIO podal proti rozhodnutí o svém vyloučení námitky a zadavatel námitkám dopisem ze dne 5.8.1999 vyhověl a zařadil uchazeče zpět do dalšího hodnocení. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek na svém jednání konaném dne 7.9.1999 hodnotila čtrnáct nabídek podle kritérií vyhlášených v podmínkách soutěže a stanovila pořadí uchazečů. Zadavatel se s pořadím uchazečů navrženým komisí ztotožnil a dopisem ze dne 13.9.1999 oznámil pořadí uchazečů umístěných na prvních třech místech: 1. sdružení právnických osob podle § 829 a násl. občanského zákoníku IMOS - Vodohospodářské stavby Zlín, s. r. o., Tečovice 353, 765 02 Zlín, zastoupená jednatelem Ing. Zdeňkem Talašem a prokuristou Ing. Bohumilem Juřečákem (dále jen "IMOS - Vodohospodářské stavby Zlín"), VALPO - ZLÍN, s. r. o., Valachův žleb 4892, 760 05 Zlín, zastoupená jednatelem Ing. Jiřím Surým (dále jen "VALPO - ZLÍN"), PLYNSTAV, s. r. o., Beskydská č. 66, 741 01 Nový Jičín, zastoupená jednatelem panem Leošem Zdražilem (dále jen "PLYNSTAV"), PLYNOSYSTÉM ZLÍN, s. r. o., Pohořelice 197, 763 61 Napajedla, zastoupená jednatelem Ing. Petrem Kadlecem (dále jen "PLYNOSYSTÉM ZLÍN"), EuroMontela spol. s r. o., Hybešova 6, 772 00 Olomouc, zastoupená jednatelem společnosti panem Jaroslavem Čiklem (dále jen "EuroMontela"), sdružení právnických a fyzických osob podle § 829 a násl. občanského zákoníku: Cobbler s. r. o., Zašová - Luhy č.p. 633, 756 51 Zašová, zastoupená jednateli Ing. Daliborem Švecem a Ing. Pavlem Plešekem (dále jen "Cobbler"), TRAVOLS, spol. s r. o., Hrachovec 245, 755 01 Valašské Meziříčí, zastoupená jednateli panem Pavlem Trnečkou a panem Petrem Volným (dále jen "TRAVOLS"), pan Antonín Klvaňa, nar. 20.6.1949, bytem Výletní 341, 757 01 Valašské Meziříčí, podnikající pod obchodním jménem Antonín Klvaňa - PROGAS (dále jen "Antonín Klvaňa"), pan Jaromír Matula, nar. 26.11.1957, bytem Veselá 108, 756 51 Zašová - Veselá, podnikající pod obchodním jménem Jaromír Matula (dále jen "Jaromír Matula"). Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podal uchazeč EuroMontela dopisem ze dne 22.9.1999 námitky, kterým zadavatel nevyhověl, což uchazeči oznámil dopisem ze dne 28.9.1999. Uchazeč EuroMontela toto rozhodnutí obdržel dne 30.9.1999, jak vyplývá z předložené doručenky. Uchazeč EuroMontela využil svého práva a podal u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách. Předmětný návrh obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu"), který je orgánem dohledu nad dodržováním zákona, dne 6.10.1999. Účastníkům řízení bylo dopisem č. j. S 180/99-150/2916/99-Št ze dne 27.10.1999 oznámeno zahájení řízení. Účastníky tohoto správního řízení podle § 58 zákona jsou: zadavatel, EuroMontela, níže uvedené právnické osoby, které dne 14.7.1999 uzavřely smlouvu o sdružení podle § 829 a násl. občanského zákoníku za účelem podání společné nabídky na realizaci předmětu plnění výše uvedené veřejné zakázky, jejichž nabídka byla vybrána jako nejvhodnější: IMOS - Vodohospodářské stavby Zlín, VALPO - ZLÍN, PLYNSTAV, PLYNOSYSTÉM ZLÍN, níže uvedené právnické a fyzické osoby, které dne 14.7.1999 uzavřely smlouvu o sdružení podle § 829 a násl. občanského zákoníku za účelem podání společné nabídky na realizaci předmětu plnění výše uvedené veřejné zakázky jejichž nabídka se umístila jako třetí v pořadí: Cobbler, TRAVOLS, pan Antonín Klvaňa, pan Jaromír Matula. Podle ustanovení § 57 odst. 2 zákona musí být v návrhu uvedeno, kdo jej podává, proti kterému úkonu zadavatele směřuje, v čem je spatřováno porušení zákona a čeho se uchazeč domáhá. Uchazeč EuroMontela ke svému návrhu sice přiložil své námitky ze dne 22.9.1999 směřované zadavateli, ze kterých lze dovodit, proti kterému úkonu zadavatele návrh směřuje, v čem je spatřováno porušení zákona, čeho se uchazeč domáhá u zadavatele, avšak čeho se uchazeč domáhá u orgánu dohledu, není v návrhu ani v námitkách uchazeče EuroMontela uvedeno. Vzhledem k tomu, že návrh uchazeče EuroMontela neodpovídá ustanovení § 57 odst. 2 zákona, musí jej orgán dohledu odmítnout. Z tohoto důvodu také orgán dohledu uchazeči EuroMontela nevyměřil podle § 6 odst. 2 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, správní poplatek stanovený podle položky 62 písm. b) sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu k zákonu o správních poplatcích. Orgán dohledu konstatuje, že návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách neodpovídá podmínkám stanoveným v § 57 odst. 2 zákona, jelikož v něm není uvedeno, čeho se uchazeč svým návrhem u orgánu dohledu domáhá. Po přezkoumání dokumentace o zadání veřejné zakázky orgán dohledu dále konstatuje, že v postupu zadavatele při výběru nejvhodnější nabídky shledal důvody pro zahájení správního řízení ex offo. Z výše uvedených důvodů orgán dohledu rozhodl, jak je uvedeno ve výroku. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Petr Hanák ředitel odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně Obdrží: EuroMontela spol. s r. o., Hybešova 6, 772 00 Olomouc, zast. panem Jaroslavem Čiklem Sdružení obcí VSACKO, se sídlem na Obecním úřadě Huslenky čp. 471, 756 02 Huslenky, zast. Ing. Zdeňkem Stradějem IMOS - Vodohospodářské stavby Zlín, s. r. o., Tečovice 353, 765 02 Zlín, zast. Ing. Zdeňkem Talašem a Ing. Bohumilem Juřečákem VALPO - ZLÍN, s. r. o., Valachův žleb 4892, 760 05 Zlín, zast. Ing. Jiřím Surým PLYNSTAV, s. r. o., Beskydská č. 66, 741 01 Nový Jičín, zast. panem Leošem Zdražilem PLYNOSYSTÉM ZLÍN, s. r. o., Pohořelice 197, 763 61 Napajedla, zast. Ing. Petrem Kadlecem Cobbler s. r. o., Zašová - Luhy č.p. 633, 756 51 Zašová, zast. Ing. Daliborem Švecem a Ing. Pavlem Plešekem TRAVOLS, spol. s r. o., Hrachovec 245, 755 01 Valašské Meziříčí, zast. panem Pavlem Trnečkou a panem Petrem Volným Pan Antonín Klvaňa, nar. 20.6.1949, Výletní 341, 757 01 Valašské Meziříčí Pan Jaromír Matula, nar. 26.11.1957, Veselá 108, 756 51 Zašová - Veselá

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/1600
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 674 lidí darovalo 1 838 177 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy